Home Икономика Документи и счетоводни записвания при отчитане на привлечените средства от участници в осигурителните фондове

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Документи и счетоводни записвания при отчитане на привлечените средства от участници в осигурителните фондове ПДФ Печат Е-мейл

Документи и счетоводни записвания при отчитане на привлечените средства от участници в осигурителните фондове

1.Документи, които се използват в пенсионно-осигурителните дружества, дружества за здравно осигуряване и други осигурителни фондове. – пенсионно осигурителното дружество и универсалните и професионалните  фондове организират и осъществяват счетоводното отчитане на дейността си на основание. Закон за счетоводството, Примерния Национален сметкоплан, приложимите счетоводни стандарти и в частност МСС26 Счетоводство и счетоводна отчетност на пенсионните доходи и разпоредбите на КСО, ЗКПО, ЗОДФЛ и др. Платежни документи, Договори, Годишен закон за бюджета на НЗОК, Отчет за оказана медицинска помощ и лечение.

2.Счетоводно отчитане

2.1.Счетоводни записвания при отчитане на привлечени средства на участници в пенсионното осигуряване:

-получени задължителни вноски

Дт 503 РС

Кт 462 Разчети за ДЗПО

-получени вноски чрез системата на НАП като привлечени средства от осигурители и от осигурени лица

Дт 462 Разчети по ДЗПО

Кт181 Сметки на съучастници в пенсионното осигуряване

Кт 703 Приходи от продажба на услуги

-получени вноски по доброволно пенсионно осигуряване

Дт 50 парични средства

Кт 181  Сметки на съучастници в пенсионното осигуряване

-за увеличаване на размера на привлечените средства

Дт 123 П и З от текущата година

Кт 181  Сметки на съучастници в пенсионното осигуряване

-за намаляване на привлечените средства

Дт 181  Сметки на съучастници в пенсионното осигуряване

Кт 50 Парични средства

2.2.Счетоводни записвания при отчитане на привличаните средства на участници в здравното осигуряване

-постъпили трансфери в НЗОК от НАП

Дт 5001 Текущи сметки

Кт 7501 Вътрешни касови трансфери

-постъпили трансфери за НЗОК от централния републикански бюджет

Дт 5013 Текущи банкови сметки

Кт 7513 Касови трансфери от/за централен бюджет

-приключване на сметки от гр.75

Дт гр.75 Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки

Кт 1201 Прираст / намаление на нетни активи

-приходи от наеми, застрахователни обезщетения, неустойки

Дт гр.50

Кт гр.71 Приходи

-приходи от лихви Дт гр.50 / Кт гр.72

-приходи от помощи, дарения Дт гр.50 / Кт гр.74

Плащанията (задълженията) за медицинска помощ в системата на НЗОК се отчитат чрез сметките от гр.64330 Разходи – активни, операционни. Сметките се Дт за отразяване на плащанията, а се Кт – при приключването им в края на отчетния период със сметка 1201 Прираст / намаление на нетните активи

Внесените осигурителни вноски от осигурените лица или от техните осигурители за ДДО за безработица или  професионална квалификация и за други осигурявания в осигурителните фондове се отчитат чрез сметка 183 Сметки на  участници в други осигурителни фондове.

-получени осигурителни премии Дт гр.50 / Кт 183

-извършени плащания Дт 183 / Кт гр.50

3.Задача за счетоводно отчитане на привлечените средства

В Пенсионен Фонд „Доверие” са извършени следните стопански операции:

1.Получени са вноски от осигурители за осигурените лица чрез системата на НОИ за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален фонд – 20000лв.

2.Получени осигурителни вноски са отразени като привлечени средства по партидите на участниците

3.В края на годината размерът на привлечените средства е увеличен с частта на капитализираните финансови приходи от лихви, от дивиденти и от операции с финансови активи и инструменти с 1000лв.

4.Изплатени са суми за пенсии на осигурени лица през отчетния период в размер на 5000лв. РКО

5.От обслужващата банка са получени извлечения и пл.Нареждания за постъпили от НАП в НЗОК здравноосигурителни вноски – 20000лв.

Иска се: да се съставят счетоводните записвания

Решения на задачите

Тема 1

Дт

Кт

Сума

1.

503

152

24000

1.1.

621

152

2400

2.

152

503

1000

3.

152

152

800

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG