Home Икономика СЧЕТ. ОТЧИТАНЕ НА ФИНАН. РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙ-НОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО СЪЩНОСТНА ХАРАКТЕРИ-СТИКА НА ПОНЯТИЕТО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СЧЕТ. ОТЧИТАНЕ НА ФИНАН. РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙ-НОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО СЪЩНОСТНА ХАРАКТЕРИ-СТИКА НА ПОНЯТИЕТО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПДФ Печат Е-мейл

СЧЕТ. ОТЧИТАНЕ НА ФИНАН. РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙ-НОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО СЪЩНОСТНА ХАРАКТЕРИ-СТИКА НА ПОНЯТИЕТО “ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ”

Понятието “финансов резултат” е по същество счетоводно. В Общите разпо-редби на НСС то се определя като “стойностен израз на крайния икономически резултат от осъществяването на определена сделка или от дейността на предприятието за определен отчетен период”. В НСС 12 – Отчитане на данъци от печалбата са употребени и дру-ги значения на понятието “финансов резултат”. От една страна – кредитно салдо при печалба, респ. дебитното салдо при загуба, кое-то има сметка 123 Печалби и загуби от текущата година. Стойност-ният размер на печалбата, респ. на загубата за даден отчетен пе-риод, който е определен съгласно правилата на действащото данъч-но законодателство и е данъчна основа за определяне сумата на дължимите /възстановимите/ данъци. Балансова печалба или загуба е стойностният размер на разликата между печалбата, респ. Загуба-та преди данъчното преобразуване съгласно правилата на действа-щото данъчно законодателство и разходите за данъци се посочва в пасива на баланса като печалба, респ. като загуба от текущия отчетен период.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА СТОПАНСКИ ОПЕРАЦИИ, ОТ КОИТО СЕ ФОРМИРА ФИНАНСОВИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА В предприятието през годината се формира финансов ре-зултат от различни източници и с нееднаква икономическа същност – печалба или загуба. Продажбите са тези, при които той се създава в най-голям размер и има за основание приключвателната стопан-ска операция на сметките за тях. Печалбата се осчетоводява със ста-тията: Д-т с/ка 701/702/703/709 – К-на с/ка 123 Когато финансовият резултат е загуба, счетоводната статия е :Д-на с/ка 123- К-на с/ка 701/ 702/703/709 Сред многото особености на пазарната икономика е и тази, че субсидирането и дотирането на предприятието от бюд-жета и други предприятие е ограничено. Източник на финансов ре-зултат печалба са също финансовите и извънредните приходи. Те счетоводно се отнасят веднага с осчетоводяване на възникването им или в края на отчетния период или приключване на всяка от сметките за тях. Статията е:Д-на с/ка 721/722/723/724/729 – К-на с/ка 123 Извънредните приходи като източник на печалба се осче-товодяват: Д-на с/ка 791/792/793/799- К-на с/ка 123 В предприя-тието финансов резултат загуба може да възникне освен от продаж-би и от други източници – финансовите и извънредните разходи. Те счетоводно се отнасят по дебита на сметка 123 веднага при възник-ването им или в края на отчетния период. За приключване на сметките за финансовите разходи: Д-на с/ка 123 – К-на с/ка 621/ 622/ 623/ 624/ 629 За приключване на сметките за извънредните раз-ходи: Д-на с/ка 123 – К-на с/ка 691/692/693/699 В предприятието от така осчетоводените по сметка 123 източници на финансов резултат се образува в крайна сметка съответна печалба или загуба. Постиг-натата от предприятието през отчетния период печалба е обект на данъчно облагане. Данъчното законодателство не признава като да-нъчна основа нейния установен размер по сметка 123. В смисъл, че данъчното законодателство не признава изцяло или част от осъще-ствените през отчетния период разходи и приходи, които безспорно са влияли за този размер печалба. Това изисква данъчно преобразу-ване на счетоводната печалба за данъчно облагане с данък върху печалбата. Данъчното законодателство сега изисква загубата също да се преобразува за данъчно облагане, от което може да възникне данъчно задължение на предприятието.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛ-ТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА ЗА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ОС-ЧЕТОВОДЯВАНЕ НА НАЧИСЛЕНИТЕ ДАНЪЦИ Месечното авансово внасяне от данъчно задължените субекти на данък върху печалбата, като процедура за определяне на техните размери и срокът за внасянето им се урежда с чл.56 от ЗКПО: Д-на с/ка 452 – К-на с/ка 503 Еднократното облагане с данък на конкретизирани с чл.35 и чл.36 от ЗКПО разходи на предприятията, размерът на кои-то е окончателен и с него не се преобразува финансовият резултат за данъчно облагане. Конкретизиране на амортизуемите активи за данъчни цели по категории и правото на предприятията за данъчни цели да прилагат ускорена амортизация на дълготрайни материални активи и др. Според ЗКПО финансовият резултат на предприятията данъчно се облага към 31 декември на отчетната година, неговото преобразуване става, като се изпълняват към това време съответни процедури. Първата от процедурите според законовата уредба е ус-тановяване на финансовия резултат на предприятието – печалба или загуба, преди неговото данъчно преобразуване като разлика между общата сума на приходите и разходите от съответните разде-ли. Така изчислената сума на финансовия резултат трябва да е рав-нозначна на салдото по сметка 123. Втората процедура се изпълня-ва с оглед на следното: определяне сумата на финансовия резултат за данъчно облагане, т.е. на облагаемата печалба, наричана още да-нъчна основа. Финансовият резултат преди данъчното преобразува-не, т.е. счетоводната печалба или загуба, се коригира чрез прибавя-не или изваждане на данъчно признати или непризнати на пред-приятието като необходимо присъщи приходи и разходи, конкрети-зирани с чл.23, ал.2 и 3 от ЗКПО. Коригирането с тях обаче зависи от това, дали финансовият резултат преди данъчното преобразуване е печалба или загуба. Когато е печалба, нейният размер се увелича-ва с конкретизираните в чл.23, ал.2 данъчно непризнати и се нама-лява с конкретизираните в чл.23, ал.3 данъчно признати приходи и разходи, а когато е обратното – загубата се намалява със сумата на данъчното непризнатите и се увеличава със сумата на данъчно при-знатите с чл.23, ал.3 приходи и разходи на предприятието. НСС 12 – Отчитане на данъци от печалбата, че осъществените от предприя-тието непризнати и признати от данъчното законодателство прихо-ди и разходи нямат еднаква значимост. В смисъл, че едни от тях, които ще се проявяват с обратна сила върху облагаемата печалба през следващи периоди когато счетоводната стойност на актива или пасива е възстановена или изплатена, се наричат временни разлики, а други, които нямат такова обратно въздействие в бъдеще при оп-ределяне на облагаемата печалба /загуба/ са постоянни разлики Инструментариум за изпълняване на тази втора процедура – опре-деляне на данъчната основа за данъчно облагане е годишната да-нъчна декларация на предприятията. ЗКПО – чл.23, ал.2, регламен-тира общо 23 вида данъчно непризнати на нефинансовите пред-приятия приходи и разходи. Всички те имат еднозначно отношение към данъчната основа за текущия отчетен период – увеличават ней-ния размер, с тази обаче особеност – някои от тях, които имат ка-чествата на т.нар. в НСС 12 временни разлики, през следващи пе-риоди ще станат данъчно признати и въздействието им тогава вър-ху данъчната основа ще е с отрицателен знак – намаление. Данъчни разлики при определяне на данъчната основа произтичат и от да-нъчно признатите като необходимо присъщи на предприятията приходи и разходи. Те обаче влияят върху данъчната основа в ас-пект на намаляване на нейния размер. Данъчно признатите като не-обходимо присъщи на предприятията приходи и разходи се конкре-тизират като такива по вид и съдържание с чл.23, ал.3 от ЗКПО. Те също не са еднотипни. Едни от тях имат качествата на т.нар. в НСС 12 временни разлики и като такива ще се проявят в бъдещи периоди при определяне на данъчната основа с обратна обаче значимост – увеличение, когато с тях се преобразува печалба, и намаление кога-то се преобразува загуба. Макар, че е значима втората процедура “определяне на финансовия резултат за данъчно облагане”, т.е. на облагаемата печалба, важна е също третата процедура, "изчислява-не от облагаемата печалба, т.е. от данъчната основа на данъка върху печалбата”. Инструментариум за изпълняване на тази процедура е също годишната данъчна декларация на предприятието, в която се записват регламентираните в ЗКПО данъчни проценти за данъчното облагане на печалбата и данък върху печалбата.Законът за данък върху печалбата въведе преотстъпване за конкретни цели на част или изцяло на данъка върху печалбата, конкретизирани с чл.57,58,59,60 и 61.ЗКПО, който замени ЗДПч, запази практиката на преотстъпване на данък върху печалбата за следните данъчни су-бекти и цели: специализирани предприятия, кооперации и обособе-ни собствени производствени единици, членуващи в национални организации на инвалиди и организации за инвалиди /чл.59/ и др. Що се отнася до данъчните субекти, които са придобили правото на преотстъпване на данъка върху печалбата по ЗДПч – чл.57а,58, 59 и 60, те продължават да ползват тази преференция до изтичане на нейния срок – положение, което се регламентира с &3 от Преходни-те и заключителните разпоредби на ЗКПО. Условието е обаче, кога-то преотстъпеният данък върху печалбата се инвестира в дълго-трайни материални активи, това да е направено до подаването на годишната данъчна декларация. Четвъртата процедура на данъчно облагане на печалбата е осчетоводяване на изчислените от нея данъчни задължения на предприятията за данъка върху печалбата. Обособени са отделни сметки за тях, а именно 452 Разчети за данък върху печалбата. ЗКПО регламентира финансовият резултат на предприятията – счетоводната печалба или загуба, да се преобразу-ва за данъчното облагане с непризнатите и признатите от данъчното законодателство приходи и разходи. Третират се като данъчни раз-лики, разграничени според същността им на постоянни и временни данъчни разлики 497 Разчети по данъчни временни разлики. И още нещо, те са конкретизирани според значимостта, с която въздей-стват върху облагаемата печалба, като към сметка 497 са предвиде-ни две четирицифрени сметки: 4971 Възстановими данъчни времен-ни разлики и 4972 Дължими данъчни временни разлики. Предназ-начението на сметка 4971 е да се отчитат разчетите с бюджета, кои-то произтичат от данъчни временни разлики, начислени през отчет-ния период при данъчното облагане на печалбата, чието възстановяване на предприятията ще стане през бъдещи периоди, и то като данъчно признати данъчни ефекти. Що се отнася до функ-ционалното предназначение на сметка 4972, то е аналогично на то-ва за сметка 4971, но само че е с обратна значимост. В смисъл, че чрез тази сметка се отчитат разчетите с бюджета от данъчни ефек-ти, начислени пред текущия период върху данъчно признатите вре-менни разлики. Те стават дължими на бюджета през периодите на обратното им действие, т.е. от данъчно признати сега в бъдеще се видоизменят в данъчно непризнати и с размера им следва да се уве-личи облагаемата печалба. Възстановими данъчни временни разли-ки: Д-т 97 – К-т 452 Дължими данъчни временни разлики Д-т 425 – К-т 452 Преотстъпен до размера на начисления данък върху печал-бата Д-т 452 – К-т 131. Преотстъпването на данък върху печалбата, съгласно чл.59 от ЗДПч, е: националните кооперативни съюзи – 50 на сто и за кооперативните предприятия – 50 на сто. В кооператив-ните предприятия тази стопанска операция се осчетоводява със ста-тията: Д-т 452 – К-т 131, 460 Превеждане на дължимата сума на данък върху печалбата за общините : Д-т 451 – К-т 503.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG