Home Икономика Проблеми на печалбата и рентабилността на фирмата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Проблеми на печалбата и рентабилността на фирмата ПДФ Печат Е-мейл

Проблеми на печалбата и рентабилността на фирмата

Вариант на работен план

Въведение

Глава първа. Същност на печалбата и рентабилността

 1. Определение на понятията
 2. Фактори, от които зависят печалбата и рентабилността

Глава втора. Управление на печалбата и рентабилността

 1. Управлението на печалбата и рентабилността като част от финансовата стратегия на фирмата
 2. Показатели за анализ на печалбата и рентабилността

Глава трета. Проблеми при формиране на печалбата и управлението на рентабилността в конкретно предприятие

 1. Анализ на дейността  на предприятието
 2. Зависимост между рентабилността и печалбата в предприятието

Заключение

Използвана литература

Приложение

Въведение

Съвременните предприятия осъществяват дейност в  среда, която може да се характеризира като динамична и силно променлива. Тази среда предоставя едновременно възможности за самостоятелно вземане на решения, от една страна и от друга страна-  предприятията действат в условията на конкуренция. Именно конкуренцията и необходимостта от преодоляването й, както и необходимостта от  финансова стабилност на предприятията   налагат вземане на решения,  свързани с различни финансови  въпроси от дейността на организационната единица.

Важни въпроси от финансовото управление са печалбата и рентабилността на предприятието. Актуалността на настоящата разработка е определена от следното:

-          печалбата и рентабилността са проблеми, от  които  се интересуват не само органите на предприятието, но и външни потребители – например акционери, ако става въпрос за акционерно дружество, приходни органи на държавата и други;

-          от печалбата и рентабилността и тяхното управление зависи самата стабилност на предприятието;

-          анализът на печалбата и рентабилността позволява да се установят слабите моменти при финансовото управление на организацията.

Цел на настоящата разработка е да разгледа въпросите, свързани с анализа и управлението на печалбата и рентабилността в стопанските предприятия.

Задачите на разработката са:

-          да се характеризира същността на печалбата и рентабилността;

-          да се диагностицират факторите, които оказват влияние върху тези икономически категории;

-          да се направи методологически обзор на начина на изследване и анализ на печалбата и рентабилността;

-          на базата на  данни за конкретно предприятие  - да се разгледат въпросите, свързани с управлението на печалбата и рентабилността на фирмата.

Обект  на изследване в разработката са печалбата и рентабилността на фирмата. Предмет на изследване са печалбата и рентабилността на конкретно търговско предприятие.

Методологията на изследване включва анализ на литературните източници, както и  финансово – счетоводен анализ.

Тезата на изследването гласи: рентабилността /доходността/ е един от най-важните параметри на финансовото състояние на фирмите. Тя отразява потенциала на фирмата да генерира и реализира доходи. Рентабилността се изчислява чрез система от показатели,  изразяващи определени съотношения между реализирани доходи и направени разходи или използвани активи.       Рентабилността, установена като отношение на финансовия резултат от дейността и разходите за дейността  изразява достигнатата степен на ефективност на разходите, свързани с производството и реализацията на стоките и услугите.       Този показател  обаче има подчертано оперативен характер. Чрез него се анализира преди всичко ефективността на производството на отделните видове стоки и услуги, което има важно значение за усъвършенстване на производствената структура.       Така установена рентабилността, обаче, не може да характеризира ефективността на цялостната дейност на фирмата, на използването на всички ресурси. Ето защо е необходимо изследване и  рентабилността на активите, с цел установяване ефективността на финансовото ръководство.

Изложение

Финансите са най-централизираната от всички функции на управлението  и този факт намира израз в две основни неща:

Þ      първо, че стратегическите финансови решения са обикновено от компетенциите на висшия мениджмънт;

Þ      второ, че финансовите резултати са обект на засилен интерес не само от всички "стейк-холдъри", но и от много външни за компанията наблюдатели, а много често - и от широката общественост.

Основните групи стратегически решения, свързани с управлението на рентабилността и печалбата са:

- финансово разузнаване. Това е първостепенно по значение усилие, насочено към изясняване на текущата ситуация на капиталовите пазари в региона и по света и установяване на определящите тенденции в него.

-бюджетиране, финансовата функция предоставя ценна подкрепа в това отношение: дефиниране на критериите за оценка на инвестиционните алтернативи; обслужване на съществуващите дейности и експанзията в нови бизнеси и др.

- закупувания и продажби на компании, сливания. Финансовата функция има редица стратегически значими задачи: подпомагане на процеса на вземане на решения за закупувания и продажби на компании и сливания, осигурявайки нужния методически инструментариум; откриване на възможности за закупувания и сливания и оценка на привлекателността им; препоръки по формите на собственост; идентифициране на възможности за инвестиране в чужбина и предлагане на варианти за експанзия зад граница. В този смисъл, ако предприятието  е реализирало значителна печалба, то най – вероятно ще има средства  да осъществи  процесите по сливане или закупуване. От друга страна, добре е, в последствие да се изследва ефективността и доходността на осъществената комбинация.

-управление на капитала и дивидентна политика. Тук се включват въпросите по дивидентната политика и реинвестирането; емисия на ценни книжа; обратно изкупуване на акции и др.  Безспорно, дивидентната политика зависи от реализираната  печалба.  От своя страна, рентабилността е обект    на следене от потенциалните или настоящи акционери и собственици на предприятието.

- дългосрочно кредитно финансиране. Тези решения са определящи за капитал микса на компанията и за осигуряването на финансово устойчив темп на растеж. Тук спадат не само решенията относно общото равнище на задлъжнялост, но и формите и структурата й по източници, условията по кредитите и т.н. При наличието на  висока печалба обаче, често няма необходимост от външно финансиране. От друга страна,  взетите средства под формата на дългосрочно финансиране, както и  тяхното влагане са обект на изследване от гледна точка на доходността на предприятието.

- управление на работния капитал. Тези решения оказват влияние на по-краткосрочното финансиране на фирмата. Става дума за управление на паричните потоци (краткосрочни заемни и инвестиционни политики), степен на централизация на паричните потоци, практики по вземанията и плащанията, управление на запасите. Работният капитал е в пряка зависимост от печалбата на предприятието.

-управление на данъчните задължения. Става дума за стратегически значими решения, засягащи размера на данъчните задължения на фирмата, които от своя страна са свързани и с инвестициите, закупуванията и продажбите на компании, политиките по финансирането и дивидентите и др. Данъчните задължения също са в пряка зависимост от печалбата на предприятието.

-управление на риска. Общият риск, характерен за операциите на една компания, е пряко свързан с цената на капитала й и може до голяма степен да предопредели успеха на много от нейните финансови начинания. Ето защо,  решенията по управление на риска, разработвани и вземани от финансовата функция, имат стратегическа значимост. Става дума за решения по формите на участие на компанията на фондовите пазари; по инвестиционните стратегии и диверсификационни практики и др. Трябва да се посочи, че при по –висока рентабилност, се намалява вероятността от финансов риск.

-отношения с финансовите институции, финансовата функция е отговорна за стратегическите решения, оформящи характера на връзките на компанията с финансовите институции: търговски и инвестиционни банки, международни организации, консултантски и одиторски къщи и др. Следва да се посочи,  финансовите институции се интересуват от рентабилността, защото тя изразява способността на финансовия мениджмънт да управлява средствата си.

- финансова организация и управленска инфраструктура. Финансовата функция се нуждае от адекватно институционализиране и вписване в организационната структура на компанията и от управленски системи, синхронни с организационната култура. Става дума за важните решения, дефиниращи счетоводните процедури, профит- центровете, измерителите на финансовия успех, и др.

Печалбата на предприятието зависи от ефективността на управлението.        Ефективното управление осигурява оптимално използване на ресурсите, минимизира загубите в производството на продукти и извършването на услуги. За основа при определяне на ефективността на управлението се използват предимно показатели, характеризиращи получените крайни резултати от организацията. Ефективността на управлението зависи от влиянието на редица фактори, които ръководителят системно трябва да отчита при управлението на организацията. Самото определяне на печалбата като вид финансов резултат може да стане по схемата:

Показатели

Сума

А. Неразпределена печалба

 

I. Неразпределена печалба към 01.01.

 

II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:

 

1. Печалбата от предходната година

 

2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.

 

3. Прехвърляне на резерв от последваща оценка на активи

 

4. Други източници

 

Обща сума II:

 

III.  Разпределение на печалбата от минали години:

 

1. За покриване на загуба от минали години

 

2. За резерви

 

3. За дивиденти в т.ч.:

 

- за държавата

 

4. За увеличаване на основния капитал

 

5. За други цели

 

Обща сума III:

 

IV. Неразпределена печалба към 31.12.

 

Б. Непокрита загуба

 

I. Непокрита загуба към 01.01

 

II. Увеличение на загубата за сметка на:

 

1. Прехвърляне на загуба от предходната година

 

2. Други

 

Обща сума II:

 

III. Покриване на загуби от минали години за сметка на:

 

1. Неразпределена печалба от минали години

 

2. Резерви

 

3. Основен капитал

 

Обща сума III:

 

IV. Непокрита загуба към 31.12.

 

В. Финансов резултат от текущата година

 

1. Печалба

 

2. Загуба

 

Рентабилността зависи от начина на влагане на ресурси и тяхното последващо управление.

В ролята на измерители на резултатността при управление на печалбата и рентабилността  са следните три групи показатели:

*  Индикатори от капиталовите пазари. Те осигуряват своеобразна обективна преценка на успеха и са надеждни стратегически мерки, защото включват в картината и елемента на сравнение с финансовия успех на конкурентните фирми.

* Показатели за рентабилност. Те описват способността на фирмата да генерира печалби. Придобиват стратегически измерения отново съотнесени към картината в целия отрасъл.

* Показатели за риск, цена на капитала и растеж. Индикаторите от тази група описват резултатността на финансовата функция с помощта на концепциите за риск, цена на капитала и растеж.

В конкретен план, измерването на рентабилността може да стане чрез следните групи показатели:

Таблица  1. Показатели за рентабилност

Коефициент на рентабилност

Нетен размер на приходите от продажби  - Разходи за дейността

 

 

на приходите от продажби

Нетен размер на приходите от продажби

 

 

Коефициент на рентабилност

/Финансов резултат за текущия период/

 

 

на собствения капитал

Собствен капитал

 

 

Коефициент на рентабилност

/Финансов резултат за текущия период/

 

 

на привлечения капитал

Привлечен капитал

 

 

Коефициент на капитализация

/Финансов резултат за текущия период/

 

 

на активите

Собствен капитал + Дългосрочни задължения

Тъй като рентабилността и печалбата, като част от капитала на предприятието са свързани, то тяхната зависимост може да се изследва чрез коефициентите и начина на тяхното изчисление, посочени в таблицата:

Таблица  2. Зависимост между рентабилността и капитал

Пореден номер

Показатели

Разчет

1.

Нетен финансов резултат от продажби (печалба/загуба)

т.1

2.

Нетен размер на приходите от продажби

т.2

3.

Собствен капитал

т.3

4.

Дългосрочни пасиви

т.4

5.

Краткосрочни пасиви

т.5

 

Коефициенти

 

6.

Рентабилност на продажбите (т.1:т.2)

т.6

7.

Ангажираност на собствения капитал (т.3:т.2)

т.7

8.

Ангажираност на привлечения капитал ((т.4+т.5):т.2)

т.8

9.

Рентабилност на капитала във връзка с рентабилността на продажбите и ангажираността на собствения и привлечения капитал

т.6:(т.7+т.8)

Финансовия резултат, като  част от капитала следва да се анализира от гледна точка на мястото /дела/, което заема в структурата на пасива, както следва:

Таблица  3. Изчисление на относителния дял на финансовия резултат на предприятието

Натрупана печалба  (загуба) / Финансов резултат

- Неразпределена печалба / Финансов резултат

- Непокрита загуба / Финансов резултат

Текуща печалба (загуба) / Финансов резултат

Финансов резултат / Собствен капитал

Натрупана печалба (загуба) / Сума на пасива

- Неразпределена печалба / Сума на пасива

- Непокрита загуба / Сума на пасива

Текуща печалба (загуба) / Сума на пасива

Финансов резултат / Сума на пасива

Посочените показатели както за рентабилността, така и за печалбата следва да се анализират в  динамичен план – за три или пет години, като се направи сравнение на измененията, настъпили в отделните показатели.

Заключение

От резултатите на анализа на рентабилността и печалбата се интересуват и лица, фирми, организации, несвързани пряко с управлението на дейността на фирмата. Това са т. нар. външни потребители - кредитори и застрахователи, собственици, настоящи и бъдещи партньори, органи по приватизацията, одиторски контрол и др. Разбира се, печалбата и рентабилността са и обект на интерес от страна на ръководството на фирмата, собствениците и персонала.

Резултатите от анализа са необходими и за разработването на бизнеспланове за развитие на предприятието, инвестиционни проекти, бизнес оценки при извършването на приватизационни сделки и при одиторските проверки.

За да функционира успешно фирмата, системно трябва да се анализира финансовото й състояние. Периодичните оценки дават възможност да се определят проблемните области, преди да са излезли от контрол; да се отделят печелившите от непечелившите изделия и производства; да се оценят новите идеи за развитието на фирмата и т. н.

Рентабилността  е основен  способ, който може да позволи на фирмата да намали в дългосрочен аспект не равновесията във финансите си. В този смисъл тя  се измерва с наличието на „действителен размер на собствения капитал". Действителната стойност на собствения капитал е счетоводната стойност на актива, в която не са включени задълженията. По същество действителният размер на капитала представлява чистият актив на фирмата.

Информационната база на анализа се осигурява от счетоводството и статистическата отчетност на предприятието. Отчетността трябва да се организира и осъществява в интегриран вид и в съответствие с нормативните разпоредби.     Счетоводството трябва да осигурява непрекъсната и документално обоснована информация за състоянието на активите и пасивите на фирмата, като се основава главно на метода на двойно записване и балансово обобщаване.              Счетоводно,  информационната база на анализа на печалбата и рентабилността намира материален израз във финансовите отчети на фирмата.

Базова литература:

 1. Адамов, В., А. Захариев, Финансов анализ,  АБАГАР, Велико Търново, 2002
 2. Георгиев, Г., Финансово- счетоводен анализ на търговското дружество, ФорКом, 2004
 3. Каменов, К., Управленският процес, АБАГАР, Велико Търново, 2003
 4. Костов, Б., и кол., Счетоводство за мениджъри, ИК Труд и право, София, 2008
 5. Паунов, М., Стратегии на бизнеса, УИ  Стопанство, София, 2007
 6. Чуков, Кр., Финансово - стопански анализ на предприятието, Тракия – М, София, 2004

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG