Home Икономика Метод на счетоводната отчетност общи положения

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Метод на счетоводната отчетност общи положения ПДФ Печат Е-мейл

Метод на счетоводната отчетност – общи положения

Като научна дисциплина счетоводството има свой метод, с помощта на който се изучава неговият предмет.

Счетоводният метод представлява система от взаимносвързани елементи :

-> документиране и инвентаризация, оценка и калкулация, система на счетоводни сметки и принцип на двойното записване, балансово обобщаване и сводка на отчетните данни, чрез която се постига пълно, непрекъснато, документално обосновано и взаимносвързано отразяване и обобщаване в стойностно изражение на състоянието, движението и изменението на активите, капиталите и пасивите на предприятието.

Докато принципите на счетоводството изразяват основните правила за неговото осъществяване, то счетоводният метод показва как, по какъв начин се постига целта на счетоводството.

Входящата счетоводна информация се обхваща чрез документирането и инвентаризацията. Без оценка на елементите на счетоводството (активите, пасивите, приходите и разходите) не може да се осигури резултатна счетоводна информация.

За съвременната система на счетоводството е характерно двустранното счетоводно записване, но някъде се допуска и едностранно счетоводно записване, т.нар. просто счетоводство. Прилага се в малките предприятия с годишен средносписъчен брой на персонала до 10 души. Там всичко се отразява в специално пригодени счетоводни регистри, без да се прилагат характерните за двустранното счетоводно записване способи – система на счетоводните сметки и двойствено отразяване на стопанските операции.

При двустранното счетоводно отчитане наред със сводката на отчетните данни се прилага и балансово обобщаване на информацията за имущественото и финансовото състояние на предприятието. Съставя се счетоводен баланс.
При едностранното счетоводно записване не се прилага балансовото обобщаване на счетоводната информация.

Тема 9 – Метод на двустранното счетоводство – използвани

способи и средства за отчитане

В процеса на осъществяване на счетоводната дейност се прилагат различни способи, с помощта на които се обхващат обектите на счетоводното отчитане. В своята съвкупност тези способи дават съдържанието на Счетоводния метод.

Способите, с които си служи счетоводството са : документиране, инвентаризация, оценка, калкулация, система на счетоводните сметки, принцип на двойното записване, балансово обобщаване и сводка на отчетните данни.

1. Документирането е задължителен елемент на метода на счетоводството. Той осигурява от една стрна точното отразяване на протичащите стопански операции по време, място, размер и отговорност и от друга страна, тяхното запаметяване за по-дълго време. Документирането става върху материален носител.

2. Инвентаризацията е допълнение на способа документиране. Тя е способ за установяване на фактическото състояние. Повод могат да бъдат стихийни бедствия, естествени фири, кражби, злоупотреби.

3. Оценка на отчетните обекти. Характерна особеност на счетоводството е задължителното прилагане на паричния измерител и стойностната оценка.

4. Калкулация. Тя намира ограничено, но важно приложение в системата на счетоводството. Тя представлява изчисляване, пресмятания за установяване себестойността (размера на разходите). Този способ се прилага при производство, доставка и реализация.

5. Системата на счетоводните сметки. Отчетните обекти се изменят непрекъснато в резултат на стопанските операции. Затова се използва тази система, като чрез всяка счетоводна сметка се проследяват увеличенията и намаленията на отчетния обект.

6. Принцип на двойното записване. В резултат на всяка отделна стопанска операция се засягат най-малко 2 обекта в еднакъв размер. Този начин на отразяване на измененията в обектите на отчитането се нарича „принцип на двойното записване”.

7. Балансово обобщаване на информацията за имущественото и финансовото състояние на предприятието. Това се постига чрез съставянето на счетоводен баланс, в който това състояние се представя към определена дата (края на отчетния период) като балансова система. Балансират се активите и пасивите.

8. Сводка на отчетните данни. Тя се прилага както при текущото счетоводно отчитане, така и при периодичните приключвания.

Посочените дотук способи на Счетоводния метод се прилагат в тяхната взаимна връзка и зависимост, а не изолирано всеки сам за себе си. Липсата само на един от тези елементи би нарушила завършения вид и стройността на счетоводството като система.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG