Home Икономика ОТЧИТАНЕ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОТЧИТАНЕ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВИ ПДФ Печат Е-мейл

ОТЧИТАНЕ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВИ

Краткотрайните активи се проявяват под форма на:

а\материали, придобити главно чрез покупка и са предназначени за влагане в производството

б\продукция, създадена в предприятието и предназначена за реализация

в\стоки, придобити чрез покупка и предназначени за реализация

г\незавършено производство- съвкупност от разходи, които ще участват в  производството на продукция

д\инвестиция в материален запас – материални активи, придобити за ивнестиционни цели, а не за ползване.

Задачите, които се поставят пред счетоводството са свързани с отчитане операциите по придобиването, съхраняването и използването на тези ресурси.

Сметките, които могат да бъдат използвани са от група 30. Текущо тези активви се отчитат по историческа цена. В края на отчетния период се прави оценка на нетната реализуема стоност, която е предполагаемата \възможна\ продажна цена, намалена с разходите за продажби. По принцип тази оценка се прави от лицензирани оценители. Когато тя е по-ниска от отчетната, разликата се отразява като разход. Ако през следващия отчетан период нетната реализуема стойност се увеличи, отчетното намаление се отчита като приход, който не може да бъде по-голям от намалението.

Отписването на стоково-материалните запаси се извършва по:

А\ Препоръчителен подход

1.По конкретно определена стойност, която се използва за конкретна партида производства или клиенти

2.Първа входяща\първа изходяща

3.Средно претеглена цена

Б\Допустим алтернативен подход

1.Последна входяща\последна изходяща. Прилага се когато няма условия за прилагане на останалите.

І.Отчитане на материалите

По своята същност те са предмети на труда и образуват субстанцията на готовия продукт. Те могат да бъдат  класифицирани от различна гл.точка. За нуждите на счетоводството най-подходяща е тази по икономическа същност и предназначение:

-основен материал

-спомагателни материали

-резервни части

-амбалажни материали

-образци, модели

-хранителни продукти и др.

Синтетичното отчитане се извършва чрез сметка 302 Материали

-          23 –

Счетоводното отчитане на доставката може да се осъществи по два начина:

а\с използването на сметка 301 Доставки операционно-калкулатива, която се използва когато доставката е продължетелен процес, доставят се различни номенклатурни единици, фактурата предхожда самата доставка и др. По дебита на сметката се формира цената на придобиване.

б\с използване на сметка 302 Материали, по дебита на която се получава цената на придобиване. Използва се в случаите, когато се доставят единични доставки, разходите по доставката не са разнообразни и др. Към нея могат да се откриват сметки за детайлизирани на информацията по видове, номенклатури и др.

Възможни са  случаи, при които да не се използват тези начини, когато материалите се влагат в производството.

Пример:

Получена е данъчна фактура  за доставени материали на стойност 1 500 лв.и начислен ДДС 20%.Получена е  данъчна фактура от външно транспортно предприятие за 400 лв. Задълженията към транспортната фирма са изплатени от касата, а към доставчика- от разплащателната сметка.

Първи вариант

Д-т 301 Доставки                                                                                              1 500

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките                                            300

К-т 401 Доставчици                                                                          1 800

Д-т 401  Доставчици                                                                                        1 800

К-т 503 Разпл.сметка                                                        1 800

Д-т 301 Доставки                                                                                                 400

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките                                              80

К-т Други кредитори 499 или 401 Доставчици             480

Д-т 499 или 401                                                                                     480

К-т 501 Каса                                                                                          480

Втори вариант

Д-т 302 Материали                                                                                           1 500

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките                                            300

К-т 401 Доставчици                                                                          1 800

Д-т 401 Доставчици                                                                                         1 800

К-т 503 Разплащателна сметка                                       1 800

Д-т 302 Материали                                                                                              400

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките                                              80

К-т 499 или 401                                                                      480

Д-т   499\401                                                                                                       4 800

К-т 501 Каса                                                                                          480

А.Отчитане намалението \изразходването на материалите

1. Влагане в производството – В този случай материалите напускат материалната сфера и влизат в сферата на производството, т.е. увеличават се разходите.

Д-т 601 Разходи за материали

К-т 302 Материали

-          24  -

Тези разходи се включват в себестойността на продукцията или услугата, което означава, че отчетните разходи по дебита на сметка 601 Разходи за материали трябва да бъдат отнесени по функционално предназначение \видове дейности\.

Д-т Сметки от гр.61

К-т 601 Разходи за материали

Пример:

Изразходвани са материали съгласно искания от склада на предприятието за

-основно производство                                      800 лв.

-спомагателно                                                      200

-строит.на сграда\цех по стоп.начин            2 000

-за администрацията                                                             50

Д-т 601 Разходи за материали                         3 050

К-т 302 Материали                                            3 050

Д-т 611 Разх.за основна дейност                       800

Д-т 612 Разх.за спамагат дейност                      200

Д-т 613 Разх..за придоб.на дълготр.активи2 000

Д-т 614 Администрат.разходи                             50

К-т 601 Разходи за материали         3 050

2.Продажба на материали. За отчитане на прихода се използва сметка

706 Приходи от продажба на материали

Пример:

Продадени са материали с отчетна стойност 500 лв. и продажна цена 550 лв.

Д-т 501 Каса                                                                           550

К-т 706 Приходи от прод. на матер.   550

Д-т 706 Приходи от прод.на материали           550

К-т 302 Материали                                                500

Д.т 706 Прих.от прод.на матер.                            50

К-т 123 Печалби и загуби                      50

 

3.При липси- Те могат да бъдат за сметка на:

а\предприятието, в който случай се отчитат като разход по дебита на сметка 609 Други разходи

Д-т 609 Други разходи

К-т 302 Материали по отчетна стойност

б\по вина на материално-отговорното лице.В този случай отчитането е по по-високата стойност между отчетната и продажната.

Д-т 422 Вземания по липси и начети със стойност на начета

К-т 302 Материали с отчетна стойност

К-т 4532 Начислен ДДС за продажбите \ в\у прод.цена\

К-т 4432 Ценови разлики по липси и начети

Пример:

Установена е липса на материали с отчетна стойност 300 лв. и справедлива цена 350 лв.върху която е начислен ДДС 20%.

Д-т 442 Вземания по липси и начети                                           420

К-т Материали                                                                   300

К-т 4532 Начислен ДДС за прод.                                    70

К-т 443 Ценови разлики по липси и начети                50

-          25  -

 

Ако отчетната стойност е 200 лв.,а справедливата 150, статията ще бъде:

К-т 442 Вземания по липси и начети                            220

К-т 302 Материали                                                            200

К-т 4532 Начислен ДДС за продажбите         20

4.При апортни вноски

Д-т 221 Инвестиции в дъщерни предприятия

К-т 706 Приходи от продажба на материали

-със справедлива цена

Д-т 706 Приходи от продажба на материали

К-т 302 Материали с отчетна стойност

В края на отчетния период или периодично \в зависимост решението на ръководството\, което трябва да бъде отразено в счетоводната политика, материалите се оценяват по нетна реализуема стойност \предполагаема продажна цена\, ако тя е по-ниска от отчетната.Разликата се отразява като текущ разход.

Д-т 608 Разходи от последващи оценки на активи

К-т 302 Материали

Ако през следващия  отчетен перисд нетната реализуема стойност се увеличи, то извършената преди това преоценка се отчита като приход.

Д-т 302 Материали

К-т 709 Други приходи от дейността

ІІ.Отчитане на стоките

Стоките са продукт на труда, купени с цел продажба.Те са краткотраен актив. Отчитането им се извършва със сметка 304 Стоки – активна, веществена сметка. Към нея могат да се водят сметки с четирицифрен знак за отчитане на стоки на склад,на отговорно пазене, на консигнация и др.

За отчитане на доставка може да се използват начините посочени при придобиване на материалите.

Отчитането може да се извършва по отчетна цена или по продажна цена на населението \цена на дребно\, при която се отчитат корективи, като се използват корективни, регулиращи сметки. Такива могат да бъдат с-ки от гр.30, напр. 306 коректив към отчетната стойност с две четирицифрени сметки

3061 Търговска надценка

3062 ДДС включен в цената

Пример:

Доставени са стоки съгласно данъчна фактура за 3 000 лв. Във фактурата са включени и 200 лв.транспортни разходи. Стоките са постъпили в склада на предприятието.Стоките се отчитат по продажни цени на населението и са калкулирани с 20% надценка върху покупната стойност.

-покупна стойност                                            3 000

-надценка                                                               600

-транспортни разходи                           20

-ст-т по продажна цена                    3 800

-          26  -

-ДДС 20%                                                               760

-стойност на дребно                                         4 560

Приемаме, че отчитането на доставката се извършва с използването на сметка 301 Доставки

Д-т 301 Доставки                                               3 200

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупк.   640

К-т 401 Доставчици                           4 840

Отчитане постъпването в магазина

Д-т 304 Стоки                                                     4 560

К-т 306 Коректив към отчет.с-т      1 360

К-т 3061 Търговска надценка             600

К-т 3062 ДДС,включен в цената       760

К-т Доставки                                                      3 200

Намаляването на стоките може да бъде поради липси, бракуване, продажба, апортни вноски и др. Отчитането е като при материалите.

Приходите от продажба на стоки се отчитат чрез сметка 702 Приходи от продажба на стоки.Бракуването на стоките се отчита като разход.

Д-т 609 Други разходи

К-т 304 Стоки

ІІІ.Отчитане на продукцията

Тя също е продукт на труда,преминал през всички фази на технологическия процес и предназначен за реализация.

Текущата оценка се извършва по себестойност, която може да бъде ориентировъчна, а в края на отчетния период по фактическа.

Счетоводното отчитане се извършва със сметка 303 Готова продукция – активна,веществена. За отчитане на продукцията на склад, на отговорно пазене, на консигнация могат да се използват сметки с четирицифрен знак. За отчитането на продуукция, неуредена документално се използва сметка

305 Изпратени стоки и предадени работи. Тясе дебитира със стойността на продадената продукция и се кредитира със себестойността си.

Пример:

Предадена е продукция на клиента по отчетна стойност \себестойност\

4 000 лв. и продажна цена 4 500 лв.

Д-т 305 Изпратени стоки и придадени работи           4 000

К-т 3031 Продукция на склад

При документирането се съставя статията:

Д-т 411 Клиенти                                                                 5 400

К-т 701 Приходи от прод.на продукция       4 500

К-т 4532 Начислен ДДС за продажбите          900

-изписване на продукцията по себестойност

Д-т 701 Приходи от продажба на продукция             4 000

К-т 303 Готова продукция                                              4 000

 

-  27  -

Готовата продукция може да бъде и за вътрешно потребление, например в селското стопанство, когато кравето мляко се продава в мандрата \вътрешно потребена продукция\.

Пример:

Получено е краве мляко за един ден 100 литра х 0.20 лв.\изк.цена\

Д-т 303 Готова продукция                                              200 лв.

Аналитична сметка Мляко

К-т 611 Разходи за осн.дейност       200

Анал.с-ка отглеждане на основно краве стадо

или с-ка с четирицифрен знак

Млякото ие предадено в мандрата

Д-т 611 Разходи за основна дейност             200

Аналитична с-ка “Мандра”

или с-ка с четирицифрен знак

К-т 303 Готова продукция                               200

Аналит.с-ка “Мляко”

Възможно е отразяването да стане без използването на

с-ка Готова продукция

Д-т 611 Разходи за основна дейност

Анал.с-ка “Мандра”

или с-ка с четирицифрен знак

К-т 611 Разходи за основана дейност

Анал.с-ка Отглеждане на остовно краве стадо

или анал.с-ка с четирицифрен знак

ІV.Отчитане на краткотройните биологични активи

Към тях се отнасят животни, от които се получава продукция \мляко\ или прираст. Отчитането на тези активи се извършва по справедлива цена. В края на отчетния период отново се установява справедлива цена и разликата се отчита като текущ разход.

Към продуктивните животни се отнасят зайци, кокошки, пчелни семейства и др. Отчитането им се извършва със сметките:

311 Дребни продуктивни животни

312 Птици- основни стада

313 Пчелни семейства

314 Млади животни

315 Животни за угояване

316 Животни за експериментални цели

319 Други краткотрайни биологични активи

При покупка се приема, че доставната цена е равна на тяхната справедлива цена.

Д-т гр.31

К-т 401 Доставчици

Безвъзмездното получаване се отчита чрез статията:

-          28  -

 

Д-т гр.31

К-т 709 Други приходи от дейността

При по-ниска справедлива цена:

Д-т 608 Разходи за последващи оценки на активи

К-т гр.31

 

Продажбите и намалението на тези активи се отчитат както при материалите. Младите животни могат да бъдат придобити или закупени. Обект на отчитане е прирастта, т.е. това са постъпилите за отглеждане животни в натура и стойност, както и тези в резултат на отглеждането.

Придобитите се оценяват по цена на придобиване, себестойността и продажни цени. Когато младите животни преминават в друга група се съставя статията:

Д-Т 315 Животни за угояване

К-т 312, 313, 314

Това преминаване се извършва при определени условия- биологични и възрастови.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG