Home Икономика Счетоводният баланс и кръгооборота на капитала на предприятието. Балансови изменения под влиянието на стопанските операции

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводният баланс и кръгооборота на капитала на предприятието. Балансови изменения под влиянието на стопанските операции ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводният баланс и кръгооборота на капитала на предприятието. Балансови изменения под влиянието на стопанските операции.

Всяка отделно взета операция (сделка, събитие) от капиталовия оборот променя състоянието на капитала, отразен в началния баланс. Тази връзка баланс-операция позволява представянето и на капиталовия оборот в балансовата система, която му е обективно присъща – възможността и необходимостта от разглеждане на отделните операции според промените, които внасят в баланса.

Измененията засягат А, СК, П, а всяка стопанска операция засяга два противо-положни обекта и те могат да се съдържат едновременно в А и СК+П, само в А или само в П

Измененията в най-малко два обекта са:

ü       в причинна (диалектическа ) връзка помежду си

ü       равни  по размер и могат да се изразят с един и същ числов израз

Достатъчно е да се определи

ü       кои са обектите, засегнати от отделната стопанска операция?

ü       какви са тези обекти?

ü       В какъв размер се изменят?

ü       Каква е посоката, т.е. кое е предпоставка и кое ефект?

Стопанските операции засягат обекти, които намират отражение в счетоводния баланс и обекти от функционалната същност на капитала или негова финансово-организационна същност. Характерно е, че в баланса са обединени и противопоставени различни видове ресурси от една страна и от друга – структурните компоненти на СК и П.

Стопанските операции могат да бъдат разглеждани от гледна точка на измененията, които те пораждат в счет. баланс. Колкото и да са разнообразни по икон. съдържание, стопанско и финансово, стоп. операции от капиталовия оборот като обект на счетоводно отчитане се групират в 4 групи:

1. Група – стопански операции водещи до прилив на капитал

А+х =(СК+П) +х

-          изменението  е х

-          диаметрическа (причинна) зависимост

-          измененията са увеличения в двата обекта

-          кои обекти засяга операцията

Напр: Ако се касае за стоки, които са доставени, без да е платено (на кредит) за 5000, за нас е ясно, че в А ще се засегнат стоките, а в пасива – доставчиците. И двете ще се увеличат с 5000.

Забележка: договорът за покупките на стока на поражда изменения, когато бъде изпълнен, а по надлежна документация; купувачът е приел фактурата и други съпътсващи документи - реално в този момент възниква отношение на задължение към доставчика. Налице е гаранция, че сделката е завършена.

Забележка: Отношението за задължение към доставчика няма стоъност, полезност, то се оценява (определя се неговия паричен израз) чрез цената на стоката, която вече е станала собственост на купувача.

Забележка: Значи, че А в Баланса на едно предприятие са били собственост на кредитори, но щом влязат в А те стават собственост на предприятието, което означава право на разпореждавне с ресурс

2. Група - стопански операции водещи до отлив на капитал за погасяване на задължения, както и за връщане на дялови вноски на съдружник

А – х = (Ск+П) – х   х=1000

Напр: Напуснал съдружник с дял =1000 – изплатени 1000 Ресурси (пари)

Извод:  при първи и втори вид бал. изменение настъпва промяна в общата сума на двете страни на баланса и по това те си приличат

3. Група - стопански операции водещи до трансформиране на един вид ресурс в друг вид или във форма на разход

А+х-х=Ск+П

Забележка: този вид бал. изменение може да настъпи в основната част на баланса, не се засягат задбалансовите статии

Забележка: При този вид изменения се променя струтурата на А, но не се засяга общата сума т.е. сумата на баланса остава непроменена

Забележка: При балансови изменения от първи и втори вид балансовото равенство не се нарушава, но общута сума на А и П на баланса при първа група нараства, а при втора намалява

4. Група - стопански операции водещи до трансформиране във финансово организационните отношения в източниците

А=СК+х+П-x – погасена вноска

Забележка: Предприятие има задължение 1000 към доставчика, вместо да го изплати, то решава да помоли доставчика да стане съдружник, като му предостави дял от капитала = 1000. Доставчикът приема предположението: изменение само в източниците на ресурси.

Извод: при балансовите изменения от трети и четвърти вид общата сума от двете страни на баланса не се променя и по това си приличат.

Извод: стопанските операции от трети и четвърти вид, които водят до балансово изменение от трети и четвърти вид, са възможни само когато ресурсите като фактор на дейността са носител на прехвърлена собственост

Всички тези четири вида операции се наричат елементарни или прости, когато засягат най-малко 2 обекта. На практика има и такива, които засягат повече от 2 обекта и те се наричат сложни.

Обобщение:

ü       От счет. гл. точка независимо от тяхното многообразие многобройните стоп. операции от капиталовия оборот се групират в 4 основни вида

ü       Балансовото равенство се запазва при кръгооборота на капитала

ü       Логическата зависимост между измененията породени от стоп операция и определяща нейната посока определя вида на изменението на счет. баланс.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG