Home Икономика Отчитане на приходите за железопътния транспорт

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отчитане на приходите за железопътния транспорт ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане на приходите за железопътния транспорт

Характерна особеност на транспорта е, че приходите се получават само в някои от поделенията на БДЖ и поради тази причина приходите се централизират. На практика приходи постъпват в железопътните райони и гарите. За да се покрият извършените разходи в останалите поделения на жезезопътния транспорт те се финансират от БДЖ чрез съответните железопътни управления. Във връзка със спецификата на получаването и разпределянето на приходите те се отчитат на няколко равнища: в поделенията на железопътния транспорт, в железопътните управления, в БДЖ ЕАД и в отдел Контрол на приходите.

В железопътните райони се получават приходи от експлоатационната (превозната) дейност и от товаро-разтоварна дейност. Приходите от превозната дейност се отчитат в 6 групи:

- приходи от превоз на товари – включва се цената на превоза, таксите за безполезни товари

- приходи от превоз на пътници – формират се от цената на билетите, от абонаментните карти, добавките за по-висока категория и различни глоби и санкции във влака

- приходи от багажи и колети – включват се  всички такси събрани от така наречената багажна магазия

- приходи от поща – таксата, която се плаща за превоза на пощенския вагон

- приходи от превоз на леки автомобили – те са към пътническите превози, но се заплащат отделно

- други приходи

Приходите от превозната дейност се формират от постъпленията в гарите и бюрата за продажба на билети. Към тези приходи не се включват така наречените военно-кредитни превози, които се отчитат като приход централно то БДЖ. Постъпилите приходи като пари в гарите и бюрата се внасят ежедневно от съответните отчетници в банките по набирателни сметки на БДЖ. Всеки отчетник на гара води касова книга, която хронологически записва всички постъпления през периода.

На основата на данните от касовата книга се съставя отчет известен като главна сметка (612). В този отчет се посочват приходите по видове като бруто, разходите (внесените пари) и баланс (разликата между приходите и разходите). За получените приходи железопътните райони съставят съответните счетоводни записвания. За постъпилите приходи от превоз на товари възоснова на съответните фактури по общия ред ще се дебитира сметка 411 с общата стойност на фактурите и ще се кредитира сметка 703 приходи от товаро-разтоварна дейност и 4532. За паричните постъпления 503/411. По отношение на приходите от превоз на пътници, багажи, колети се дебитира сметка 509 и ще се кредитира сметка 439 други вътрешни разчети. След като се внесат сумите по набирателната сметка задължението отпада 439/509.

Възможен е и друг вариант за отчитането на приходите в железопътните райони. Всички приходи се отчитат като приходи от дейността 411/703. В тези случаи след като по общия ред се определи частта от приходите, които ще останат в железопътния район разликата над тази сума се отписва от приходите 703/439. 439/503 като се внесат.

Събраните от гарите приходи се включват в отчета главна сметка. Тази главна сметка се изпраща в София един екземпляр, във финансово-счетоводния отдел на БДЖ, а други екземпляр в отчел Контрол на приходите. Получените главни сметки в отдел Контрол на приходите се систематизират в сборни отчети по железопътни райони и обобщено по ЖП управления. На база на данните от главните сметки цялостната информация за разходите и за приходите се обобщава в 2 направления: за брутната сума на събраните приходи и за сумата на извършените разходи. На тази основа се извършват и съответните счетоводни записвания в отдел Контрол на приходите:

-          възоснова на обобщените данни от отчетите на гарите с общата сума на брутните приходи се дебитира сметка 703 аналитична сметка приходи за разпределение и се кредитира 703 аналатична сметка разпределени или реализирани приходи.

-          Възоснова но отчетите на гарите от раздела за разходите се съставя обратна на предната статия – дебитира се сметка 703 аналитична сметка разпределени приходи и се кредитира сметка 703 аналитична сметка приходи за разпределение.

От брутната сума на получените приходи следва да се отпише и дължимата сума начужди железопътни администрации. Тази сума се определя от отдел Международни разчети. За дължимите суми на чуждите администрации дебитира сметка 703 аналитична сметка реализирани приходи и кредитираме сметка 703 аналатични сметка приходи за разпределение.

Когато на БДЖ се дължат приходи от международни разчети: 411/703 аналитична сметка реализирани приходи.

Централизирани приходи – приходи за извършени превози срещу кредитни билети, комбинирани превози. Дебитира се сметка 411/703 аналитична сметка реализирани приходи.

Други приходи, които следва да се включат са събраните от железопътните управления наеми, д..... 439/703 аналитична сметка реализирани приходи.

Комисионни за извършени услуги на чужди железопътни администрации. Например ние продаваме билети, а превоза се извършва напълно от чужди превозвачи и получаваме комисионна срещу това– 703приходи за реализиране/703реализирани приходи.

Фактически полагащите се приходи на БДЖ са намерили отражение по кредита на сметка 703 аналитична сметка реализирани приходи. Тя се приключва като се дебитира срещу кредитирането на сметка 703 приходи за разпределение.

В БДЖ за събраните от отчетниците брутни приходи се дебитира сметка 439 и се кредитира сметка 703 приходи за разпределение. В отчета на гарите са посочени разходите, с тези разходи се намаляват приходите за разпределение – 703приходи за разпределение/439. След тези записвания дебитната разлика по аналитична сметка приходи за разпределение показва, че събраните приходи са по-малко от полагащите се. В този случай разликата се получава от отдел Контрол на приходите. За получените пари 503/703 приходи за разпределение. В обратния случай, ако разликата по сметка 703 приходи за разпределение е кредитно, което означава, че сме събрали повече приходи отколкото се полагат на БДЖ. В този случай БДЖ извършва превод чрез отдел Контрол на приходите, за което ще се дебитира сметка 703 приходи за разпределение и ще се кредитира сметка 503 или сметка за разчети. По този начин по сметка 703 реализирани приходи се формира сумата на реалните приходи за БДЖ. За да се установи резултатът по дебита на сметка 703 реализирани приходи се отразява и общата сума на извършените разходи като цяло в системата на БДЖ – 703/611. По общия ред 703 за печалбака/123. Всички останали поделения на железопътния транспорт, които не получават директно приходи покриват извършените разходи чрез получено финансиране от БДЖ. В началото на всеки месец фирмата превежда авансоно на поделенията 50% от планираните за месеца разходи. Разликата се превежда в началото на следващия месец след като бъде одобрен отчета за извършените разходи. Превеждането на аванса и окончателните суми се извършва чрез железопътните управления. За получените авансово средства в поделенията ще се дебитира сметка 503 и ще се кредитира сметка 439. В железопътното управление записването ще бъде обратното – 439/503. След като се одобри отчетът поделенията чрез железопътните управления се уведомяват за полагащите им се приходи. На основание на уведомлението (авизо) поделението ще дебитира сметка 439 с общата сума на полагащите му се суми и ще кредитира сметка 703. За постъпилите пари в поделенията 503/439. В ЖП поделенията е обратно 439/530. От тук нататък поделенията със своите фактически отчетени разходи – 703/611. От 703 по общия ред се получават приходите.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG