Home Икономика Новости в управленското счетоводство

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Новости в управленското счетоводство ПДФ Печат Е-мейл

Новости в управленското  счетоводство

Увод

Фирменото управление от гледна точка на “вътрешната” му среда изисква прецизен мениджмънт и отчетност. Целта на отчетността  е  повишаване на ефективността, а тя от своя страна се нуждае от разширяваща се инструментална база. От една страна,  фирменото управление използва все повече управленски функции и субфункции,  за да поддържа нормалното функциониране на подсистемите си. Практически в организационно- управленската структура на фирмите управленското счетоводство  като структурен проблем зависи до голяма степен от използването на анализа (разбора) и диагностиката към всяка основна управленска функция. В основата на управленското счетоводство е определянето на разходите за производството на даден продукт или предоставянето на дадена услуга от една компания. Поради изобилието от различни методи и типове производства, самите техники за остойностяване се различават много. Според типа на производството следва да бъде избран и подходящ метод за остойностяване.

За разлика от финансовото счетоводство тук ударението пада върху навременността на информацията за вземане на решение.

Нови методи в управленското счетоводство са:

Just in Time (Точно на време)

Total Quality Management (Цялостно управление на качеството)

Business Process Re-engineering (Ре-инженеринг на бизнес процеси)

Activity Based Costing/ Activity Based Management (Оценяване на база дейности/ Управление на база дейности)

Всички те залагат и зависят от навременната и адекватна информация за продуктите, процесите, канали за дистрибуция или проекти. Всички изброени по-горе методи могат да се прилагат и взаимосвързано според конкретните цели на фирмата.

Принципи на  реинженеринга като продукт на управленското счетоводство

Основен принцип на реинженеринга е фокусиране около изходните резултати и върху създаващите ги процеси, а не около функциите

Финансово–счетоводният отдел провежда финансовите операции, а производственият отдел се занимава с производство на материална продукция. Съвместяването на задачите в дадения случай означава, че персоналът ще изпълнява задължения, за които не е обучен или не очаква, че ще изпълнява.

Реинженерингът представлява предизвикателство към общоприетите традиционни възгледи и ролята на реинженеринговите проектни екипи е да видят и разкрият такива радикални алтернативи, тъй като чрез изменения от такъв характер и мащаб може да се получат огромни положителни резултати за подобрения по време, производителност, ефикасност и ефективност на процеса.

Друг принцип на реинженеринга   способства за подобряване на процесите главно за сметка на намаляване на участващите изпълнители. Той е полезен, тъй като дава конкретни препоръки за това кой е длъжен да изпълнява задачите и взема решения, които са съвместени на едно работно място.

В повечето процеси участват изпълнители, отдели или подразделения свързани с вътрешни отношения от типа “доставчик – клиент”. Един отдел произвежда стоки или услуги, които в производствено стопанската верига използва друг отдел или подразделение. Аналогични са идеите за подобрения, заложени при Тоталното управление на качеството (ТУК). Подобренията при вътрешния доставчик се въвеждат с непосредствената мощ и познанията на вътрешния клиент още от първия път. С помощта на този принцип реинженерингът радикално изменя процеса, заменяйки доставчика с клиента.

Сферите на приложение на този принцип могат да се разкрият чрез картографиране както на процесите, така и на потоците от процеси. Разкриват се тези процеси, чиито входове започват със заявка, която преминава през няколко сътрудника или отдели и завършва с изход, който предава обратно отговора на заявителя.

Един от ключове за промени, който се явява допълнителен принцип, позволяващ фундаментални изменения е свързан със създаването на много варианти на процеса в зависимост от конкретните условия. При това в едни варианти ще се вгради и съхрани механизмът на контрола, тъй като те са по – скъпи, по – рискови и по – значими, а при други варианти той ще отпадне, т.к. те са по – евтини, не толкова значими, по – тривиални.

Реинженерингът  съдейства и за следното: много хора и огромно количество време в много компании се изразходва за събиране, съпоставяне, сверяване, контролиране и уеднаквяване на различни данни, сведения и форми, представящи информационно едни и същи процеси и явления. Тези процеси, които съдържат подпроцеси и задачи, включващи сверки, съпоставки и съгласувания и различни контроли са бавни и заплетени, изискващи много време труд и средства. Намаляването количеството на информационните входове в процесите е кардинален начин за намаляване потребността от справки, сверки, съпоставки, за ускоряване на процеса, а и за намаляване на грешките и на персонала.

Заключение

Успешното управление на фирмата  изисква съблюдаването на основните реинженерингови принципи и препоръки. Основите на някои от тези принципи произлизат от школата на научното управление и са разработени, за да помогнат на хората да извършват работата с максимална производителност и продуктивност. Други от принципите са съвършено нови и отразяват радикалността на финансовото управление  към проектирането и оптимирането на бизнеса.

Съблюдаването на основните принципи помага за реализирането на целите на финансовото управление. Тези принципи са тясно свързани с изобретяването, модернизирането и рационализирането на процесите, обновяването и подобряването качеството на персонала, внедряването на новите технологии и подходи в мениджмънта и преоткриване на предприятието.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG