Home Икономика Инвестиране в краткотрайни активи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Инвестиране в краткотрайни активи ПДФ Печат Е-мейл

Инвестиране в краткотрайни активи

1. Инвестиране в краткотрайни активи

Краткотрайните активи са тези активи, в които са инвестирани средства и които участват в текущата дейност на фирмата за период по  - малък от една година.

Краткотрайните активи са материалите, които от своя страна биват материали запаси, стоки, продукция, незавършеното производство. Краткотрайните активи имат срок на ползване по –малък от година и са обект на различни операции в дейността на предприятието – инвентаризация, оценка и пр. Известни са още като текущи активи. В състава на краткотрайните активи влизат и паричните средства на предприятието, държани в каса и в сметка, както и краткосрочните вземания.

Продукцията е резултат от  дейността на предприятието. Най – често,  тя е предназначена за продажба и има две основни измерения: веществена и невеществена.

-          Невеществената продукция е вид услуга -  ремонтни работи, превози, пощенски и комунални дейности пр. Обикновено тази продукция няма материално-веществено измерение и не може да престоява в складове. Характерно за нея е това, че в момента на произвеждането й се употребява, консумира, приема от клиента.

-          Веществената продукция има винаги определено натурално измерение, което се определя чрез различни единици от мерната система. Произведената веществена продукция отговаря на предварително определени технически и качествени параметри, които се определят от потребителите на продукцията, или пък на налице национални или приети международни стандартни изисквания. Често тя е обект на подробно договаряне, тъй като освен изискванията за наличие а определени технически и качествени параметри тя може да престоява в складовете, да има изисквания за транспортиране и пр.

Стоките са краткотрайни материални активи, които са обект на покупки и продажби. Те могат да бъдат в складовете, в обектите за продажба на дребно, на отговорно пазене, на консигнация и на лагеруване. Могат да бъдат и обект на преработка, дообработка и сортировка.

Материалните запаси обхващат закупените и предназначените за продажба стоки, включително стоките, закупени от търговци на дребно и предназначени за продажба, или земя и друга собственост за продажба. Материалните запаси обхващат също така и напълно завършената продукция или продукция, която е в процес на производство в предприятието, и включват и материали и запаси, предназначени да се използват в процеса на производство. В случай на предоставяне на услуги материалните запаси включват разходи за услугите, за които предприятието все още не е признало свързаните с тях приходи.

Материалните запаси са активи, които са:

а) държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност;

б) намиращи се в процес на производството за такава продажба; или

в) под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Стоково – материалните запаси  могат да се класифицират по следния начин:

- материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влагане в производствения процес с цел произвеждане на продукция или услуги. Те могат да са обект и на преки продажби, когато това се прецени от предприятието;

- продукция, създадена в резултат на производствен процес в предприятието и предназначена за продажба;

- стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба;

- незавършено производство, представляващо съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция;

- инвестиция в материален запас - материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване.

Разходите за закупуване на материалните запаси съставляват сборът от покупната цена, вносните мита и други данъци (различни от тези, които впоследствие предприятието може да си възстановява от данъчните власти), транспортните разходи и други, които могат директно да се припишат на придобиването на стоките, материалите и услугите. Търговските отстъпки, рабати и други подобни компоненти се приспадат при определяне на покупната стойност. Покупната стойност може да включва валутни разлики, директно отнасящи се до придобиването на материални запаси, ако те са фактурирани във валута.

Инвестирането  в краткотрайни активи се отличава със следното:

-          средствата извършват кръгооборот в рамките на година;

-          те се възвръщат еднократно;

-          тези средства осигуряват непрекъснатост на дейността на фирмата.

Средствата във фирмата  - освен в материални запаси могат да бъдат инвестирани още и в : вземания, парични средства;, разходи за бъдещи периоди.

2. Краткосрочно финансиране на фирмата

КА могат да се финансират или от дългосрочните източници на капитал или от краткосрочните задължения на фирмата.

3. Нетен оборотен капитал

Един от абсолютните показатели, които характеризира инвестираният в краткосрочни активи собствен  капитал и дългосрочни заеми  е нетния оборотен капитал (функциониращ, работен капитал) – НОК. Той характеризира краткосрочната финансова жизнеспособност на предприятието. От наименованието му личи, че НОК е постоянно променлива величина. Той се  изчислява по следния начин:

НОК  =  Краткотрайни активи (КА)  -  Краткосрочни  задължения (КЗ)

За изчисляване на този показател информация за КА се взема от съответния раздел на актива на счетоводния баланс, където са отразени всички краткотрайни активи.

Относителния дял на НОК оказва влияние върху ликвидността на фирмата, като по –високата му стойност е гаранция за по –голямата му относителност .

От тях следва да се изключат разходите за бъдещи периоди и евентуално други активи, които не могат да бъдат използвани за погасяване на задължения към кредиторите (например стоки, подлежащи на бракуване). Към тази сума следва да се прибави главницата от дългосрочните вземания с настъпил падеж за отчетния период. В литературата краткотрайните активи се наричат още текущи активи, мобилни средства и др.

Следователно:

КА  =  Материални запаси (МЗ)  +  Краткосрочни вземания (КВ)  +  Краткосрочни финансови активи (КФА)  +  Парични средства (ПС)  +  Дългосрочни вземания с настъпил падеж за текущата година (ДВ тек.год.)

Информация на КЗ се взема от пасива на счетоводния баланс, раздела за краткосрочните пасиви, където са посочени краткосрочните задължения (КЗС). Към тях се прибавя частта от дългосрочните задължения с настъпил падеж през отчетния период (ДСЗ тек.год.).

Следователно:

КЗ  =  КСЗ   +  ДСЗ тек.год.

От посочения начин за изчисляване на нетния оборотен капитал може да се направи извод, че той представлява тази част от наличните краткотрайни активи, която не се финансира с текущите задължения.

За да разполага предприятието с достатъчно сигурен нетен оборотен капитал, е необходимо той да бъде положителна величина. Ако е отрицателна величина, това означава, че натрупаните краткосрочни средства са били използвани за инвестиране в дълготрайни активи. Това обаче крие определен риск, тъй като след изтичане на сроковете за погасяване на текущите задължения предприятието може да няма свободни средства. От друга страна големият излишък от нетен оборотен капитал не следва да се оценява позитивно, тъй като това означа, че този капитал не се използва достатъчно ефективно. Ако нетния оборотен капитал се раздели на общата сума от активи, се получават допълнителни доказателства за състоянието на ликвидността на предприятието към определен момент.

За оценка на финансовото състояние на фирмата е необходимо да се анализира дали фактическият размер на нетния оборотен капитал е оптимален за съответното предприятие. За целта трябва да се имат предвид редица условия:

  1. Големината на предприятието и обемът на неговата дейност – колкото е по-голям обемът на производството и оттам на реализацията на продукцията, толкова са по-големи размерите на материалните запаси.
  2. Отрасловият характер на предприятието – т.е. дали то произвежда конкурентна продукция и дали това води до нарастване на приходите от продажби.
  3. Продължителността на производствения цикъл – той се отразява върху размера на незавършеното производство.
  4. Времето, което е необходимо за възстановяване на материалните запаси, т.е. каква е продължителността на един оборот на тези запаси.
  5. Продължителността на сроковете за погасяване на сключените банкови заеми и съотношението на отделните срокове.
  6. Сезонният характер на производството.
  7. Рязката промяна на пазарната конюнктура.

Причини, които могат да водят до недостиг на краткотрайни активи, са:

 грешно избрана стратегия за изплащане на дивиденти;

 извършени разходи по придобиване на ДМА и НМДА в размер, по-голям от свободните парични средства;

 преждевременно погасяване на дългосрочни банкови и облигационни заеми;

 значителни инфлационни процеси.

Някои от причините, поради които може да възникне излишък от краткотрайни активи, са:

 натрупване на неразпределена печалба от минали години;

 значителни отчисления от  печалбата през текущата година за законови и други резерви;

 големи запаси от материали, продукция и стоки.

Полезен белег за съответствието и постоянството при управлението на нетния оборотен капитал е той да се отнесе към приходите за продажби.

При този показател НОК се изчислява по следния начин:

НОК  =  МЗ  +  КВ  -  КЗ,

т.е. не се вземат под внимание паричните средства и краткосрочните финансови активи.

Ако в този случай НОК е отрицателен, това означава, че предприятието има повече задължения, отколкото материални запаси и вземания. Това може да се пример за допустимо при положение, че доставчиците имат доверие в предприятието то да погасява задълженията си при настъпване на техния падеж. Като общо правило – колкото е по-нисък този показател, толкова това е по-добре за дейността на съответното предприятие.

4. Брутен капитал

При изследване на активите се взема по внимание тяхната структура, динамика и капиталообразуване. Обращаемостта на дълготрайните активи  се изчислява на базата на сумата на приходите от продажби и сумата на дълготрайните активи. Обращаемостта на краткотрайните активи  се изчислява на базата на сумата на приходите от продажби и сумата на краткотрайните активи за определен период.

Брутният оборотен капитал е равен на краткотрайните активи.

Неговата обръщаемост се измерва чрез различни коефициенти:

Коефициент на обръщаемост:

- какъв обем продажби се извършват с единица ОК или броя на оборотите на ОК за определен период от време

Коефициент на натоварване:

- колко ОК е ангажиран в една парична единица продажби

Дни на обръщаемост:

-          показва продължителността на един кръгооборот на ОК в дни или още показва времето за възстановяване на инвестираните средства в първоначалния им вид.

5. Задачи.

Дадена е следната информация:

Графика 1. Динамика на балансовата стойност на краткотрайните активи на предприятие Х  за  2002-2004 година, в х лв.

Да се изчислят:

-брутния и нетния оборотен капитал .

НОК за изследваното предприятие е :

За 2002г – (857 хил) лв.

За 2003г – (369 хил) лв

За 2004г - (468 хил) лв

Динамиката на НОК на предприятието може да се види на Графика 2:

Графика 2. Динамика на  НОК  на предприятието за 2002  - 2004  година

И през трите години НОК е отрицателен, това означава, че предприятието има повече задължения, отколкото материални запаси и вземания. Като общо правило може да се дефинира, че  колкото е по-близко до нулата е този показател, толкова това е по-добре за дейността на съответното предприятие. С най – добра стойност, НОК е през 2003 година, но все пак отрицателните стойности на  НОК на предприятието са белег за това, че то не може да погаси навреме задълженията от текущата си дейност.

БОК е равен на стойността на КА, както може да се види от Графика 1.

- коефициентите на обращаемост, натовареност и дни на обръщаемост на предприятието.

За изследваното предприятие, коефициентите на краткотрайните активи  имат стойности както следва от таблицата:

Таблица 1

Динамика на обръщаемостта на краткотрайните  активи на дружеството за 2002-2004 година

Показател/Година

2002

2003

2004

Дни на обръщаемост

256,32

651,6

639

Коефициент на обръщаемост

1,404494

0,552486

0,56338

Коефициент на натоварване

0,712

1,81

1,775

От таблицата е видно, че се увеличава продължителността на един оборот в дни, като при това се увеличава и коефициентът на натоварване  на краткотрайните активи.

Могат да се направят следните изводи:

-   балансовата стойност на активите намалява през последната година, това се дължи на начислените амортизации и обезценката на активите;

-   коефициентите, които отразяват обращаемостта на краткотрайните активи се повишават, което означава, че предприятието изпитва по –голяма нужда от средства за нормалното функциониране на дейността си.

Като цяло, и двата процеса се оценяват като отрицателни за общото състояние на предприятието.

-   ефектът от промяната в обръщаемостта на ОК през последната година, при разходи за производство и продажба от 1000 лв

Е = 1000 * 12,6 / 360 = 35   - тъй като величината е положителна, то                    имаме   преразход с 35 лв .

Пряко отношение за оценката на финансовото състояние  на предприятието тук има показателя коефициент на финансиране на краткотрайните активи (КФКА). Той показва каква част от КА е формирана от собствени оборотни средства.

Коефициентът е равен на отношението на нетния оборотен капитал и сумата на краткотрайните активи.

КФКА = НОК /КА

Или, зЗа изследваните години, стойността на коефициента е както следва:

За 2002 г – (1,5)

За 2003 г - (0,28)

За 2004 г - (0,4)

 

WWW.POCHIVKA.ORG