Home Икономика СЪЩНОСТ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОКОВО- МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ (СМЗ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СЪЩНОСТ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОКОВО- МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ (СМЗ ПДФ Печат Е-мейл

същност и класификация на стоково- материалните запаси (СМЗ)

Същност и класификация на стоково- материалните запаси

всяко предприятие в своята дейност използва различни по вид номенклатура, цена, предназначение на СМЗ. Тези запаси са краткотрайни активи, които пренасят директно стойността си върху продукта. Това означава, че на този вид запаси не се начислява амортизация.

В новата схема на баланса, която действа от 01.01.2008 тези запаси са в отделен раздел на актива и се наричат текущи запаси. По действащата нормативна уредба в състава на СМЗ се включват следните пет елемента:

 1. материали- отчитат се чрез сметка 302- материали. Материалите са основния елемент на СМЗ. Ползват се от всички предприятия, независимо от сферата на дейност. Те се закупуват отвън с основно предназначение да се влагат в дейността.
 2. продукция- 303. ползва се от предприятие, което произвежда продукция, а те са: промишлени, земеделски, строителство, обществено хранене.

3.стоки- сметка 304. стоките се закупуват отвън главно чрез покупка. Предназначени са за продажба с цел печалба. Ползва се главно в търговията.

4.незавършено производство- неговата същност се състои в изписани материали през отчетния период, но срещу тях няма насрещен продукт. То намира израз в сметка 611 (разходи за незавършено производство). По- рядко има и друга сметка- 612 (разходи за спомагателна дейност)

5.материали за инвестиция- сметка 302.

Национално стопанство

І. Материална сфера

 1. промишленост- продукция
 2. земеделие
 3. строителство
 4. обществено хранене
 5. транспортни услуги
 6. туризъм
 7. търговия

ІІ. Нематериална сфера

 1. управление
 2. отбрана, охрана, сигурност
 3. наука и образование
 4. здравеопазване
 5. култура

основната разлика между двете сфери е, че първата сфера произвежда продукция, а нематериалната потребява, но не произвежда  продукция. Равнищата на степента на развитие на втората зависи от първата.

Продукцията се създава от предприятието като предварително са осигурени машини, съоръжения, материали, суровини. Произведената продукция е предназначена за продажба с цел печалба.

Оценка на СМЗ

СМЗ се оценяват към два момента. Единият момент е когато се придобиват, а втория- когато се изписват (изваждат се от употреба). При придобиването СМЗ се оценяват по три вида стойности: цена на придобиване; себестойност и справедлива цена.

ДДС се включва, когато актива е придобит с ДДС.

Справедливата цена се използва:

 • при преоценка на материални запаси и привеждането им към пазарна стойност;
 • безвъзмездно придобиване (дарение);
 • липси по вина на МОЛ (отчитат се по пазарна цена), а липси по вина на предприятието се отчитат по цената, по която се води актива в предприятието;
 • при липса на фактура, но получената стока се заприходява по пазарна цена.

Към момента на изписването СМЗ се оценяват по един от следните методи:

 • първа входяща, първа изходяща(FIFO);
 • последна входяща, първа изходяща (LIFO);
 • конкретно определена стойност;
 • средно претеглена стойност.

FIFO се използва при дефлация, LIFO- при инфлация, средно претеглена стойност- когато има малки отклонения в цените; конкретно определена стойност- когато клиентът иска някакви допълнителни или специални условия.

Записвания при отчитане на СМЗ

Сметки 302, 303, 304 са активни, имуществени и в повечето случаи- балансови. Това означава, че в края на отчетния период в предприятието има наличности от материали, продукция, стоки и техните стойности се записват в статии в актива на баланса. Тези стойности в актива на баланса трябва да бъдат оценени по пазарна цена. Когато се придобиват материали и стоки с доставки отвън, принципната статия е:

Dt 302                                           Dt 302- 10 000                                      Dt 401- 12 000

Dt 304                                   Dt 4531- 2 000                                                      Kt 503- 12 000

Dt 4531                                 Kt 401- 12 000

Kt 401

При получаване на стоки и материали безвъзмездно:

Dt 302

Dt 304

Kt 709- по пазарна цена

При получени излишъци от инвентаризация:

Dt 302

Dt 304

Kt 709- по пазарна цена

Заприходяване на материали от собствено производство:

Dt 302

Kt 611- по себестойност

Заприходяване на материали и стоки като апортни вноски:

Dt 302

Kt .......

При доставка на материали и стоки от внос се съставят и допълнителни статии:

 • за мито и ДДС на местни материали и стоки

Dt 302

Dt 304

Dt 4531

Kt 457 

 • за превод на митото и ДДС- то на митниците

Dt 4531                                                                                        457- разчети с митниците

Kt 503

 

Когато се доставят стоки или материали предприятието има възможност по своя преценка да използва сметка 301 (доставки). Сметка 301 е активна, набирателна и в определени случаи може да участва и в баланса. Това участие е когато процеса на доставката не е приключил и набираните разходи се включват с дебита в баланса.

Разходите се натрупват по дебита на сметка 301 и след приключване на доставката и неговото документално приключване, разходите, натрупани по сметка 301 се прехвърлят по дебита на сметки 302, 304.

Dt 302 (304)

Kt 301

Сметка 301е доставки- ползва се по преценка на предприятието; отчита процес, активна сметка.

Сметка 401 е доставчици- отчита разчети със субект на друго предприятие; платими взаимоотношения, пасивна сметка.

Отчитане изразходването на материали и стоки

Основните случаи за изписването и намаляването на материали и стоки са:

 1. влагане в дейността ( за материалите)
 2. продажба- основно за стоките
 3. безвъзмездно продаден
 4. предаден е за съучастия в капитала на други предприятия
 5. липси на материали и стоки при инвентаризация

основно за материалите е влагане в дейността, а за стоките е продажбата.

Когато се влагат материали в дейността се съставя принципната статия:

Dt 601

Kt 302

Когато отнасяме разходите за материали по функционалното предназначение за дейностите, за които е изразходен материала.

Dt 611

Dt 612

Dt 613

Dt 614

Dt 615

Dt 616

Dt 301

Kt 601

Тази статия се съставя или веднага след първата или в края на отчетния период при приключване.

При изписването на статиите (което обикновено става при продажба) се съставят три статии:

 1. за отразяване на реализационния процес:

Dt 411- 120 000

Kt 702- 100 000

Kt 4532- 20 000 

 1. за изписване на стоките

Dt 702- 90 000

Kt 304- 90 000 

 1. за отчитане на резултатът от продажбата

Dt 702- 10 000

Kt 123- 10 000

Dt 702                                         Kt

90 000

100 000

10 000

 

Dt 123                                         Kt

 

10 000 

 1. получени пари от клиентите

Dt 503- 120 000

Kt 411- 120 000

Пример:

1. При извършена инвентаризация са установени липси на стоки без виновно поведение за 500 лв.

2. установени са липси по вина на МОЛ за 300 лв., като пазарната цена е 350 лв.

3. установени са излишъци за 45 лв.

Предприятието е регистрирано по ДДС.

Да се съставят счетоводните статии, отразяващи стопанските операции. 

 1. без вина на МОЛ:

Dt 609- 500

Kt 304- 500 

 1. по вина на МОЛ:

Dt 442- 420

Kt 304- 300

Kt 443- 50

Kt 4532-70 (ДДС)

Dt 443- 50

Kt 709- 50 

 1. излишъци:

Dt 304- 45

Kt 709- 45

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG