Home Икономика ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ПДФ Печат Е-мейл

ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ

ТРАНСПОРТ.

1. Същност и източници на инвестициите.

Инвестициите* са парични средства, които се използват от фирмата за изграждането на инфраструктурата или закупуването на машини и съоръжения необходими за реализирането на своята производствено-стопанска дейност. Пред всяка фирма вкл. БДЖ ЕАД наред с целта за ефективна и производствена дейност, непрекъснато стои проблема да бъде обновявана или разширявана материално техническата база като решаващо условие за поддържане на висока конкурентноспособност и завоюването на по-големи сегменти на съответния пазар. Същността на проблема се свежда до решаване на няколко основни въпроса и то на първо място с осигуряването на необходимите парични средства за инвестиционни цели, избора на най-ефективен вариант на съдържанието и функционирането на бъдещия дълготраен материален актив, начина на неговото изграждане (построяване), измерването и оценката на факторите имащи значение при инвестирането, които ще определят настоящото и бъдещо състояние и развитие на фирмата като пазарен риск, доходност, ликвидност, конкурентноспособност и др. В новите пазарни условия, в които функционира нашата икономика имат място и роля следните източници за осигуряване на необходимите инвестиции: 1. Амортизационните отчисления - те са основен за всяка фирма източник за самофинансиране. Както бе изтъкнато при тяхната същност на определяне размера на акумулираните чрез тях парични средства зависи от възприетия от фирмата метод на тяхното изчисляване. Оказва се, че най-примамлив и изгоден е неравномерно дегресивния метод. Значение оказва и размера на притежаваните дълготрайни активи. Колкото са по-големи по размер дълготрайните активи и натрупаните амортизационни суми, толкова са по-значими възможностите за финансиране със собствени средства за изграждането на необходимата материално техническа база. На практика амортизационните отчисления осигуряват подновяването на употребяваните дълготрайни активи. Затова е особено отговорна ролята на фирмата относно избора на метода на амортизация, защото по същество с това се предопределя бъдещата конкурентноспособност на фирменото производство и бъдещето й развитие. За железопътния транспорт тази логика се засилва от факта,    че    транспортните    средства    (локомотиви, вагони, * В теорията и практиката се ползват и синонимните изрази - капитални вложения или еднократни разходи. По правилно и издържано е приложението на понятието инвестиции - в съответствие с възприетите Европейски стандарти и утвърдената нормативна уредба (Закон за счетоводството). I64 електрически-моторвагонни секции и др.) имат висок дял (над 40%от всички дълготрайни материални активи) и имат сравнително кратък амортизационен срок до 25 години, а цените им непрекъснато растат (1965 г. един електрически локомотив е струвал по текущи цени - 120 хил. лв., 1989 г. - 240 хил. лв, 1992 г. - 10,2 млн. лв., 2005 г. 5,4 млн. лв. за дизелов локомотив марка Siemens). Възможностите за осигуряване на НК " БДЖ" със споменатите транспортни средства са предимно от внос (в тяхната стойност е висок дела на митата, транспортните разходи, и др., които нямат нищо общо с формирането на потребителската стойност, респективно на техните производствени възможности, производителност и потенциална инвестиционна изгода). 2. Крайния положителен резултат от фирмената дейност (печалбата) е източника, който позволява осигуряването на собствени инвестиционни средства за подновяване и преди всичко за разширяване (обновяване) имуществото на фирмата и засилване икономическата и роля на транспортния пазар. Каква част от печалбата фирмата ще насочва като инвестиция зависи от много фактори и интереси, но обикновено фирма, която иска утвърждаване на пазара и силна диктуваща роля на него е длъжна да заделя около 40 - 50%от своя положителен икономически резултат, който и остава на разпореждане. Така тя може да осигури желаните инвестиции, за попълването на най-важната част от своите активи (с най-модерния, най-ниско енергоемкия, най-екологичния, с най-добри ергономични параметри и най-производителния подвижен състав). На този етап БДЖ ЕАД не може да ползва този втори източник за инвестиции, защото не реализира печалба от своята производствена дейност. 3. С нарастваща роля и значение в осигуряване на инвестиции за фирмата е приватизацията на част от имуществото и. 4. От дяловото участие на съдружници - наши и чужди инвеститори. Поради особения статут на НК ЖИ като държавно предприятие съгласно чл. 3 на Закона за железопътния транспорт (ДВ бр. 97/28.11.2000 г. в сила от 01.01.2002 г.) утвърждаването на този източник на инвестиции особено от гражданско участие е доста затруднено, но необходимостта от интеграция на железопътната ни мрежа с европейската, за да бъде изградена високо скоростна железопътна мрежа на Европа (за средна скорост 300 км/час), ще увеличи в близко бъдеще неговата роля и дялово участие е общите инвестиционни източници. До сега малкото му дялово участие в това число и в железопътния транспорт се дължи на тежките данъчни условия, които нормативната уредба създава за проникване у нас на чуждестранни инвестиции, особено от отсъствието на привлекателни данъчни преференции за чуждите инвестиции. Повече от страните, с които България се конкурира на пазара за инвестиции се съобразяват с факта, че най-трудни са първите години на дългосрочните инвестиции, поради което им се предоставят големи преференции от 2 до 10 години - преференциите се разпростират върху видовете транспорт в това число и железопътния транспорт. 5. От концесии по силата на утвърдения Закон за концесиите (ДВ, бр. 92/17.10.1995г. - чл. 4) за изграждането на следните транспортни обекти: републикански пътища, обекти на жп. инфраструктурата и обособени части на пристанищата за обществен транспорт и гражданските летища. 6. Осигуряването на инвестиции от безвъзмездно дарение и помощи има за транспорта символично значение и незначителна роля, която се изразява преди всичко в предоставянето на средства за възстановяването на стари образци (реликви) парни локомотиви, вагони, мотриси или построяването на музейни сгради, какъвто е Музея на транспорта в град Русе. Този източник на осигуряване на инвестиции може да бъде активизиран и развит при възстановяването или изграждането на някой обекти с туристическа или историческа значимост за нашата страна, каквато може да бъде построяването на нова железопътна линия (макар и теснолинейна) в участъка Дупница - Рилски Манастир или в участъка Поморие - Варна и т. н. При изчерпване на посочените по горе източници за осигуряване на необходимите средства за развитието на своите дълготрайни активи, фирмите често прибягват до вземането на кредити от банките. 7. Желаната конкурентно способност, която става за всяка фирма все по-трудно постижима се постига с обновление на действащите дълготрайни активи. При необходимостта обаче от обновяване на действащите дълготрайни материални активи, липсата на достатъчно акумулирани парични средства за тази цел, може да се компенсира единствено с помощта на банков кредит. Ползването на банкови кредити в новите условия се оказва гъвкав финансов инструмент съдействащ за преодоляване от фирмата на временния недостиг от собствени средства за инвестиции. Желаният от фирмата кредит за инвестиции се отпуска при доказана кредитоспособност и оценка на кредитния риск от страна на банката кредитор. Както е известно посочено развитието на материално техническата база (дълготрайни активи) на фирмата може да се осъществявя главно по два пътя: - чрез строителство, с което се изгражда инфраструктурата (стационарната материална база); - чрез закупуването на машини транспортни средства и други технически съоръжения и устройства, произведени от други специализирани фирми. Ефективността на този източник за инвестиции, до които често прибягват транспортните фирми се предопределя от срока и цената (лихвата), по които се отпуска кредита, както и величината на гратисния период, който често се включва в условията. Обикновено лихвения процент, който в съответния етап отпуснат за инвестиционни цели на транспортни фирми в 166 това число на БДЖ ЕАД е с около 10 пункта по-висок от основния лихвен процент за страната, а лихвения процент по депозити е около 8 пункта по-нисък в сравнение с основния. Разбира се величината на тези лихвени проценти зависи в голяма степен от темпа на инфлация и други определящи фактори, но в най-общ вид зависимостта между тях може да се изрази с формулата: където:

Ь"крн.(1 + 0,01.Иф) + Иф

1_пкр - пазарния годишен лихвен процент по кредита 1_н - номинален годишен лихвен процент Иф - прогнозния годишен темп на инфлация Инвестиционен процес е изграждането на инфраструктура* за разлика от закупуването на машини и съоръжения е сравнително дълъг процес и ангажира голямо внимание на фирмата поради, което налага изучаването му. Този процес е получил своето име като инвестиционен и включва времето и разходите от предварителните проучвания до предаването на обекта в редовна експлоатация при достигане на проектната му мощност. Инвестиционният процес по същество е процес на трансформация на паричните средства в различни натурални обекти (дълготрайни материални активи). Чрез него се изгражда и развива стационарната материално техническа база (инфраструктурата). Неговата икономическа роля е свързана е това, че по времереализирането му инвестициите имат различна роля и определят различно икономическо състояние и мощ на фирмата. В процеса на своята трансформация (инвестициите) от парична форма (финансови краткотрайни активи), преминават в материални краткотрайни активи (материали и незавършено производство) и заедно със стойността на вложения жив и овеществен труд (разходи за работна заплата и социална осигуровка и текущи разходи за използваната техника), в крайна сметка водят до изграждането на нови обекти, т. е. до появата на нови дълготрайни   материални   активи,   с   които   започва   нов   цикъл на * В икономическата литература и нормативна уредба независимо от някои различия в трактовките има единство в изясняване на същността и съдържанието на икономическата категория "инфраструктура". В труда на проф. Т. Барбов "Транспортът и обществената организация на производството" - изд. Техника. 1983 год., стр. 47 е направена ретроспекция и е изяснена същността на този термин и неговото икономическо съдържание. Като споделяме тези схващания и в съответствие с утвърдените Европейски стандарти (стандарт 482)в инфраструктурата се включват комплексни инженерно-технически съоръжения и обекти като: железен път с принадлежащите му мостове, тунели, подпорни стени, виадукти и други свързани с превозния процес стационарни съоръжения и сгради, като контактна мрежа, сигнализация, гарови и деповски сгради и други неподвижни елементи с помощта, на които се осъществява транспортната дейност на НК "БДЖ". Стойността на обектите се договаря въз основа на технико-икономическото задание, а за обектите с пълна проектна готовност - по сметната стойност на обекта. При непълнота на проекта увеличаването на сметната стойност е за сметка на инвеститора. Икономиите (преразходите) при извършване на работното проектиране и на строително - монтажните работи, без да се влошава тяхното качество, в резултат на работата на изпълнителя остават за негова сметка. В договора за строителство се предвиждат и допълнителните заплащания за временно строителство, за зимни и утежнени условия, а също и за съкращаване на срока за изграждане на обекта, когато това е поискано от инвеститора. Отделно се посочват неустойките и обезщетенията за вреди от неизпълнение на задълженията по договора, както и основанията, при които договорът може да бъде прекратен. Заплащането на строителството става след окончателното завършване и приемане на обекта или на подобекти, които могат да се въведат в експлоатация и да произвеждат продукция. С договора може да се предвиди текущо авансиране на изпълнителя в размер до 50%от стойността на строително - монтажните работи. В съответствие с утвърденото технико - икономическо задание инвеститорът договаря на конкурентна основа с български или чуждестранни производители необходимите машини и съоръжения. По искане на инвеститора производителите на машини и съоръжения с инвестиционно предназначение осъществяват проектиране, монтаж, настройка, привеждане в действие и експлоатационно поддържане. Банките откриват финансирането на строителството и доставката на машини и съоръжения при наличието на: утвърдени технико - икономическо задание или технологичен проект; собствени средства за финансиране на инвестициите; договори на инвеститора с проектанта, със строителя и с банките, ако се използва кредит. Изграждането и въвеждането в действие на обектите след откриване на финансирането се извършва в срокове, определени в договора. Във връзка с по-нататъшното техническо развитие на железопътния транспорт ще се налага провеждането на съответни технически и преустройствени мероприятия. За целта ще са необходими значителни инвестиции, което повишава актуалността на проблема за най-ефективното им използване, особено като се има в предвид, че за решаването на дадена конкретна задача за техническо усъвършенстване на железниците са възможни различни варианти. При това вариантите, които изискват по-големи инвестиции, обикновено осигуряват по-големи икономии на експлоатационни разходи, и обратното. За да съдейства за повишаване ефективността на инвестициите, провежданата инвестиционна политика в железопътния транспорт трябва да се основава на някои основни принципи, като например комплексна обвързаност, научно - техническа обоснованост и многовариантност на вземаните решения. Комплексната обвързаност на инвестиционните мероприятия обективни се налага от технологичното единство на транспортния процес. С оглед на 170 това е необходимо провеждането на всяко отделно техническо преустройствени мероприятие задължително да се придружава от други съпътстващи го мероприятия по цялата верига на взаимосвързани дейности. Например внедряването на специализирани вагони и изобщо техническото усъвършенстване на товарния парк следва да бъде съпътствано от съответно развитие и на базата за поддържане и ремонт, производството на резервни части, въвеждането на подходящи механични средства за обработването на товарите и др. Инвестиционната политика трябва да се провежда така, че да съдейства за внедряване на най-съвършените постижения на научно - техническия прогрес. При твърде продължителните срокове на изхабяване на основните средства в железопътния транспорт това е задължително условие за съвременно обновяване на техниката, а на тази основа - и за подобряване на икономическите резултати. За да се избере най-ефективно техническо решение е необходимо да се прилага многовариантност на разработваните проекти. Ефективността на инвестициите в железопътния транспорт в много голяма степен зависи от качеството на строителството. За повишаване на тази ефективност съдейства и намаляването на нормативните срокове за завършването им и повишаването на контрола от страна на инвеститора. Разпиляването на строителните мощности между много обекти често води и до ниско качество на извършените строително монтажни работи. През последните години инвестиционната политика в железопътния транспорт трябва да бъде ориентирана преди всичко към подобряване качеството на превозите с оглед повишаване на конкурентноспособността му спрямо другите видове транспорт. Във връзка с по-нататъшното развитие и усъвършенстване на техниката в железопътния транспорт предстои да се провеждат редица технико -преустройствени мероприятия. За целта ще бъдат изразходвани огромни инвестиции, а това създава възможност за реализирането на икономии не само от инвестиционни, но и от експлоатационни разходи на железопътния транспорт след провеждането на съответните мероприятия. Тези икономии ще може да се реализират преди всичко чрез по-ефективното изразходване на предвидените средства за инвестиции. При условията на железопътния транспорт изключително важен проблем е с извършването на съответните инвестиции да се решава радикално въпроса за пропускателната способност на съответните жп линии, което е особено необходимо през периода, когато обема на превозите нараства. При определяне ефективността на инвестиционните разходи в железопътния транспорт трябва да се има в предвид влиянието, което съответното технико - преустройствено мероприятие ще окаже върху инвестициите и експлоатационните разходи при провеждането на някои други мероприятия. Например удвояването на дадена жп линия може да доведе до значително ускоряване на оборота на подвижния състав и на пътуващия персонал, с което се намаляват броя на транспортните средства, работната сила и др., необходими за изпълнение на определен обем превози. В този и други подобни случаи ефективността трябва да се установява за инвестициите, необходими за удвояването на жп линия, намалени с отложените инвестиционни разходи за доставка на съответния брой вагони и локомотиви. През следващите години актуалността на проблемите във връзка с повишаване ефективността на инвестициите в железопътния транспорт ще нараства и поради необходимостта от провеждане на цял комплекс от технико - преустройствени мероприятия за развитието и преструктурирането на БДЖ ЕАД, изграждането на високоскоростни жп линии като част от Европейската високоскоростна железопътна мрежа, а също и поради обстоятелството, че за тяхното осъществяване ще се налага да се ползват и чуждестранни кредити. 5. Измерване на ефективността на инвестициите. Оценката за изгодата от влагането на инвестициите за изграждането или закупуването на дълготрайни материални активи е крайъгълен камък в изграждането и провеждането на инвестиционната политика, защото и при наличието на инвестиции ако неправилно или се забави насочването им, от това зависят темповете на разширяване и технологично обновяване на материално техническата база на железопътния транспорт и в крайна сметка икономическите резултати и бъдещето на БДЖ ЕАД. За да се възобновява производствения процес е необходимо да се обновяват дълготрайните активи, т. е. нужно е да се инвестира. Основния въпрос пред всяка фирма е къде и в какво да се инвестира, като е естествен стремежа да се търси най-голямата изгода от инвестицията с цел разширяването и завоюването на по-голям пазарен дял. Изборът, къде и в какво да се инвестира означава транспортната фирма да оцени действителната изгода и перспективност на инвестицията. А това означава да се преценят факторите имащи значение при инвестирането като: доходност, стопански риск, растеж, ликвидност и въз основа на доказал своята обективност критерий, да се обоснове респективно избере най-полезния инвестиционен бизнес проект. Инвестиционния бизнес проект е цялостен проект, в който техническите и пазарни условия се анализират, в съответствие с финансовата икономическа обстановка, за да се обоснове най-изгодния вариант на инвестиране. Обикновено съществуват два типа ситуации в производствено - стопанската дейност. Първият е започването на нов бизнес и втория при съществуващо предприятие да се търси преустройване, обновление и разширение на дейността му, като се инвестира в отделни или комплексни мероприятия целящи развитието и усъвършенстването на дълготрайните активи. Обективността и по-голямата достоверност от създаването на инвестиционния преход изисква преди изграждането на икономическа оценка разработването на прецизна техническа и технологична обосновка, с която да се гарантира постигането на утвърдена стандартна транспортна услуга, без която е невъзможно да се излезе и завоюват успехи на транспортния пазар. Оценката за икономическата изгодност и перспективност на инвестицията може да се изгради освен по познатите и прилагани и досега с успех у нас: срок за откупуване на инвестициите (Т), коефициент за икономическа ефективност (Ие), така и с нови оценъчни критерии намиращи сериозно приложение в страните с пазарни отношения и утвърдени като такива поради високата им обективност и надеждност, а именно: настояща стойност (НС), нетна настояща стойност на инвестицията (ННС), норма на възвръщаемост (г). Използването на тези нови оценъчни критерии за нашите условия е наложително и оправдано, тъй като трябва вече да се държи сметка за обективните функции, роля и проявлението на финансово- икономическите категории: пари, цени, лихви, кредит, печалба и др. така както това протича в страните с утвърдени пазарни отношения. Изграждането на оценката протича в последователност, при която се дава отговор на въпросите свързани с очакваните изменения в стойността на парите (инвестициите) и ефекта от влагането им в съответния проект.За целта се ползва като основа за сравнимост изгодата от варианта на инвестиране на парите като депозит в банката и преимуществата, които той носи изразени в обстоятелството, че при него: -  най-малки са грижите за нарастване на капитала; най-малък е рискът от загуба (вложителя да загуби парите си); най-ниска ще е доходността им, защото при тях предварително е известен размера на лихвения процент и дивидента и той често пъти е със значително по-ниски стойности от нормата на рентабилност от стопанското функциониране на вложения капитал; реалната изгода от влагането на парите се появява веднага или в близко бъдеща докато ползата от всяко друго инвестиране отсъства през периода, когато се изпълнява инвестиционния процес и т. н. Изгодността на проектираната инвестиция измерена чрез оценката за настояща (сегашна) стойност (НС) може да бъде изчислена с помощта на

следната зависимост:

НС= С1/ 1+r  или  НС= ∑ x C1/ (1+r)t

където: C1 са очакваните постъпления (паричен поток) от дадена инвестиция след първата година, реел. на паричните потоци (Ct) - възникващи през няколко следващи периода; г - дисконтов процент (изискуема норма на възвръщаемост). Правилото е, че изгодността на инвестицията е по-голяма, колкото е по-голям размерът на настоящата стойност. Оценката по нетна настояща стойност (ННС) включва в своята същност съпоставянето на размера на настоящата стойност на паричния поток с размера на инвестиционния разход, които трябва да се направи в настоящия момент за изграждането на съответния обект и може да се определи по формулата:

ННС= НС-С0= С1/ 1+р – С0

където: Co е началният периодичен поток; във формулата той е с отрицателен знак, защото представлява инвестиционен разход. В случая тази оценка показва, че всеки инвестиционен проект е приемлив ако нетната настояща стойност е равна на нула или на каквото и да е друго положително число. Оценката получавана чрез нормата на възвръщаемост може да се изчисли като отношение на печалбата към размера на инвестицията, т. е като се приложи формулата:

r= П/Со

В случая всеки инвестиционен проект е изгоден ако е налице правилото получената норма на възвръщаемост да е равна или да е с по-голяма величина от изискуемата (алтернативната) норма на възвръщаемост (дисконтов процент), т. е. да е равна или по-висока от лихвата за едногодишен срочен депозит в банката (банковия вариант за инвестиране) или за други инвестиции с подобен риск. Каква е доходността на инвестицията може да бъде измерена по оценката за бъдещата стойност на капитала в неговия банков вариант на влагане (БС), определена по формулата:

БС=И.(1+I/ t

където: И - настояща (сегашна) стойност на инвестицията; I - основен годишен лихвен процент; t - период в години С този оценъчен критерий се дава информация, каква би била ликвидността на вложенията в съответния дълготраен материален актив и чрез нея инвеститорът да прецени степента на привлекателност, която може да бъде измерена чрез представата, каква ще бъде след време стойността на сега вложените пари (инвестиция). Срокът за откупване на инвестициите е показател, който показва за колко години вложените инвестиции ще се възвърнат от ефекта, който в най-синтезиран вид може да бъде изразен като печалба и може да се определи със следната зависимост:

където: Т - инвестициите и размер на вложените

срок за откупуване на инвестиции; Р - годишен размер на печалбата от функционирането на изградения (закупения) дълготраен материален актив. Колкото е по-малка величината на срока на откупуване, толкова инвестицията е по-изгодна да бъде направена. Желателно е при изграждането на оценката за изгодата от влагането на съответните инвестиции да е налице зависимост между следните срокове в години:

Т<А<И

(срока на откупуване на инвестициите < амортизационен срок на обекта < икономически живот на обекта). При наличието на няколко варианта, за ефективно решение същите се оценяват като се сравняват абсолютните значения на оценъчните критерии посочени по-напред. Приемливи са всички варианти показващи положителни значения (стойности). Изборът на най-изгодния може да се определи при сравняване значенията на получените критериални показатели притеглени към единица инвестиции, примерно рентабилност на един лев инвестиции и т. н. При наличие на два равноизгодни варианта, процедурата по избора ще трябва да включва допълнително и сравнителен анализ, както и други критерии като енергоемкост, екологичност, социален ефект, риск от вложението, условия за отпускане на кредита, а за транспорта и в каква степен води до подобряване условията на сигурността и безопасността на превозите и др.

 

WWW.POCHIVKA.ORG