Home Икономика Счетоводно отчитане на стоково материалните запаси

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводно отчитане на стоково материалните запаси ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводно отчитане на стоково – материалните запаси.

Краткотрайните материални активи в предприятията по своята същност представляват стоково – материални запаси, използвани в дейността за сравнително кратък период от време. Характерно за материалните е, че те участват еднократно в дейността на предприятието, пренасят наведнъж и изцяло своята стойност като разход за производството или обръщението. Те могат да бъдат:

-Материали – предназначени за влагане в производствен процес с цел произвеждане на продукция и услуги. В строителното предприятие основните материали, които се използват са пясък, тухли, чакъл, метални конструкции, вар, пирони и др.

-Продукция – създадена в резултат на производствен процес в предприятието и предназначена за продажба. В строителното предприятие е готовият строителен обект, приет с Протокол обр. 16, съгласно Наредба 2 на МРРБ. Възможно е предприятието да произвежда полуготова продукция от спомагателна дейност, която е предназначена за собствени нужди или за продажба.

-Стоки – придобити чрез покупка. Целта на покупката на тези стоки е тяхната продажба.

-Незавършено производство – преставлява съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция. В строителните предприятия обектите имат дълъг срок на изграждане. В случаите, когато системата на заплащане е при готов обект, разходите по строителството се водят като незавършено производство. В случаите, когато системата е текущо заплащане с Протокол обр.19, размерът на незавършеното производство е значително по – малък, защото разходите за всеки етап се отразяват текущо като продукция.

-Инвестиция в материални запаси – материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване. Възможно е тези материали да служат като запас за текущи ремонти.

За отчитане на материалните запаси се използва с/ки от гр.30 Сметки за стоково – материални запаси.

Дебитират се: при увеличение на материалите

Кредитират се: при намаление на материалите

Тези сметки могат да имат само дебитно салдо. Материалните запаси се заприходяват по доставна стойност, както и всички разходи , направени за доставката и преработката на стоково – материалните запаси. За тази цел се ползва сметка 301 Доставки, за да се натрупат разходите. Движението на СМЗ в предприятието се отчита, чрез искания за отпускане на материали, експедиционни бележки, протоколи и др.

Оценка на стоково – материалните запаси.

В стойността на СМЗ не се включват разходите за материали, труд и други извън нормалните граници, издръжка на складове, освен когато са необходими за производствения процес, административните разходи, разходите за продажба. Разходите за закупуването на стоково – материалните запаси включват покупната цена, вносни мита и такси, невъзстановими данъци и акцизи.

Разходите за доставка на СМЗ включва превози, товаро – рзтоварни работи, монтаж и пробна експлоатация.

Себестойност:

Себестойност се изчислява на произведената продукция. Тя включва стойността на вложените материали, разходите за преработка и другите разходи, свързани с производството на съответната продукция. В нея не се включват административните, финансовите, извънредните разходи и разходите по продажбите. Тези разходи се отчитат като текущи в периода, в който са направени.

Предприятията определят организацията за отчитане на разходите и начина на формиране на себестойността на продукцията и услугите, съгласно спецификата на производствената дейност и вида на произвежданата продукция. Необходимо е да се приеме база за разпределението на общопроизводствените разходи.

Счетоводно отчитане на придобиването на материалите.

Най – често срещаният начин за придобиване на СМЗ е чрез покупка. За отразяване на доставката се записва:

Д-т с/ка 301 Доставки

К-т с/ка 401 Доставчици

Включване на разходите за мито:

Д-т с/ка 459 Разчети с митници

К-т с/ка гр.50

Д-т с/ка 301 Доставки

К-т с/ка 459 Разчети с митници

За включване на разходите за транспорт в стойността на доставката:

Д-т с/ка 602 Разходи за външни услуги

К-т с/ка гр.50

Д-т с/ка 301 Доставки

К-т с/ка 602 Разходи за външни услуги

За отразяване на набраните разходи по доставката се записва:

Д-т с/ка 304 Стоки или

Д-т с/ка 302 Материали

К-т с/ка 301 Доставки

Счетоводно отчитане на придобиването на СМЗ като апортна вноска в капитал:

Осчетоводява се:

Д-т с/ка  гр.30 Стоково – материални запаси

К-т с/ка 101 Основен капитал

Или

К-т вземания по записани дялови вноски.

ДДС не се начислява, защото апортът не е сделка по смисъла на ЗДДС.

Придобиване на стоково – материалните запаси по безвъзмезден начин:

Отразява се като приход по предполагаемата пазарна цена:

Д-т с/ка  гр.30 Материали, продукция, стоки

К-т с/ка 709 Други приходи от дейността.

Счетоводно отчитане на получените материали /резервни части/ от бракувани ДМА

В практиката съществува възможността след бракуване на ДМА, те да бъдат разкомплектовани и частите да се ползват. За целта се взема записването:

Д-т с/ка 302 Материали

К-т с/ка 617 Разходи за ликвидация.

Счетоводно отчитане на придобиването на материали от собствено производство:

Придобитите материали от собствено производство са резервни части , модели, образци и т.н.:

Д-т с/ка 302 Материали

К-т с/ка 303 Продукция

Или    К-т с/ка гр.61 Разходи за дейността.

Счетоводно отчитане на излишъците на СМЗ:

Установените при инвентаризация излишъци на незаприходените СМЗ е необходим да се заприходят по справедлива /пазарна/ цена:

Д-т с/ка гр. 30 Материали, продукция, стоки

К-т с/ка 709 Други приходи от дейността

Счетоводно отчитане на намалението на материалите в строителните предприятия:

В строителните предприятия при изграждането на един обект се използва огромно разнообразие от материали и конструкции. Намалението на стоково – материалните запаси се отразява като се изписват на разход с получаването им на строителния обект.

За отразяването на намалението на стоково – материалните запаси при тяхното предоствяне за употреба се използва някой от методите за отписване. Избраният метод се използва през целия отчетен период.

МЕТОДИ:

  1. Метод на конкретно определена стойност. При този метод стоково – материалните запаси се отписват по конкретно оределената стойност, когато тяхното потребление засяга конкретни партиди производства, проекти или клиенти. Когато няма условия за прилагането на този метод се препоръчва да се използва един от следните методи:
  2. Първа входяща – първа изходяща (FIFO) стойност. При този метод употребените стоково – материални запаси се изписват по оценки, съответни на тяхното придобиване и по реда на тяхното постъпване:

Материалите и стоките, които са закупени първи, се изписват първи при влагане в производството и при други намаления. Продукцията, която е произведена първа се изписва първа при продажба и руги намаления.

Оставащите в края на отчетния период материали, стоки и продукция са тези, които са закупени или произведени последни.

  1. Среднопретеглена стойност. При този метод обикновено среднопретеглената стойност за всяка единица СМЗ се определя от сбора на среднопретеглената стойност наличните стоково – материални запаси в началото на периода и стойността на сходните, закупени или произведени през периода СМЗ, като този сбор се разделя на количеството им.Средната стойност се изчислява след всяко постъпление.

Счетоводно отчитане на продажбата на стоки.

Намалението на СМЗ може да се извърши в резултат на тяхната продажба.

Д-т с/ка 411 Клиенти

К-т с/ка 702 Приходи от продажба на стоки /по продажна цена/

К-т с/ка 4532 Начислен ДДС върху продажбите.

Изписването на стоката става по един от допустимите методи с операцията:

Д-т с/ка 702 Приходи от продажба на стоки

К-т с/ка 304 Стоки /по балансова стойност на стоката/

В резултат на финансовата операция се формира счетоводен резултат

Д-т с/ка 702 Приходи от продажба на стоките

К-т 123 Печалби и загуби от текущата година.

Счетоводно отчитане на вложените в употреба материали:

Влагането на материали в производство се отчита в склада и счетоводството, чрез Искания за отпускане на метериали, експедиционни бележки, протоколи и др.

Изписването на материалите става по един от методите за оценка,като се вземе следното счетоводно записване:

Д-т с/ка 601 Разходи за материали

К-т с/ка 302 Материали

Разходът се отнася по функционално предназначение:

Д-т с/ка гр.61 Разходи за дейността

К-т с/ка 601 Разходи за материали.

В случаите, когато в края на годината от склада са изписани материали, но не са вложени все още в производството, изписаните на разход материали се отразяват чрез чревено сторно:

Д-т с/ка 601 Разходи за материали ЧЕРВЕНО СТОРНО

К-т с/ка 302 Материали ЧЕРВЕНО СТОРНО

Текущото отнасяне по функционално предназначение също се сторнира:

Д-т с/ка гр.61 Разходи за дейността ЧЕРВЕНО СТОРНО

К-т с/ка гр.60 Разходи по икономически елементи. ЧЕРВЕНО СТОРНО

Счетоводно отчитане на разходите за гориво и смазочни материали:

С НАРЕДБА 3 от 25.09.1989 г. за нормиране на разхода за горива и смазочни материали на авомобилите и мотоциклетите се определя разхода на горивата и смазочните материали, който е допустим, за да се признае финансовия резултат.

Разходът на гориво и смазочни материали се определя от изминатия пробег и експлоатационните условия на работа на автомобилите . Норменият разход  на гориво на 100 км. Пробег се образува от основната норма и допълнителни корекции за специфични експлоатационни условия на работа. Ако нормата за ползвания автомобил, не фигурира в наредбата се ползват временни норми, установени с направени измервания и съставен протокол от комисия, определена от ръководителя на учреждението, фирмата, другите организации и поделения. Те важат за срок до 6 месеца и се извеждат чрез заповед от Управителя на дружеството.

Счетоводното отчитане на горивото и смазочните материали е следното:

Закупеното гориво:

Д-т с/ка 302 Материали

К-т с/ка 401 Доставчици

Изписване на разходите за материали:

Д-т с/ка 601 Разходи за материали

К-т с/ка 302 Материали

Желателно е изписването на горивото да става по метода на среднопретеглена стойност, но е възможо да стане и по други методи, в зависимост от утвърдената счетоводна политика в предприятието.

За отнасяне на р-да по функционално предназначение:

Д-т гр.61 Разходи за дейността

К-т с/ка 601 Разходи за материали.

Съгласно ЗКПО разходите за гориво, свързани с управленска дейност се облагат с данък, който е 10%.

Счетоводно отчитане на безвъзмездно дадените СМЗ:

Д-т с/ка 609 Други разходи

К-т с/ка гр. 30 Материали, стоки, продукция

К-т 4532 Начислен ДДС върху продажбите.

Документира се с протокол, по пазарна цена.

Счетоводно отчитане на липсите на СМЗ:

Липсите на активи се остановяват при инвентаризация. В случаите, когато има виновно лице се записва:

Д-т с/ка 442 Вземания по липси и начети

К-т с/ка гр.30 Материали, продукция, стоки.

/по балансова стойност/

К-т с/ка Ценови разлики по липси и начети

/с разликата до пазарната цена/

К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите.

Съгласно ЗКПО за данъчни цели не се признават за разход разходи от липса на дълготрайни и краткотрайни активи, с изключение на произтичащите от непреодолима сила.

В случаите, когато няма виновно лице за липсите се записва:

Д-т с/ка 609 Други разходи

К-т с/ка гр.30 Материали, продукция, стоки.

К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите.

Счетоводно отчитане на работното облекло.

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е право на работниците, както в производствените, така и в строителните и др. предприятия. Задължение на предприятието е да осигури подходящо и безплатно работно облекло, което да запази личното им облекло. Работното облекло е инвентар на предприятието и се отчита като материал. Средствата за работно облекло са за сметка на издръжката на производството или съответната друга дейност. Изписването на работното облекло става по един от методите за оценка, който предприятието е избрало,като се взема следното счетоводно записване:

Д-т 601 Разходи за материали

К-т с/ка 302 Материали

Необходимо е разхода да се отнесе по функционално предназначение:

Д-т с/ка гр.61 Разходи за дейността

К-т с/ка Разходи за материали

Отчитане на бракуването на СМЗ

Бракуването се отчита както всички останали липси. Но в резултат на бракуването може стоките, материалите или продукцията да бъдат продадени по занижени цени. Постъпилите суми се заприходяват като други приходи от дейността.

Д-т 609 Други разходи

К-т с/ка гр.30

Д-т с/ка 709 Други приходи от дейността

К-т с/ка 302 Материали

ДДС не се начислява само, ако при покупката не е ползван данъчен кредит, ако са минали повече от 5 години от датата на придобиване на СМЗ, при нормиран технологичен брак, при непреодолима сила или при катастрофа, когато бракуващият може да докаже, че катастрофата не е по негова вина.

Преоценка на СМЗ:

Преоценката се извършва периодично, ако се наложи, ако възможната продажна цена е по – ниса от отчетната стойност и др. Оценката се базира на най – сигурните съществуващи данни по време на съставянето й – пазарна цена, борсова цена.

Когато преоценката намалява отчетната стойност се записва:

Д-т с/ка 608 Разходи от последващи оценки на активи

К-т с/ка Материали, продукция, стоки.

В случаите, когато в резултат на оценката нетната реализируема стойност се увеличава, се записва:

Д-т с/ка гр. 30 Материали, продукция, стоки

К-т 709 Други приходи от дейността.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG