Home Икономика ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ ПДФ Печат Е-мейл

отчитане на разходите и приходите, свързани с допълнителните туристически услуги

Отчитане на екскурзиите

Много често в практиката туристическите предприятия, организират екскурзии в чужбина, както на български, така и на чуждестранни туристи. Екскурзиите биват а)  с кораб, б) със самолет, в) с автобуси и осигуряват значителни приходи за предприятията.

Екскурзиите в чужбина се осъществяват на основата на сключени договори между българските т и чуждестранни фирми и организации.  В договорите се регламентират всички условия, свързани с обслужването, които следва да получат  туристите, както и цените за всеки вид услуга.

Ежегодно, след сключването на договорите всяко туристическо предприятие (туроператор) издава специален справочник за екскурзиите в чужбина. Този справочник съдържа следната по-съществена информация:

1. Описание на броя и качеството на предлаганите туристически услуги,

2. Местата и времето  за пътуване и престой при реализацията на предлагания туристически пакет,

3. Цената и описание на услугите, включени в екскурзията, начина и сроковете за плащането й, в т.ч. и на депозити, намаления и др.

4. Вида и категорията на ползвания транспорт, на местата за настаняване, на заведенията за хранене и развлечения и на допълнителните туристически услуги.

5. Паспортният и визов режим на посещаваната страна и др.

6. Нормативни изисквания относно временно пребиваващите граждани и възможностите за ползване на кредитни карти, чекове и др. в посещаваните места и дестинации.

7. Условия за записване, плащания  или за прекратяване на вече сключени договори,

8. Задължителна застраховка, включена в цената на туристическата услуга,

9. Условия и срокове за предявяване на рекламации и др.

Цените на екскурзиите за отделните маршрути се определят чрез съставянето на калкулации. В тях освен разходите за транспорт, храна и нощувка се включват още разходи за виза, международни паспорти и др. При калкулиране цената на екскурзията се вземат предвид  условията за формиране цената за един участник. Обикновено цената за един турист се формира при определена запълняемост  на превозното средство- например 80% без да се взема предвид фактическия  брой на пътуващите.

За изясняване съдържанието на калкулацията се дава следната примерна

Калкулация

За редовна туристическа група по маршрут София- Истанбул-Бурса-Истанбул-София с автобус през 200х г. – 5 дни, група 45 туристи

1. За комплексно обслужване на един турист                                                     137,00 лв.

2.За посещение на Керван Сарай и архитектурни музеи                                     18,00 лв.

3. За паспорт                                                                                                              39,00 лв.

4.За виза                                                                                                                     17,50 лв.

5.За застраховка                                                                                                          1,20 лв.

6. За пътни разходи с автобус по маршрута 1851 км. 1283,94 : 39 туристи       32,92 лв.

7. За джобни пари                                                                                                     51,45 лв.

8. За водач на 39 туристи = 5,46

- за шофьор                       =  5,46

- за преводач                    =  5,46                                                                               16,22 лв.

313,49 лв.

9.Комисионна 12 %                                                                                                    37,62 лв.

10 Застраховка на автобуса                                                                                         0,75 лв.

Всичко                                                                                                                       351,86 лвЦена на екскурзията                                                                                                352,00 лв.

Набирането на групи и индивидуални туристи за провеждането на екскурзията се извършва от по туризъм, екскурзовода, представителя на чуждестранната фирма и др. Често при записване за екскурзията се заплаща най-малко половината  от стойността за услугите, които ще бъдат предоставени на туристите. За внесените суми  се издават сметки, фактури, купони и други документи.

Ако в процеса на формиране на групата  някой от туристите се откаже от участие в екскурзията, същият  получава първоначално внесената сума. Ако до този момент са направени разходи по организирането на екскурзията те се удържат при нейното изплащане.

За всяка група, заминаваща за чужбина се определя водач, от който зависи точното изпълнение на набелязаната програма и успехът на екскурзията. На водача се издава ваучер, който той представя при пристигането на групата на чуждестранния туроператор.

В случаите когато на групата се оказват некачествени услуги или такива, съответстващи на категория по-ниска от заплатената се изготвя специален протокол, който се подписва от заинтересованите страни.

След завръщането на групата, водачът изготвя и представя на  туристическото предприятие официален отчет за екскурзията. Отчетът съдържа информация за посетената страна и маршрути, имената на туристите и внесената от тях сума, броя на пътувалите туристи и броя на непътувалите туристи. Към отчета се прибавя доклад на водача, списък на раздадените джобни пари, разписки за върнатата валута (ако има такава), груповият билет, протокола за неполучените качествени услуги и всички други разходооправдателни документи, изготвени по време на екскурзията.  Изразходваната валута се отчита с валутен авансов отчет.

Във връзка с провеждането на екскурзии в чужбина се извършват разходи както в лева (на територията на страната), така и във валута, които се документират с издадените от чуждестранния туроператор фактури, оригинални ваучери и др. Заплащането на услугите на чуждестранния туроператор се извършва в уговорената чужда валута (долари или евро) по безналичен начин.

Съкратено отчетния процес  по екскурзиите в чужбина може да се представи с помощта на следните счетоводни записвания:

1. За внесените от туристите суми

Д-т Сметка от гр. 50 Парични средства

К-т сметка 499 Други кредитори

2. За върнатите суми на отказали се туристи

Д-т сметка 499 Други кредитори

К-т сметка от гр. 50 Парични средства

3. За отразяване на внесените от действително пътувалите туристи като приходи на туристическото предприятие

Д-т сметка 499 други кредитори

К-т сметка 703 Приходи от продажба на услуги

ан. сметка на съответната екскурзия в чужбина

4. За извършените разходи по екскурзията в страната и чужбина

Д-т сметка 6113 Разходи за основна дейност – автотранспорт

Ан. сметка на съответната екскурзия

К-т сметки от гр. 60 Разходи по икономически елементи

5. За  плащане на съответните суми на чуждестранния туроператор по безналичен начин

Д-т сметка 401 Доставчици

Ан. сметка на съответния туроператор

К-т сметка 504 Разплащателна сметка във валута

6. За приключване на сметка 6113 Разходи за основна дейност – автотранспорт

Ан. сметка на съответната екскурзия

Д-т сметка 703 Приходи от продажба на услуги

ан. сметка на съответната екскурзия в чужбина

К-т сметка  6113 Разходи за основна дейност – автотранспорт

Ан. сметка на съответната екскурзия

7.Приключването на сметка 703 Приходи от продажби на услуги – екскурзии в чужбина се извършва по изяснения вече начин

8. За счетоводно отразяване на следващата се комисионна на лицата, записали участници в екскурзията

Д-т сметка от гр. 60 разходи по икономически елементи

К-т сметка 499 Други кредитори

9. За изплатените на туристите обезщетения за некачествено оказана услуга  се съставя следната счетоводна статия

Д-т сметка от гр. 60 Разходи по икономически елементи (ако вината е на посрещащия туоператр), респ.

Д-т сметка 411Клиенти (ако вината е на изпращащия туроператор)

К-т сметка от гр. 50 Парични средства

Отчитане на операциите по обмяна на валута. За облекчаване плащанията на чуждестранните и български туристи в туристическите предприятия се организира обмяна на валута от специално обособени бюра, които се помещават в хотелите, граничните пунктове и селищата където има оживен поток от туристи.

Помещенията на валутните бюра следва да се разположат на сградите и да бъдат оборудвани със специални мебели, охранителни средства, телекамери и противопожарни средства и инсталации. Задължително в обменните бюра следва да има набор от специфични първични счетоводни документи като банкови бордера, рекапитулации, отчети и др., както и албуми (табла) с образци от чекове и банкноти с описание на с описание на основните им белези. Към образците следва да се приложат съобщения за загубените и откраднати чекове, пуснати нови емисии на банкноти или емисии, излезли от обращение поради различни причини.

На работа във валутните бюра се назначават информатори-обменители, владеещи чужди езици и имащи специална подготовка по обмяна на валута, които следва да следят редовно бюлетина с централните валутни курсове на чуждестранните валути, издаван от БНБ. За целите на валутните операции ежедневно се определят “курс купува” и “курс – продава” ма съответните валути, които се обявяват на видно място в обменното бюро. При евентуално представяне на фалшиви банкноти, те следва да се задържат без да се заплаща на лицето равностойността им в левове. На притежателя на тези банкноти се вземат данните от паспорта – трите имена и др. При обмен на валута се издава бордеро, което обикновено съдържа следните реквизити (вж. Приложение №11)

В края на работния ден на основата на бордерата се изготвят  вторични счетоводни документи, които се представят в счетоводството за осчетоводяване. Наличната в края на работния ден валута в бюрото се предава за съхранение в специални сейфове.

Между курсовете “купува” и “продава” има определена разлика, която определя финансовия резултат от обмяната на валута.

В съкратен вид счетоводните записвания по отношение на операциите по обмяна на валута могат да се представят по определен начин

1. За закупената  валута

Д-т сметка от гр. 50 Парични средства, отчитаща  парични средства във валута

К-т сметка от гр. 50 Парични средства, отчитаща парични средства в лева

2. При продажба на валута

а) ако валутния курс е по-нисък от курса по който валутата е закупена

Д-т сметка от  гр. 50 Парични средства, отчитаща парични средства в лева

Д-т сметка 624 Разходи по валутни операции

К-т сметка от гр. 50 Парични средства, отчитаща парични средства във валута

б) Ако валутният курс е по-висок от курса по който валутата е купена

Д-т сметка от гр. 50 парични средства, отчитаща парични средства в лева

К-т сметка от гр. 50 парични средства, отчитаща парични средства във валута

К-т сметка 724  Приходи от валутни операции

3. В края на отчетния период (към 31. декември) се съставят следните счетоводни статии за приключване на сметки 624 разходи по валутни операции и 724 Приходи от валутни операции

а) За приключване на сметка 624 Разходи по валутни операции

Д-т сметка 123 Печалби и загуби

К-т сметка 624 Разходи по валутни операции

б) За приключване на сметка 724 Приходи от валутни операции

Д-т сметка 724 Приходи от валутни операции

К-т сметка 123 Печалби и загуби

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG