Home Икономика Счетов. отчитане на взаимоот-ношенията с персонала и с осигу-рителите

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетов. отчитане на взаимоот-ношенията с персонала и с осигу-рителите ПДФ Печат Е-мейл

Счетов. отчитане на взаимоот-ношенията с персонала и с осигу-рителите.

За отчитане на взаимоотношенията на пред-тието  с неговия персонал е предвидена една счетов. с/ка 421. Определението на понятието персо-нал се дава в НСС19

Персонал – лицата, които работят в пред-тието + тези с д-р за у-ние.

Доходи – всички форми на възна-граждение в замяна на положения труд. Билат: а/краткосрочни  - напълно изискуеми до 12 м.след м., в който е положен труд – РЗ, допъл-нително възнагражд., разпред. на фин.резултат, платен годиш.отпуск, социални осигуровки, непарични възнаграждения.

б/ доходи при напускане,

в/ компенсации под форма на акции и дялове

г/ доходи след напускане

д/ др.дългосрочни доходи

Предвидено е аналитично водене на с/ка 421. Начисляването и изплаща-нето на задълженията на пред-тието към персонала преминава през след-ните етапи:

1/ аванса 604/421

2/ начислява се РЗ – краткосрочни доходи по ведомост

3/ начисляват се надбавки, които не произтичат от положения труд – платен отпуск, болнични

4/начисляват се удръжки

а/ задължителни – ф.Пенсии, ф.Здравна, ф.Безработица, ф. ОЗМ, ф. ТЗПБ, аванс 421/421, съдебед запор ако има 421/455

ДОД – 421/454

б/доброволни – теглене ВСК, заеми, лични застрах, влог, чл.внос

5/ привеждат се удръжките по съот-ветните фондове

6/ изтеглят се суми от банковите с/ки за изплащане на възнаграждението

7/ не получените суми се депонират

С/ката, с която се отчитат взаимо-отношенията с персонала 421 – пасивни, салдото показва размера на текущите задължения към персонала

В определени случаи може да има дебитно салдо, ако авносов изплате-ните с персонала и начислените удръжки превишават начислените полагаеми трудови възнаграждения.

Взаимоотношенията на пред-тието с осигурителн.институти се отчитат със с/ки от гр.46

Осигурителни вноски биват два вида: задължителни и доброволни.

Задължителните осигур.вноски се изчисляват и внасят в/у :

-получените брутни възнагражд. и др. доходи от трудова дейност за работещи по труд. договори

-в/у сумите за с/ка на социални р-ди изплатени в пари към натура

Доброволните се определят и внасят според:

-поетите ангажименти по сключени договори м/у пред-тието и персонала

-сключени договори от страна на работ. и осигур. институти.

Сметките от гр.46 са активно-пасивни.

Кредит салдо – отразява размера на начислените, но не внесени ср-ва, дебит салдо – показва, че е преведе-но повече от начисленото.Води се аналитичност – за всеки фонд отделна сметка.

І. ДОО

Фонд пенсии, общо заболяване и безработица  ІІІ кат. родените след 31.12.1959г. е 26.5% , а родените преди 1960 г. 29.5%

Фонд пенсии, общо заболяване и безработика ІІ кате за родените след 31.12.1959 е 29.5% , а родените преди е 32.5%.

Фонд „Трудова злополука и профе-сионална болест 0.4 – 1.1%

Фонд ЗО -  6%

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите е 0.5%

Начисляването става: 605/гр.46 (за сметка на работодатела)

С-ка 605 се приключва в зависимост от това за кой вид персонал се отнася 611,612,614,613

За сметка на персонала 421/ гр.46

ІІ. Счетов. отчитане на взаимо-отношенията с персонала

1/ 604/421 – начисляване аванса

2/ 605/ гр.46 – начисляване ДОО, ЗО,

безработ. от работод.

Аналитични в/у аванса

3/ гр.46/503-привежда начисл.суми

4/ 501/503-теглим сумата от банката

за изплащане на аванса

5/421/501-изплащане аванса

6/604/421-начисляване РЗ

7/421/454 – ДОД

8/421/гр.46 – удържани от работни-

ците за всички фондове

9/605/гр.46-начисл. осигур. по фон-довете от работодателя

10/ гр.46/503-внесени удръж.суми

11/501/503-теглене на парите от банката за РЗ

12/421/501 – изплащат се РЗ

13/ 613,614/604-приключ. на гр.60

14/611,612,613,614/605-приключване гр.60

ІІІ. Счетов. отчитане на възнагражденията на СД

1/ 604/421-начисляв.възнагражд.

614/604

421/454,гр.46 –начисл.удръжки

2/ 605/гр.46-начисл. осигур от роботодателя

3/ 501/503-изтегляне сумата за възнаграждение

4/421/501-изплащане (след като са внесени осиг.)

5/ 454/503 (изплащане) привеждане удръжките

Изплащането на възнаграждението на СД и др.нетрудови доходи става със сметка за изплатени суми по образец. От начислената сума се приспадат необходимо присъщите разходи за СД – 10%, за хонорари – 35% и в/у тази сума се начислява 15% авансов ДОД. Лицата получили дохода по извънтрудови правоотно-шения попълват декларация, с която декларират дали се осигуряват другаде и д/у какъв доход.

13.Счетоводно отчитане по ико-номически елементи.

При отчитане на разходите за дей-ността ЗС извежда признака „произход” пред признак, „предна-значения” . В сметкоплана това е решено с обособяването на две групи с/ки гр.60 – р-ди по икономи-чески елементи и гр.61-разходи за дейността.. Причини за това разде-ление е по лесното попълване на съответните редове от І раздел от ОПр-то и се създава по счетоводен път инф-ция за р-дите за дейностите и по икон.елементи. Тя е особено важна когато се правят икономи-чески разчети за важни показатели: материалоемкост, трудоемкост, енергоемкост – общо по дейности, по звена и по производства.

Разходите по иконом. Елементи:

601-р-ди за м-ли, 602-р-ди за външни услуги,603-р-ди за амор-тизация, 604-р-ди за възнагражд.и заплати,605-р-ди за осигуровки, 606-р-ди за датъци, такси и др.подобни плащания,607-р-ди за провизии, 608-р-ди за последващи оценки на активи, 609-др.разходи.

Тези с/ки по признака структура и предназначения са операционни, в процеса на сч-вото се използват като активни. Те се водят от всички пред-приятия, без значение каква е фор-мата на собственост и на дейността им. Корекциите се правят с червено записване, за да бъдат с чисти обороти. Приключват се като набра-ните по тях р-ди се отнасят по пред-назначение т.е. за дейностите, за които са направени. На практика това може да стане веднага при из-вършването им или в края на отчет-ния период. В края на отчетния период с/ките от гр.60 остават без салда.

601 –предназначена е за отчитане на: отпуснати за произ-во суровини,  материали, изразходвани горива, електроенергия, вода, канцеларски м-ли, хигиенни и др.консумативи, резервни части, инструменти, мостри.

601/гр.30,401,422,501,503

611,612,613,614,617,616,615,г.70/601

602- за отчитане на р-дите на пред-тието за ползвани услуги извърше-ни от трети лица (н-р реклама, обяви, телеф. И телесни услуги, куриерски, абонамент, застраховки, лизинг и др)

603- предназначена е за отчитане на начислените амортизации на : ДМА, ДНМА, полож.търг.репутация, дълготрабиол. активи.

Амортизациите се начисляват въз основа на амортизац. план утвърден и записан в счетов. политика.

604 –отчитат се р-дите за заплати по тр.договори, възнаграждения на СД и гражд.договори и доплащания по КТ.  604/421  и 61,70/604

605-за отчитане на начислените суми за осигуровки, които са за с/ка на пред-тието. Води се голяма ана-литичност:

-задължт.осигур.вноски за ДОО,ф.Пенскии, общо заболяване и майченство, тр.злополука и профес. болест

-ДЗПО, ЗО, надбавки и помощи на персонала, вноски за доброволно социално осигуряване, осигурителни вноски на сцепиални основания.

605/461-начисляване на осиг.вноски за с/ка на работод.

605/463-начисляване на осиг.вноски за с/ка на работод.

61,70/605-по предназначеине.

606- предназначена е да отчита начислените суми за: местни данъци и такси, алтертавни доходи по ЗКПО, такси за разрешителни, кон-цесионни такси, санкции за наруша-ване на еколог. равновесие

607—разходи за провизии. Те се признават само при едновременно изпълнение на следните условия:

-пред-тието има текущо задължение като резултат от минали събития

-има вероятност за погасяване на за-дължението да бъде необходим пото от ресурси, включващи и икономи-чески ползи

-размерът на задълженията може надеждно да се оцени

607/495-провизии

61,70/607

608—разходи от последващи оценки на активи. Аналитичното отчитане може да се организира по видове активи, подлежащи на преоценка.608/ 20,21,23,24,27,30,31

Гр.70,614/608

609 – др.разходи – предназначена е за отчитане р-дите по икон.елементи за дейността, които не могат да бъдат отнесени към ния от изброе-ните сметки

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG