Home Икономика Счетоводно отчитане на разходите в предприятията

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводно отчитане на разходите в предприятията ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводно отчитане на разходите в предприятията.

Класифицирането на разходите е от съществено значение за организацията и отчитането им и за правилното представяне на счетоводната информация. Необходимо е представянето им да се извършва според тяхното икономическо съдържание.

Разходите за дейността се подразделят на постоянни и променливи.

Постоянните разходи  са тези, които остават относително постоянни независимо от обема на произведената продукция, а променливите разходи са такива, които се променят в зависимост от обема на произведенат апродукция.

Преки са тези, които могат да се включат в себестойността на произведената продукция при самото им извършване, докато непреките разходи не могат да намерят директно отражение в себестойността на даден продукт, без да бъдат допълнително разпределени.

Базата на разпределение на постоянните производствени разходи за всеки продукт се определя на база на нормалния капацитет на производствените мощности. Това е капацитетът, при който се определя средно производство за няколко периода или сезона при нормални условия. Базата на разпределение на променливите разходи е на базата на реално използване на производствените мощности. Разпределението на общопроизводствените разходи за взаимосвързаната продукция става на базата на относителния дял на справедливата /продажната/ стойност на произведения продукт в общата справедлива стойност на продукцията на предприятието.

Отчитане на разходите по икономически елементи.

За отчитане на разходите на предприятията по икономически елементи се използват сметките от гр.60 Разходи по икономически елементи. Сметките са активни.

Дебитират се  при извършване на разходите

Кредитират се  при отнасянето на разходите по функционално предназначение.

  1. Отчитане на разходите за материали:

За отчитането на вложените материали в дейността на предприятието се използва счетоводната сметка 601 Разходи за материали. Води се аналитично отчитане по партиди по видове материали. В състава на тези разходи влизат:

Основни суровини и материали

Спомагателни материали

Резервни части за ремонт на ДМА

Вода, гориво и др.

Канцеларски материали

Работно облекло и предпазни средства

Дребен инвентар и инструменти

Амбалаж за продажби

Материали за пускови проби и 72- часови проби на обекти, съоръжения и линии.

Други материали.

Необходимо е тези материали да се отчитат по функционално предназначение.

При изписване на материали от склада се записва:

Д-т с/ка 601 Разходи за материали

К-т с/ка 302 Материали

Издава се Искане за отпускане на материали, най – малко в два екземпляра, единият от които остава в склада, а другият се предоставя в счетоводството.

При директно влагане на материали в употреба, без да се заскладяват, не е необходимо да се попълва искане за отпускане на материали.

Д-т 601 Разходи за материали

К-т с/ка 401 Доставчици или 501 Каса в лв.

Разходите за материали се отнасят по функционално предназначение:

Д-т с/ка 611 Разходи за основна дейност

Д-т с/ка 612 Разходи за спомагателна дейност

Д-т с/ка 613 Разходи за придобиване на ДМА

Д-т с/ка 614 Разходи за организация и управление

К-т с/ка 601 Разходи за материали

За разход се признава само частта от закупеното гориво, което е доказано изразходвано с пътни листове и е нормирано, съгласно Наредба 3 от 25.09.1989 г. за нормиране на разхода на гориво и смазочни материали.

Съгласно ЗКПО разходите, свързани с експлоатацията на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, се облагат с данък върху разходите, който е окончателен. Тези разходи се документират по общият ред. Размерът на дължимия данък е 10 %.

Отчитане на разходите за външни услуги:

Те се отчитат по сметка 602 Разходи за външни услуги. В зависимост от характера на дейността в предприятието може да се прилага аналитична отчетност, както следва:

-пощенски и куриерски услуги

Телефонни такси

Рекламни съобщения и обяви

Застраховки

Наеми

Транспортни услуги

Абонаментни такси

Ремонти

Електроснабдяване

Консултантски услуги

Счетоводни услуги

Охрана и др.

Като разходи за външни услуги в строителните предприятия се отчитат и изплатените суми на подизпълнители на строителните обекти, в случаите, когато  извършените СМР ще се отнасят за дейността на строителното предприятие.

За извършените рзходи за външни услуги се записва:

Д-т 602 Разходи за външни услуги

К-т с/ка 401,422,501

Те също се отнасят по функционално предназначение.

Като разходи за външни услуги се осчетоводяват разходите за проекти, строителен надзор и консултантски услуги, свързани с новострояща се сграда, която се строи с цел продажба. Кгато сградата се строи за собствени нужди, независимо дали е собствено производство или  чрез възлагане на подизпълнител, разходите за проекти, строителен надзор и консултантски услуги се осчетоводяват първоначално по сметка 602 , след което се включват в цената на придобиване на ДМА като преки разходи. Тези разходи са елемент от цената на придобиване на ДА, който ще се признае в баланса  на предприятието.

Отчитане на разходите за амортизации.

Начисляват се по сметка 603 Разходи за амортизации. Тези разходи са непарични.

За начисляването им се записва:

Д-т с/ка 603 Разходи за амортизации

К-т с/ка 241 Амортизации на ДМА

К-т с/ка 242 Амортизация на ДНА.

Те следва да бъдат отразени по тяхното функционално предназначение в зависимост от дейността на предпричтието.

Отчитане на разходи за заплати.

Отразяват всички възнаграждения  на персонала, начислени, съгласно изискванията на законодателството, възнагражденията на съвета на директорите, на съдружниците, както и обезщетенията, предвидени от трудовото законодателство.

Счетоводно тези разходи се записват в сметка 604 Разходи за заплати.. Възможно е да се води аналитична отчетност за функционалното им предназначение. За начисленото трудово възнаграждение за сметка на предприятието се записва:

Д-т с/ка 604 Разходи за заплати /възнаграждения/

К-т с/ка гр. 42 Персонал и съдружници.

Те също се отнасят по фунционално предназначение.

За начислените осигурителни вноски за сметка на предприятието се исползва сметка 605 Разходи за осигуровки:

Д-т с/ка 605 Разходи за осигуровки

К-т с/ка гр. 46 Разчети с осигурители

Те също се отнасят по видове дейности  и е добре да се отделят с подсметки, в зависимост от дейността, в която са заети осигурените работници и служители.

Доходът, върху който се внасят осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени и други доходи от трудова дейност.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG