Home Икономика Платежен баланс

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Платежен баланс ПДФ Печат Е-мейл

Платежен баланс

Платежния  баланс представлява отчет по отношение на  кредитните и дебитни транзакции между резидентните на една държава и нейните контрагенти  за даден период от време. Платежният баланс е разделен на текущ баланс, който регистрира търговските сделки и предоставените услуги, и капиталов баланс.  Следователно, платежния баланс е елемент на статистиката и включва данни, които отразяват стопански явления и процеси като потоци, а не като обеми към определен период от време.

Формата на представянето на платежния баланс е различна за отделните държави, тя може да варира дори и за различни периоди в една и съща страна. Многообразните икономически сделки се групират в определени стандартизирани сметки, които се обобщават на свой ред в раздели  с цел да се облекчи анализа на данните.

Платежния баланс е заимствал от финансовото счетоводство начина, по  който сделките се отчитат.  Всяка операция се  отразява чрез записване на стойността и в дебита (пасива) и в кредита (актива) на баланса.  Като кредит, с положителен знак, се записват: износ на стоки и услуги, получен и начислен доход, компенсиращи записи за безвъзмездно получени реални и финансови ресурси (трансфери), увеличение на финансовите пасиви и намаление на финансовите активи. Като дебит, с отрицателен знак, се записват: внос на стоки и услуги, платен и начислен доход, компенсиращи записи на безвъзмездно предоставени реални и финансови ресурси, увеличение на финансовите активи и намаление на финансовите пасиви.

Според методологията на Петото издание на “Ръководството по платежен баланс” (МВФ, 1993) са възможни два вида представяне на платежния баланс – стандартно и аналитично.    Едно от основните структурни различия между двата начина на представяне (стандартно и аналитично) се състои в това, че при аналитичното представяне, финансирането на платежния баланс, представено от статиите:

-             Валутните резерви на БНБ;

-             Ползваните кредити от Международния валутен Фонд;

-             Извънредното финансиране);

е изнесено “под черта” и не се включва в Капиталовата и във Финансовата Сметка, докато при стандартното представяне тези статии са “над чертата” и се включват съответно в Капиталовата или във Финансовата Сметка. Тяхното изключване при аналитичното представяне от Капиталовата и от Финансовата Сметка се налага с цел подобряването на аналитичните способности на платежния баланс.

Методологически, тези три статии имат следното съдържание:

-             Валутни резерви на БНБ – представлява промяната в официалния валутен резерв на Българската народна банка. Не се включват измененията на валутните резерви на БНБ,  дължащи се на курсови разлики.

-             Ползвани кредити от МВФ – представлява нетното изменение (получени траншове минус платени главници) на задълженията на страната към Международния валутен фонд.

Извънредното финансиране включва операции, свързани с:

-             трансфери – опрощаване на дълг, други междуправителствени безвъзмездни трансфери, помощи и субсидии от международни организации, отпуснати в подкрепа на платежния баланс.

-             операции с директни инвестиции и др. операции с дялово участие – като замяна на дълг срещу собственост, свързани с намаление на външните задължения на страната

-             получаване на заеми от чужбина (включително облигационни) от правителството или централната банка, с цел подкрепа на платежния баланс

-             получаване на заеми от чужбина (включително облигационни) от други сектори на икономиката, стимулирани от официалните власти, обикновено чрез някаква форма на валутно- курсова или лихвена субсидия

-             други операции, свързани с преоформяне на дълг – разсрочване на съществуващи задължения, натрупване и изплащане на просрочия, възникнали в резултат на проблеми с платежния баланс (като например невъзможност на централната банка да осигури чуждестранна валута за погасяването на задълженията, а не невъзможността на фактическия длъжник да осигури национална валута за изплащането им)

Връзката между двата вида представяне на платежния баланс може да се изрази с  математическо равенство:

Сумата от Капиталовата сметка, Финансовата сметка и статията Резерви и друго финансиране от аналитичното представяне е равна на сумата от Капиталовата сметка и Финансовата сметка от стандартното представяне на платежния баланс.

Следователно, може да се обобщи: финансовата сметка на платежния баланс представя транзакциите (потоци) на една икономика, свързани с външните й финансовите активи и пасиви, които се отразяват върху размера на притежаваните външни финансови активи и пасиви, отчитани в международната инвестиционна позиция.

Платежният баланс на България се отчита в евро, в левове и в щатски долари. Преизчисляването в съответната валута се извършва чрез валутния курс към момента на транзакцията. Ако той не е известен, или е неприложим по други практически причини, се използва среден валутен курс за отчетния период.

Информацията по определени компоненти на платежния баланс, събирана чрез СОМТ, се замества с данни от други източници:

-             проучване сред предприятията с директни чуждестранни инвестиции;

-             отчети от други институции;

-             отчети на предприятия, получили (предоставили) финансови кредити от (на) нерезиденти;

-             отчети на предприятия по други задължения и вземания (различни от финансови кредити) към нерезиденти.

В аналитичното представяне,  компонентите на платежния баланс са класифицирани в следните основни категории:

- текуща сметка - получаването и предоставянето на стоки и услуги, доход и текущи трансфери между страната и останалия свят. Потоците, записани в кредитната страна, представляват тази част на брутния вътрешен продукт, предоставени на останалия свят (износ на стоки и услуги), както и предоставянето на фактори на производство, изразени чрез получен (или който следва да бъде получен) доход – компенсации на наетите и инвестиционен доход (лихви, дивиденти и др.). Включват се също така и компенсиращи записи за безвъзмездно получени реални и финансови ресурси (трансфери). Потоците в дебитната страна представляват брутния продукт, създаден в останалата част на света и придобит от националната икономика (внос на стоки и услуги), както и придобиването на фактори на производство, изразени чрез платен (или който следва да се плати) доход. Включват се също така и компенсиращи записи за безвъзмездно предоставени реални и финансови ресурси.

-капиталова сметка  -с  две категории:

-                                  капиталови трансфери;

-                                  придобиване или предоставяне на нематериални, нефинансови активи.

Когато са в натура, капиталовите трансфери включват прехвърляне на собственост на основни средства или безвъзмездно опрощаване на пасив от страна на кредитора. Когато е налице плащане, един трансфер е капиталов, когато е свързан със или зависим от придобиване или предоставяне на основни средства (например инвестиционни субсидии).

- финансова сметка  -  обхваща всички транзакции (реално извършени и начислени) във външните финансови активи и пасиви на една икономика. Външните активи и пасиви са класифицирани основно според типа на инвестицията. Финансовата сметка включва преки инвестиции,  портфейлни инвестиции и  други инвестиции.

-грешки и пропуски (нето) е  компенсаторна статия. Тя съществува в представянето на платежния баланс, защото системата за набиране на данни, която Българската народна банка използва, не е затворена, а представлява комбинация от различни източници на информация. За разлика от други статистически отчети, като например паричната статистика, набирането на информацията, необходима за съставяне на платежния баланс, не може да се ограничи само до използването на счетоводните отчети на търговските банки като единствен източник на данни.

Колебанията в Грешки и пропуски (нето), както в знака, така и в размера, се дължат главно на:

-             ревизии на данните за вноса и износа;

-             усъвършенстване на методологията за компилиране на отделните статии на платежния баланс;

-             съществуването на обективни ограничения при събиране на информацията по отделни статии на баланса.

- резерви и друго финансиране  - това са  тези външни активи, които са на разположение и са контролирани от централната банка (правителството), и се използват за пряко финансиране на дефицити на платежния баланс. Резервните активи включват монетарно злато, специалните права на тираж, резервната позиция при МВФ, валутните активи (включващи валутни депозити и ценни книжа) и други вземания. Записванията в тази категория се отнасят до транзакциите по активите на управление „Емисионно“ на БНБ. Данните за промените в резервните активи се включват в платежния баланс, като се изчистват от промените, предизвикани от валутно- курсовите разлики и ценовата преоценка.

Ревизиите на публикуваните оценки на платежния баланс са типични за много системи за набиране на данни за платежния баланс, прилагани в други страни. С публикуването на ревизии, потребителите своевременно биват информирани относно актуализираните данни по съответните статии.  Политиката на Българската народна банка за ревизии на данните се базира на следните принципи:

-             По отношение на ежемесечните данни, всяка месечна публикация включва ревизии на данните за последните три месеца, а всяка тримесечна публикация включва ревизии на месечните данни за цялата текуща година.

-             При наличие на текущи промени в резултат на събрана допълнителна информация, както и поради елиминирането на грешки, Българската народна банка своевременно информира потребителите посредством месечните прес-съобщения и чрез бележките към таблицата на платежния баланс.

-             Когато се правят значителни ревизии в резултат на промени в методологията за отчитане на определени компоненти на платежния баланс, или по други причини, с цел да улесни своите потребители, Българската народна банка ги информира предварително за предстоящите промени.


 

WWW.POCHIVKA.ORG