Home Икономика Двойно счетоводно отразяване и система на счетоводните сметки

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Двойно счетоводно отразяване и система на счетоводните сметки ПДФ Печат Е-мейл

Двойно счетоводно отразяване и система на счетоводните сметки

Същност на двойното записване.  Извършените стопански операции през даден отчетен период са мно- гобройни и разнообразни и не е възможно за всяка от тях да се съставя баланс. Освен това чрез баланса се получава информация за състоянието на средствата и техните източници, в които през отчетния период на- стъпват  изменения. Характерно за тях е това, че са винаги равни, което произтича от равенството между актива и пасива. Балансовите статии се променят с противоположни знаци, но с еднаква стойност. За отразяване на измененията в отделните обекти, се използува спо- соба двойно отразяване. Той се обосновава на двустранното проявление на капитала, в резултат на което всяка стопанска операция предизвиква изменение най-малко в два обекта. Този елемент (способ) на метода е неразривно свързан с другия елемент – система на счетоводните сметки. Те са цифров израз на всеки обект и равните по стойност изменения в резултат на стопанските операции се записват по дебита на едната сметка и по кредита на другата. Кореспонденцията между сметките се изразява чрез счетоводна статия. При ръчна обработка на информацията счетоводната статия  може да бъде съставена по определена бланка (ме- мориален ордер, на самия документ и др.) Видове статии  а/  Прости. При тях се засягат само два обекта като са възможни следните промени единият обект се увеличава, другият се нама- лява; двата обекта се увеличават; двата се намаляват. Пример: Получена е фактура за доставка на стоки 1000лв.Задължен- ията към доставчика изплатени от касата. Дебит сметка. Стоки  1000 Кредит сметка.  Доставчици  1000  Определянето на сметките, които се засягат е в зависимост от това каква балансова статия се променя ( активна или пасивна) и дали изме- нението предизвиква положителен или отрицателен ефект. Произходът на понятието дебит и кредит е латинско “debo “ и  “ cre-   do”, което в трето лице единствено число означава “debere” той има да дава, да дължи и “credere” той има да взема. Дебитирам означава още задължавам, а кредитирам заверявам. б/  Сложни – Тук се засягат повече от два обекта. Две или повече сметки  се дебитират една се кредитира; една се дебитира две или повече се кредитират, като равенството между дебита и кредита се запазва. Пример:Доставени са материали съгласно фактура за 3500лв. Задъл- женията към доставчика са изплатени от касата 1000лв. и от разплаща- телната сметка 2500лв. Дебит сметка Материали                  3500 Кредит сметка Каса 1000 Кредит сметка  Разплащателна сметка   2500 В зависимост от операциите, които отразяват статиите се делят на: Реални (основни). Отразяват действително извършени операции Сторнировъчни (червени). Използват се за коригиране (сторниране) на грешно съставени вече статии, или за неправилно отразени обороти. Задбалансови. Техните стойности не се включват в сумата на активи- те и пасивите, тъй като имат условен характер. Към тях се отнасят : −чужди материални и нематериални активи;−наети от други предприятия; −чужди материални запаси, постъпили в предприятието за прера-ботка; −собствени активи, невключени в стопанския оборот, като отпеча-тани но непродадени акции и др. Казаното дотук може да бъде изразено чрез следната таблица:

Активните сметки, които отчитат конкретен обект от средствата на предприятието при неговото увеличение се дебитират, а при намаление се кредитират. За пасивните сметки отчитащи конкретен източник на средства увеличаването се отразява в кредита, а намалението в дебита.  Всяко предприятие разработва индивидуален сметкоплан. В този сми- съл съответните органи имат свобода при съставянето на сметкоплана, като могат да се съобразят с примерния, предложен от Съюза на счетово-   дителите Сметката се състои от три цифри, но е възможно за някои пред- приятия да бъде с четири например в банки, бюджетни предприятия, където е въведена подгрупа с три цифри. Обикновено първата цифра на сметката означава раздела от баланса, втората, групата и третата статия- та. Сметките са обхванати в девет раздела: Първи –  сметки за капитали;  Втори –  сметки за дълготрайни активи; Трети –  сметки за краткотрайни активи; Четвърти –   сметки за разчети; Пети –  сметки за парични средства; Шести –  сметки за разходи; Седми –  сметки за приходи; Осми –  свободен; Девети –  с сметки за условни активи и пасиви (задбалан- сови) Това групиране е на база кръгооборота на капитала. А/  Структура на сметките:  а/  начално салдо – начално състояние на обекта; б/  обороти – изменението на обекта през отчетния период; в/  сбор – сумата на началното салдо и оборотите. За активни- те сметки които имат дебитно салдо се прибавят съответно дебитните обороти, а за пасивните кредитно начално салдо, кредитните обороти; г/  крайно салдо – крайно състояние на обекта – което се полу- чава като от сбора се извадят оборотите. За активните смет- ки то е дебит, но е и разлика между дебитен сбор и кредитен оборот, а за пасивните кредитен сбор минус дебитен оборот, и салдото е кредитно. За сметките се използва известната в практиката теобразна форма:

Дебит

Сметка No

Кредит

 

 

 

Посоченото дотук може да бъде илюстрирано с:

Сметката е пасивна увеличението е в кредита, а намалението в дебита. Упражнение  В предприятие “Х” са извършени следните стопански операции: 1.  Със средства от разплащателната сметка е покрит краткосрочен заем 100 лева. 2.  Закупени са материали съгласно фактура за 500 лева. Задължени- ята към доставчика изплатени от касата, съгласно РКО No 4. 3.  Изплатени са задължения към доставчика от разплащателната сметка съгласно банково бордеро 4000 лв. 4.  Изплатени са заплатите на персонала съгласно РКО No 5 2600 лв. 5.  Изплатени са от касата съгласно РКО  No 6400лв. спонсорство за деца с увреден слух за сметка на резервите.   6.  Изплатени са  задължения към социалното осигуряване от раз- плащателната сметка 900лв., съгласно б. б-ро. Да се отразят балансовите изменения. Да се съставят счетоводните статии. Б/  Класификация на счетоводните сметки  В счетоводната практика се използват различни счетоводни сметки, които могат да бъдат систематизирани и класифицирани по различен на- чин. Основното от което ще се изходи са определени характеристики на сметките като: а/  какви обекти отчитат;  б/  в каква степен обобщават информацията; в/  функционалната им роля и предназначение. На база първата характеристика различаваме:  1.  Основни – отразяват определено имущество или източник, които са съставна част на баланса, поради което могат да бъдат опреде- лени и като балансови. В зависимост от състава на балансовите статии те могат да се разделят на: а/  сметки за дълготрайни активи; б/  сметки за краткотрайни активи; в/  сметки за капитали; г/  сметки за разчети и др. 2.  Операционни – чрез тях се отчитат произтичащите в предпри- ятието стопански операции и процеси, които възникват през отчетния период и отразяват движението и изменението на сред- ствата и източниците. Те не участват в счетоводния баланс т.е.  приключват се и остават  без салдо след завършване на процеса или операцията. Възможно е те да не бъдат завършени до края на отчетния период, в който случаи някои сметки остават със салдо, отразяващо незавършеното производство или услуга. В този раз- дел сметките се разделят на: а/  събирателно - разпределителни - чрез тях се събират (аку- мулират) разходи, след което обикновено в края на отчетния период се разпределят по направления (производства). Те имат характер на активни (отчитат изразходвани средства).  Към тях се отнасят сметките отчитащи разходите по ико- номически елементи административни разходи, разходи за продажби.

Базата за разпределение на непреките (косвени) разходи, към които се отнасят административните и разходи за продажби се определят в зависимост от спецификата на организацията по дейността и техноло- гията u. Освен сметките отчитащи разходите в тази подгрупа се включват и сметки отчитащи приходи например:  като приходи за бъдещи отчетни периоди. Една част от тях се отразява като приход  за съответния отчетен период (останалите се разсрочват във времето). Тези приходи се полу- чават през отчетния период (например приходи от наеми ), увеличават се паричните средства, но с тях не се увеличава финансовият резултат за периода, през който са получени. За всяка следваща отчетна година със съответната част се увеличават приходите (съгласно принципа на  съпо- ставимостта). Пример: Отдадена е под наем сграда с годишен наем 5000лв. на дру- го предприятие за пет години. За годината през която е получен наема той ще постъпи по разплащателната сметка (актив) и като приход за бъ- дещ отчетен период (пасив). Всяка следваща година от наемния срок ще се отнасят по 1000лв. приходи за текущия период. Сметките отчитащи приходите имат характер на пасивни, т.е. всеки приход се отчита в кредита на определената за това сметка.

б/  операционно - калкулативни - в тях се отразяват разходите, които образуват себестойността за производството на определен про- дукт или услуга. Тези сметки имат характер на активни,  и всеки разход се отнася по дебита им. Към тях се отнасят разходите по видове дейности като в дебитната им страна се отнасят извърше- ните разходи (основни, производствени) и се формира себестой- ността, а се кредитират при заприходяване на продукцията.

Кредитирането на сметка разходи за основна дейност и дебитиране- то на сметка “Готова продукция” отразява напускането на средствата от производствената сфера и навлизането в стоковата. Сметки “Разходи за основна дейност”, “Разходи за спомагателна дейност” и “Разходи  за придобиване на ДМА” могат да останат с де- битно салдо, което отразява. извършени разходи през отчетния период (за материали, за труд, осигуровки, външни услуги и др.) за продукция, услугата или актива, които  не са завършени. в/  Операционно – резултатни - чрез тях се получава информация за извършените разходи и получените приходи, т.е. в  дебитната им страна се отразяват разходите, а в кредитната приходите, а сал- дото показва резултата. Тези сметки имат характер на пасивни.  В края на отчетния месец те остават без салдо (приключват се).  Към тези сметки принадлежат тези отчитащи приходите от про- дажба на продукция, стоки, услуги и от други продажби.

3.  Регулиращи (корективни) сметки - те нямат самостоятелно значение, а коригират стойността на някоя активна или пасивна сметка.  Разделят се на допълващи (увеличаващи) и контрарни (намаляващи).  Първите допълват стойността на основната сметка, а вторите намаляват стойността на основните. Типичен пример за такива сметки са: амор- тизацията на материални и нематериални активи, непокрита загуба от минали години, невнесен капитал. По своя характер тези сметки могат да бъдат активни и пасивни. Пример: През  месеца начислената  амортизация на сгради и кон- струкции е 1000 лв. Отчетната стойност на тези активи е 30 000 лв.

В баланса статията  сгради и конструкции (актив) ще се представи за 29000 лв., т.е стойността на амортизацията се изважда. Това е в случай, когато се съставя нетен баланс, в който регулиращите сметки се приба- вят или изваждат към и от основната сметка. В брутния баланс регулира- щите сметки фигурират съответно в актива или в пасива ( в зависимост от това дали са увеличаващи или намаляващи). 4.  Задбалансови сметки – чрез тях се отчитат условни активи и пасиви, които не са собственост на предприятието( напр. наети активи, стоки на консигнация) те винаги се посочват и в актива и в пасива ( след баланса), за да се запази балансовото равенство. Освен посочената клсификация може да бъде направена и друга на база различни критерии като например степен на обобщеност: 1.  Синтетични – синтезират информация за отделните обекти (на- пример сметка стоки, сгради и конструкции и др.) 2.  Аналитични – детайлизират информация за определените обек- ти, т.е. към всяка синтетична сметка могат да се открият различ- ни по брой аналитични. Характерно за тях е това, че сумата на началните салда, обороти, крайни салда трябва да бъдат равни на тези от синтетичната: Пример: Синтетична сметка

Глава 11.   Текущо счетоводно отчитане      Стопанските операции, които протичат в дадено предприятие спаз- ват определена последователност (хронологичност), която е характерна и за капиталовия кръгооборот -снабдяване, производство, реализация. Всяка стопанска операция се изразява чрез съответната счетоводна статия. Текущото отчитане се разделя на:  1.  Хронологично - регистрира всички извършени операции в за- висимост от фактора “време”. За тази цел се използват тъй наречените дневници регистри, чрез които се отразява извършената операция. Те имат контролно значение, тъй като всеки документ отразяващ стопан- ската операция получава номер. Хронологичното отчитане включва и съставянето на стопанската операция. Дневник  За извършените стопански операции в предприятие “Омега” АД за месец Януари.

2.  Систематично - осигурява обобщена информация и се извършва  с помощта на счетоводните сметки. Те се откриват в началото на всеки месец (нанасят се началните им салда) и през месеца се отразяват из- вършените обороти (тъй нареченото водене на сметките), приключват се в края на всеки месец (определят се крайните салда). За целта се ползва регистър - главна книга в стойностен измерител. В практиката се ползва и главна книга за аналитичните сметки, като освен стойностен се ползва и натуралния измерител. Обобщаването на информацията се извършва и чрез друг счетоводен    регистър - оборотна ведомост. Използуват се два вида: шахматна и обик- новена. Последната се прилага по-често в практиката. Обикновена оборотна ведомост

При тази ведомост няма равенство между дебитните и кредитните обороти, както и при салдата тъй като равенствата са при синтетичните сметки.   ЗАДАЧА      През 2005 г. Фирма разполага със следните активи и пасиви:

1 Парични средства в разплащателната сметка

10000лв.

2 Инвестиционни имоти

3000лв.

3 Машини

15000лв

4 Печалба

2000лв.

5 Задължения към бюджета

1500лв.

6 Сгради

35000лв

7 Стоки 2000лв.

8 Приходи за бъдещи отчетни периоди (срок 12 месеца)4500лв.

9 Вземания от свързани предприятия (в т.ч. дивиденти)1000лв.

10 Инвестиции в свързани предприятия

12000лв.

 

11 Разходи за бъдещи отчетни периоди (над 12 месеца)

18000лв.

 

12 Задължения към персонала

1600лв.

 

13 Програмни продукти

500лв.

 

14 Материали

800лв.

 

15 Парични средства в каса

1200лв.

 

16 Задължения към социално осигуряване

450лв.

 

17 Данъци за възстановяване

650лв.

 

18 Задължения по получени краткосрочни заеми

3500лв.

 

19 Съдебни вземания

1400лв.

 

20 Основен капитал

 

През отчетния период са извършени следните стопански операции:

1  Погасен е част от краткосрочния заем със средства от разплащателната сметка 800лв.

2  Изтеглени са от разплащателната сметка средствата за заплати съгласно нареждане разписка. Средствата са заприходени в касата съгласно ПКО No 6

3  Получени са вземанията от свързани предприятия съгласно б. б-ро

4  Изплатени са заплатите съгласно РКО No 11

5  Изплатени са задълженията към социалното осигуряване съгласно б. б-ро

6  Изплатени са задълженията към бюджета от разплащателната сметка

съгласно б. б-ро

7  Отчетени са 1000лв. от разходите за бъдещи отчетни периоди като разходи за текущия период.

Иска се:

1  Да се определи сумата на основния капитал

2  Да се открият сметките (да се отразят началните салда в Т-образните

сметки)

3  Да се съставят счетоводните статии

4  Да се отразят оборотите от счетоводните статии в. Т- образните сметки

5  Да се приключат Т-образните сметки (да се определят крайните салда)

6  Да се състави обикновена оборотна ведомост

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG