Home Икономика Отчитане на разходите на здравноосигурителните компании

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отчитане на разходите на здравноосигурителните компании ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане на  разходите  на здравноосигурителните компании

Здравноосигурителните компании отчитат разходите си в съответствие със Закона за счетоводството, счетоводните стандарти и в съответствие със Закона за застраховането.

Разходите им  намират отражение  в Отчетът за доходите.

При тези компании,  стойността на сделката е известна в началото и при формирането на резултата от дейността разходите за обезщетения или суми могат да бъдат определени, а понякога уточнени доста след инкасиране на застрахователните премии. Затова финансовият отчет на компанията  съдържа доходи (приходи от  премии), които са определени като такива и са получени в парична форма преди изплащането на задълженията на застрахователя за обезщетения и суми, т.е. преди възникването на разходите за тях (които са неизвестни и неуточнени на етапа на възникване на приходите).

Това довежда до евентуална печалба (ако се разглежда в класическия вариант като разлика между приходи и разходи от дейността) за осигурителя. С тази цел се създават и съответните  резерви, за да се предвидят бъдещите престации за застрахователни разходи.

Някои осигурители се ориентират към заплащане на особено значимите здравни потребности, а други – към допълнителни, като осигуряване на по-високо качество на услугите, козметични, специфични профилактични и пр. дейности. В редица случаи точно разграничение не е възможно да се направи. Осигурителят може да заплаща и различни видове медицински услуги: профилактика, извънболнична помощ, болнична помощ, стоматологична помощ, медикаменти за амбулаторно лечение, рехабилитация и пр.

Различават се осигурители с различна ориентация:

- По-ясно изразена медицинска ориентация - заплащат основно медицински услуги и стоки.

- Предимно социална ориентация - изплащат обезщетения с предимно социално предназначение.

-  Смесена ориентация - изплащат услуги и стоки и с медицинско, и със социално  предназначение.

Разходите на здравноосигурителните  предприятия  обхващат всички плащания или изходящи потоци  във връзка с осъществяването на дейността им. Освен това, осигурителите имат и други разходи, в зависимост от пакетите, които предлагат. Такива разходи са:

  • Възстановяване на разходи за здравни услуги в извънболничната помощ;
  • Възстановяване на разходи за здравни стоки в извънболничната помощ;
  • Възстановяване на разходи за стоматологични услуги и пр.

Те са специфични и зависят от обема, характера и обхвата на здравната  дейност. Разходите на здравно осигурителните  предприятия са твърде разнообразни по характер и не са еднакви по размер за отделните предприятия поради нееднаквостта на множеството фактори,  от които се обуславят. Различни са те и за отделните видове здравни пакети, които се предлагат.

По-конкретно разходите са пряко свързани с изплащаните суми на здравно осигурените лица  по възникнали рискови  събития и или събиитя, свързани със здравната дейност или лечението на тези лица, също така и  с разходите за комисиони (възнаграждения) на посредниците, продаващи съответните здравни пакети,   с текущите административно-стопански разходи на предприятието по осигуряване на неговото  нормално функциониране (за набавяне на канцеларски и рекламни материали, на  счетоводни формуляри, за външни услуги, за амортизация на дълготрайните активи, за възнаграждения и социални осигуровки на сътрудниците, за предпазни мероприятия и реклама, за командировки) и други. Те могат да се променят в зависимост от поведението на здравно осигурените лица  и от ситуация в страната (инфраструктура, инфлационни процеси, състоя¬нието на валутния пазар, престъпност, коректност, дисциплинираност и морал на застрахованите и други).

Разходите, извършени от здравно осигурителното  предприятие, имат специфични особености, на основата на които могат да се групират в най-различни разрези с цел всестранното им обхващане, осветляването на тяхната същност, на техните източници, местовъзникване. Тяхното изучаване за всеки отделен вид има съществено значение и за изготвянето на определените тарифи за отделните видове пакети  и за разкриване на възможности за намаляването на разходите.

За нуждите на икономическата дейност на осигурителните дружества,  разходите могат да се групират по следните признаци (критерии):

а)            Според начина на възникване и значение на разходите за здравно осигурителното  предприятие:

•              разходи за плащания;

•              административно-стопански разходи;

•              финансови разходи,

•              извънредни разходи

б)            Според икономическото им съдържание:

•              материални - това са разходите за материали, формуляри, консумативи, горива, амортизации и други;

•              трудови - разходите за заплати и социално осигуряване  на персонала и други възнаграждения.

в)            Според начина на отнасянето им към съответния вид медицински пакет:

•              преки - могат да се отнесат непосредствено в момента на извършването им и  дори към отделна  полица - инкасовите и акзизационните разходи, лекарския хонорар и др.;

•              общи (непреки, косвени) - не могат да се отнесат непосредствено в момента на извършването и се разпределят между тях на определена от счетоводната политика  база. Такива са разходите за организация и управление на централата и клоновете (агенциите), за предпазни мероприятия и реклама, за помощни материали, за амортизации и други.

г)             Според състава на разходите:

•              едноелементни - състоят се от еднородни по икономическо съдържание елементи (материали, работна заплата и други);

•              комплексни - състоят се от редица разнородни елементи и обикновено се формират от няколко различни едноелементни разходи (за организация, обслужване и управление на няколко вида медицински пакети и видове застраховки, за ремонт на дълготрайни активи и други).

д)            Съобразно зависимостта на застрахователните разходи от обема на осигурителната работа:

•              условно-постоянни - не зависят от колебанията на основната дейност на предприятието  -  (от сключваните застраховки или оказвани услуга) и за продължително време запазват размера си постоянен - разходите за заплати, за социални осигуровки, за амортизация, за поддържане на чистотата, за отопление, осветление и вода, за текущ ремонт, за наеми и други;

•              променливи - променят се в зависимост от обема на основната дейност  и степента на заетост, от броя на сключваните договори за осигуряване  или оказваните услуга - аквизационните и инкасовите комисиони, разходите за обезщетения и  други;

е)            Според групирането им по икономически елементи:

•              разходи за материали,

•              разходи за външни услуги,

•              разходи за амортизация,

•              разходи за заплати и други възнаграждения,

•              разходи за социални осигуровки и надбавки,

•              други разходи.

ж)           Според местонахождението на структурните звена на осигурителното предприятие, в което се извършват разходите:

•              разходи за вътрешните звена (служби);

•              разходи за външната мрежа.

з)   Съобразно зависимостта на специфичните  разходи от размера на договорената сума:

•              зависими - увеличават се или намаляват пропорционално на размера на договорената сума. Такива са аквизационните разходи, разходите за обезщетения и  др.;

•              независими - не зависят от размера на сумата  на отделен пакет. Такива са разходите за проверка на предложението за осигуряване, изчисляването на премията и комисионата на посредника (брокера, агента), разхода на хартия, за амортизация, за кореспонденция, за издаване на квитанция за внесената сума, за заплати на щатния персонал и на Съвета на директорите и др. Тяхното разпределение е целесъобразно да се извърши поравно върху броя на продадените пакети.

и)   Според момента, когато са извършени:

•              разходи преди сключването на договора -организационни разходи, разходи за реклама и пропаганда;

•              разходи при сключването на договора -част от аквизационните и инкасовите разходи, разходите за подготовка на посредници (брокери, агенти);

•              разходи след сключването на договора -текущите разходи за управление, инкасовите и аквизационните комисиони, разходите за предпазни мероприятия и реклама;

•              разходи за прекратяване на договора - ликвидационните и сторновите разходи.

Организационни са разноските за създаването, организирането и разширяването на осигурителното предприятие. Те са свързани с организирането на едно ново предприятие, с неговото регистриране, пререгистриране и разширяване, с организирането на нови клонове (агенции) или нови видове застраховане, с изграждането на брокерската и агентската мрежа. Те се третират не като разходи за дейността, а като инвестиции, защото допринасят полза на осигурителното предприятие. Затова организационните разходи не се планират в плана и не съставляват елемент на бруто- или нето-премията. Те се отчитат и включват като дълготрайни нематериални активи.

Административно-стопански разходи са всички разходи, които се извършват във връзка с управлението на дейността на осигурителното предприятие през отчетния период, групирани по икономически елементи, а именно разходи за материали, за външни услуги, за амортизации, за работна заплата, за социално осигуряване и надбавки, за командировки, за представителни цели и други разходи. Към тях се отнасят и разходите по управлението на състава, както и всички разходи, на пренос-премийните резерви, на резервите за предстоящи (висящии) плащания и на другите резерви. Значителната част от тези разходи са пряко свързани с управлението на основната дейност и с управлението на имуществото на осигурителното предприятие. Те имат различни размери в зависимост от условията, при които работи осигурителното  предприятие и формират така наречените експлотационни  разходи. Другата част са разходите за спомагателни и допълнителни дейности. Управленските разходи не са пропорционални на събраните премии. В преобладаващата си част те зависят от степента на заетост на осигурителното предприятие.

Разходите за превантивни мероприятия и реклама са един вид административно-стопански разходи, но поради своята специфичност и характер се обособяват в отделна група. Тяхното осъществяване е оправдано когато разширяват дейността на самото предприятие.

Разходите за плащания се извършват във връзка с изпълнение на основните задължения на осигурителното предприятие във връзка с сключваните и поддържани застраховки.

Аквизационни разходи са възнагражденията, изплащани на отделните  посредници във вид на комисиони или други възнаграждения, за вербуване на нови осигурени лица, за посредничество при изготвяне и сключване на договори по отделните видове медицински пакети, при издаване на полицата, за отчитане на събраните премии и др.

Аквизационната комисиона се изчислява в процент от бруто-премиите или в определена сума.

Колкото по-голям е новият приток, толкова по-голяма е сумата на аквизационните разноски. Поради това увеличението на сумата на аквизационните разходи трябва да се съпостави с новия поток и с настъпилите изменения в размера на тези възнаграждения.

Инкасовите разходи са свързани с извършените разноски по събиране и инкасиране на осигурителните  вноски, по полагане на грижи за поддържане на пакетния  състав, за изплатени суми за инкасови комисиони, за издаване на квитанции, за напомнителни писма, за вписването в регистрите и др. В по-голямата се част те се извършват след началото на втората година от времетраенето на пакета. съществува. Инкасовата комисиона се изчислява в процент от бруто премиите. В зависимост от начина на събиране на премиите (годишно, тримесечно или месечно) те могат да бъдат разделени на две части: първата се заплаща за събирането на вноската, а втората за грижите за пакетния състав, независимо от това дали вноската е инкасирана.

Разходите по икономически елементи на застрахователите се отчитат по общия ред – чрез сметките, включени в група 60 и последващото им  съотнасяне към сметки от група 61 Разходи за дейността.

Финансовите разходи на осигурителите се отчитат чрез сметки от група 62, като в края на годината тези сметки също остават без салдо.

Аналогично се отчитат и извънредните разходи на предприятията.

За преките разходи се използва сметка 611 Експлоатационни разходи, която в края на отчетния период, с натрупаните суми по нея се отнася към сметка 123 Печалби или загуби.

Извършените разходи за изплащане се отчитат чрез сметки  от група 66. Сметката се дебитира с изплатените суми и обезщетения, кредитира се при приключване. През годината, е възможно, сметката да се кредитира или дебитира със сторнировъчна статия, при следните случаи: възстановяване на неправилно изплатени обезщетения, постъпили суми по регреси.

Задължително към тая сметка се организира богато аналитично отчитане по  клонове, номер на щета, агенции и пр.

Чрез група 66 се отчитат и комисионните, заделените резерви на предприятието и пр.


 

WWW.POCHIVKA.ORG