Home Икономика Счетоводно отчитане на дълготрайните активи на предприятието

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводно отчитане на дълготрайните активи на предприятието ПДФ Печат Е-мейл

aСчетоводно отчитане на дълготрайните активи на предприятието.

Не текущите материални активи са установими, не финансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които отговарят на следните критерии:

1)       имат натурално-веществена форма

2)       използват се за производството и/или доставка, продажба на активи и услуги за отдаване под наем, за административни и други цели.

3)       Да се очаква бъдеща изгода от тях за повече от един отчетен период.

За да се признае за актив, всеки не текущ материален актив трябва да отговаря на изискванията на международен счетоводен стандарт 16, а също на закона за корпоративното подоходно облагане. Там се казва, че един не текущ материален актив трябва да има стойност не по-ниска или равна от 500 лв. и минималния праг на същественост, възприет в предприятието. Не текущ материален актив е този, който може да се изведе от предприятието отделно от другите и който се състои от разграничими съставни части. Съгласно международен счетоводен стандарт 16, всеки имот, машина, съоръжение или оборудване, което се признава за актив трябва първоначално да бъде оценено по цена на придобиване. Специфика има, когато предприятието придобива не текущ материален актив чрез собствено производство или чрез лизинг. Текущото отчитане на не текущите материални активи може да стане чрез сметки от група 20, които да се определят в индивидуален сметкоплан на предприятието, например сметка 301 би могла да бъде за земи терени, 204 – машини, оборудване, компютри и т.н. Основните случаи на увеличението на тези активи, когато и сметките трябва да се дебитират са:

1)       покупка с или без допълнителни разходи – строителство на сграда по стопански начин или чрез възлагане, лизинг, бартер, финансиране, внасяне на дялова вноска от съдружник.

2)       Амортизацията на не текущите материални активи би могла да се отчита чрез синтетична сметка 241, амортизация на дълготрайни материални активи.

Важен момент при организацията на счетоводното отчитане на не текущите материални активи е тяхното аналитично отчитане. То е много тясно свързано с възприетата от предприятието така нар. инвентарна характеристика или номерация на всеки обект на не текущите материални активи в качеството му на обект на отчитане. Може да се използва система на поредна номерация, серия система или смесена система. За всеки относително обособен материален актив се изработва отделна инвентарна карта и всяка карта се подрежда и вписва в регистър на инвентарните карти, съответно на актива се поставя постоянен номер чрез метална пластинка, траен надпис или по друг начин.

Не текущите нематериални активи също са нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които се отличават със следните характеристики:

1)       нямат физическа субстанция

2)       имат съществено значение при употребата им

3)       от използването им се очаква икономическа изгода

Класифицирането и признаването на един актив като нематериален може да се осъществи, когато отговаря на посочените по-горе критерии за нематериален актив. При придобиването му може надеждно да се оцени и очакваната икономическа изгода да може да се окаже с наличие или план за набавяне на достатъчно ресурси, които да позволят на предприятието да получи очаквана икономическа изгода, на второ място да има ясно определена и конкретизирана техническа осъществимост и на трето да има възможност ефективно да изпълнява функционалната си роля в съответствие с намерението на предприятието относно неговата употреба.

При отчитането на нематериалните не текущи активи има много специфични изисквания относно признаването или не признаването наличието на нематериален актив. Например вътрешно създадена репутация не се отчита като актив, защото предприятието не може да я контролира и да измери. Тя може да се изразява в повишаване котировката на акциите на предприятието и на неговата стойност, но както става дума не се признава за актив. Нематериалните не текущи активи могат да се придобият отвън чрез покупка, дарение, а могат да се създадат и в самото предприятие. Вътрешно създадените нематериални не текущи активи могат да възникнат само в дейностно развитие, а не в научно изследователска дейност. Такива активи например са проектирани, изграждани и изпитания на предпроизводствени прототипи и модели, шаблони, матрици и др.

Не текущите материални и нематериални активи се оценяват във вид на оценки и тяхното придобиване може да бъде цена на придобиване, себестойност, справедлива стойност и оценка, приета от съда. Оценката след първоначалното признаване се прави за нуждите на годишния финансов отчет като се използва препоръчителния или допустимия алтернативен метод. Във връзка с не текущите активи, предприятието осъществява собствена амортизационна политика. Амортизациите от една страна са разход, а от друга коректив на отчетната стойност на амортизируемите активи. Трябва да се водят съответни сметки от група 60 за вида на разхода и съответно по видове дейности, в които са използвани амортизируемите активи. Натрупаната амортизация в резултат на изписването и като разход чрез дебитиране на тези сметки се отнася примерно в сметка 241 – Амортизация на не текущи материални активи.

Целта на ремонта е поддържане на работоспособността и експлоатационните качества на не текущите активи или възстановяване на първоначалния вид и производителността им. Много е важно при отчитането на разходите за ремонт, те да се ограничат от подобренията на дълготрайните активи. Във връзка с това приложимите счетоводни стандарти въвеждат понятието последващи разходи. Последващите разходи увеличават балансовата стойност на актива, а разходите водят до удължаване на основния срок за неговата годност, подобряване на качеството на производството, намаляване на разходите за производство на продукт, увеличена производителност на активите. Само в тези случаи последващите разходи се признават за подобрения. Във всички други се отчитат като разходи за ремонт, т.е. като текущи разходи. Това трябва да се има предвид при отчитане на подобрението, а също че то води до увеличаване на стойността на актива. От значение за счетоводното отчитане е също дали ремонтите се правят по стопански начин от същата организация или от предприемачески чрез възлагане.

Увеличение на не текущи активи, когато трябва да се дебитират сметките, чрез които се отчитат има при покупка, при строителство, чрез възлагане или по стопански начин и финансиране при бартер, при внасяне на дялова вноска от съдружник. Съответно намаление на не текущи активи, когато сметките трябва да се акредитират и при всички случаи на продажба, на липса, на бракуване и ликвидация и на дарение. И разбира се резултат на процеса на амортизация в индивидуалния сметкоплан трябва да се предвидят сметки за тези случаи на промяна на текущите активи, за начините, по които става това, за амортизацията, ремонта и подобренията и съответно да се установят кореспонденциите на тези сметки.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG