Home Икономика ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОВЕТЕ И ЗАЕМИТЕ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОВЕТЕ И ЗАЕМИТЕ ПДФ Печат Е-мейл

ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОВЕТЕ И ЗАЕМИТЕ

В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ БЮДЖЕТНАТА СФЕРА

Заемите и дълговете са инструмент за финансиране на бюджетния дефицит на публичните организации.За интелигентното управление на този привлечен в бюджетната сфера капитал синтетичната отчетност следва да позволява диференцирането му в три направления:

^ по инструменти;

^ по кредитори;

^ по срокове на изискуемост.

Най-популярен дългов инструмент за финансиране на Държавния бюджет, а вече се използва и при общински бюджети, е емисията на Държавни ценни книжа (ДЦК) и на Общински ценни книжа (ОбЦК). Технологията и счетоводните записвания по реализацията на този дългов инструмент ще демонстрираме с помощта на следния казус:

Да допуснем, че Министерството на финансите чрез организиран от БНБ търг за тримесечни лихвено-сконтови ценни книжа е пласирало 10 000, 10-левови ДЦК от емисия ВG220901 по постигнатата на търга средноаритметична претеглена цена от състезателните поръчки — 9.95. Книжата са с опция за обратно изкупуване и 5.2% годишна лихва, платима на падежа. Сумата от продажбата е постъпила чрез СЕБРА по Единната бюджетна сметка на Централния бюджет.

При емисията в МФ ще се съставят записванията:

1) Д-т   с/ка   5001   "Текущи сметки в лева, консолидирани  в системата на "Единната сметка"               10 000 х 9.95 =                                                                                     99 500

Д-т с/ка 1591 "Премии/отбиви от ном. на краткоср. ДЦК в лв....              500
К-т с/ка 1511 "Краткосрочни ДЦК в лв"
-ВС 220901            10 000x10=                                                                                           100 000

При хипотеза за обратно изкупени 1 000 бр. неканцелирани книжа по цена 10.20 лв и превеждане на сумата на първичните дилъри от Единната сметка в регистрите на МФ ще се състави записа:

2) Д-т с/ка 1517 "Обратно изкупени краткосрочни ДЦК в лв"

-ВО220901            1000x10 =                                                                                                             10 000

Д-т с/ка 1591 "Премии/отбиви от ном. на краткоср. ДЦК в лв."..200 К-т с/ка 5001 "Текущи с/ки в лева, консолидирани

в с-та на Единната сметка"... .1 000 х 10.2 = 10 200

При  хипотеза  за  препродажба  на   500  от   книжата  на вторичния пазар по цена 10.25 в регистрите на емитента ще се запише статията:

3) Д-т с/ка 5001 "Текущи сметки в лева, консолидирани в системата на Единната сметка"                        500 х 10.25 =                                                                                        5 125

К-т с/ка 1517 "Обратно изкупени ДЦК в лв"....500 х 10    =      5 000

К-т с/ка 1591 "Премии/отбиви от ном. на краткоср. ДЦК в лв.    125

3) Д-т с/ка 1511 "Краткосрочни ДЦК в лв" 10 000 х 10 =                                         100 000

Д-т с/ка 1517 "Обратно изкупени ДЦК в лв"              500x10=                                                 -5 000

Д-т с/ка 6211 "Разходи за лихви в лв. по ДЦК"

- (95 000 х 5.2%х90/360) =                                                                                1235

К-т с/ка 5001 "Текущи сметки в лева, консолидирани

в системата на Единната сметка"                                                                                96 235

4) Д-т с/ка 1201 "Прираст/намаление в нетните активи от бюджетни

дейности"                                                                                                                                                               575

К-т с/ка1591 "Премии/отбиви от номинала на краткосрочни ДЦКвлв                    575

Заемите от местни и чуждестранни лица, от международни институции и от др. държави в лева и валута и лихвените плащания по тях се отчитат по общо възприетия ред. Подобно на банковото счетоводство и тук тези обекти на управление и отчитане се диференцират чрез синтетичната отчетност, така че пасивните сметки от гр. 16,17 и 19 имат следната структура:

16  X  X

.                       .Заеми от БНБ, МФИ, банки, др.

.                .Вид на кредитора

. .Срок на изискуемост (краткосрочни, дългосрочни, текущ дял от дългосрочни)

Сметките от гр. 16, 17 и 19 се заверяват със сумата на получените заеми, а се задължават с погасителните вноски по тях. Провизирането на неуточнено по срок и сума задължение става по модела:

Д-т с/ка 6791 "Разходи за провизии по др. задължения "

К-т с/ка 4940 "Провизии за др. задължения", когато разхода за провизиране се признава като текущ, или

Д-т с/ки от гр. 20

К-т с/ка 4940 "Провизии за др. задължения", когато разхода за провизиране се капитализира в цената на актива, а ако придобития чрез неустановеното като сума и срок задължение актив е задбалансов (земи, гори и т.н.) се съставя:

Д-т с/ка от подгр. 607 "Разходи за придобиване на земи, гори,      "

К-т с/ка 4940 "Провизии за др. задължения " и
Д-т с/ка от подгр. 990 "Земи, гори, инфраструктурни      "

К-т с/ка 9981 "Кореспондираща на задбалансовите активи"

Начислените провизии подлежат на ежегодна ревизия, като доначисляването се извършва по горепосочените модели, а намаляването на начислените по задължения провизии, чрез записа:

Д-т с/ка 4940 "Провизии за др. задължения "

К-т с/ка 6799 "Сторнирани провизии по др. задължения "

Същия запис се прави и при отписване на провизия поради отпадане на задължението, по което е начислена.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG