Home Икономика Документи и счетоводни записвания при отчитане на материалните записи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Документи и счетоводни записвания при отчитане на материалните записи ПДФ Печат Е-мейл

Документи и счетоводни записвания при отчитане на материалните записи

1.Документи при отчитане на материалните запаси – за документалното оформяне на стопанските операции, свързани с отчитането на МЗ се използва – Складова разписка, Приходна стокова разписка, Акт за приемане на материални ценности (МЦ), Карта за отпускане на МЦ, Искане за отпускане на МЦ, Фактура; Заповед за отпускане на МЦ за продажба или преработка навън, Товарителница, Инвентаризационен опис, Декларация на материалноотговорното лице и др. по преценка на ЗД.

2.Отчитане на бланките под особена отчетност в ЗД – отчитат се задбалансово, тъй като изплатените суми за тяхното придобиване се отнасят направо като разходи на материали, без да се заприходяват в склада. Аналитичното отчитане се организира по видове документи Възможно е да се водят и необходим брой задбалансови сметки с три или четирицифрени номера.

-за отразяване на извършените разходи по придобиване на бланки под особена отчетност

Дт 601 Разходи за Материали

Кт 401 Доставчици или

Кт гр.50 Парични средства

-за отразяване на получените бланки като условни активи

Дт 914 Документи под особена отчетност

Кт 999 Разни сметки за условни пасиви

-за отразяване намалението

Дт 999

Кт 914

3.Отчитане на материалните запаси

3.1.Счетоводни записвания

-придобиване 301 (302) / 400; 15 гр.; 50гр.; 422; 60гр.

-установени излишъци – 302 / 709

-безвъзмездно получени – 302 / 709

-получени материали под формата на записани дялови вноски или внесени дялови вноски 302 / 426; 102

-за отнасяне на стойността на употребените материали в застрахователната дейност – 601 / 302

-продажба на материали:

  • Постъпили суми от продажбата - 503 / 707
  • Отписване на продадените материали по отчетна стойност - 707 / 302

-установени липси на материали – 609 / 302

Установени  липси по вина на МОЛ – 442 / 302; 443

-бракуване поради стихийни действия 691 / 302

-безвъзмездно предадени – 609 / 302 и отчитане на ДДС като разход – 609 / 4532

4.Задача за счетоводно отчитане на МЦ

В ЗД „Х” са извършени следните стопански операции

1.Закупени са канцеларски материали§

а)тонер многоразряден 5бр. Х 55лв.

б)тонер за „Канон” 3бр. Х 20лв.

в)хартия ксероксна 150бр. Х 0,80лв.

г)платежни нареждания и бр.бланки за 10 лв. Фактура. За тяхното придобиване са изплатени 30лв. разходи в брой. РКО материалите са заприходени в склада. Задължението е изплатено.

2.Продадена е ксероксна хартия 50 бл. Х 50лв. Фактура.Искане.Отчетната стойност е 0,80лв за брой.

3.Установена е липса на материали по вина на МОЛ с отчетна стойност за 15лв. и продажна цена 20лв. сумата е внесена в касата.ПКО

Иска се: да се съставят счетоводните записвания.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG