Home Икономика Счетоводно отчитане на промишлената продукция и на приходите от нейната продажба

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводно отчитане на промишлената продукция и на приходите от нейната продажба ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводно отчитане на промишлената продукция и на приходите от нейната продажба

  1. Същност, оценка и документиране на продукцията и продажбите.

Готовата продукция е крайният веществен резултат от производството на стопанската дейност на всяко промишлено предприятие. Отнасят се изделията, които са преминали през всички фази на производствения процес и не изискват по нататъшна преработка. Това са изделията, които са напълно комплектовани, отговарят на изисквания за качество и на договорни условия. Паралелно с производството на продукция промишления капацитет се изпълняват различни услуги – шивашки и др. Условията са също краен резултат от завършен производствен процес, но за разлика от готовата продукция те нямат веществено изражение, а са включени в други материални обекти – ремонт. Тези услуги не могат да се складират, те се реализират в момента на тяхното извършване. Услугите не се отчитат като готова продукция. Като правило готовата продукция и услугите са предназначени за .... извън предприятието. Във връзка с това те се предоставят на съответните потребители посредством тяхната реализация и продажба. Осъществяването на процеса на продажби се извършва обикновено от специално обособено звено, което осъществява цялостната дейност по съхраняването на продукцията, за сключване на договори, провеждане на всички въпроси свързани с продажбите. Съществен въпрос свързан с продажбата на готовата продукция е този за момента, в който трябва да се отрази самата продажба. В съответствие с нормативните актове на ръководството – стандарт 18 – за момент на продажба се счита фактурирането и изпращането на готовата продукция. В случаите когато производителя поема ангажименти, свързани с монтажа, пробна експлоатация, тогава момента на отчитане на продажбата може да се отложи. Организацията на отчитане на готовата продукция в значителна степен се обуславя от нейната оценка. Произведената и заприходената в складовете продукция се оценява по фактическа себестойност, формирана от основните производствени разходи. Допуска се при текущото счетоводно отчитане, произведената готова продукция да се заприходява и по други оценки – планова, продажна, нормативна. В края на отчетния период във връзка с приключването тази оценка се коригира до фактическата себестойност. Освен това в края на финансовата година наличната в складовете готова продукция, може да се преоцени в съответствие с пазарните стойности валидни към края на годината. Тази преоценка се прави само в случаите когато отчетната стойност на наличната продукция е по – висока от нейната справедлива стойност - принцип на предпазливост. За да се направи тази преоценка следва да се събере информация за пазарните стойности по отделни видове изделия. Ако няма активни пазари за съответните изделия, качеството на справедливи стойности се вземат продажните цени на същата тази продукция – последни продажби. Извършва се преоценка на онези изделия, на които отчетната стойност е по – голяма от справедливата стойност. Възможно е за преоценена продукция в края на следващ отчетен период да се извърши дооценка, ако пазарната стойност се е увеличила. В този случай увеличеното е до размера на справедливата стойност, но не повече от предходното намаление. Поради обстоятелството, че готовата продукция от един и същи вид, произведен през различни периоди на годината има различна фактическа себестойност при изписването на продадената готова продукция тя се оценява по реда за оценка на материалните запаси регламентиран в стандарт 2. Според стандарт 2 се дава вариантност. Препоръчителният подход за оценката на готовата продукция е тя да се изписва по конкретно определена цена – по партиди. Такъв подход може да се приложи за изделия, които имат индивидуален характер. Когато не може да се приложи този подход, се прилага алтернативния подход – при него продадената 303 може да се изпише или по средно претеглена цена или при последователно изчерпване на количествата – първа входяща – първа изходяща, последна входяща – първа изходяща. Предприятията, които прилагат МСС не могат да прилагат метода последна входяща – първа изходяща. Продажните цени на готовата продукция се определят чрез договаряне. Анализира се себестойността, разходите за продажби, лихви. По извън счетоводен път предприятието следва да направи калкулация на цената. Ще се прибави минимален процент печалба и ще се определи минимална цена, която подлежи на договаряне. Документирането на готовата продукция се извършва чрез следните първични документи – за предадената в складовете продукция  – складова разписка. Тя се съставя от МОЛ на склада най – малко в 1 екземпляр. В случаите когато складовете за готова продукция са отдалечени от производствените звена се използва пътна разписка или приемателно – предавателна разписка. Този документ се съставя от ръководителя на производственото звено  и се подписва от приемащия – човека, който транспортира, с което приема отговорността за предавана в склада. Когато 303 е предадена в склада МОЛ издава складова разписка. Когато в складовете се транспортира многократно продукцията, съпроводена от множество разписки се съставя една обща складова разписка, където се посочват номерата на другите складови разписки.  Всички складови разписки трябва да бъдат описани и от органите за технически и качествен контрол. Те трябва да бъдат заверени. Складовите разписки на определени интервали от време се представят в счетоводството - най малко един път в месеца. Те се описват в съпроводителен опис, който се подписва от приемащия счетоводител. В счетоводството складовите разписки се групират по видове изделия и по МОЛ. На основание на групираните данни в счетоводството се съставят и счетоводните записвания за заприхождаването на готовата продукция. Отпускането на готовата продукция за продажба се извършва в съответствие със сключените договори или ако няма такива с направените заявки от купувача. За всеки конкретен случай за отпускане на готовата продукция за продажба отдел пласмент издава нареждане за експедиране на стоки. То представлява заповед за отпускане. Нареждането се издава в 4 екземпляра. Единия остава в пласмента, а другите се дават на МОЛ на склад. След като началник склада изпълни нареждането и отпусне количеството продукция единия екземпляр се предава в счетоводството, в отдел пласмент и последния за МОЛ. В нареждането са описани видовете изделия и тяхното количество, които трябва да бъдат отпуснати на клиентите. След изпълнението в склада в него се описват фактически отпуснатите количества. След като се изпълни нареждането екземпляра от отдел пласмент се сравнява с разрешеното количество и се следи за изпълнението на заявката. Този в счетоводството се остойностява по съответни цени и този екземпляр е основание за издаване на фактурата. Когато продукцията се изпраща на клиента чрез транспортно средство в нареждането се изписва и транспортния документ, където се подписва и шофьора. В по малки предприятия тези функции се използват от счетоводството. Изнасянето на продукция от територията на предприятието се документира с пропуск. Отдел пласмент издава разрешение за изнасяне. Може да не се издава а да се издаде екземпляр от нареждането. Възможно е ако фактурите се издават в момента на напускане, тя служи.... Фактурата е този документ, чрез който се оформя продажбата и се определя дължимата от клиентите сума. Описва се вида и количеството на изделията, тяхната продажна стойност, транспорт, амбалаж. Ако се прави отстъпка във фактурата отстъпката се посочва след описването на конкретните изделия и тя се приспада от продажната стойност. Върху общата стойност във фактурата се изчислява и ДДС. Фактурите обикновено се издават в 3 екземпляра. Ако се издават от кочани, оригинала е за клиентите, единия се откъсва и се прикрепя към дневникът за продажби, и третия остава в кочана. Те могат да бъдат и компютърни, трябва  да пише оригинал. Във връзка с продажба на продукция на клиенти да се правят отстъпки за изпълнени договорни условия – за закупено по – голямо количество продукция. Отстъпките се правят в края на конкретен отчетен период. В този случай се издава кредитно известие за разликата в цената като се посочва номерата на фактурите за продажба, по които се прави отстъпка и съответно се коригира общата стойност. Постъпилите в счетоводството фактури по нататък се използват за счетоводното отразяване на продажбите, вземанията от клиенти и приходите от продажбите. На основание на складовите разписки и изпълнените нареждания за експедиране на стоки МОЛ в складовете осъществяват оперативна отчетност. Тази оперативна отчетност може да се осъществява ръчно и чрез компютър. При нея за всяко изделие се обособява отделна аналитична сметка, при ръчното това са картони. В тези аналитични сметки по видове изделия МОЛ записват прихода на продукция на основание на складовите разписки и разхода на продукция на основание на изпълнените нареждания за експедиране на продукция. В края на всеки отчетен период МОЛ прави извлечение от картоните, което има в съдържание количествена оборотна ведомост и го предава в счетоводството. Счетоводството в края на всеки отчетен период създава оборотни ведомости, в това число и на аналитичните сметки, с цел сравнение на дебитни и кредитни обороти, крайни салда. Данните за количества в оборотната ведомост се сравняват с извлеченията на МОЛ. Установяват се различията. Оперативното отчитане в складовете се дублира с това в счетоводството. В някои случаи е възможно в счетоводството да не се води аналитично отчитане нито количествено, нито стойностно. Складовото отчитане в този случай се осъществява от счетоводител. Преди това обаче се подготвя информация за стойността на постъпилите и отпуснатите изделия. Възможни са и други варианти, които обаче са приложими когато продукцията се отчита по една неизменна оценка – нормативна себестойност. В складовете няма проблем да се записват от МОЛ и стойностните величини, тогава в счетоводството се осъществява само стойностно отчитане и се изчисляват само крайните салда – оперативно – счетоводен метод. МОЛ прави извлечения за количество и стойност.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG