Home Икономика ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ЕЛЕМЕНТИ НА ОТЧЕТА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ЕЛЕМЕНТИ НА ОТЧЕТА ПДФ Печат Е-мейл

Годишен финансов отчет на предприятието. елементи на отчета

Годишният финансов отчет на предприятието представлява  система от взаимно свързани показатели, характеризиращи имущественото и финансово състояние на предприятието към определен момент или за определен период от време. Обикновено той се изготвя към 31.12. на отчетния период. Служи на предприятието и на всички лица, които имат отношение към неговата дейност. Финансовият отчет трябва  да представя вярно и честно  имущественото и финансово състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Съгласно действащото законодателство от 2005 година големите предприятия в нашата страна следва да изготвят финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти (от 2000 година те се наричат Международни стандарти за финансово отчитане), а малките и средни предприятия в съответствие със счетоводните стандарти за малки и средни предприятия Годишният финансов отчет следва да бъде съставен до 01 март на следващата отчетна година, а за предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети – до 30 юни на следващия отчетен период. Отговорността за неговото съставяне се носи от ръководството на предприятиет

Като форма и съдържание Годишният финансов отчет се регламентира със Счетоводен стандарт 1 Представяне на финансови отчети. Пълният годишен финансов отчет включва:  счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения  капитал, отчет за паричния поток и приложение. Предприятията, чиито отчети подлежат на проверка и заверка от дипломирани експерт счетоводители (независим финансов одит) изготвят и отчет за управлението.

Счетоводният баланс характеризира предимно имущественото състояние на предприятието към определен момент (обикновено края на отчетния период). Съгласно нашето законодателство той може да бъде изготвен в двустранна или едностранна форма. Независимо от това в каква форма ще бъде съставен счетоводния баланс всяко предприятие може да добавя допълнителни балансови пера, ако това води до вярно и честно представяне на   неговото имуществено състояние.

Отчетът за приходите и разходите (известен още като сметка за печалбите и загубите) е втория елемент на Годишния финансов отчет. Основният принцип на неговото изграждане е съпоставянето на получените приходи с извършените разходи с цел да се покаже възникването на финансовия резултат.

Отчетът за  паричния поток се изготвя за да се установят постъпленията и плащанията на парични средства в отделното предприятие, в рамките на отчетния период. Необходимостта от неговото съставяне възниква поради обстоятелството, че в отчета за приходите и разходите са спазени принципите за текущо начисляване и съпоставимост на приходите и разходите. Това означава, че в предприятието може да бъде признат приход срещу който да не са постъпили пари и да бъде начислен разход, който все още да не е платен, т. е да не са изтекли  парични средства.

Съставянето на отчета за собствения капитал се налага поради обстоятелството, че в предприятието се осъществяват стопански операции (например преоценката на дълготрайните материални активи), които водят до увеличаване или намаляване на собствения капитал без това увеличение или намаление да намира отражение в отчета за приходите и разходите. Той се изготвя в шахматна форма, като по този начин се осигурява информация не само за измененията на собствения капитал като цяло, но и по отделни негови елементи. Така може да се проследи разпределението и използването на финансовия резултат, формирането и използването на резервите  и т.н.

Приложението към годишния финансов отчет включва отделни справки, имащи за цел да доизяснят информацията, представена в счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал. Елементите на приложението към годишния финансов отчет са следните:

1) Справка за оповестяване на счетоводната политика. Тук се оповестяват възприетите методи за амортизация на материалните и нематериални дълготрайни активи и положителната репутация, методите за оценка на материалните запаси при тяхното намаление (потребление), информация за финансовото състояние на предприятието и др.2) Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи на предприятието.3) Справка за вземанията и задълженията, 4) Справка за ценните книжа.5) Справка за участията в капиталите на други предприятия.6) Справка за приходите и разходите от лихви.7) Справка за извънредните приходи и разходи.8) Справка за финансовите резултати.9) Справка за данъците от печалбата върху временни разлики.

Годишният финансов отчет на предприятията, отговарящи на определени критерий   подлежи на проверка и заверка от правоспособни лица – дипломирани експерт-счетоводители (регистрирани одитори). Целта на подобна заверка е одитора да изрази независимо експертно мнение относно това дали  представеният годишен финансов отчет на предприятието представя вярно и честно неговото имуществено и финансово състояние към момента на изготвянето му. Проверените и заверени финансови отчети се публикуват във вида в който са заверени (заедно с доклад за заверката) в ежедневник, икономическо издание, собствено издание или Интернет в срок до три месеца след приемането им.

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG