Home Икономика Строеж, съдържание и структура на счетоводния баланс. Основни балансови връзки и зависимости. Видове балансови статии

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Строеж, съдържание и структура на счетоводния баланс. Основни балансови връзки и зависимости. Видове балансови статии ПДФ Печат Е-мейл

Строеж, съдържание и структура на счетоводния баланс. Основни балансови връзки и зависимости. Видове балансови статии.

1. Строеж на баланса

Прилагането на СБ в практиката води до изграждане на система СБ при конкретни усливия.

СБ като система се състои от две части:

1.1. Основна част – отразява активите, върху които предприятието има пълно право на разпореждане

Забележка: В тази част на баланса се отразява по същество общата собственост на предприятието, прехвърлена му от собствениците и от източниците на привлечен капитал. Ако трябва да се извлече показател за общата собственост на пр-то, той се съдържа в неговите конкретни форми на въплъщение в тази основна част.

В баланса винаги има показател за сумата на осчетоводените А по историческа цена. Не винаги обаче на тази обща сума може да съответства 1 реална величина защото м/у отразените А може да има и такива, на които оценката е по-ниска от цената на придобиване – разходи за бъдещи периоди, трудно събираеми вземания, залежали стоки.

В основната част на баланса се съдържат и показатели за организационните отношения на пр-то с източниците на собствен и привлечен к-л. Проблемът е, че щом ресурсите в баланса се отразяват по цена на придобиване, оценката на източниците на собствен и привлечен к-л би следвало да съответства на оценката на ресурсите. Както можем да говорим за реална оценка на ресурсите, така може да говорим и за реална оценка на източниците. Сред тях също може да има условни/ нереални (намалени по стойност поради изминаване на времето или поради други обстоятелства).

1.2. Задбалансова част  - отразява активите, върху които предприятието няма право на разпореждане (наети активи, стоки на консигнация)

Двете части имат двустранен строеж съответстващ на двустранното активно и пасивно третиране на капитала. Този строеж определя съдържанието на СБ т.е.данните и показателите в паричен израз, характеризира имуществ. и фин. сътояние на предприятието.

Забележка: Винаги се очаква, че част (определен %) от условните А преминават към принадлежащите на пр-то А. Ако пр-то трябва да прецени капиталовото си покритие в даден момент (капиталовата си адекватност) от гледна точка на една прогноза винаги е целесъобразно към РА от основната част на баланса да се прибави % от условните А. Тази част от условните А я третираме като реално покритие на к-л.

Забележка: съществуват два вида величини:

ü       при първия вид се балансират величини, които се изискват, но са противоположни, различни по същност като равенството между тях е задължително

ü       при втория вид се балансиират величини,м които са различни, но се предполагат. Търси се неравенството между тях  като разлика, чрез която балансовата системасе балансира

2. Структура на баланса

Структурата се определя от обектите на системата, показателите, които всеки раздел и подгрупа от А, П и СК може да бъде съотнесен към общия размер на активите респ. СК и пасивите. По структура балансовата система е двустранна, отразените в нея противоположни величини изразяват собствените и привлечени к-ли, с които работи пр-то. По съдържание, активната част на баланса, особено когато този баланс носи инфо за външни потребители отделните активни балансови статии се структурират в раздели и групи. Когато структурираме двете страни на баланса има възможност да се прави съпоставка м/у А, собствен К и привлечен К, м/у групи от актива и съответни групи от СК и Пасива.

3. Видове балансови статии

3.1. Първи критерии за квалификация – според това какво отразяват от гледна точка на двустранното проявление на капитала

ü       активни – отразяват ресурси

ü       пасивни – отразяват източник

3.2. Втори критерии за квалификация – според собствеността носена от активите, които са обект на балансово обобщаване и съпоставяне

ü       балансови

ü       задбалансови

3.2.1. Балансовите статии могат да се квалифицират:

ü       основни – биват активни и пасивни, в зависимост от това какво отразяват

ü       корективни (регулиращи) – те нямат самостоятелно значение в баланса, защото не отразяват ресурс или източник. Чрез тях се регулира стойност по размер на някоя от основните балансови статии.

Според начина, по който регулират основните статии корективните статии биват:

ü       корективни смаляващи:

-                     корективни смаляващи основна активна – разположени са в противоположната страна на счет. баланс

-                     корективни смаляващи основна пасивна – разположени са в активната страна на счет. баланс

ü       допълващи

-                     допълващи основна активна

-                     допълващи основна пасивна

 

Според местоположението им в счет. баланс корективните статии биват:

ü       активни

-          смаляващи основна активна

-          допълващи основна активна

ü       пасивни

-          смаляващи основна пасивна

-          допълващи основна пасивна

Забележка: значението на корективните балансови статии трябва да се търси във възможността, която дават за получаване на допълнителна инфо за баланса, освен тази за състоянието на ресурсите и техните източници към даден момент.

3.2.2. Задбалансови статии

Задбалансовите статии отразяват активите, които не принадлежат на предприятието и съответните им източници. Те са винаги чифтни, т.е. за всяка активна бал. статия отговаря точно определена пасивна бал. статия, тъй като тези ресурси винаги са свързани с конкр. източник. Тази особеност е отражение на начина, по който предприятието получава чуждите активи и за тях винаги е налична инфо койги е предоставил. Тъй като това е важно от гл. точка на носената материана отговорност както и поради необходимостта те да бъдат върнати в края на ползването, както и при настъпване на определени обстоятелства

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG