Home Икономика Финансово-счетоводни трактовки на промените в пър-ноначалната структура и величина на основния капитал

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финансово-счетоводни трактовки на промените в пър-ноначалната структура и величина на основния капитал ПДФ Печат Е-мейл

Финансово-счетоводни трактовки на промените в пър-ноначалната структура и величина на основния капитал

7.1. Увеличаване на капитала на акционерното дружество

Правните аспекти на увеличаването на основния капитал нормативно са уредени в Търговския закон.

Той регламентира три начина за увеличавай.на капитала-чрез издаване на нови акции, чрез увеличаван номиналната стойност на вече издадените акции и чрез превръщаш
на облигациите в акции

В този смисъл могат да бъдат разгледани следните основни случаи
свързани с увеличаване на капитала, като първите две са конкретно технически затова умеличаването на капитала става й чрез:

преференциално участие на съществуващи акционери в нощ емисия акции;

раздаване на нови акции вместо дивидент;

капитализиране на други капиталови източници (нерач пределена печалба и резерви);

конвертиране на облигации срещу акции

б)           Увеличаването на капитала се извършва с решение нл общото събрание на акционерите, взето с 2/3 мнозинство на гласовете;

в)           Увеличаването на капитала е допустимо само след като записания основен капитал е напълно внесен.

7.1.1. Преференциално участие на съществуващи акцио нери в увеличението на капитала

Въпросът дали настоящите акционери се ползват с предимство при записване на акции от нова емисия е уреден положително вТърговския закон. Делът на акционера в увеличението на капитала съответства на първоначалният му дял в капитала. Цената, по която се упражнява правото за преференциално участие в новата емисия (опцията) обичайно е по-ниска от текущата пазарна цена трите акции в обръщение.

При първоначална емисия на акции с право на преференциално участие в увеличението на капитала, акционерното дружество не извършва  специални счетоводни записвания. В книгата на акционерите следва да се отбележи броя на пуснатите в обръщение права и броя и вида на акциите, които могат  да се закупят срещу тях.

Счетоводно инвеститорът може да третира купените от дру­жеството акции е право на преференциално участие на базата на цип принципно различни подхода:

Инвестицията в акции не се разделя от инвестицията в правото, носено от акцията. Инвеститорът отчита съвкупно своята инвестиция по съответна сметка от групи 22 Дългосрочни финан-Иови активи или 51 Краткосрочни финансови активи по цена на придобиване към момента на първоначалната инвестиция. Стойността на правото не може да се разграничи от емисионната стойност на акцията, доколкото акционерът го получава "без-възмезно", с цел неговото стимулиране. От гледна точка на инвес­титора правото придобива ценност едва след емисията, когато може да се упражни, но ако притежателят му няма намерение да го упражнява или продава, неговата стойност е безпредметно да Оьдс изчислявана и отделно отчитана. Този подход е преобладаващ в страни с възникващи или неразвити капиталови пазари

Вторият подход е възприет в страни с развити капиталови пазари..При този подход при придобиването на акцията инвеститорът разделя единната емисионна стойност (цената на придобиване) на две части: стойност на инвестицията, отнасяща се към акциите като основен финансов инструмент и стойност на инвестицията, отнасяща се към правата, като производен финансов инструмент, за който се изисква завеждането на отделна счетоводна сметка, избор на оценка и изготвяне на отделен капиталов сер-тфикат.

Стойността на инвестицията, приложима към правата (производния финансов инструмент) се изчислява по следната формула:

Стойностна            Пазарна стойност    Единична

инвестицията, = на правата х емисионна

отнасяща се           Пазарна стойност на акциите        стойност

към правата           без права, плюс пазарна стойност    на 1 акция

на правата              от новата

емисия

От своя страна, стойността на инвестицията, приложима към акцията (основния финансов инструмент) се изчислява аналогично:

Стойностна            Пазарна стойност    Единична

инвестицията, =      на правата х емисионна

отнасяща се           Пазарна стойност на акциите        стойност

към акцията           без права, плюс пазарна стойност    на 1 акция

на правата емисия                                    от новата

7.1.2. Увеличаване на капитала чрез раздаване на нови акции вместо дивиденти (дивидентни акции)

Дивидентните акции се използват от растящите акционерни дружества като информационна форма, под която може да бъде обяснено на инвеститорите едно управленско решение за задържането на печалбата за инвестиционни цели

Поради временната неспособност за изплащане на парични дивиденти, дължаща се на нерационално управление на паричните потоци и нарушена ликвидност, обявяването на емисия дивидентни акции би било основното доказателство за успешно развитие на дружеството и ще поддържа лоялността на акционерите към  дружеството.

Заместването на дивидентните плащания с акции отсрочва плащането на еднократния подоходен данък за дохода, произтичащ от инвестицията, а това често се разглежда от инвеститорите като позитивна насока на следваната от дружеството дивидентна политика

От счетоводна гледна точка изплащането на дивидентни акции е свързано с промяна в структурата на собствения капитал при която е налице трансформиране на печалба във вид на основен капитал. Според Us GAAP емисията на дивидентни акции се разделя на две – „Малка” емисия- да 20-25% от общият брой на акциите и голяма – над 20-25%.

При малка емисия:

Д-т с/ка  425 Задължения за съучастие-паазрна цена

респ. 122 Неразпределена печалба

К-т с/ка 101 Основен капитал- ном стоиност

К-т с/ка 105 Премии, свързани с капитал-радлика

При голяма емисия:

Д~т с/ка  425 Задължения за съучастие-ном. стойност

респ. 122 Неразпределена печалба

К-т с/ка 101 Основен капитал-ном. Стоиност

Имущественото със-тояние на старите акционери след разпределението на дивидентни акции като процентно отношение в капитала също остава непро­менено, но операцията намалява основния финансов индикатор-"Доход (печалба) на една акция"), чиято величина пада точно с толкова пункта, с колкото процента е нарастнал броят на акциите в обръщение.

7.1.3. Увеличаване на основния капитал чрез капитализи­ране на други капиталови източници.

Става по два начина7

Раздаване на нови акции при запазена номинална стойност;

Увеличаване на номиналната стойност на една акция при щ пазен брой акции в обръщение

От правна гледна точка този начин на увеличение на капитала  е регламентиран в Търговския закон. Реше­нието се взема в срок до 3 месеца след приемане на годишния финансов отчет с 2/3 мнозинство на гласовете в общото събрание на акционерите.

7.2. Намаляване на капитала-основни случаи и техни­чески способи за реализация

Въпросът за намаляване на капитала в акционерните дружества нормативно е уреден в Търговския закон. Редица законо­дателства изрично ограничават подобна процедура и я свързват с определени условия или обстоятелства.

Търговският закон регламентира два начина за намаляване на капитала:

а) чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акции

Тези начини са по-скоро технически способи за реали­зиране на конкретен начин   на намаляване на капитала. От тази гледна точка можем да   откроени някои по-съществени случаи:

• Изкупуване на собствени акции;

Освобождаване на акционер от внасяне (довнасяне) на записан дял;

Изключване на неизправен акционер, поставяне под запрещение или смърт

Намаляване на капитала с цел оптимизиране на капиталовата база на дружеството;

Намаляване на капитала при саниране на дружеството;

Други

7.2.1. Изкупуване на собствени акции-правни и счетоводни аспекти

Изкупуването на собствени акции нормативно е уредено в Търговския закон. Дружеството може да придобие собствени акции в следните случаи:

а) при намаляване на капитала;

б при универсално правоприемство, освен при вливане и сливане;

в) ако това става безвъзмездно;

г) ако извършва по занятие сделки с ценни книжа и придобива акциите в изпълнение на поръчка на трето лице

д) при изключване на акционер

е) при обратно изкупуване

ж) други

Необходимо условие за извършване на обратно изкупуване е акциите да бъдат покрити (платени) изцяло към момента на операцията. Общата номинална стойност на собствените акции не може да превишава 10 % от основния капитал. Ако дружеството придобие пакет, превишаващ посочената граница, той следва или да се обезсили, като се намали капитала или да се продаде отново! Изкупуването се извършва с решение на общото събрание на акционерите с 2/3 мнозинство на гласовете. За целите на обратното изкупуване дружеството е длъжно да образува резерв в размер на номиналната стойност на всички изкупени акции. Ако дружеството е придобило акции в нарушение на горните изисквания, то е длъжно в едногодишен срок от придобиването на акциите да ги прехвърли на трето лице. дружество да придобива в рамките на една календарна година повече от 3 % собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане. Цената на обратното изкупуване в посочения по-горе случай не може да бъде по-ниска от най-високата стойност между:

справедливата цена на акцията, посочена в обосновката към тьрговското предложение, определена въз основа на общоприети оценъчни методи;

средната претеглена цена на акциите за последните 3 месеца, а ако такава не е налице - най-високата цена на една акция, заплатена от търговия предложител през последните 6 месеца преди регистрацията пред Комисията по финан­сов надзор и Централния депозитар Обратното изкупуване се извършва поради следните причини:

а)           Изкупуването на акции от дружеството е обичайния път, който
се използва като начин за намаляване на капитала в резултат на
това, че величината му е необосновано голяма

б)           В развитите страни корпорациите изкупуват пакети свои акции за да въведат в благоприятни граници величината на финансовия индикатор "Печалба на една акция" и да повишат текущата пазарна цена на акциите си в обръщение.

г)            Малките корпорации обичайно прибягват до изкупуване на собствените си акции за да намалят възможностите за поглъщане от конкурентни дружества чрез изкупуване на контролния пакет акции

Д) Дружеството може да изкупи част от собствените си акции за да формира капиталов пакет, който да използва в случаи на бизнескомбинация.

Счетоводното третиране на изкупените собствени акции е в зависимост от действието на три променливи фактора, свързани с избора на цена, начин на изкупуване и цел, преследвана с акта на изкупуване:

Когато дружеството смята, че акциите му са моментно подценени на пазара, най-подходящият начин да реализира зкупуването е като излезе на пазара като обикновен инвеститор рез инвестиционен посредник. В този случай цената на придобиване
На съкровищния пакет ще се състои от две части: текущата пазарна ена на изкупените акции към момента на операцията и извършените разходи по

Држеството може да изкупи част от акциите си направо от акционерите, като им предложи цена на обратно изкупуване, п.държаща премия над номиналната стойност и по правило-над текущата пазарна цена;

Ако в устава е заложено правото на дружеството в определен момент и на определена цена да изкупи част от своите акции, изкупуването се извършва по тази цена, независимо от текущата пазарна котировка, но винаги близка до нея и никога по-ниска от номиналната стойност.

Ако дружеството реши да намали основния си капитал чрез изкупуването на акции с клауза за обратно изкупуване, изкупуването се извършва по твърдата изкупна цена и тъй като тя е обичайно по-висока от номиналната стойност, дружеството следва да отрази тази отрицателна за него разлика по един от следните начини:

а)          Отрицателната разлика да се третира като отстъпка от емисии или в намаление на предходно отразена премия, възникнала при емисията на същия клас акции.

б)           Отрицателната разлика да се оповести като своеобразна капиталова загуба (да се третира като финансов разход).

в)            Разликата да се разпредели на база процентното отношение между изкупените собствени акции и всички акции в обръщение към момента на операцията между сметката за отстъпките и
сметката за финансовия разход

Във връзка с първоначалното признаване на изкупените собствени акции са известни два основни подхода (метода), различаващи се по методиката за определяне на оценката при заприходяване на обратно изкупените акции по съответната счетоводна сметка и по начина на представянето им в балансовата секция на собствения капитал: 8|

Метод на номиналната стойност, при който придобитите обратно изкупени акции се отчитат по номинална (респ. обявена) стойност. Този метод се препоръчва, когато обратното придобиване на акции цели последващо намаляване на основния капитал. В този случай стойността на обратно придобитите акции, които не са обезсилени или продадени към края на отчетния период се посочва като отрицателна величина в коригираща балансова статия "Изкупени собствени акции" към основната балансова статия "Основен капитал";

Себестойностен метод при който съкро­вищните акции се отчитат по цена на придобиване. Счита се, че този метод е подходящ, когато акциите се придобиват, за да се продадат обратно в бъдеще. Стойността на изкупения пакет акции, все още непродаден или обезсилен към балансовата дата се посочва в отделна коригираща балансова статия в края на балансовата секция на собствения капитал.

1.             За заприходяване на обратно изкупените собствени акции по тяхната номинална стойност:
Д-т с/ка  512 Изкупени собствени акции

анал. с/ка Емисия №..../....год.
Д-т с/ка   106 Отбиви, свързани с капитал

К-т с/ки гр. 50 Парични средства

2.За отчитане на разходите по обратното изкупуване на пакета:
Д-т с/ка   107 Разходи по емисия и изкупуване на акции респ.
106 Отбиви, свързани с капитал

- анал. с/ка Разходи по обратноизкупуване на акции

К-т с/ки гр. 50 Парични средства

3. За отнасяне на разходите по обратното изкупуване в намаление на собствения капитал, нетни от корпоративен данък по реда на ЗКПО

Д-т с/ка   115 Резерви от емисия на акции

Д-т с/ка  452 Разчети за данък върху

печалбата
К-т с/ка 107 Разходи по емисия и обратно изкупуване на акции респ. с/ка 106 Отбиви, свързани с капитал - анал. с/ка Разходи по обратно изкупуване на акции

4. За отнасяне на отрицателната разлика по обратното
изкупуване в намаление на премийния резерв (към 31 декември)
Д-т с/ка   115 Резерви от емисия на акции

К-т с/ка 106 Отбиви, свързани с капитал

5. За обезсилване на акциите и намаляване на основния капитал:
Д-т с/ка   101  Основен капитал

К-т с/ка 512 Изкупени собствени акции

При възприемането на себестойностния метод се съставят следните счетоводни статии

1.За заприходяване на обратно изкупените собствени акции по тяхната покупна стойност:

Д-т с/ка  512 Изкупени собствени акции

- анал. с/ка Емисия №..../....год.
К-т с/ки гр. 50 Парични средства

2.            За отчитане на разходите по обратното изкупуване се съставят счетоводните статии по номера 2 и 3 от горния вариант
(метода на номиналната стойност).

3.   3а обезсилване на акциите и намаляване на основния капитал:

Д-т с/ка   101 Основен капитал
Д-т с/ка   106 Отбиви, свързани с капитал

К-т с/ка 512 Изкупени собствени акции

7.2.2. Намаляване на основния капитал с цел оптимизиране размера на капиталовата база на дружеството

Решението за редуциране на излишната капиталова база на дружеството може да произтича от последваща промяна на първоначалните очаквания на ръководството за обхвата и рента- билността на отделни дейности, в които вложени активи на собствениците на капитала, от намиране на източници на финансиране с по-ниска капиталова стойност, както и от стремежа за достигане на максимални стойности на основните показатели "Доход (печалба) на една акция" и "Дивидент на една акция".

Ако редуцирането на първоначално определената капиталова база се извършва в рамките на уставния (или законовия) срок за покриване на капитала след учредяване на дружеството, възниква някои особени операции, свързани с наличието на непокрита час от записаните акции към момента на решението за намаляване на капитала. Особените случаи могат да бъдат представени както следва:

а) Записаните акции са. непълно, но еднакво изплатени и не са предадени на акционерите. Редуцирането на величината на основния капитал може да се осъществи чрез познатите тех­нически способи-обезсилване на акции или пропорционално намаление на номиналната стойност при запазен брой акции в обръщение.

-             За стойността на записаните акции:

Д-т с/ка  426-1 Вземания по поискан от дружеството записани акции

- анал. с/ки на съответните акционери

К-т с/ка 101 Основен капитал

-             анал. с/ки на съответните акционери

-             за покритата с парични вноски част от записания основен капитал:

Д-т с/ки  гр. 50 Парични средства

К-т с/ка 426-1 Вземания по поискан от дружеството записани акции

-             анал. с/ки на съответните акционери

След приемане на решението за намаляване на капитала се съставят и следните счетоводни статии:

-             За освобождаване на акционерите от довнасяне на остатъка от записаните си дялове (в размер на 25 % от записания основен капитал)

Д-т с/ка   101 Основен основен капитал 5 000

К-т   с/ка 426-1 Вземания по поискани от
дружеството записани акции
25 000

-             анал. с/ки на съответните акционери

-             За възстановяване на надвнесените. суми и редуциране на основния капитал до този размер:

Д-т с/ка   101 Основен капитал

- анал. с/ки на съответните акционери

К-т с/ки гр. 50   Парични средства

Използването на техническия способ за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции в този случай е свързано с един основен недостатък, че се налага всеки акционер, записал и притежават нечетен брой временни удостоверения да купи или продаде остатъчен дял от временните удостоверения, тъй като срещу две временни удостоверения може да се получи една цяла акция.

б) Записаните акции са непълно и нееднакво изплатени и не са предадени на акционерите. И при този случай намаляването на виличината на капитала може да се осъществи чрез разгледаните технически способи-обезсилване на акции или пропорционално намаление ни на номиналната стойност при запазен брой акции в обръщение.

Считаме, че описаната ситуация е възможна, когато учредя-ването на дружеството се извършва и с парични и с непарични вноски. До момента на вземане на решение за намаляване на капитала

акционерите, записали паричните вноски са направили частични плащания и напълно са направени непаричните вноски. Ако намаляването на капитала в този случай се реализира чрез намаляване номиналната стойност на акциите, акционерите с парични вноски се освобождават от довнасяне на останалите парични суми. а на акционерите с непарични вноски следва да се върне в пари разликата между старата и новата номинална стойност на акциите.

а) За намаляване на капитала и корекция на разчетните отно­шения с акционерите:

Д-т с/ка   101 Основен капитал

К-т с/ка 426-1 Вземания по поискани от дружеството записани акции

-             анал. с/ка Записани акции с парични вноски 3

-             анал. с/ка Записани акции с непарични вноски

б)           За изплащане на дължимите суми на акционерите, записали
непарични вноски:

Д-т с/ка  426-1 Вземания по поискани от дружеството записани акции

- анал. с/ка   Записани акции с непарични вноски

К-т с/ки гр. 50 Парични средства

в) За получаване на последната вноска от акционерите, записали парични вноски:

Д-т с/ки   гр. 50 Парични средства

К-т с/ка 426-1 Вземания по поискани от дружеството записани акции

- анал. с/ка Записани акции с парични вноски

7.2.3. Намаляване на капитала при саниране (финансово оздравяване) на дружеството

В основата на финансовото оздравяване на дружеството стои комплекс от правни и финансови процедури, които се реализират на етапа на обявяване в несъстоятелност и последваща ликвидация на дружеството. В редица случаи тези процедури се свързват с промени в управлението на дружеството, изготвяне на оздравителни програми, целящи оптимизиране на разходите, закриване на губещи производства и дейности, повишаване събираемостта на взема нията, осребряване на непарични активи, с цел повишаване ликвидността на дружеството и посрещане исковете на креди торите. От счетоводна гледна точка финансовото оздравяване с свързано с привеждане величината на основния капитал на едно все още недекапитализирано дружество към стойността на дейст вителното собствено имущество, с което дружеството разполага, т.е. покриване на перманентно възникналите загуби за сметка на основния капитал, след изчерпване на всички останали капиталови източници за това. Разбира се, тази счетоводна процедура може да бъде извършена, само ако след намаляване на капитала неговата величина е над законовия минимум, необходим за съществуване на дружеството под акционерната правна форма. Особените изисквания на чл. 247/а/, ал. 1-3 от Търговския закон изискват да се свика общо събрание на акционерите в срок не по-късно от 3 месеца след установяване на загубата, ако последната превишава половината от основния капитал.

Първата стъпка, която дружеството следва да предприеме е ла покрие част от загубата за сметка на законовия резерв до изчерпването му, за което се съставя следната статия:

Д-т с/ка   111 Общи резерви

К-т с/ка 121 Непокрита загуба от минали години

С остатъка от непокритата загуба дружеството намалява основния си капитал, като всеки акционер следва да вземе пропорционално на своя капиталов дял участие в намалението и капитала. Намалението на капитала става чрез двата известин технически способа: намаляване на номиналната стойност на акциите или намаляване броя на акциите (обезсилване), като се спазва нравилото да бъде съхранен първоначалния пропорционалп дял на всеки акционер в капитала.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG