Home Икономика Измерители на състоянието и развитието на националната икономика. Брутен вътрешен продукт и принос на транспорта в създаването

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Измерители на състоянието и развитието на националната икономика. Брутен вътрешен продукт и принос на транспорта в създаването ПДФ Печат Е-мейл

Измерители на състоянието и развитието на националната икономика. Брутен вътрешен продукт и принос на транспорта в създаването.

Основни измерители на макроикономическата активност – брутен национален продукт и брутен вътрешен продукт. Националното стопанство е част от социална жизнена изява онази област на човешката дейност, която се занимава с осигуряването на стоки и услуги. Резултата от  функциониране на една пазарна икономика е производството на многобразие от разнородни стоки и услуги. Всяко национално стопанство и всяка икономическа система може да бъде характеризирана чрез определени съвкупни показатели, който дават представа за нейната динамика структура и поведение. За да се характеризира състоянието на икономиката, развитието на съвременната пазарна икономика се използват показатели за измерване измененията и резултатите на макроикономическата активност. Те са следните брутен национален продукт (БНП) брутен вътрешен продукт (БВП) нетен национален продукт (ННП), национален доход (НД) личен доход (ЛД), разполагаем доход (РД), икономическо благосъстояние, национално богатство. БНП той се формира в резултат от функционирането на националната икономика. Той се проявява в различни форми, съвкупен  междинен  и краен продукт. Сумата от всички блага за определен период обикновено 1 година, по пазарни цени, образуват съвкупния обществен продукт (СОП). Този продукт има натурално- веществена и стойностна парична форма. Той не дава представа за темповете на икономическия растеж и за ефективността на производството, тъй като допуска повторно броене на т.нар. междинни стоки.  Междинни продукти са блага който се използват за производството  на други блага. Те имат само производствено потребление и се използват еднократно ПР вълната за производство на прежда, преждата за производство на платове за шивашките предприятия. Крайни стоки и услуги са онези който се купуват през годината от крайния потребител и не се използват като входни ресурси. Междинните стоки се използват за по нататачно производство, докато крайните се влагат в производството. По този начин хляба купен от един потребител и крайна стока, а брашното закупено от производителя на хляб е междина стока.  Брутния национален продукт е общата пазарна стойност на пройзведената в икономиката стоки и услуги за определен период от време, обикновено 1 календарна година. Общото стопанско развитие в макроикономически мащаб се оценява чрез брутния национален продукт. Това е показателя който до голяма степен дава представа за количествената и качествената характеристика на стопанството и стопанската политика. Този показател изразява съвкупното  производство на завършените стоки и услуги за период от 1 год. изчислени по тяхната пазарна цена. Когато националните производствени мощности са разположени на наша територия се използва категорията БВП, а когато има производствена  мощност и в чужбина се използва категорията БНП. Тези показатели взаимно се  допълват. При изчисляване на БНБ не се включват доходите на чуждестранните физически и юридически лица на територията на страната, това се отнася най- вече за фирмите който са изцяло чужда собственост. Технологичния цикъл на производството не винаги съвпада с календарния цикъл. Незавършените производства се отнасят към следващите отчетни периоди. БНП изключва също покупко- продажбата на ценни книжа и употребяваните преди това стоки. Коректното изчисляване на БНП изисква точно разграничение м/у крайните и  съвкупни продажби на готовата продукция.  В БНП се включва цялата пройзводтвена продукция независимо от дела на продадената продукция в края на годината. При измерването на БНП трябва да се изключи отчитането на една и съща стока 2 пъти (двойно броене). Сумата от пазарните стойности на крайните стоки и услуги, произведени от една страна вътре в нея или в чужбина за определен период с принадлежащи на тази страна фактори на производството е съдържанието на БНП. Следователно в БНП не се включват: -междинните продукти  -някой крайни материални блага и услуги който не преминават през пазар и не приемат пазарна оценка. -незавършено производство се включва към следващи отчетни периоди.  -продуктите и услугите произведени в домакинствата.  и др. Следователно БНП е обща пазарна стойност на стоки и услуги, произведени за крайно потребление от всички национални фирми на една държава в рамките на определен период. Част от БНБ се произвежда и зад граница, когато нашите граждани работят в чужбина. Брутен вътрешен продукт БВП се използва предимно когато става дума за годишен продукт, произведен с производствени фактори на територията на страната от всички фирми – национални и чужди. БВП е мярка за общия поток на крайни стоки и услуги произведени от икономиката за даден период от време обикновено 1 год. Той се получава като произведените крайни стоки и услуги се оценяват по пазарни стойности и се сумират. Изключват се междинните продукти.  Всички произведени на територията на една страна стоки и услуги през дадена година, който отиват за потребление н страната и извън нея образуват БВП. БВП се изразява в 2 форми: стойностно парична и натурална веществена като обем на производство стоки и услуги.  БВП измерва продукцията разположена на територията на страната без значение чия собственост е.  Чрез показателя БВП на човек от населението на съответния период се осмисля, разбира и сравнява жизнения стандарт за даден период в съответната държава.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG