Home Икономика Роля и задачи на УС в процеса на управление на дейността на предприятието

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Роля и задачи на УС в процеса на управление на дейността на предприятието ПДФ Печат Е-мейл

Роля и задачи на УС в процеса на управление на дейността на предприятието – 02.03.2007 год. 

  1. Функции и задачи на УС
  2. Ролята на УС и на управленския счетоводител за осъществяване функциите на управлението

1.Функции и задачи на УС

Основната функция на УС най-общо се характеризира с информационната осигуреност на оперативната и стратегическа дейност на предприятието, т.е. тази функция основно е свързана с вземане на управленски решения. Тази основна функция на УС се конкретизира в следните подфункции:

-          информационна

-          контролна

-          прогнозна

-          мотивационна

Първите две функции – информационната и контролната по същество и съдържание се припокриват с традиционната информационна и контролна функция а счетоводната отчетност въобще.

Прогнозната функция на УС е свързана с прогнозиране на бъдещата стопанска дейност на базата на фактически достигнатите резултати в предприятието. По-конкретно става въпрос за възможно най-точното прогнозиране на бъдещите приходи и разходи, себестойността и финансовия резултат на предприятието.

Мотивационната подфункция се изразява в това, че създавайки информация за фактическото състояние от дейността на предприятието УС не само подпомага, но наред с това стимулира и мотивира управленските екипи за формулиране на правилни управленски решения, съответстващи на целите и задачите на предприятието.

Посочените функции на УС намират конкретизация в следните по-важни задачи, които чрез него се решават в предприятието:

1.Предоставяне на своевременна информация на управляващите в предприятието за фактически извършените и предстоящите разходи, както по видове разходи, така и по място на тяхното възникване;

2.предоставяне на информация за себестойността на продукцията, работите и услугите и едновременно с това организиране на наблюдение за оценка на остатъците от готова продукция и незавършено производство;

3.Осъществяване на строг контрол върху приходите, разходите и себестойността на продукцията, с цел евентуално снижение на разходите и себестойността;

4.Предоставяне на информация на управленските екипи на предприятието за продажните цени на продукцията, въз основа на себестойността и извършените за нейни разходи;

5.Извършване на сравнителен и факторен анализ на фактически разходи и на себестойността и на тази основа прогноза на бъдещите разходи и на тенденциите в тяхното изменение;

6.Подпомагане с подходяща информация на управленските звена в предприятието в процеса на вътрешно-фирменото планиране на дейността на предприятието;

7.Изследване и контрол на крайните финансово-икономически резултати от дейността на предприятието и особено на рентабилността и ефективността като цяло и по отделни звена в предприятието.

2. Ролята на УС и на управленския счетоводител за осъществяване функциите на управлението

Този въпрос е все още спорен за настоящия етап от развитието на УС у нас като теория и практика. Спора произтича от факта, че УС не е достатъчно популярно у нас като теория и като практика. Част от специалистите считат, че УС трябва да изпълнява спомагателна функция спрямо такива управленски функции, каквито са планиране, отчитане, управление, контролиране. Най-важното е, че УС заема възлово място в системата за управление на предприятието. Тази негова роля е категорично утвърдена във всички страни с развита пазарна икономика. Ролята на УС се определя най-вече от това, че то е своеобразно свързващо звено между функциите за събиране и обработка на информацията и функциите, свързано с вземане на управленски решения. В резултат на това УС изпълнява ролята на преобразувател за извършваните в предприятието процеси и нейното подготвяне и приспособяване във вид удобен за взема на управленски решения.

Субектът на УС, т.е. управленския счетоводител в квалификационните характеристики на тази длъжност се отъждествява като ключова фигура в управлението на предприятието. Това е така, защото управленския счетоводител стои в основата на подготовка на алтернативни варианти за управленски решения, особено решения свързано с регулиране на приходите, разходите, финансовия резултат и ефективността. Именно управленския счетоводител осигурява необходимата информация, оказва методическа и техническа помощ за нейното използване и изготвя с това отчети. Управленския счетоводител се отъждествява също и с контрольор на разходите и на себестойността на продукцията поради това, че той непрекъснато следи за фактическите разходи и тяхното несъответствие на планираните разходи. Той участва с подходящи съвети и консултации при формулирането и вземането на правилни управленски решения в предприятието. За да се изпълнят всички тези функции и задачи на управленския счетоводител, съгласно квалификационни характеристики за тази длъжност трябва да притежават следните квалификационни умения:

-          да умее да прогнозира и предсказва потребностите от подходяща информация за нуждите на управленските екипи в предприятието;

-          да знае как да задоволява тези информационни потребности с подходяща по обем и състав информация;

-          да познава много добре показателите за изследване на приходите, разходите, финансовия резултат и рентабилността в предприятието;

-          да познава методическия инструментариум и методите за анализ и обработка на изходните данни;

-          да има познания в областта на съвременните информационни технологии;

-          да умее да формулира изводи, констатации и препоръки за подобряване дейността на предприятието;

-          да притежава умения за работа в управленски екипи;

-          да притежава добра обща и специална култура, добри комуникативни способности и умения за работа с хора.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG