Home Икономика Същност,класификация и оценка на МЗ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност,класификация и оценка на МЗ ПДФ Печат Е-мейл

Същност,класификация и оценка на МЗ

СМЗ се отчитат текущо и периодично. Текущото отчитане на СМЗ се извършва по историческа цена. Тя представлява сумата от всички разходи по закупуването и преработката.

Историческата цена е – цена на придобиване, себестойност и справедлива цена.

-Цена на придобиване – тя включва покупната цена и всички останали разходи по придобиване;

-Себестойност – тя включва основните производствени разходи, свързани с производството на стоково-материалните запаси;

-Справедлива цена – тя бива продажна, борсова или пазарна цена.

СМЗ са разнообразни и с непрекъсната физическа или икономическа промяна. Всяко придобиване на СМЗ е свързано с различни цени. Различните цени на придобитите СМЗ налага да се използват различни методи на оценяване при тяхното потребление.

При потреблението на МЗ се прилага – препоръчителен или допустим алтернативен подход.

Препоръчителния подход регламентира 3 възможни метода –

1. метод на конкретно определена стойност- той се използва когато потреблението на материалните запаси, засяга конкретни партиди, производства, проекти.

2. метод на първа входяща – първа изходяща стойност – FIFO – при него всяко намаления на материалите, стоките или продукцията се изписват по реда на придобиването им.

3. метод на средно претеглената стойност – се прилага поотделно, за всяка конкретна единица, стоково материален запас. – NIFO.

Като алтернативен подход се използва метода – последна входяща – първа изходяща – LIFO – при този метод стоково-материалните запаси, които са придобити последни, се изписват първи.

Счетоводно отчитане на доставката на материали,тяхното влагане в произв. Документиране

Материалите са вид СМЗ, които предприятието доставя с цел влагане в стопанската си дейност за създаване на продукт с нова потребителна стойност. Материалите се разделят на – основни материали,  спомагателни материали, горивни материали, резервни и запасни части, образци, модели и други. Когато се доставят материали има 2 варианта на осчетоводяване – с използване на с-ка Доставки и без използване на с-ка Доставки.

1 ви вариант – с използване на с-ка Доставки. С-ка Доставки освен активна, е и операционно-калкулационна с-ка. Препоръчва се тази с-ка да се води, когато процесът на доставката не е еднократен, а е по-продължителен с цел да се натрупа информация, най-вече за транспортните разходи. Ако процеса не е непрекъснат може да не се използва с-ка Доставки. С-ка Доставки се дебитира с всички разходи извършени по придобиване на материалите и в дебита и се формира цената на придобиване, след което с-ката се приключва и се съставя следната счетоводна статия – 301/300

2 ри вариант – без използване на с-ка Доставки. В този случай разходите по доставка се отразяват по дебита на с-ка – Материали.

Счетоводни записвания при 1ви вариант –

-за доставените м-ли – 300/400,500,502

-за заприходяване на материалите в склада и приключване на с-ка Доставки -301/300

Счетоводни статии при 2 ри вариант –

-за доставянето на м-ли и заприходяването им на склад – 301/400,500,502

Счет.отчитане на стоките

Отчитане на стоките – те са краткотрайни материални активи, които са обект на покупки и продажби. Те се отчитат чрез с-ка303. Сметката е активна. Дебитира се при получаване на стоките, а се кредитира при тяхното намаление. С-ка 303може да има дебитно салдо, което ще бъде стойностен израз на наличните в предприятието стоки. Като вид материални активи стоките се отчитат натурално и стойностно. Това се отнася за всички стоки независимо от тяхното местонахождение. Аналитичното отчитане се организира и по материално - отговорни лица и обекти.

Счетоводни записвания –

-доставени стоки – 303/400,500,502

-бракуване и безвъзмездно предаване на стоки – 609/303

Счет отчитане на продукцията

Отчитане на продукцията -  тя е резултат от производствената дейност на предприятието. Има две основни измерения – веществена и невеществена.

Веществената продукция – има винаги определено натурално измерение.

Невеществената продукция е прието е да се разглежда като услуги под формата на ремонтни работи, превози и други.

Продукцията се оценява по себестойност, която е формирана основните производствени разходи. За отчитане на продукцията са предвидени две синтетични сметки – продукция и изпратени стоки и предадени работи.

С-ка продукция – е активна сметка. Използва се за отчитане само на веществена продукция. Тя се дебитира при увеличаване на продукцията в склада на предприятието, а се кредитира при нейното намаление. Може да има дебитно салдо, което ще определя стойността на наличната в предприятието продукция.

С-ка изпратени стоки  и предадени работи се използва за отчитане на предадената веществена и невеществена продукция. Тази с-ка е активна и се дебитира със стойността на предадената на клиента продукция до документиране на нейната продажба.

Счетоводни записвания  -

-произведена продукция, оценена по себестойност 302/610

-излишък на продукция – 302/709

Счет отчитане на биолог.активи

Краткотрайните биологични активи са придобити в резултат на мин. събития. При придобиване в края на всеки отч. период те се оценяват по справедлива  цена ,намал. с предварително начисл.разх. за продажба. Разликите м/у оценките се отчитат като тек.прих. или разходи. В НС за отчитането им са са предвидени с/ки от гр.31. Те са балансови-активни,синтетични, основни-инвентарни. Дебитират се при всички случаи на увеличение, а се кредитират при тяхното намал.Дебитното салдо представлява наличните към определен момент активи и се записва в Актива,Раздел Краткотрайни активи, група първа на балансовата схема.Аналитич. отчит. се организ. по видове жив.,осн.стада, местонахожд., възрастови групи, отговнорници и др

10. Счетоводни отчитания на разчетите

Характ. на обекта на отчитане, същност и класификация на разчетите: Стопанската дейност е свързана със създаването на определени сметни отношения. Една част от тях пораждат задължения, а други – вземания. Задълженията и вземанията се уреждат непосредствено след тяхното възникване. Разчетите заемат значителен дял в активите и пасивите на предприятието. Вземанията обикновено се пораждат срещу намаляване на активи и увеличаването на  пасиви. Задълженията възникват при увеличаването на активи или при формирането на разходи, което се оформя като получени външни услуги.

Разчетите биват краткосрочни – със срок на уреждане при възникването им до една година, и дългосрочни – със срок на уреждане при възникването им над една година.

Сметките за разчетите са групирани в няколко групи счетоводни сметки – гр.40 – доставчици и свързани с тях сметки; гр. 41 клиенти и свързани с тях сметки; гр.42 персонал и съдружници; гр. 43 разчети по преводи и вътрешни разчети; гр. 44 – Вземания по липси, начети и съдебни спорове; гр. 45 – разчети с бюджета и ведомствата; гр. 46 – разчети с осигурители; гр. 47 – разчети с международни финансови институции; гр. 48 – разчети по застраховане и съзастраховане;   гр. 49 – разни дебитори и кредитори;

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG