Home Икономика Счетоводен баланс

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводен баланс ПДФ Печат Е-мейл
  • Счетоводен баланс

Банките трябва да представят баланси, в които активите и пасивите са групирани по тяхното естество и са изброени по ред, който да показва тяхната относителна ликвидност.[1]

В допълнение на изискванията на другите международни счетоводни стандарти, информацията , оповестявана в балансите към счетоводните отчети трябва да включва, без обаче да се ограничава само до тях, следните активи и пасиви:

Активи

-          пари в наличност и салда по сметки в Централната банка;

-          съкровищни бонове и други ценни книжа, приемани за ресконтиране от Централната банка;

-          държавни и други ценни книжа, държани с цел търговия;

-          депозити в заеми и аванси на други банки;

-          други пласирания на паричния пазар;

-          кредити и аванси на клиенти; и

-          инвестиционни ценни книжа.

Пасиви

-          депозити от други банки;

-          други депозити на паричния пазар;

-          суми, дължими на други депозанти;

-          депозитни сертификати;

-          записи на заповед и други задължения, доказани с документ;и

-          други заемни средства

Най-използваният подход при класификацията на активите и пасивите на една банка е те да се групират по естеството им и да се изброяват по приблизителния ред на тяхната ликвидност; последната отговаря приблизително на падежите им. Текущите и нетекущите статии не се групират поотделно, тъй като повечето активи и пасиви на банките могат да бъдат реализирани или изплатени в близко бъдеще.

Размерът, с който се отчита в баланса всеки актив или пасив, не трябва да се нетира чрез намаляване на друг пасив или актив, освен ако няма правно основание за таково нетиране, или ако нетирането изразява очакването относно реализацията или изплащането на актива или пасива.

Банките трябва да оповестяват справедливата стойност на всеки клас от своите фианнсови активи и пасиви, така, както се изисква от МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне и МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

Структурата , съдържанието и начина на съставяне на баланс на банка може да се илюстрира със следния баланс на банка ДСК за 2004 г.

Банка ДСК

Консолидирани баланси

към 31 декември 2004 и 2003

в хил.лв.

 

Прилож

31.12.2004

31.12.2003

Активи

 

 

 

Парични средства и парични еквиваленти

10

104 854

112 909

Вземания от банки, включително от Централната банка

11

387 157

378 438

Вземания от други клиенти

12

2 120 125

1 220 512

Финансови активи за търгуване

13

86 525

116 555

Други активи

14

7 191

7 561

Вземания от лихви

15

25 135

24 559

Инвестиции, обявени за продажба и капиталови инвестиции

16

24 754

7 538

Инвестиции, държани до падеж и класифицирани като кредити

16

318 126

372 590

Дълготрайни активи

17

142 707

145 395

Общо активи

 

3 216 574

2 386 057

Пасиви

 

 

 

Депозити от банки

18

37 005

627

Кредити от банки

18

97 792

-

Депозити от други клиенти

19

2 637 065

2 040 526

Други пасиви

20

41 016

13 831

Задължения по лихви

21

10 027

9 676

Задължения по отсрочени данъци

22

12 118

19 062

Общо пасиви

 

2 835 023

2 083 722

Малцинствено участие

 

71

92

 

Капитал и резерви

 

 

 

Капитал

23

93 984

93 984

Резерви

 

287 496

208 259

Общо капитал и резерви

 

381 480

302 243

Общо пасиви, капитал и резерви

 

3 216 574

2 386 057

 

Задбалансови пасиви

 

 

 

Условни задължения и ангажименти

24

214 731

45 429

Балансите следва да се разглеждат заедно с приложенията, представляващи неразделна част от финансовите отчети,

Финансовите отчети са одобрени от лицата, представляващи Банка ДСК ЕАД, на 24 февруари 2005 г.

Приложения

10. Парични средства и парични еквиваленти

(В хиляди лева)

31 декември 2004     31 декември 2003

Парични средства в каса

в лева                                                                                                                  77 678                                    87 092

в чуждестранна валута                                                                                   23 850                                    23 014

Разплащателни сметки при местни и чуждестранни кореспонденти

в лева                                                                                                                         59                                              8

в чуждестранна валута                                                                                      3 267                                      2 795

Общо                                                                                                                104 854                                     112 909

11. Вземания от банки, включително от Централната банка

(В хиляди лева)

31 декември 2004          31 декември 2003

(a) Анализ по видове

Депозити при местни и чужди кореспонденти

в лева                                                                                                                      7 000                                  8 000

в чуждестранна валута                                                                                  136 565             252 766

Блокирани средства при чуждестранни кореспонденти                               491                                     597

Парични средства в Централната банка

в лева                                                                                                                  212 320            114 075

в чуждестранна валута                                                                                     29 346                                  –

Предоставени кредити по договори за обратно изкупуване                    1 435                                  3 000

Общо                                                                                                                  387 157                              378 438

(б) Географски анализ

Местни банки                                                                                                  271 615              186 541

Чуждестранни банки                                                                                      115 542                             191 897

Общо                                                                                                                  387 157                             378 438

Разплащателната сметка в Централната банка се използва за директно участие на паричния пазар и пазара на ценни книжа,

както и за извършване на сетълмент. Сметката в Централната банка включва регламентирания минимален резерв в размер на

234 792 хил. лв. към 31 декември 2004 и 75 273 хил. лв. към 31 декември 2003. Минималният резерв е безлихвен и се регулира на

месечна база. Дневни флуктуации са разрешени. Недостигът на средства на месечна база носи наказателна лихва.

Банкова група ДСК закупува финансови инструменти, като с договор се задължава да ги продаде на определена бъдеща дата (репо-

сделка с клауза за обратно изкупуване). Продавачът се задължава да закупи обратно на определена бъдеща дата същите или

сходни финансови инструменти. Репо-сделките с клауза за обратно изкупуване се използват за финансиране от клиентите. Към

31 декември 2004 г. срокът за изкупуване на отворените репо сделки е до седем дни.

12. Вземания от други клиенти

(В хиляди лева)

31 декември 2004 31 декември 2003

Физически лица

в български лева                                                                              1 627 446                               987 554

в чуждестранна валута                                                                        42 574                                   1 706

Предприятия

в български лева                                                                                  283 901                               200 199

в чуждестранна валута                                                                      213 766                                 65 779

Бюджет

в български лева                                                                                      1 445                                      288

Намаление на обезценка на вземания от други клиенти           (49 007)                              (35 014)

Вземания от други клиенти                                                          2 120 125                                 1 220 512

13. Финансови активи за търгуване

(В хиляди лева)

31 декември 2004 31 декември 2003

Български ДЦК в лева                                                                                     36 384                    45 335

Български ДЦК във валута                                                                            43 260                    47 614

Друг държавен дълг                                                                                        –                             18 960

Корпоративни ценни книжа в лева                                                                  365                        –

Корпоративни ценни книжа във валута                                                       4 908                       4 646

Положителна справедлива стойност на деривати                                      1 608                         –

Общо                                                                                                                   86 525                    116 555

Държавните ценни книжа, емитирани от Република България и други държави, включват лихвоносни и дисконтови ценни книжа,

деноминрани в лева, щатски долари и евро. Лихвеният доход от деноминираните в лева държавни ценни книжа е между 3.643%

и 7.5%, на деноминираните в щатски долари – между 1.35719% и 2.75% и за евро държавни ценни книжа – между 2.10043% и 7.50%.

14. Други активи

(В хиляди лева)

31 декември 2004 31 декември 2003

Разходи за бъдещи периоди                                                                            984                       1 048

Материали, резервни части                                                                          1 843                      1 816

Активи за препродажба                                                                                    154                         236

Други активи                                                                                                    4 960                      5 180

Обезценка                                                                                                           (750)                       (719)

Общо                                                                                                                  7 191                      7 561

15. Вземания от лихви

(В хиляди лева)

31 декември 2004 31 декември 2003

Физически лица

в български лева                                                                                              11 084                    9 515

в чуждестранна валута                                                                                        200                           8

Предприятия

в български лева                                                                                                    511                      396

в чуждестранна валута                                                                                         660                        96

Бюджет

в български лева                                                                                                        2                          1

Банки

в български лева                                                                                                        1                         10

в чуждестранна валута                                                                                           23                       148

Инвестиции

в български лева                                                                                                 4 632                     4 602

в чуждестранна валута                                                                                      8 022                     9 783

Общо                                                                                                                   25 135                   24 559

16. Инвестиции

(В хиляди лева)

31 декември 2004 31 декември 2003

Дългови и други финансови инструменти с фиксиран доход,

държани до падеж                                                                                            69 579                     64 920

ДЦК, класифицирани като кредити                                                             158 798                  177 564

Чуждестранни ценни книжа, класифицирани като кредити                   37 716                    65 615

Държавни ценни книжа, държани до падеж                                               37 520                    40 874

Чуждестранни ценни книжа, държани до падеж                                       14 513                     23 617

Общо ЦК до падеж и класифицирани като кредити                                318 126                   372 590

Капиталови инвестиции, обявени за продажба                                           23 583                       5 591

Други финансови инструменти с нефиксиран доход,

обявени за продажба                                                                                           1 171      1 947

Общо ЦК, обявени за продажба                                                                     24 754      7 538

Общо инвестиции                                                                                             342 880   380 128

Активите на Банка ДСК в инвестиционен портфейл включват инвестиции държани до падеж, обявени за продажба и

класифицирани като кредити.

Дългови и други финансови инструменти с фиксиран доход, държани до падеж, включват корпоративни облигации на ОББ в лева

с лихвен доход 7.5%, ТБ Алианц България в ЕВРО с лихвен доход 6.125% и Райфайзенбанк в щатски долари с лихвен доход 4.75%, както

и ДЦК в лева емитирани от МФ с лихвен доход между 5.5 – 7.5%.

Държавни ценни книжа в лева придобити на първични аукциони се класифицират като кредити на банката и се отчитат по

амортизирана стойност. Лихвите по тези ценни книжа са между 4.75 – 7.5 %. .

Чуждестранните ценни книжа, класифицирани като кредити, представляват лихвоносни и дисконтови ценни книжа,

деноминирани в ЕВРО и щатски долари. Ценните книжа деноминирани в ЕВРО са с лихва между 3 – 7.5 %, а тези деноминирани в

щатски долари с лихва 2.375 – 4.75 %.

Държавни ценни книжа държани до падеж включват дългосрочни облигации в ЕВРО с лихва между 5.75 – 7.25 % и в щатски долари

с лихва между 1.357 – 2.75 %.

Чуждестранни ценни книжа държани до падеж включват ценни книги деноминирани в ЕВРО и щатски долари. Ценните книжа

деноминирани в ЕВРО са с лихва между 2.245 – 6.25 %, а тези деноминирани в щатски долари са с лихва между 3.75 – 5.25 %. Тези

ценни книжа се отчитат по амортизирана стойност.

Капиталовите инвестиции представляват дялове и акции в местни компании, финансови институции, Българска фондова

борса, в които Банката има участие. За целите на оценката тези активи се класифицират като активи обявени за продажба.

Капиталовите инвестиции, както и другите инструменти с нефиксирана доходност за продажба се представят по цена на

придобиване, когато тяхната справедливастойност не може да бъде надеждно определена.

Справедлива стойност на инвестициите към 31 декември 2004 година

(В хиляди лева)

Балансова  Справедлива  Разлика

стойност      стойност

Дългови и други финансови инструменти с фиксиран доход,

държани до падеж                                                                               69 579 73 282            3 703

ДЦК, класифицирани като кредити                                             158 798                182 919          24 121

Чуждестранни ценни книжа, класифицирани като кредити    37 716 37 914               198

Държавни ценни книжа, държани до падеж                                37 520 40 342            2 822

Чуждестранни ценни книжа, държани до падеж                         14 513 14 719               206

Капиталови инвестиции, обявени за продажба                           23 583 23 583                –

Други финансови инструменти с нефиксиран доход,

обявени за продажба                                                                           1 171   1 171                 –

Общо                                                                                                   342 880                373 930          31 050

17. Дълготрайни активи

(В хиляди лева)

Земя и  Машини  Трансп.  Стоп.    Други  Нематер Р-ди за   Общо

сгради    и обор.  Ср-тва   инвент.   ДМА     ДА        придоб

на ДА

Цена на придобиване или преоценена стойност

Състояние към

31 декември 2003                                 114 689    23 051   3 346    7 042      242    19 226     5 403    172 999

Придобити                                                   304           68      112       223        44           22    25 591     26 364

Излезли от

употреба/отписани                                  (510)        (95)      (42)       (35)     (190)        (71)                     (943)

Прехвърлени от разходи

за придобиване                                        3 305    14 438      584     2 006        22      4 482    (24 837)        –

Състояние към

31 декември 2004                             117 788    37 462    4 000     9 236      118    23 659   6 157     198 420

Амортизация

Състояние към

31 декември 2003                                     3 942     10 270      747      2 016        42     10 587       –       27 604

Начислена през

годината                                                    4 448     13 582     855      1 822        10       7 605       –        28 322

На излезлите

от употреба                                                (39)         (82)      (19)          (1)        (29)       (43)        –           (213)

Състояние към

31 декември 2004                                      8 351    23 770   1 583     3 837          23     18 149      –        55 713

Нетна балансова стойност

Състояние към

31 декември 2004                                   109 437   13 692    2 417     5 399         95      5 510    6 157  142 707

Състояние към

1 декември 2003                     110 747   12 781    2 599     5 026       200      8 639   5 403   145 395

18. Депозити и кредити от банки

(В хиляди лева)

31 декември 2004 31 декември 2003

Депозити от банки

Срочни депозити                                                                                             36 897                    543

Разплащателни сметки                                                                                        108                      84

Общо депозити от банки                                                                                               37 005                    627

Кредити от банки

Синдикиран кредит във валута                                                                     97 792                    –

Общо кредити от банки                                                                                  97 792                     –

На 17 септември 2004 г. консорциум от шестнадесет банки отпусна на “Банка ДСК” ЕАД тригодишен синдикиран кредит на обща

стойност 140 000 хил. евро. Лихвата по кредита е равна на тримесечния EURIBOR плюс 65 базисни точки. Към 31 декември 2004 г.

са усвоени 97 792 хил. лв. – левовата равностойност на 50 000 евро. Банките участващи в кредита са както следва:

•Банки с мандат на водещи организатори – Байерише Ландесбанк; БНП Париба; Банка ОТП;

•Старши организатори – Ерсте Банк; Алфа Банк, клон Лондон; Комерцбанк; Кей Би Си Банк; Лойдс Ти Ес Би Банк; Санпаоло ИМИ;

•Организатори – Американ Експрес Банк; Банк Аустрия Кредитанштарт; Сосиете Женерал; Сумитомо Мицуи Банкинг

Корпорейшън;

•Съорганизатори – Баден Вюртенбергише Банк; Банко Пополаре ди Верона е Новара; БАВАГ.

19. Депозити от други клиенти

(В хиляди лева)

31 декември 2004 31 декември 2003

Граждани

в български лева                                                                                              1 689 944               1 339 771

в чуждестранна валута                                                                                      562 072                  402 034

Предприятия

в български лева                                                                                                 283 329                   161 791

в чуждестранна валута                                                                                        23 425                     36 257

Бюджет

в български лева                                                                                                   52 033                     93 067

в чуждестранна валута                                                                                             867                          845

Финансови институции

в български лева                                                                                                   25 226                        6 754

в чуждестранна валута                                                                                             169                                 7

Общо                                                                                                                  2 637 065                  2 040 526

20. Други пасиви

(В хиляди лева)

31 декември 2004 31 декември 2003

Задължения към държавния бюджет                                                             4 306                       2 924

Задължения по централизация на бюджетни средства                            10 982                         –

Задължения към служители и ръководство                                               16 253                       2 410

Преводи за изпълнение                                                                                     4 272                       6 783

Отрицателна справедлива стойност на деривати                                        1 608                         –

Други кредитори                                                                                                3 595                       1 714

Общо                                                                                                                   41 016                      13 831

21. Задължения по лихви

(В хиляди лева)

31 декември 2004   31 декември 2003

Граждани

в български лева                                                                                              8 049                      7 109

в чуждестранна валута                                                                                   1 063                          711

Предприятия

в български лева                                                                                                  870                         229

в чуждестранна валута                                                                                           6                           88

Бюджет

в български лева                                                                                                      7                       1 538

Банки

в български лева                                                                                                    17                              1

в чуждестранна валута                                                                                         15                             –

Общо                                                                                                                  10 027                       9 676

22. Задължения по отсрочени данъци

Отсрочените данъци за 2004 г. са калкулирани за всички временни разлики, като е използван балансовият метод на база данъчен

процент 15 за 2005 г. За 2003 г. отсрочените данъци са калкулирани на база данъчен процент 23,5.

Промяната в данъчната ставка, приложимa от 01.01.2004 г. (19.5%), се отразява върху формираните пасиви по отсрочени данъци

и преоценъчния резерв и води до намаление на пасивите по отсрочени данъци, респективно увеличeние на преоценъчния резерв

в размер на 3,479 хил. лева през 2004 година.

23. Капитал и резерви

(В хиляди лева)

a. Номинална стойност на поименните акции

31 декември 2004 31 декември 2003

Обикновени, поименни акции с право на глас                                        93 984                    93 984

б. Резерви

Резервите включват натрупаните печалби и загуби от минали периоди

в. Преоценъчен резерв

Преоценъчните резерви включват преоценките на активи, нетно от свързаните с тях задължения по отсрочени данъци.

г. Задължителни резерви

Според местното законодателство Банка ДСК ЕАД трябва да заделя 20% от текущата печалба в задължителни резерви. Това

трябва да продължи, докато задължителните резерви превишат активите и условните задължения с 1,25%.

24. Условни задължения и ангажименти

(В хиляди лева)

а. Задбалансови задължения и ангажименти

31 декември 2004   31 декември 2003

Задължения по съдебни искове срещу банката                                        3 502                       3 178

Банкови гаранции и акредитиви

в български лева                                                                                                6 225                      4 754

в чуждестранна валута                                                                                   57 115                         625

63 340                    5 379

Ангажименти по договорени кредити

в български лева                                                                                              53 931                    30 609

в чуждестранна валута                                                                                   59 414                       6 263

113 345                   36 872

Ангажименти по форуърд-продажби                                                        34 544                         –

Общо                                                                                                                214 731                      45 429

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG