Home Икономика Данъчни субекти, обекти и данъчна основа за облагане с местни данъци

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Данъчни субекти, обекти и данъчна основа за облагане с местни данъци ПДФ Печат Е-мейл

Данъчни субекти, обекти и данъчна основа за облагане с местни данъци

1. Въведение - видове местни данъци

Местните данъци най –общо са два вида  - имуществени и патентен данък. В закона за местните данъци и такси  е отразено, че местни данъци са:

  • данък върху недвижимите имоти;
  • данък върху наследствата;
  • данък върху даренията;
  • данък при възмездно придобиване на имущество;
  • данък върху превозните средства;
  • патентен данък;
  • други местни данъци, определени със закон.

Както  е видно, с изключение на патентния данък, останалите данъци са насочени към придобитите или собствените имущества на гражданите.  Имуществените данъци  облагат    сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

Патентният данък е част от облагането на  доходите на физически лица. Патентът е данъкоподобно плащане, при което няма значение самия финансов резултат на предприятието, а има значение  осъществяването на дадена дейност, годишния оборот и  местоположението на обекта, където се осъществява дейността

От началото на 2008 г. ,  патентният данък  се администрира от общините, а размерът му  се определя от общинските съвети. Данъкът  варира в законово определените граници  за една и съща дейност, като може да бъде различен  в различните населени места или зони на територията на една община.

2. Данъчни субекти

С патентен данък се облагат посочените в закона  за данъците върху доходите на  физически лица дейности, когато те се осъществяват от:

- фирми на еднолични търговци, чийто общ годишен оборот за предходната година не превишава 50 хил. лв.;

- занаятчии и граждански лица, които извършват дейност с личен труд, без да имат регистрирана фирма.

Дейностите, които се облагат с патентен данък по реда на изброяването им в приложението към закона, са:

1. хотелиерство;
2. заведения за хранене и развлечения;
3. търговия на дребно;
4. платени паркинги;
5. дърводелски услуги;
6. шивашки услуги;
7. кожарски и кожухарски услуги;
8. плетачни услуги;
9. търговия с изделия от благородни метали;
10. изработка и услуги за изделия от благородни метали;
11. обущарски услуги;
12. шапкарски услуги;
13. железарство (металообработване);
14. бръснаро- фризьорство;
15. ветеринарно- фризьорски услуги;
16. машинопис;
17. копирни услуги;
18. козметични услуги;
19. поставяне на татуировки;
20. маникюр и педикюр;
21. ремонт на часовници;
22. тапицерски услуги;
23. автомивки, вулканизация и баланс на гуми;
24. авторемонти, автотенекеджийство и автобояджийство;
25. ремонт на електроинсталации;
26. ремонт на водопроводни инсталации;
27. стъкларски услуги;
28. поддържане и ремонт на битова, аудио и видео техника;
29. ремонт на музикални инструменти;
30. отдаване на видеокасети под наем;
31. компаньонки и компаньони;
32. правене на масажи;
33. гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти;
34. фотографски услуги;
35. посредничество при покупко-продажби, замени и отдаване под наем на недвижими имоти;
36. поддържане на санитарни възли;
37. ключарски услуги и ремонт на брави;
38. поправка на чанти;
39. книговезки услуги;
40. ремонт на шевни машини;
41. ремонт на чадъри;
42. ремонт и зареждане на запалки;
43. ремонт на велосипеди;
44. коминочистачни услуги;
45. заложни къщи;
46. продажба на вестници и списания;
47. продажба на българска и преводна литература;
48. ремонт на компютри и на електронна офистехника;
49. игри с развлекателен характер на автомати, чрез вкарване на монета или жетон;
50. спортни игри: минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол, спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла;
51. зали за боулинг и кегелбан;
52. билярд;
53. фитнесцентрове;
54. спортни зали (в които се предоставят услуги срещу заплащане);
55. химическо чистене, пране и гладене;
56. мелничарски услуги;
57. развлечения с атрактивен характер: корабчета, лодки, яхти, джетове, влакчета, файтони, водни ски, водни планери, сърфове, водни колела, зимни ски, зимни кънки, сноубордове, шейни, въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди, рикши, детски колички и моторчета, стрелбища;
58. обучение на водачи на моторни превозни средства;
59. услуги “Пътна помощ”;
60. услуги със земеделска техника;
61. услуги с горска техника.

По отношение на имуществените местни данъци, законовата уредба обхваща чл.10-28 на раздел 1-ви от Закона за местните данъци и такси. Данъчно задължено лице е собственикът на недвижимия имот, а при учредено право на ползване - ползвателят. Когато правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък, който съответства на частите им.

3. Данъчни обекти

При имуществените местни данъци, данъчния обект е недвижимата или движимата вещ.  Не се облагат с данък земеделските земи, горите и стопанските сгради, ползвани за селскостопанска дейност от земеделските производители. Не се облагат с данък за период от 5 години имоти, собствеността на които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, както и сгради, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване. Данък върху наетите недвижими имоти се дължи от арендодателя.

Според закона,  освобождават се от данък:

- общините, за имотите - публична общинска собственост;

- държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

- читалищата;

- сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

- сградите на Българския червен кръст;

- сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

- молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

- парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

- сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

музеите, галериите, библиотеките;

- имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

- стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

- временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

- сградите, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване или вредни в санитарно- хигиенно отношение за период от 5 години, считано от датата на издаване на първоначалното удостоверение;

- недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

- сградите, получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите - за срок 10 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

- сградите, получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите - за срок 5 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата

Данъчни обекти при облагане с патентен данък е дейността на лицата, които осъществяват патентна дейност, като за  извършваната патентна дейност лицата не  се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.

4. Данъчна основа

При имуществените данъци, данъкът е в зависимост от данъчната оценка на имота.  Данъчните оценки се определят по формула, която включва базисна данъчна стойност за един квадратен метър и корекционни коефициенти - за местоположение, за инфраструктура, за индивидуални характеристики, за височина и за овехтяване.  Промяната на всеки един от тези елементи води до промяна и на данъчната оценка. Данъчната оценка е важна, защото чрез нея се определя самия размер на данъка, дължим от собственика на имота. За определяне на данъчната оценка се подава декларация. Когато не е подадена декларация за облагане на имота с данък върху недвижимите имоти или са настъпили промени в декларираните характеристики, с молбата се подава и декларация по образец. Когато се иска издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство, към молбата се прилага констативен протокол на общинската (районната) администрация, удостоверяващ степента на завършеност на строежа. Данъчната оценка на сгради или на части от сгради се определя въз основа на базисната данъчна стойност за един квадратен метър, корекционни коефициенти и площта формула, включваща:

БС - базисната данъчна стойност на 1 кв.м. в левове;

К - коефициент за местоположение;

К - коефициент за инфраструктура;

К - коефициент за индивидуални характеристики;

К - коефициент за височина;

К - коефициент за овехтяване;

ПЛ - площта на сградата или част от нея в кв.м.

Законът за местните данъци и такси дава възможност данъчните оценки да се изменят до 30 ноември на предходната година, ако се е увеличил с повече от 20% индексът на пазарните стойности на недвижимите имоти.

Измененията в Закона за местните данъци и такси са свързани с промените в Конституцията, с които на общините се дава възможност сами да определят размерите на местните данъци и такси при условията и реда, установени със закон, като с измененията  се предлага граница - минимални и максимални размери на всеки местен данък. Максималният размер за отделните видове местни данъци може да е  до 2 пъти по-висок от минималния. Това се отнася за данъците върху недвижимите имоти, при дарение, при придобиване на имущество по възмезден начин и върху наследствата. Единственото изключение до 3 пъти   е възможно за данъка върху превозните средства.

Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.

Общинският съвет определя размера на патентния данък в граници съгласно приложение № 4 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица  в зависимост от местонахождението на обекта на територията на съответната община.

Общинският съвет може да определи различен размер на патентния данък за една и съща дейност в различни населени места на територията на общината, както и в различни зони на територията на едно населено място. Зониране на населените места в общината за целите на патентния данък се извършва с наредбата по чл. 1, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място, за целите на определяне на размера на патентния данък за местонахождение на обекта се смята постоянният адрес на лицето.

Трябва да се посочи, че при облагане с патент,  се ползват определени отстъпки, както следва:

  • физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
  • физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност и други, посочени в закона.

Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.


 

WWW.POCHIVKA.ORG