Home Икономика Отчитане на приходите от дейността

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отчитане на приходите от дейността ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане на приходите от дейността

Приходите представляват нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или намаляване на пасиви, което води до нарастване на собствения капитал.

Приходите на предприятието се разделят на 3 основни групи : приходи от дейността, финансови приходи и извънредни приходи.

Към приходите, свързани с дейността се отнасят приходите от продажби на продукция, стоки и услуги.

Тези приходи участват в Отчета за приходите и разходите. Използвани документи при отчитане -> фактура, ПКО, банково бордеро.

За отчитане на приходите са предназначени сметките от раздел 7 на Националния Сметкоплан Сметки за приходи.

За счетоводното отчитане на приходите от продажби са предназначени сметките от група 70 Приходи от продажби. Към нея са включени сметките :

701 Приходи от продажби на продукция, 702 Приходи от продажби на стоки, 703 Приходи от продажби на услуги, 704 Приходи за бъдещи периоди и 709 Приходи от други продажби.

Всички тези сметки са операционно-резултатни. Използват се за първично регистриране на сумите от продажби. Това се записва по кредита на сметките, а по дебита се отразява друга информация за продажбите.

Чрез сметк 701 Приходи от продажба на продукция се отчитат постъпленията от продажби на продукция. Сметката е операционно-резултатна, защото чрез нея се отчитат не само операциите по продажба на продукция, но и резултатът от всяка сделка.

Всяка призната продажба на продукция се записва по кредита на сметка 701 Приходи от продажба на продукция. Изготвя се фактура. Срещу кредитирането на сметка 701, се дебитират различни сметки : 411 Клиенти, 50 Парични средства, 15 Получени заеми, 704 Приходи за бъдещи периоди

Освен това се правят и други счетоводни статии :

Дебит сметка 701 Приходи от продажби на продукция

Кредит сметка 303 Продукция

Чрез сметка 702 Приходи от продажби на стоки се отчитат постъпления от продажби на стоки. Събира се отчетна информация за продадените стоки на едро, на дребно, за износ и от внос.

Към сметка 702 спадат : 7021 Приходи от продажби на изкупени селскостопански произведения; 7022 Приходи от продажба на стоки на едро; 7023 Приходи от продажба на стоки на дребно; 7024 Приходи от продажба на стоки за чужбина и 7025 Приходи от продажба на стоки от внос.

При отразяване на продажбите Сметка 702 Приходи от продажби на стоки се кредитира, а се дебитират сметки от група 41 Клиенти, група 50 Парични средства, група 15 Получени заеми.

При отразяване на разходите, свързани с продажбите сметка 702 Приходите от продажби на стоки се дебитира, с цел информация за финансовия резултат от всяка сделка а се кредитират сметка 304 Стоки, 305 Изпратени стоки и предадени работи и сметка 614 Разходи за организация и управление.

Тема 36 – Отчитане на финансовите приходи, на извънредните приходи и на приходите за бъдещи периоди

I. Финансовите приходи са свързани с получаваните суми за пердоставени и използвани от трети лица финансови средства. Финансовите приходи са лихви и дивиденти. В групата на финансовите приходи влизат приходите от операции с инвестиции и от валутни операции, както и финансовите приходи за бъдещи периоди.

Дивидентите са приходи от съучастия под формата на акции и дялове.

Лихвите са приходи от предоставени на други предприятия дългосрочни и краткосрочни заеми. Приходите от валутни операции свързваме с промяна на валутния курс.

Отчитането на финансовите приходи се извършва чрез сметките от група 72 Финансови приходи : 721 Приходи от лихви, 722 Приходи от дялово участие, 723 Приходи от операции с инвестиции, 724 Приходи от валутни операции, 725 Приходи за бъдещи периоди. Тези сметки са пасивни. Кредитират се с получените финансови приходи, а се дебитират в края на отчетния период. Информацията от тях се използва за Отчета за приходите и разходите.

Примери:

1. Отчитане на приходите от лихви – Признатите приходи от лихви се записват по кредита на сметка 721 Приходи от лихви. Получените лихви се записват по дебита на сметки от група 50 Парични средства, а начислените по дебита на сметка 496 Разчети по лихви или сметка 411 Клиенти.

В края на отчетния период сметка 721 Приходи от лихви се приключва. Дебитира се сметка 721 Приходи от лихви и се кредитира сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.

2. Приходи от дялово участие. Отчитане на дивиденти – Тези приходи се записват по дебита на сметки от група 50 Парични средства срещу кредитиране на сметка 722 Приходи от дялово участие. В края на отчетния период сметка 722 се приключва като се дебитира, а се кредитира сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.

II. Извънредните приходи са резултат от действията на управленските органи. Те биват: отписани задължения, приходи от глоби и неустойки и излишъци на активи. Отчитат се чрез сметки от група 79 Извънредни приходи : 791 Отписани задължения, 792 Приходи от глоби и неустойки, 793 Излишъци на активи и 799 Други извънредни приходи. Всички тези сметки са извънредните приходи, а се дебитират при тяхното приключване в края на годината.

Примери:

1. Отчитане на отписаните задължения – Отразяват се по кредита на сметка 791 Отписани задължения

- към доставчици -> Дебит сметка от група 40 Доставчици, Кредит сметка 791 Отписани задължения

- към персонала и към съдружници -> Дебит сметка от група 42 Персонал и съдружници, Кредит сметка 791 Отписани задължения

- към други Кредитори -> Дебит сметка от група 49 Разни дебитори и кредитори, Кредит сметка 791 Отписани задължения

Когато се приключва сметка 791 се съставя следната счетоводна статия :

Дебит сметка 791 Отписани задължения

Кредит сметка 123 Печалби и загуби от текущата година

2. Отчитане на приходите от глоби и неустойки. Отчитат се чрез сметка 792 Приходи от глоби и неустойки.

С получените суми се дебитират сметки от група 50 Парични средства, а се кредитира сметка 792 Приходи от глоби и неустойки.

При приключване сметка 792 Приходи от глоби и неустойки се дебитира, а се кредитира сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.

III. Отчитане на финансовите приходи за бъдещи периоди

Отчитането става чрез сметка 725 Финансови приходи за бъдещи периоди. При възникване на приходите те се записват по кредита на тази сметка, а при признаването им – по дебита.

Примери:

- начислени лихви при продажба на стоки на изплащане -> Дебит сметка 411 Клиенти, Кредит сметка 725 Финансови приходи за бъдещи периоди

- възникнали други финансови приходи, които се разсрочват -> Дебит сметки от група 50 Парични средства и сметка 411 Клиенти , Кредит сметка 725 Финансови приходи за бъдещи периоди

- когато Финансовите приходи се признаят за текущи Финансови приходи -> Дебит сметка 725 Финансови приходи за бъдещи периоди, Кредит сметка 729 Други финансови приходи.

Тема 37 – Отчитане на реализираните финансови резултат

Печалбите и загубите са израз на финансовия резултат от дейността на предприятието. Финансовият резултат е равен на приходите минус разходите, минус данъците за сметка на печалбата.

Финансовият резултат = приходи – разходи – данъци

Той може да бъде печалба или загуба.

Отчитането на финансовият резултат става чрез сметки от група 12 121 Загуба от минали години, 122 Неразпределена печалба от минали години и 123 Печалби и загуби от текущата година.

Сметка 121 Загуба от минали години е активна сметка. Дебитира се при отразяване на загубата, а се кредитира при покриването и.

Сметка 122 Неразпределена печалба от минали години се кредитира за отразяване на печалбата, а се дебитира при разпределението и.

Сметка 123 Печалби и загуби от текущата година е активно-пасивна сметка. Когато нейното салдо е кредитно, резултатът е печалба. При загуба сметката има дебитно салдо.

Финансовият резултат се формира по сметки : 701 Приходи от продажби на продукция, 702 Приходи от продажби на стоки, 703 Приходи от продажби на услуги, 705 Приходи от финансирания и 709 Приходи от други продажби.

Към финансовия резултат от дейността се прибавят финансовите и извънредните приходи, а се приспадат финансовите и извънредните разходи.

Сметките от група 12, чрез които се отчита финансовият резултат се дебитират с начисляване на загубата, респективно с намаляване на печалбата. Кредитират се с начисляване на печалбата, респективно намаляване на загубата.

 

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG