Home Икономика Данъчен контрол на търговските банки

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Данъчен контрол на търговските банки ПДФ Печат Е-мейл

Данъчен контрол на търговските банки

Банковият контрол е важна дейност, тъй като банките   - като специфични финансови институции оперират с големи средства, освен това – по закон, те са акционерни дружества, което означава, че върху дейността им е необходимо да се оказва контрол, с цел запазване правата на акционерите.

Банките  - тъй като предоставят и други специфични услуги / като например доверително управление на недвижими имущества, трезорни услуги, продажба на книжа и пр/ са регистрирани по Закона за данък добавена стойност лица. В този смисъл, върху дейността им, контрол оказват и органите, които следят спазването на този закон – данъчните органи. Разбира се, данъчните органи следят и спазването на различни други нормативни актове. Всичко това се осъществява най-  вече при данъчната ревизия.

Всяка данъчна проверка започва с една предварителна подготовка, при  която проверяващият контролен орган набира повече информация за проверявания обект. Тази информация има различни източници. Изучават се всички данъчнооблагателни и констативни актове, решенията и възраженията, отчетно и др. информационни материали, информация получена от стопанска полиция, банки, статистика и др. Проучват се и публикувани материали в печата. Ако са извършени проверки от органите за финансов контрол, полезно е предварително запознаване с техните констатации.

Конкретната подготовка при данъчната ревизия се разгръща в няколко аспекта:

На първо място е набирането на обща информация за данъчния субект:

-                    Адрес, дата на регистрация (данъчна и съдебна), облагаем оборот, основна дейност, данъчен период, обекти на банката и  касови апарати в тях, наличие на клонове или изнесени работни места на банката, декларирани банкови сметки, дялове, съучастия и др.;

-                    Информация за трезорните обекти на банката, инсталираните касови апарати, както и от кой лицензиран доставчик са закупени;

-                    Информация за броя и номерата на заверените кочани  данъчни фактури от данъчната служба по ДДС, заверени данъчни дебитни и данъчни кредитни известия, където има такива;

-                    Информация за резултатите от извършените предходни проверки.

Ако банката иска възстановяване на данъчен кредит е необходимо набиране на конкретна информация, а именно:

-                    След постъпване на справката декларация в контролното звено инспектор подготвя писмото, с което се изисква информация относно непогасени задължения към държавата;

-                    На проверяващия трябва да бъде издадена заповед за извършване на проверката;

Проверяващия би трябвало да изиска от счетоводството на банката да декларира  към момента на проверката:

-                    Декларация за въведена отчетност и че тя е предоставена на проверяващия инспектор за проверка в цялост и завършен вид;

-                    Разкритите сметки в други  финансови институции;

-                    Клонове, съучастия, дялове в други фирми и точните им адреси, складове, строителни обекти, търговски обекти, налични и въведени в действие ЕКАФП в тях;

-                    Справка декларация за издадените данъчни кредитни известия за периода.

Следва конкретна проверка на представената информация, както и анализ и представяне на резултати от нея.  Резултатите  се излагат  в Данъчен ревизионен акт, където трябва да се формулира и мотивация на преценките.

Следователно, може да се обобщи: ревизиите се извършват по определен ред, като след приключването им данъчните органи определят данъчното задължение.

В зависимост от това, какъв данък се ревизира, се определят и счетоводните документи, които трябва да се проверят. Всяка данъчна проверка започва с една предварителна подготовка, при  която проверяващият контролен орган набира повече информация за проверявания обект. Изучават се всички данъчнооблагателни и констативни актове, решенията и възраженията, отчетно и др. информационни материали, информация получена от стопанска полиция, статистика и др. Проучват се и публикувани материали в печата. Ако са извършени проверки от органите за финансов контрол, полезно е предварително запознаване с техните констатации.

Тъй като всяка банка предоставя допълнителни услуги /извън финансовите/, като например оценяване на недвижими имоти и пр, за който  - естествено начислява ДДС, то те подлежат на проверка дали са платили този данък. Банките – разбира се – закупуват и различни материали – канцеларски стоки и други, за който притежават фактури. Ето защо, банките могат да бъдат  и обект на насрещна проверка.

Размерът на добавената стойност при ДДС не се получава пряко, като разходите на работна заплата, сбор на печалбата, осигуровки и застраховки, а косвено чрез използването на “метода на приспадането“ и фактурния способ. Документът, чрез които могат  да се установят продажбите, покупките и начисления данък е фактурата. Освен нея се използват и някои счетоводни документи. Контролният орган има за задача да провери за правилното съставяне и издаване на първичните счетоводни документи, а те са:

- данъчна фактура;

- дебитно и кредитно известие;

- митническа декларация;

- товарителница;

- протоколи.

Ревизията  е насочена към извършените от банката покупки, първичните документи в тях, отразяването им в счетоводството на банката. Вниманието при проверката е насочено преди всичко върху сделките с право на данъчен кредит. Данъчен кредит е налице само когато са изпълнени и двете условия на чл. 21 от ЗДДС. Данъчен кредит е налице и може да се ползва в случаите, когато:

- Получената стока или услуга и извършеният внос на стоки са свързани със стопанската дейност на  банката, като данъчно регистрирано лице:

- Стоката или услугата не са за представителни мероприятия

- Регистрираният платец притежава данъчна фактура, данъчно кредитно или дебитно известие или митническа декларация ( за внос)

- Стоката и услугата не са свързани с придобиването, поддръжката и експлоатацията на леки, лекотоварни автомобили, микробуси и мотоциклети.            Проверката, при която банката е купувач, може да се раздели на две части - проверка на първичните документи и проверка на счетоводните сметки.

Банката, като получател по сделките (купувачът) плаща дължимия данък едновременно с придобиването на стоката чрез фактурата на сделката.

Проверката на сделките, при които банката, като  регистрирано лице е получател, се извършва чрез проверка:

- на фактурите;

- признаването на правото на данъчен кредит;

- проверка на записванията по дневника за покупките.

Данните от дневника за покупките се съпоставят със съответните счетоводни сметки  и със съответните  клетки на справката декларация за данъка.

- Проверява се правилно ли са съставени първичните документи, удостоверяващи покупката. Банката  има право да приспада данъчен кредит за сделки, за които притежава оригинална данъчна фактура или данъчно дебитно известие, заверени от ДС по ДДС или компютърна фактура, издадена от регистрираното лице, отговаряща на изискванията на писмо No 5 - 1267 от 1994г. на Министерство на финансите. За да даде право на приспадане на данъчен кредит, данъчната фактура и данъчното дебитно известие трябва да съдържат реквизитите, определени с чл. 37 и 39 от ЗДДС.

При съмнения относно достоверността на фактурите се прави насрещна проверка чрез съответната служба. Съпоставя се и печатът на фактурата с печатите образци, изпратени от службите по ДДС. За компютърните фактури и за фактурите, напечатани на машини, се проявява описа на тези фактури, представен в данъчната служба. При нередовна фактура стойността й се изключва при определянето на данъка и данъчния кредит.

За констатираните нарушения, данъчните служители са задължени да съставят акт за административно нарушение. Номерът и датата на съставения акт за административно нарушение се вписват в акта за констатации. Ако банката  има трезорни  обекти, се проверява дали има инсталирани касови апарати с фискална памет, издават ли се касови бележки и съставя ли се отчет на дневните продажби. Проверява се дали се води редовно книгата за дневните отчети. Проверката на данъка се извършва чрез проверка на редовността на издадените фактури или други първични счетоводни документи и тяхното записване в “Дневника за продажбите”.

Разбира се, данъчните служби проверят и това, дали банката е внесла дължимия си данък. Тъй като отчетите на банката задължително подлежат на независим финансов одит, то се взима под внимание и мнението на одитора от предходни години.

Може да се обобщи: дейността на търговските банки подлежи на разнообразен контрол – от страна на БНБ, от страна на Комисията за финансов надзор и пр. Тъй като банките са акционерни дружества, то тяхната дейност изисква запазване правата на акционерите. Банките обаче са и търговски предприятия. При извършване на определени услуги те събират такси, като при определен оборот, те могат да се регистрират по ЗДДС, като тогава биват проверявани и от органите, които следят плащането на този данък. Тази проверка се извършва по общия ред чрез данъчна ревизия.


 

WWW.POCHIVKA.ORG