Home Икономика Счетов. отчитане на разчетите принципи и организация

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетов. отчитане на разчетите принципи и организация ПДФ Печат Е-мейл

Счетов. отчитане на разчетите – принципи и организация

Разчетите на пред-тията са паричен израз на стопанско-правните му от-ношения с трети лица – ФЛ и ЮЛ, които възникват в процеса на него-вата дейност. Това са отношеня с държавата и др. държ. институции, с др.пред-тия – местни и чуждестран-ни, с персона и с др. ФЛ. Биват:

а/ вътрешни – м/у пред-тието и не-говите подразделения, както и м/у самите подразделения във вертикал-на и хоризонтална посова

б/ в зависимост от отчетно-иконо-мическа същност

-вземания – клиенти, подотчетни лица, др.дебитори, присъд.вземане

-задължения – доставчици, 452,453,

454,456,457,460,421,499

в/ в зивисимост от проявлението им като конкретни активи и пасиви

-реални разчети

-условни – те са не възмездиви в момента на възникване и погася-ването зависи от едно бъдъщо събитие.

І. Счетовод. отчитане на разчетите на пред-тието с държавата и др. държав. институции

Това става с гр. 45 – разчети с бюджета и с ведомства

Облагаемата печалба = (П-Р) преди данъци, преозразуван съгл. чл.23 от ЗКПО, което гласи „размерът на облагаемата П-ба се получава, като финансовия резултат (счетоводна П/З) от ОПР се преобразува чрез неговото увеличаване или намалява-не за данъчни цели”

Данъка се внася до 31.03. след приспадане на авансовите вноски. Авансовите вноски са на бада 1/12ч /обл.печалба/ от предходната год., внасят се до 15 число на текущия месец.

Начисляване  - 123/452

Внасяне – 452/503

Сметка 453 – разчети за ДДс

Пред-тията регистрирано по ЗДДС отчитат своите взаимоотношения с контрагентите в хода на стопан. процес, отношения с бюджети във връзка разчитането по ДДС. Начи-сляването, прихващането, разчита-нето се извършва на основата на действащото законодателство и дей-стващите нормат. актове. Всяко регистрирано по ЗДДС лице е длъжно да начислява ДДС при всяка извършена от него доставка

Водят се анал. с/ки7

-активни 4531-начислен д-к за покупките

4538-данък за възстановяване

-пасивни 4532-нач.д-к за продажба

4539-данък за внасяне

Данъчните документи са: данъчна ф/ра, данъчно кредитно известие ДКИ и данъчно дебитно известие ДДИ

Сметка 454 –предприятията отчитат сметките си взаимоот. с бюджета във връзка с удържан данък в:у доходите на ФЛ, наето по трудови и облига-цинни отношения в пред-тията.

-д-к в/у доходите на ФЛ на трудов договор

-авансов д-к при изплащане на доходи на лица, заети по извънтруд. Правоотношения

-еднократни данъци в/у доходите на ФЛ

-ЕТ при патентна дейност-отчитат патентния д-к

Размерът на ДОД се определя:

По чл.38 за 1 месец

По чл.35 – годишна таблица

По чл.21 – авансов д-к

Удържана е 421/454 от персонала

Изплащане – 454/503

Сметка 456 –разчети с акцизи – пасивна сметка. Облагат се: пиво, вина, спиртни напитки, тютюни, бензин, хазартни игрални автомати, автомобили.

Осомености:

-акциза се включва в цената на придобиване

-начислява се еднократн

-дължи се ДДС в/у акзица

-акзица се внася до 14 и 28 число 456/503

-с акзиц се облагат и стоки, използ-вани за представит. цели (акцизни стоки) в/у пазарната им цена

-при безвъзмездно получени акцизни стоки и услуги

-акциза е в/у пазар.цена – 304/456

Трябва де се има предвид, че съгл. чл.42 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите при осъществява-не на сделки с акцизни стоки реги-стрините по този закон лица да из-дават данъчни ф/ри. Тя се издава в 3 екземпляра. Акциза се записва на отделен ред.

При износ, включително и в осво-боден склад акциза се възстановява 30 дни след подаване на декларация.

-411/702-продаж.с/ст без акциз

702/304-отчет.с/ст без акциз

456/304-акциз

702/123

503/456-възстанов. на акциз

Разчети с осигурител.гр.46

Отчитат се взаимоотношенията на пред-тието с осигурителните инсти-тути. Активно-пасивен х-р. Има голяма аналитичност. Всяко пред-приятие организира тази аналитич-ност в зависимост от (х-ра на рабо-тата) счет. политика.

ІІ.Разчети по лихви

496 – вземани и задължения във връзка с начисляване и изплащане на лихва. Обикновенно възникват при предоставяне или получаване на заем.

-ако ние сме получили кредит

621/496-начисляване

496/503-изплащане

123/621-отчит.загуб.

-ако сме предоставили кредит

496/721-начисляване вземане

503/496-получаване лихва

721/123-отчит.печалба

ІІІ.Счетов.отчитане на резчетите на пред-тието с персонала

421 –пасивна разчетна. Кредитира се при начисляване на трудов.възна-граждения или на обезщетения. Дебитира се при удръжна и изпла-щане на възнагражденията.

Салдото показва неизплатените възнаграждения.

422 – активна – подотчетни лица

-422/501 – даден аванса

-501/422-връща аванса

ІV. Разчети на пред-тието с него-вите съдружници и учредители

Формирайки к-ла ч/з подписка, м/у ТБ и неговите учредители възникват разчетни отношения. Предвидени са сметките: 424-вземания от съучастия – активна с/ка, 425 – задължения за съучастия –пасивна с/ка, 426 – взе-мания по записани дялови вноски – активна с/ка.

426 – 426/101-записване на дяловите

Вноски

503,гр.20,30/426 – внасяне с парична

или непарична вноска

101-прехвърлане на/101 – прехвърл.

Непоискан             /поискан и внесен

424-отчита се разчетите с др. пред-приятия по звезане на дивиденти

424/722-начислява се дивидента

503/424-получаве се

221/494-при преобразуване на диви-дента в съучастия

425 – когато ние изплащаме дивидент

623/425 –начисляване, 123/623,

425/503-изплащане

V. Отчитане на разчетните с клиенти и др.дебитори

Изразяват вземани от продажба на продукция, стоки и услуги, както и задължения за получени от него по повод на такива продажби суми от трети лица. Когато доставката е об-лагана с ДДс, в сумата се включва и записания в ф/рата данни. Активни

411-клиенти,412-клиенти по аванси-пасивна, 413- клиенти по търг. кредити, 414-продажби при опред. условия, 441-вземания по рекламаци

402-доставчици по аванси

422-подотчетни лица, 492-разчети по гаранции, 493-разчети със съсобст-веници, 498 – др. дебитори

С-ка 411 – активно дебит. Салдо

411/гр.70,4532-продажба

503/411-получаване на сумата

609/411-отписани вземания

С-ка 413-специфична

413/721-начисление на лихви

621/413-предсрочно върнат търг.

Кредит

С-ка 412 –пасивно кредит. Салдо

411/412,4532-получен аванс

503/411-получава сумата

441- активна вземания по рекламации

441/401-предявяване на рекламац.

503/441-ако се одобри рекламац.

699/441-ако не се одобри реклам.

444/441-ако се внесе до съда

445/444-в полза на предпр.

691/444-в полза на др. предпр.

При липса се прави протокол и се предявява рекламацията към достав-чика.

492 –разчети по гаранции – аквивно/пасивна с-ка

-ако ние даваме гаранци 492/503

492/709-ако наруши договора

-ако на нас ни дават гаранци

503/492, 609/492

498-вземания от 3-ти лица – активна с-ка

498/гр.70, 503/498,444/498-в съда

691/498 или 609/498-отписване на вземането

VІ. Счетов. отчитане на разчетите по рекламации, по липси и надчети и по съдебни и присъдени  вземания

442-активна – при инвентаризация се установява липса. Търси се отго-ворност. Вземането – по пазарна цена или отчетна (по-високат от двете). Начислява се и се дължи ДДС= на ползваното.

Не се дължи ДДС при липса ако: природно бедстви, при промяна на физико-хим.с-ва.

444—активна с-ка , вземания на съдебни спорове.

-ако сумата поначета не се внесе – дава се на съд  444/442

444/501-разноските по делото

-ако съда присъди в полза на пред-тието 445/444, 501/445

В с-ка 445 се начисляват и лихвите до внасянето.

VІІ. Счетов.отчитане на вътреш-ните разчети

433 –м/у пред-тия и неговите струк-турни поделения, но без юридич. самостоятелност

-м/у структурните поделения на 1 предприятие.

Отразяват едновременно права и задължения. Вуртикална и хоризон-натлна посока. Може да се закрие вътрешния рачет за с/ка на увеличе-ние/намаление на осн. к-л или резервите.

 

WWW.POCHIVKA.ORG