Home Икономика Отчитане на извънредните разходи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отчитане на извънредните разходи ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане на извънредните разходи.

Тези разходи имат случаен необичаен извънреден характер и не са свързани с обичайната дейност на фирмата и не се очакват в близко бъдеще. Такива са загуби от погинали активи при стихийни бедствия, пожар, земетресение, наводнение, или принудително отнети активи от държавни, общински органи, съгласно нормативни актове или от неизвестни извършители. Тези разходи се отчитат чрез сметка 690 – извънредни разходи.

Сметка 690 – извънредни разходи. Тя е активна. Дебитира се със стойността на липсващите активи, поради стихийни бедствия или принудително отнети от държавни и общински органи. Ако се отнети от неизвестни лица ние трябва да ги вземаме от други дебитори.

намалението на активите се отразява по сметка 690

А+      А-

690/ група 20,21, 30,27,31, 51,

Увеличават ни се разходи и ни намаляват липсващите активи, ако активите не са по силата на нормативен акт или стихийни бедствие ние го вземаме от неизвестен извършител сметка 498. нашите вземания ще се увеличат и ще намалеят активите от група 20,21,27,30,31,51. Разликата е в това, че в първия случай директно ги отнасяме като разход, а във втория случая ние се надяваме че този неизвестни извършител ще бъде намерен от полицията и той ще си внесе стойността на актива или ще го върне ако го върне ще се увеличат активите ще намалят вземанията от неизвестния извършител ако внесе сумата ще увеличи парите, ще намалят вземанията.

Ако вземането е от неизвестен извършител

А+       А-

498/група 20,21,30,27,31,51

При внесени суми от неизвестен извършител

А+   А-

Група 50/498

При изтичане на давностния срок за откриване на неизвестния извършител,тогава вземането от него се отписва – няма да имаме да го събираме никога

А+     А-

690/498

Приключване на сметка 690

П-    А-

122/690

Отчитане на разчетите с персонала. Персоналът са работници и служители, които са в договорни отношения с фирмата, на които тя дължи възнаграждение, съгласно трудовото законодателство. Разчетите се отчитат чрез сметка 420 – персонал. Сметката е пасивна. Кредитира се с начислените възнаграждения и доплащанията по Кодекса на труда и за сметка на Социалното осигуряване. Сметката се дебитира с направените удръжки от работната заплата, които могат да бъдат доброволни, задължителни /законови/ и санкциониращи.

Дебит -                  420 –      персонал             Кредит                                   +

1.Изплатен аванс

420 П-/500   А-

 

2. Направени удръжки – //Щом има удръжки първата ни работа е да дебитираме с/ка420. // дължим осигуровките на осигурителите

 

а/Задължителни /законови/

-Социални, здравни и фонд безработица

420 П-/група 46 П+

-Данък върху доходите на физ.лица

420 П-/452 П+

 

б/Доброволни //удръжка 420 е в дебита// Кредитира се сметката когато се начислява заплатата.//

-застраховки

420 П-/492 П+

-Заеми /Те са задължение и ги дължим на други кредитори//

- влогове

420 П-/499 П+

 

в/ санкциониращи

-запори

Дължим ги на други кредитори на бюджети, зависи от вида на запора, ще дължим или на бюджет или на др.кредитори//

 

420 П-/ 499 П+ или Група 45

 

3. Платена чиста сума за получаване.

1. Начислена заплата - с/ка 603 /Разходи за фирмата и изразяваме, че ги дължим на персонала/

603 А+/420 П+

 

2. Начислени доплащания за сметка на Социалното осигуряване. /Увеличени се вземанията от осигурителя и увеличава се задълженията към персонала/

 

Група 46 А+/420 П+

 

3. Начислени дивиденти.

424 А+/420 П+

 

 

 

 

Чистата сума = Кредитния оборот – Дебитния оборот

Привеждане на направените удръжки –дебитираме сметките от група 46 П- ще ни намалеят задълженията. За здравно социално осигуряване – преведени

Група 46/501       - Преведени осигуровки

Дебит 452 П- / 501  - Преведен данък върху доходите на физ.лица

Дебит 492П-/ 501 А-    - Преведени суми за застраховки

Дебит 499 П- /501 А- Превеждане на заеми и влогове и на запорите – дължим на

Изтеглена чиста сума за заплати вземаме ги от банката и ги внасяме в касата – теглим ги с

500А+/501 А-           - Изтеглена чиста сума за заплати

420 П- /500 А-    суми изплатени на персонала

Задача:

1. Съгласно лимитна карта  са отпуснати материали за: основната дейност  200 лв.; за спомагателната дейност 100 лв.; административната дейност 50 лв. Разходите са отнесени по функционално предназначение.

2. Съгласно фактура са изплатени от разплащателна сметка 200 лв. за реклама по радио „Дарик”. Разходите са отнесени за основната дейност.

3. Предадени са канцеларски материали за основна дейност 100 лв. Спомагателната дейност 50 лв. и в счетоводството за 40 лв.Разходите са отнесени по функционално предназначение.

4. Начислени са заплати на персонала за 20 000 лв., като 12 000 лв. са за заплати на персонала в основната дейност, 3 000 лв. за персонала в спомагателната дейност и 5 000 лв. за административния персонал. Разходите за заплати са отнесени по функционално предназначение.

5. Начислени са осигуровки за социално, здравно осигуряване и фонд безработица както следва:

а/ за сметка на предприятието 2 000 лв.

б/ за сметка на персонала 1 000 лв.

6. От заплатите на персонала са удържани 200 лв. за влогове, 100 лв. за застраховки  1700 лв. за Данък върху доходите на физ.лица и 150 лв. запори.

7. Касиерът внася осигуровките, удръжките и данъка по предназначение и изтегля чистата сума за заплати с нареждане разписка.

//с платежно нареждане внасяме суми//

8. Касиерът изплаща дължимите суми съгласно Разчетно платежна ведомост /РПВ/ и разходен касов ордер /РКО/

9. Начислен е данък сгради за 150 лв.

10. Внесен е начисления Данък върху сградите от подотчетното лице.

11. Отчетена е командировка в размер на 200 лв., която е изплатена с Разходен  касов ордер. Разходите са отнесени по функционално предназначение към административните разходи. Всички разходни сметки са приключени.

12. Съгласно амортизационен план е начислена амортизация на ДМА за 400 лв. и на ДНМА /дълготрайните нематериални активи/ за 300 лв. Разходите са отнесени по функционално предназначение за основната дейност.

13. Начислена е застраховка на имуществото на предприятието за 3200 лв., които са внесени от разплащателната сметка и са отнесени по функционално предназначение за основна дейност.

14. Начислени са лихви по получени краткосрочни заеми за 90 лв., които са изплатени от разплащателна сметка. Разходната сметка е приключена.

15. Отчетени са отрицателни разлики за 70 лв. от продажба на финансови активи държани за търгуване. Сметката за отрицателната разлика е приключена.

16. Отчетени са разходи по валутни операции с отрицателна разлика за 50 лв. Разходната сметка е приключена.

17. Изплатени са комисионни за 20 лв. по финансови операции от разплащателна сметка. Разходната сметка е приключена.

18. Отписани са унищожени поради стихийни бедствия стоки за 1200 лв. балансова или отчетна стойност. Разходната сметка е приключена.

19. Отписани са машини за 2 000 лв. принудително отнети от неизвестни лица. След изтичане на законния срок вземанията от неизвестните лица окончателно са отписани. Разходната сметка е приключена.

20. Изплатени са 12 000 лв. наеми за 2009 г., които са отразени като разходи за бъдещи периоди от разплащателна сметка.

Иска се: Стопанските операции да се осчетоводят в Мемориален ордер.

Мемориален ордер:

Основание

Дебит

Кредит

Сума

1.

Съгласно лимитна карта изразходвани материали

600 А+

301 А-

350.00

 

 

 

Отнасяне на разходите за материали по функционално предназначение,

основна дейност

спомагателна дейност

адм.дейност

 

 

 

610 А+

611 А+

615 А+

 

 

 

600 А-

600 А-

600 А-

 

 

 

200.00

100.00

50.00

2.

 

Съгласно фактура изплатена реклама

 

601 А +

 

501 А-

 

200.00

Отнасяне на разходите към основна дейност /функц. предназначение/

 

610 А+

 

601 А-

 

200.00

3.

Изразходени /предадени/ материали

 

600 А+

 

301 А-

 

190.00

Отнасяне на разходите по функционално предназначение към:

-Основна дейност

-Спомагателна дейност

-Административни/счетоводство/

 

 

 

610 А+

611 А+

615 А+

 

 

600 А-

650 А –

600 А-

 

 

100.00

50.00

40.00

4.

Съгласно РПВ начислени заплати

603 А+

420 П+

20 000.00

Отнасяне на заплатите по функционално предназначение:

-Основна дейност

-Спомагателна

-адм.дейност

 

 

610 А +

611

615

 

 

603 А

603

603

 

 

12 000.00

3 000.00

5 000.00

5.

 

 

Начислени соц.и здравни осигуровки и фонд безработица  върху заплатите

-За предприятието

-За сметка на персонала

 

 

 

604 А+

420 П -

 

 

 

Група 46  П+

Група 46 П+

 

 

 

2 000.00

1 000.00

6.

Направени удръжки от заплатите за:

-Влогове

-Застраховки

-Данък върху доходите на физ.л.

-Запори

 

 

 

420 П-

420 П-

420 П-

420 П-

 

 

499 П+

492 П+

452 П+

499 П+

 

 

200.00

100.00

1 700.00

150.00

7.

Съгл.платежно нареждане внесени удръжки

-За сметка на работодателя

-За сметка на персонала

-Влогове

-Застраховки

-Данък върху доходите на ФЛ

запори

 

 

Група 46 П-

Група 46 П-

499 П-

492 П-

452 П-

499 П-

 

 

501 А-

501 А-

501 А-

501 А-

501 А-

501 А-

 

 

2 000.00

1 000.00

200.00

100.00

1 700.00

150.00

Изтегляне съгласно Разписка и Приходен касов ордер изтеглени заплати

_Д_-______Персонал______К+__

5б      1000

6а        200

6б       100

6в     1700

6г        150

4.      20000лв

ДО 3150

КО 20 000

КО – ДО = 20 000 -3150= 16 850лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 850.00

8.

 

Съгл. РПВ и РКО изплатени заплати

 

420 П-

 

501 А-

 

16 850.00

9.

Начислен данък  сгради

605 А+

450 П+

150.00

10.

Внесен данък сгради от подотчетно лице

 

450 П-

 

422 А-

 

150.00

11.

 

11.а

 

11.б

Съгл.РКО изплатена командировка

Отнасяне на разходите по функционално предназначение

Приключване на с/ка 615

 

609 А+

 

615 А+

Гр.70 П-

 

500 А-

 

609 А-

615 А-

 

200.00

 

200.00

200.00

12.

 

12а

12б

12в

Съгл.амортизационен план начислени амортизации

ДМА

ДНМА

Отнасяне на разходите по функционално предназначение към основната дейност

 

 

602 А+

602 А+

 

 

610 А+

 

 

240 П+

241 П+

 

 

602 А-

 

 

400.00

300.00

 

 

700.00

13.

 

13а

13б

Начислена застраховка  на имуществото на предприятието

Внесени застраховки

Разходите за застраховка отнесени за основна дейност

 

601 А+

492 П-

 

610 А+

 

492 П+

501 А-

 

601 А-

 

3 200.00

3 200.00

 

3 200.00

14.

 

14а

14б

Начислени лихви по получени краткосрочни заеми

Изплатени са начислените лихви

Приключване на с/ка 620

 

620 А+

493 П-

122 П-

 

493 П+

501 А-

620 А-

 

90.00

90.00

90.00

15.

 

 

15а

Отчетена отрицателна разлика от продажба на финансови активи държани за търгуване

Приключване на с/ка 621

 

 

621 А+

122 П

 

 

510 А

621 А-

 

 

70.00

70.00

16

 

16а

Отчитане на отрицателна разлика с валутни операции

Приключване на сметката

 

622 А+

122 П-

 

Група 50 А-

622 А-

 

50.00

50.00

17

17а

Изплащане на комисионни

Приключване на сметка 629

629 А+

122 П-

501 А-

629 А-

20.00

20.00

18

 

18а

Изписване на стоки унищожени от стихийни бедствия

Приключване на с/ка 690

 

690 А+

122 П-

 

303 А-

690 А-

 

1 200.00

1 200.00

19.

 

19а

19б

Съгласно протокол отписани машини

Отписване на вземането

Приключване на сметка 498

 

498 А+

690 А+

122 П-

 

203 А-

498 А-

690 А-

 

2 000.00

2 000.00

2 000.00

20

Изплатен наем за бъдещ отчетен период

 

650 А+

 

501 А-

 

12 000.00

ВАЖНО!  Всички разходи без финансови разходи за бъдещи периоди и извънредни разходи се отчитат по група 60; финансовите разходи по група 62; бъдещи периоди група 65;  извънредните по група 69.

ЗАДАЧА: Съгласно фактура е извършен превоз на материали за 150 лв. Разходната сметка е приключена. Задълженията към доставчика изплатени от разплащателна сметка.

//Уточнение - не е разход за материали, а разход за превоз//

Начисляваме транспортни разходи по група 60

Дебитираме 601 и кредитираме 400 /доставчици/

Мемориален ордер

Основание                                                                          Кредит   Дебит    Сума

1. Извършени транспортни разходи      601 А+                          400П+    150 лв.

1а Приключваме с/ка 601                                   гр.61 или г.70    601 А-    150 лв.

1б Изплатени задължения към

доставчика                                                           400 П-                         501 А-         150 лв.

ЗАДАЧА: изплатена такса за банково обслужване за 50 лв. от разплащателна сметка. Разходната сметка приключена.

// комисионните таксите за банково обслужване са в група 62 – сметка 629//

Мемориален ордер

Основание                                                                                   Кредит            Дебит Сума

1. Изплатена такса за банково обслужване    629 А+                 501А-   50 лв.

2.Приключване на сметка 629                              122 П-                 629 А- 50 лв.

ЗА ИЗПИТА:

Да се попълнят с данни по избор следните документи Приходен касов ордер; Разходен касов ордер; Платежно нареждане; Нареждане разписка и Вносна бележка.

ПРИХОДИ:

Общи думи от Янева. Приходи от продажби в група 70  е че сметките се операционно резултатни – с тях отчитаме процеса на продажбите и финансовия резултат от тях. Купили сме определени стоки или материали и след това ги продаваме, но цената, по която сме ги купили е отчетна – завели сме ги, когато ги продаваме ние можем да ги продадем по по-висока цена равна, или по ниска. Имаме продажна цена равна на отчетната, продажна цена по-висока от отчетната и ако продадем по по-ниска цена ще имаме финансов резултат загуба. Винаги когато продаваме, отчитаме процеса на продажба, не  можем да кореспондираме директно със сметка стоки или материали или дълготрайни активи със сметка активи. Винаги процеса на продажбите се отчита на два етапа – първия отчитаме етапа на продажната цена, а следващия момент при отчитане на продажбата да изпишем стоките, материалите и тогава ги отчитаме по отчетна стойност. По група 70 отчитаме.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG