Home Икономика Оценка на материалните запаси

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Оценка на материалните запаси ПДФ Печат Е-мейл

Оценка на материалните запаси.

Подходите за оценяване на материалните запаси са разнообразни. Някои от тях се оценяват текущо, други се оценяват при употреба , а трети се оценяват периодично, към месец, тримесечие или година. Известни са следните методи на оценка на материалните запаси:

1. Оценка на материалните запаси при употреба по метода " първа входяща - парва изходяща цена ( себестойност) . При този метод, материалите се изписват по оценки, които съответстват на оценките при тяхното придобиване, както и по реда на тяхното постъпление.

Тъй като с/ките за материалните запаси са активи на предприятието, при придобиването им, те са записани в дебитната  страна. При употребата им, те се изписват в кредитната страна.

Пример:

ДТ                                                       с/ка "Материали"                               Кт

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

за м. 1 -ви         50 бр.Х 20 лв.= 1 000 лв.      за м.5-ти      60 бр.          -    1 300 лв.

за м. 2 -ри         30 бр.Х 30лв. =   900 лв.       за м.6-ти      50 бр.          -    1 900 лв.

за м. 3 -ти          20 бр.Х 40лв. =   800 лв.       за м.7-ми     30 бр.          -    1 500лв.

за м. 4 -ти          46 бр.Х 50 лв.= 2 300 лв.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

146 бр.                5 000 лв.                          140 бр.              4 700 лв.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Салдо за уравнение:            300 лв.

-----------------------------------------------------------------------

Крайно салдо:  6 бр. Х 50 лв.=    300 лв.

==================================

Изразходените количества материали могат да се оценят по метода FIFO , както следва:

За м. 5-ти      50 бр.Х 20 лв. /бр.        = 1 000 лв.

10 бр.Х30 лв.                =   300 лв.

-------------------------------------------------------

60 бр.                               1 300 лв.

За м. 6-ти      20 бр.Х 30 лв.               =    600 лв.

20 бр.Х 40 лв.               =    800 лв.

10 бр.Х 50 лв.               =    500 лв.

------------------------------------------------------

50 бр.                              1 900 лв.

За м. 7-ми    30 бр.Х50 лв.                =  1 500 лв.

------------------------------------------------------

В края на отчетния период остава наличност от 6 броя материали, по 50 лв. за един брой на обща стойност 300 лв., толкова, колкото е салдото за уравнение в счетоводната сметка.

2.  Оценка на материалните запаси при тяхното влагане в употреба по метода " последна входяща - първа изходяща" цена . При този метод употребените материали се изписват по оценка на тяхното придобиване и по ред , обратен на реда на тяхното постъпване. Първи се изписват последните доставени материални запаси.

Пример:

Дт                                                       с/ка "Материали"                                   Кт

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За м.1-ви         50 бр.Х 20 лв. =  1 000 лв.      За м.5-ти    60 бр. =    2 860 лв.

За м.2-ри         30 бр.Х 30 лв. =     900 лв.      За м.6-ти    50 бр. =    1 420лв.

За м.3-ти          20 бр.Х40 лв. =     800 лв.       За м.7-ми   30 бр. =       600 лв.

За м.4-ти          46 бр.Х50 лв. =  2 300 лв.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

146 бр.                5 000 лв.                          140 бр.     4 880 лв.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Салдо  за уравнение:      120 лв.

--------------------------------------------------------------------------

Крайно салдо:  6 бр. Х 20 лв. = 120 лв.

=================================

Изразходените количества материали могат да се оценят по метода LIFO както следва:

За м. 5-ти           46 бр. Х 50 лв.  =   2 300 лв.

14 бр.Х 40 лв.  =       560 лв.

------------------------------------------------------------------------

60 бр.                    2 860  лв.

За м. 6-ти              6 бр.Х 40 лв.  =      240 лв.

30 бр.Х30 лв.   =      900 лв.

14 бр.Х20 лв.   =      280 лв.

-----------------------------------------------------------------------

50 бр.                     1 420 лв.

За м. 7-ми            30 бр.Х20 лв. =         600 лв.

-----------------------------------------------------------------------

За края на периода, наличността е 6 бр. Х 20 лв. за брой, на обща стойност 120 лв.

3.Оценката  на материалните запаси при тяхното влагане в употреба може да се извърши по метода " средна претеглена цена ". По този метод материалите се изписват по една средна стойност, която е средна претеглена оценка на постъпилите материални запас

Пример:

Дт                                                   с/ка " Материали "                                         Кт

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За м. 1-ви       50 бр.Х20 лв.=  1 000 лв.           За м.5-ти     60 бр.Х 34.247 лв. =   2 055 лв.

За м.2-ри        30 бр.Х30 лв. =    900 лв.           За м.6-ти     50 бр.Х 34.247 лв. =   1 713 лв.

За м.3-ти         20 бр.Х40 лв.=    800 лв.            За м.7-ми    30 бр.Х 34.247 лв. =   1 027 лв.

За м.4-ти         46 бр.Х50 лв.= 2 300 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

146 бр.              5 000 лв.                               140 бр.                         4 795 лв.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Салдо за уравнение:                       205 лв.

-----------------------------------------------------------------------------

Крайно салдо:  6 бр.Х34.247 лв.=205 лв.

==================================

Сумите в кредитната страна на сметката ще се получат така:

( 50 Х 20)+( 30 Х 30)+ ( 20 Х 40) + ( 46 Х 50 )         5 000

------------------------------------------------------------------- =    ------------= 34.247 лв.

50+30+20+46                                       146

За м.5-ти     60 бр. Х 34.247 лв.= 2 055 лв.

За м.6-ти     50 бр. Х 34.247 лв.= 1 713 лв.

За м.7-ми    30 бр. Х 34.247 лв.= 1 027 лв.

------------------------------------------------------------------

140      Х  34.247 лв.= 4 795 лв.

-----------------------------------------------------------------

Остатъкът в края на периода ще бъде : 6 бр. Х 34.247 лв.= 205 лв.

В обобщение на разгледаните методи за оценка на материални запаси може да се каже, че предприятието решава избора на метода. Както се вижда, всеки един метод дава различни стойностни величини за отделния вид актив, но общата сума на изписаните материали не се променя. Най- същественото е, избраниа метод да не се променя пре времето на отчетния период.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG