Home Икономика Счетов.отчитане на материа-лите

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетов.отчитане на материа-лите ПДФ Печат Е-мейл

Счетов.отчитане на материа-лите

Те са предмета на труда, приемат в/у себе си въздействието на човека с помощта на ср-вата на труда ДМА, в резултат на което се създават про-дукти на труда. Участват еднократно в производството, пренасятотведнъж и изцяло с/ста си, променят натурал-но веществената си форма.

В сч-вто предметите натруда се на-ричат – материали. Като материали могат да се отчитат и някои ср-ва на труда – гуми, строителни скелета и др. – малоценни и малотрайни пред-мети.

За правилното им отчитане ги гру-пираме:

а/ в зависимост от това дали са пре-търпели промяна преди да се вложат – материал в готов вид от природата, сурови м-ли, в/у които поне веднъж е въздействано със ср-ва на труда.

б/ в зависимост от функционалното значение, което имат за създаване на продукти на труда- основни м-ли, спомагателни м-ли, резервни части, горивни м-ли, амбалажни и др. м-ли.

Оценяване:

а/ цена на придобиване=покупна цена+р-ди по доставка (трансп.труд, акциз, ДДС-без право на дан.кредит

б/ по себест/ст – м-ли собствено произ-во

в/ по справедлива цена – тя може да бъде продажна или пазарна

Отчитане на материалите:

-чрез с/ка 301-доставка-ако е дълъг периода на придобиване

-чрез с/ка 302

-може и направо в 601

Специфично е отчитане по складове, по МОЛ, по видове м-ли с данни за мярка, количество, цени, стойност.

Счетов. отчитане на увеличението на м-лите.

1/ Покупка на м-ли:

-ч/з използване на с/ка 301 – калку-лационна с/ка, когато се отчита процеса на формиране на цена на придобиване. Специфичен е момен-та на закупуване с рекламация:

а/ ако ф/рата идва преди (стоката) материалите

301                  фактурата

4531/401

301                  транспорт, товарене

4531/503

Идва стоката и се установява липса – отразяваме я в с/ка 441

302

441/301

Има два варианта: ако се признае рекламацията и ако не се признае

Първия вариант: 302/441

Ако доставчика откаже нейното признаване, тогава пред-тието завежда дело:

444/441

444/503-разходи по делото

445/444-ако спечели делото

609/444-ако загуби делото

б/ако ф/рата придружава м-лите и се открие липса

301,441,4531/401

-ч/з използване на с/ка 302

302,441,4531/401 – получаване на стоката и откриване липсите

3024531/503 – транспорт, товарене

Ако са постъпили материали без фактура – 301 (302)/ 401

Те се документират с протокол. Оценяват се по евентуалната им про-дажна цена. Когато се получи ф/рата, сторнира се горната опера-ция и се осчетоводява по реалната им ст/ст.

2/ М-ли получени при внос

Особености:

-има мито при внос

-данъчно облагаеми сделки – ДДС в/у митнич. с/ст, ако не са на режим „активно усъвършенстване”

-необходими са три първични документи: Мд, ф/ра на доставчика и международна товарителница.

-митото влиза в доставната цена, а ДДС се  осчетоводява като данъчен кредит. Счетоводно отчитане – 301/401 – митн. с/ст=факт. с/ст на м-лите+трансп. с/ст в междун.товарит.

Върху митническата ст/ст мито % 301

4531/457-разчети с митница

457/501-плащане в брой

Заприхождаване в склада

302,609/301

В 609-ако има ценови отклонения от закръгления

401/503,504-плащане на ф/рата и транспорта

3/ доставка от дъравен резерв

Водим ги в с/ка 913-чужди мате-риални активи, получени по консигнационен договор

913 /991-разни с/ки за услови пасиви

Ако вземем на ишлеме да имползва-ме м-ли: 991/913 – става с протокол – описват се по вид, количество

По справедлива цена=пазарната в момента ги заприхождаваме:

302/401

След това възстановяване резерва:

а/ 401,609/302  - ако цената на но-вата доставка е по-висока от пазар-ната

б/ 401/302,709 – ако цената нановата доставка е по-ниска от пазарната цена

При намерен излишък имаме статия:

302/709

Изписването на м-лите става по 4-ри метода (НСС2). Съществуват два подхода за текуща оценка на раз-хода:

1/ препоръчителен подход

а/ метод на конкретно определена ст/ст – използва се за конкретни партиди и конкретни клиенти

б/ метод FIFO –първа входяща, първа изходяща

в/ метод – средно претеглена ст/ст – най често използван

2/ допустим алтернативен подход – ако няма условия за първите три метода се използва LIFO – последна входяща, първа изходяща.

Намаление на м-ли имаме при:

а/ влагане в пр-во 601/302

611,612,616/601

б/ липса без вина 609/302

в/ липса по вина 442/302,443

503/442 – доброволно внесени

г/ признат брак 609/302

д/ продажба на м-ли

706/302

Приключването на с/ка 706 е с финан. резултат: 706/123


 

WWW.POCHIVKA.ORG