Home Икономика ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ ПДФ Печат Е-мейл

ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ

Финансовите активи са ресурси с дългосрочен /нетекущ/ и краткосрочен /текущ/ характер, които са собственост на предприятието, контролирани са от него и от употребата  им се очаква икономическа изгода.

Класификацията на финансовите активи може да бъде представена в следните групи:

финансови активи държани до падеж

финансови активи на разположение за продажба

финансови активи държани за търгуване

кредити и вземания.

Финансови активи държани до падеж – акции, притежавани съучастия

Финансови активи на разположение за продежба / но не и за търгуване/

Финансови активи държани за търгуване – за бърза печалба

По своята същност финансовите активи които са с нетекущ / дългосрочен/ характер са инвестирани свободни парични ресурси и веществени активи в други икономически субекти с цел получаване на финансов приход под формата на дивиденти, лихви и наеми. Това са инвестиции в съучастия, в ценни книжа, в инвестиционни имоти, в предоставени заеми и вземания.

Ценните книжа могат да бъдат първични /основни финансови инструменти/, вторични /деривативи/ и комбинирани /хибриди/.

В Международния Счетоводен Стандарт /МСС/ финансовия инструмент се определя като договор който поражда едновременно финансов актив в едно предприятие и финансов пасив или капиталов инструмент в друго предприятие.

Финансов актив -  е всеки актив който е  под формата на пари, договорно право за получаване на пари или друг финансов актив от друго предприятие. Договорно право за размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално благоприятни условия или капиталов инструмент на друго предприятие.

Финансов пасив -  е всеки пасив които предсатвлява договорно задължение да се дадат пари или финансови активи на друго предприятие или пък да се разменят финансови инструменти при потенциално неблагоприятни условия.

Капиталов инструмент -  това е всеки договор които осигурява остатъчна стойност в активите на дадено предприятие след приспадане на всички негови пасиви.

Финансовите активи в предприятието включват и паричните му средства по каси, разплащателни сметки, открити акредитиви, особени сметки, депозитни сметки, чекови сметки и други.

Именно чрез тези средства предприятието урежда своите парични отношения с контрагентите си.

Финансовите средства са източник на осъществяване на безналичните разплащания в частност това са средствата по разплащателните сметки на предприятието.

Чрез откритите разплащателни сметки на предприятието в банките се осъществява безналичния разплащателен процес по националната платежна система.

Националната платежна система включва основна платежна система RINGS  и спомагателни платежни системи БИСЕРА, БОРИКА, и СЕБРА.

RINGS – система за брутен сетълмент в реално време

БИСЕРА – банкова интегрирана система за електронни разплащания

БОРИКА – система за плащане с банкови карти

СЕБРА – система за електронно разплащане на бюджетни предприятия.

ПРИМЕР:

Предприятието Х клиент на ТБ1, нарежда 100 000 лв. да се преведат на предприятие У в ТБ2

ТБ 1                                                                              БНБ                                                                       ТБ2

Намалява сметка на Х                             намалява сметка на ТБ1                   увеличава сметката си в БНБ

Намалява сметка при БНБ                      увелечава сметка ТБ2       увеличава сметка на У

Необходимо е всяко предприятие да изгради аналитично отчитане към сметките за финансовите си средства.

Аналитичното отчитане трябва да дава информация за :

вид на валутата

срока

банката в която е финансовия актив

Финансови активи във валута задължително се преоценяват към 31.12. към курса на БНБ.

 

WWW.POCHIVKA.ORG