Home Икономика Регулиране на рекламата , насочена към децата в страните-членки на ЕС и някои други държави

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Регулиране на рекламата , насочена към децата в страните-членки на ЕС и някои други държави ПДФ Печат Е-мейл

Въведение

Докладът е съставен от законови текстове, кратки резюмета и друг вид информация, получена след допитване, направено на 17.01.2000г. към експерти по правните въпроси към Европейската Аудиовизуална Обсерватория. Това е специален проект, който не е включен нито в плановете на Комисията, нито в бюджета й. Създаването му става възможно благодарение на прагматичния подход, използван при съставянето му.

Създаването на доклада е задействано от един от кореспондентите на обсерваторията, който спешно се е нуждаел от отговора на два много интересни въпроса, отнасящи се до регулиране на рекламата, насочена към деца/непълнилетни в страните от ЕС:

1. Можете ли да осигурите информация за актуалното състояние на правната рамка във вашата страна по отношение на телевизионните реклами, предназначени за детската аудитория? Ако е възможно, бихте ли цитирали мерките, които са предприети относно регулирането на излъчваните по радиото и телевизията реклами и/или да ни изпратите копие на текста?

2. Знаете ли дали е изготвен актуален доклад за съществуващите мерки в страните от ЕС по отношение на регулиране на съдържанието и налагане на ограничения по отношение на време/място/продукт за реклами, насочени към деца и малолетни? Ако е така моля изпратете ми копие от доклада.

Белгия:

A: Въведение

1.  Мерките, относно рекламирането и финансирането предприети от излъчващите телевизионни организации (държавни и частни), които попадат под юрисдикцията на Фламандските власти, са описани в Закона за радиото и телевизията.

2. Повечето от тях са взети от Директивата за телевизията (чл. 10-20).

От значение за децата е чл. 13 от гореспоменатата директива, с който се забранява рекламирането на тююневи изделия; чл. 14, в който се забранява рекламирането на лекарствени продукти, за чиято употреба е необходимо лекарско предписание, както и забраните за рекламиране на алкохолни напитки (чл. 15).

B: Законодателство в областта на рекламата и децата

1. В чл. 16 се обръща внимание на непълнолетните и забраните по тяхно отношение.

2.  В чл. 3, ал. 1 от Директивата също са описани някои строги правила по отношение на телевизионната реклама и децата.

a. забранява се прекъсването на детските програми от или за рекламиране (при детски програми, които са по-кратки от 30 мин.);

b. съществува забрана за рекламиране непосредствено преди или след детските програми. Под непосредствено се разбира интервал от 5 мин;

с. забранено е споменаването на спонсорите непосредствено преди или след детските програми;

d. забранява се излъчването на „телешоп” реклами 15 мин, преди и след излъчване на детски програми.

3. В чл. 12 се дава ясна дефиниция на понятието детски програми, а именно: програми, предназначени за деца по 12 годишна възраст, които се определят от съдържанието, часът на излъчването, формата, представянето, начинът на обявяването им и аудиторията, за която са предназначени.

4. Някои от предприетите мерки по отношение на децата са описани във Фламандския Закон за излъчване на програми по радиото и телевизията:

a. при рекламирането на продукти от сладкарската промишленост задължително на опаковката на продукта трябва да има изобразена четка или паста за зъби;

b. збаранено е рекламирането на играчки, които напомнят на оръжия или подтикват

Германия:

А: Въведение

Правилата, свързани с излъчването на реклами във Федерална Република Германия са законово уредени на ниво цялата държава. Някои проблеми обаче могат да бъдат разглеждани на федерално ниво. Държавата е постигнала споразумение, наречено „Договор за излъчването на програми в Обединена Германия”. След последните поправки в споразумението, то още не е влязло в сила.

В чл. 1 от споразумението се определят правилата за излъчващите организации (публични и частни). Целта му е да хармонизира различните местни нормативни актове, за да може да се осигури една обща правна рамка.

С цел да се осъществява контрол върху дейностите на чстните излъчващи организации с създават по силата на Закона Местни медийни власти, които отговарят за оторизация и мониторинг на частните излъчващи организации.

Освен гореспоменатото споразумение има сключени и дуги такива с двата най-големи телевизионни канала в Германия – ARD и ZDF.

B: Законодателство в областта на рекламата и децата

1. Договор за излъчването на програми в Обединена Германия

В Споразумението се определят основните правила по отношение на съдържанието на рекламите, насочени към непълнилетни или такива, в които участват непълнолетни лица.

Накратко казано: този вид реклами не трябва да се позовават на неопитността на непълнолетните или увреждат интересите им.

По отношение на излъчващите организации важи правилото детските прогарми да не бъдат шрекъсвани за реклами.

2. Общи препоръки на Местните медийни власти:

а. рекламирането е забранено в случаите, когато:

 • подтиква непълнолетните да искат от родителите си или от 3ти лица да закупят рекламирания продукт;
 • нарушава доверието на непълнолетните към родители, учители или към други личности, които се ползват с доверието им;
 • поставят непълнолетните в опасни ситуации без да е налице причина за това;
 • показват сцени на насилие или лошо поведение, от което хората са застршени или съществува опасност от нанасяне на щети;
 • са употребени хазартни похвати (лотарии, игри с награди)  по начин, който подвежда аудиотрията или подтиква към пристрастяване към игрите;
 • показва непълнолетни като обект на сексуално желание.

Като цяло са забранени реклами, предназначени за деца, които съдържат директни призиви за покупка на продукта, когато това е направено на база тяхната неопитност или доверчивост.

В чл. 3 са описани критериите, по които се определя кога да се забрани някоя реклама:

1. Реклами, които подтикват към покупка на продукта;

2. Реклами, които съдържат твърдение за определно преимущество на продукта, когато твърдението е осъществено с изразни средства, които не са съобразени с речниковия състав, с който разполагат децата;

3. Реклами, в които се рекламират продукти от детски програми, непосредствено преди или след излъчването на детската програма;

Дания

A : Акт № 75 на Датското Министерство на културата

Министътрът на културата трябва да състави правила по отношение на разрешаването на една реклама да бъде излъчена.

B: Наредба за радио- телевизионните реклами и финансирането на програмите

1.-(1) Тази наредба се отнася до рекламирането и финансирането на радио-  телевизионни програми от всеки вид

(2) Ако не е осочено друго, правилата се отнасят и до телетекста.

.........

Специални правила за определени продукти и услуги

12.-(1) Забранява се излъчването на реклами на напитки с алкохолно съдържание над 2,8 pct.

(2) Изброените по-долу правила се прилагат за напитки с алкохолно съдържание по-малко от 2,8pct., когато:

1) са предназначени към непълнолетни и особено в случаите, когато показват как непълнолетни употребяват подобни напитки.

Специални правила за защита на деца и младежи под 18 години:

16. Рекламите, насочени към деца и млади хора не трябва да бъдат представяни по начин, който да предизвика пагубен ментален или морален ефект върху тях. Не трябва да бъдат предствяни по начин, по който да се злоупотребява с тяхното вярност и лоялност, или с доверието, което имат към родители, учители, др. Рекламите не трябва да подронват авторитета и отговорността на тези хора.

17. Рекламите не трябва да показват непълнолетни в опасни ситуации или да подтикват децата и малдите хора да се забъркват в подобни ситуации, да употребяват опасни предмети или като цяло да ги излага на опасности.

18. Рекламите не трябва пряко да апелират към децата и младите хора да искат от други да им закупят рекламирания продукт.

19.  Рекламите не трябва да влияят на социалните ценности.

20.-(1) Трябва да бъдат взети мерки, относно представяне на грешна информация в рекламите по отношение на размера, ценността, видът, трайността или работата на рекламирания продукт.  Рекламите за играчки трябва да дават ясна представа за действителния размер на играчката. Там където има нужда от употреба на допълнителни продукти (например батерии), това трябва да бъде ясно заявено. Когато рекламираният продукт е част от колекция или серия това трябва да бъде ясно заявено, както и начина за снабдяване с цялата колекция.

(2) Споменаването на цената на продукта не трябва да създава грешна представа у децата и младите хора за стойността и ценността на продукта (например употребяването на думата „само”). Никоя реклама не трябва да създава впечатлението, че продуктът е достъпен за всяко семейство.

(3) Рекламите трябва да посочват уменията, които са необходими за използването на продукта. Когато резултатът от употребата на продукта е показан или описан, то той трябва да бъде действително постижим от едно средно дете във възрастовата категория, за която е предназначен продуктът.

21. Персонажи от детските програми не трябва да рекламират продукти от особен интерес за децата.

22. Рекламите на шоколади, шоколадови изделия, безалкохолни напитки, закуски и други подобни не трябва да казват, че рекламираният продукт може да замести основните храни.

23.-(1) Деца под 14 годишна възраст могат да се появяват в рекламни клипове, само когато е естествено за изобразената обстановка или ако е необходимо да обясни или покаже употребата на продукт, предназначен за деца.

(2) Деца под 14 гдишна възраст не трябва да препоръчват продукти или услуги от всякакъв вид.

C. Деца, младежи и маркетингови практики

Ръководство 

 1. Въведение

Това ръководство описва правилата и принципите в маркетинговата практика по отношение на децата и младите хора.

Ръководството описва различни гледни точки, които Омбудсманът ще излползва при бъдещото администриране на Акта за маркетинговите практики на Дания по отношени на децата и младите хора. 

 1. Закони и регулиране

Актът за маркетинговите практики на Дания не включва специфични правила на маркетинга, насочени към децата и младите хора.

В наредба, издадена от Министъра на кутурата на Дания, засягаща въпросите са радио- телевизионните реклами и финансирането на програмите, има специфични правила за закрила на децата и младежите що се отнася до радио- телевизионните реклами.

 1. Дефиниция за „деца” и „млади хора”

Първото правило е, че възрастовата граница трябва да е до 18 години. Рекламодателите и маркетолозите трябва да предприемат небходимите предпазни мерки за защита на децата и младите хора.

4. Маркетинг, насочен към деца и малди хора в специфични медии

4.1. Телеизионни реклами

По отношение на телевизионните реклами съществуват специални правила за закрила на децата и младите хора под 18 годишна възраст. Правилата са описани в специална наредба, издадена от Министерство на културата и се отнасят както до телевизионните реклами, така и до радио рекламите, но и до финансирането на програмите. 

 1. Маркетинг на публични места, когато не е директно  насочен към деца и малди хора

Телевизионни реклами на порнографски филми и други секс продукти, насилие или секс трябва да бъдат излъчвани само късно през нощта, когато обикновено децата не гледат телевизия.

D. Политическо медийно споразумение

За периода 2001-2004г. бе сключено споразумение между Датското правителство, Социалистическата партия и Центриската демократична партия.

„Забранява се излъчването на реклами, насочени към деца, в рекламни блокове преди и след излъчването на детски програми. Забраната важи за интервал от 5мин. преди и след излъчването на детските програми. ”

Финландия

А. Въведение

Във Финландия обществената публична телевизия YLE е под възбрана за излъчване на телевизионни реклами според Акт поправка на Акт на Финландската Телевизионна Компания (Акт № 746/1998).

Комерсиалната телевизионна финландска компания MTV3 пуска правила за телевизионно рекламиране. В добавка към собствените принципи на каналите за действие, телевизионните рекламни регулации на компанията MTV3 се базират на Международният Кодекс за Реклама на Международната Рекламна Камара (ICC International Code of Advertising Practice), закони, декрети и инструкции и регулации издадени от Защитника на потребителите и други официални органи.

Б. Текстове на приложимите правила

1. Акт за Телевизионни и радио действия (Акт № 744/1998)

Акта притежава следните правила отнасящи се до излъчването на телевизионни реклами насочени към деца:

Отдел 23

Етични принципи на рекламирането и телепазарните точки

Телевизионните и радио реклами или телепазарни точки не трябва да вредят на уважението към човешкото достойнство или да бъдат оскърбителни за религиозни или политически вярвания. Те не трябва да насърчават поведение  застрашаващо здравето, безопасността на  обществото или околната среда и не трябва да включват дискриминация основана на  раса, пол или националност.

Отдел 25

Защита на малолетните

Телевизионните и радио реклами не трябва да причиняват морални или физически вреди на малолетните. Телевизионните и радио реклами не трябва да:

1)                   увещават малолетните да купуват продукти или услуги експлоатиращи тяхната неопитност или лековерие;

2)                   директно да поощряват малолетните да убеждават родителите си или други да закупуват стоки или услуги, които са рекламирани;

3)                   използват специалното доверието на малолетните в родителите, учителите или други лица; нито

4)                   безразсъдно да показват на малолетните опасни ситуации.

Телепазарните точки трябва съответно да се подчиняват на клаузите на параграф 1. В добавка, те не трябва да увещават малолетните да се съгласяват за продажба или даване под наем на стоки и услуги.

Отдел 35

Контролни органи

Задължение на Телекомуникационният Административен Център е да контролира  клаузите и регулациите публикувани по-долу съгласно с този Акт, с изключение на клаузите, чиито контрол е поверен на  Защитника на потребителите.

Защитникът на потребителите трябва да контролира съответно отдел 23 и 25 на този Акт. Защитникът на потребителите може също да заведе под Акта  за Защита на Потребителите (1978/38) телевизионните предавания нарушаващи  клаузите на глава 4 на този Акт, ако тяхното маркетингово съдържание е неподходящо или подвеждащо от гледна точка на потребителите.

Ограничения в продължителността и времето на излъчване

Детските телевизионни програми- особено ако те  са по-кратки от 30 минути-могат да не включват рекламни паузи.

-                     Рекламите характеризиращи се с плашещи елементи като високи звукове и агресивни образи не трябва да се излъчват по време по което могат да бъдат видени от малки деца.

Техническо реализиране

Специално внимание трябва да се отдаде на разграничаването на телевизионните реклами от детските програми.

-          Телевизионните реклами не трябва да използват  откъси от детски програми излъчвани по същото време, нито да могат да се характеризират със същите герои.

-          Анимационните детски програми не трябва да бъдат прекъсвани от каквито и да е анимационни реклами.

-          Насилието не трябва да бъде включвано под каквато и да е форма в рекламите насочени към деца.

-          Опити да се убедят деца да купуват продукта е забранено. В частност, продажбите не трябва да бъдат рекламирани от анимационни герои или други деца.

-          Детските програми не трябва да бъдат спонсорирани.

Глава 6 „Деца и рекламиране”

Децата като зрители

При дизайна на рекламите специално отношение трябва да се отдаде на факта, че децата обхващат значителна част от зрителите. Рекламите не трябва да имат вредно влияние върху децата физически или морално. Особено внимание трябва да се отдаде с оглед на следното:

-                      Рекламите не трябва да представят ситуации, които бъдейки имитирани от децата да причинят нараняване на тях или други.

-                      Рекламите трябва да избягват появата на силни детски емоции. Те не трябва да дават предимства на детският страх да бъдат сами или изоставени, например.

-                      Рекламите не трябва да предполагат, че купуването или използването на продукта, ще подобри децата физически, социално или психофизиологически в сравнение с другите, или че не притежаването на продукта ще има обратният ефект.

-                      Рекламите на продуктите предвидени за деца не трябва да включват изказвания относно цената като „единствено, само, за дребни джобни пари” и др. Или директни обръщения към деца като „купи, опитай, ти ще имаш или ще преживееш” и др.

-                      Рекламите рекламиращи сладки храни, газирани напитки, снакс и др. не трябва да създават представа, че те могат да заменят редовното хранене.

 

-                      Рекламите не трябва директно да насърчават децата да карат родители си или други лица да купуват продукта, или да създават представа, че всеки може да си позволи продукта.

-                      Рекламите рекламиращи играчки и стоки за хобита не трябва да използват представяне или специални ефекти, които могат да създадат погрешно впечатление за продукта или за неговата употреба. Правило е, че продукта трябва да се покаже във форма,  която го представя в търговски вид. Ако продукта трябва да се сглобява, боядисва, моделира и др., то резултата показан в рекламата, трябва да бъде такъв какъвто децата биха постигнали с разумни усилия. Рекламите не трябва да дават преувеличена представа за лекотата на работата, която се изисква.

Децата като изпълнители

Деца могат да бъдат използвани в реклами, ако те са естествена част от заобикалящата околна среда или са необходими за да се покаже как продукта се използва. В такива случаи трябва да се внимава да не бъде създадено впечатление, че децата биват използвани да продават продукта. Децата не трябва да правят директни изказвания за продажбите в рекламите. Децата не могат да правят характеристики на продукта или търговското предприятие в рекламите. Децата не могат да се появяват в рекламите в ситуации, в които да се държат по начин по който е против общоприетите норми. При решаване къде да се използват деца в рекламите е препоръчително да  се приемат с предимство предписанията на потребителите на MTV3.

Великобритания

А. Въведение

Клаузите на Акт от 1990 г. за Телевизионно излъчване,  отнасящи се до рекламирането, не съдържат никакви специфични  ограничения за рекламите за деца.  Обаче Отдел 9 на Акта, изисква Независимата Телевизионна Комисия да публикува Кодекс за Рекламните Стандарти и Практики, и да наблюдава дали този кодекс е съгласно лицензите отпуснати на  телевизията.

Алкохолни напитки

(а) Рекламите за алкохолни напитки не трябва да са насочени към лица под 18 годишна възраст или да използват  способи възможни да бъдат лично обръщение към тях. Децата не трябва да виждат или чуват реклами за алкохолни напитки. В рекламите за напитки съдържащи 1,2% обемен алкохол или по-малко лицето, което се асоциира с пиенето, трябва да бъде,  да изглежда и да е на най-малко на 18 години. Във всички други реклами за алкохолни напитки те трябва да бъдат, и да изглеждат на най-малко 25 години.

(б) В нито една реклама за алкохолни напитки не може да има  личност, която да е пример за подражание за лица под 18 години или които  лично да се обръщат към лица под 18 години.

41 Реклами и Деца

Особено внимание е необходимо за рекламите възможни да бъдат видени от голям брой деца и реклами, за които се наемат деца. По-точни напътствия са дадени в Приложение1.

Приложение1: Реклами и Деца

1      Детска публика

По време, когато голям брой деца са вероятни зрители, нито един продукт или услуга не могат да бъдат рекламирани и нито един метод на реклама не може да се използва, чиито резултат може да ги нарани физически, умствено или морално, и никакъв метод на реклама не може да бъде използван, който се възползва от естественото лековерие и чувство на лоялност на децата. За целите на Кодекса, освен при други условия, Комисията обикновено наблюдава децата да са на възраст 15 години или по-малко.

2                     Подвеждане

Детската способност да различава фактите и фантазиите варира според тяхната възраст и индивидуалност. Имайки предвид това, нито едно неразумно очакване не може да бъде стимулирано, например, за представяне на играчки или игри чрез прекомерна употреба на въображаеми фонове или специални ефекти.

3                     Играчки и игри и др.

Рекламите за играчки, игри и други интересни за децата продукти не трябва да са заблуждаващи, имайки предвид детската незряла преценка и опит. В частност:

(а) Истинският размер на продукта трябва да бъде направен лесно да може да се прецени, препоръчително чрез показване на връзката с някои общ обект, който може да се прецени. При някои демонстрации трябва да бъде изяснено дали играчката се движи самостоятелно или чрез друго действие.

(б) Действията, чрез които играчката или играта изглеждат в движение в детските очи или при дублирането им в реалния живот играчката да изглежда работеща, трябва да бъдат използвани със съответното ограничение. Не трябва да има никакво объркване относно шума издаван от играчката- като играчка състезателна кола и дублирането й в реалния живот.

(в) Когато рекламите показват резултати от рисуване, конструкция, изработка или моделиране на играчка или комплект, то резултатите трябва да бъдат показани като разумно постижими от нормално дете  и лесността на достигане не трябва да бъде преувеличена.

4             Състезания

Ако има споменаване на състезания за деца в рекламата, публикуваните правила трябва да бъдат предварително приети в разрешението.Стойността на  наградата и шансовете за победа не трябва да бъдат преувеличени.

5                     Директни призиви

Рекламите не трябва да призовават децата да купуват или молят техните родители или други да се интересуват или да купуват.

6                     Обръщения за лоялност

Нито една реклама не може да загатва, че ако децата сами не купят или не насърчат други хора да купят продукта или услугата, то това ще е недостатък в някакво задължение или липса на лоялност.

7             Малоценност

Нито една реклама не трябва да довежда до това децата да вярват, че ако нямат или не използват рекламираните продукти или услуги, то те ще бъдат малоценни по някакъв начин спрямо другите деца или че ще са обект на презрение или подигравки.

8                     Директен отговор

Нито една реклама не бива да кани деца да купуват продукт или услуга по пощата, телефона или електронната поща.

9                     Ограничение във времето на излъчване

(а) Не трябва да бъдат излъчвани по време на детски програми или рекламните паузи непосредствено преди или след тях реклами за – алкохолни напитки, шоколадови ликьори, кибрити, лекарства, витамини или други диетични добавки, продукти за отслабване, лечение и изграждане, забранени за лица под 15 и 18  години филмови трилъри, лотарии, спортно-тото или бинго.

(б) Не трябва да бъде показвано на деца самостоятелно даване на лекарства или витамини или други диетични добавки, освен с предварително дадено разрешение от Комисията.

(в) Рекламите за настоящи или позитивно одобрени продукти или услуги с особен интерес за деца не трябва да бъдат излъчвани преди 21 часа, ако в рекламите лицата или други герои (включително кукли-марионетки и др.) се появяват редовно в някои детски телевизионни програми по който и да е телевизионен канал във Великобритания. Това не се прилага за реклами за обществени услуги или за герои специално създадени за рекламите.

10                  Цени

(а)   Освен в случаи за рекламиране на услуги насочени изключително към зрители извън Великобритания, рекламите за скъпи играчки, игри и подобни продукти трябва да включват индикации за тяхната цена.

(б)   Продукта не се счита за скъп, ако е разумно широко достъпен на цени на дребно, което бива  уточнявано от време на време от Комисията.

(в) Когато повече продукти се рекламират в една реклама, само за най-скъпият артикул е необходимо да бъде посочена цена.

(г)   Когато е посочена цена за всеки един артикул, е необходимо да бъде ясно коя цена за кой продукт се отнася.

(д)   Когато части, аксесоари или батерии, които децата могат да предположат че са част от нормалната покупка, са достъпни само при допълнително заплащане, това трябва да бъде изяснено.

(е)   Цената не трябва да бъде омаловажавана с използване на думи като „единствено” или „само”.

11    Сигурност

Всяка ситуация, която децата виждат или чуват в рекламите, трябва да бъде внимателно съгласувана от гледна точка на тяхната сигурност и трябва да се има предвид, че някои ситуации, лоши примери от възрастни могат също да създадат опасно подражание.

В частност:

(а)   Безопасност на пътя

(i) децата не трябва да изглеждат оставени без грижи в улични сцени, освен ако не са очевидно достатъчно големи за да бъдат отговорни сами за своята собствена безопасност;

(ii) не трябва да бъдат показвани деца, които играят на улицата;

(iii) не трябва да бъдат показвани деца, които стъпват невнимателно по пътната настилка или преминават пътя без необходимото внимание;

(iv) при пресичане на натоварени улици, децата трябва да бъдат показвани, че използват пешеходни пътеки;

(v) децата трябва да спазват Пътните Правила, независимо дали са пешеходци, велосипедисти или пътници.

(б)   Обща безопасност

(i) например, децата не трябва да бъдат показвани да се накланят от прозорци, да се катерят или спускат опасно, или да играят неразумно във или близо до вода;

(ii) малки деца не трябва да бъдат показвани да се катерят по високи наклонени плоскости или да се протягат за да достигнат неща поставени над техните глави;

(iii) не трябва да бъдат показвани деца без строг родителски контрол, че имат достъп до лекарства, дезинфектанти, антисептици и основни или отровни вещества, нито пък  деца да използват тези продукти по какъвто и да е начин;

(iv) не трябва да бъдат показвани деца да използват кибрит или някакъв газ, бензин, парафин, машинни или мощни прибори, които могат да доведат до болезнени изгаряния, токов удар или друго нараняване;

(v) не трябва да бъдат показвани деца да карат или да се возят на селскостопански машини (включително трактори или сечива); сцени от този тип могат да насърчат нарушаване на Акта за Селско стопанство от 1956 г. (Осигуряване на Сигурност, Здраве и Благополучие);

(vi) открит огън при домашни сцени в рекламите трябва винаги да бъде внимателно и видимо обезопасен, ако има включени деца в сцената.

12    Опасности

Нито една реклама не трябва да насърчава деца да влизат в странни места или да разговарят с непознати (например, в усилие за събиране на фишове, опаковки, етикети и др.). Подробност за всяка схема на събиране трябва да бъде приета от цензора, който трябва да бъде убеден, че не се съдържат никакви елементи на опасност за децата.

13    Представяне на експлоатация

Рекламите не трябва да обрисуват деца в сексуално провокативно  поведение. Лечения, при които децата се появяват голи или частично разсъблечени, изискват особена грижа и преценяване.

14    Клубове

Никакви действия в рекламите свързвани с клубове не могат да бъдат приемани без приемане на убедителни доказателства от цензура, че клубът е приличен и надеждно проверен.

15 Добри маниери и поведение

Децата в рекламите трябва да имат приемливи добри маниери и добро поведение.

16 Деца като представящи

Децата не трябва да бъдат използвани формално за представяне на продукти или услуги, които те не могат да очакват да закупят за себе си. Това важи независимо дали такива продукти са интересни или не за тях. Нито може децата да правят връзка за някой продукт или услуга от значима забележка от герой, от който не може да се очаква да има директни познания.

17      Препоръки

Не трябва да се използват деца да дават официални лични препоръки. Но това, обаче, не изключва деца да правят спонтанни коментари за въпроси, за които те имат очевиден естествен интерес.

Лекарства и деца

Нито една реклама за медицински продукт не трябва да бъде насочен към лица под 16-годишна възраст.

Засегнати продукти

3. Рекламите за алкохолни напитки, бинго, някои религиозни въпроси и за продукти за отслабване, лечение или диагностика, не трябва да бъдат рекламирани в програми за деца или близки до тях или в програми, предназначени или с вероятност за излъчване пред публика на възраст под 18 години.

4. Реклами за лотария или залагания за близки до същото ограничение, запазвайки всичко, освен допустимият възрастов праг,който в случая е 16г.

5. Реклами за женски хигиенични продукти са близки до същото ограничение, с изключение на това, че тук възрастовият праг е 10 г.

Засегнати програми

6. ITC ще вземе под внимание това, че програмите ще имат “специално обръщение” към  релевантната възрастова група, когато публиката е с неограничена възрастова категория.

7. В случаите на продукти с планирано ограничение за 16 или 18 г., ITC по правило ще наблюдава ограничението като приложимо към всякакви програми, при които 10-15-годишната публика преобладава над всички останали възрастови групи, което определя индекс, по-голям от 100.

В зоната на индекси от 100 до 200 специфични обстоятелства биха могли понякога да направят предвиденото ограничение неподходящо, но притежателите на лицензи би трябвало да приемат , че индекс от 120 и по-голям от него, автоматично ще даде на програмата вътрешна свобода относно това ограничение. Ако ограничението не е приложимо за предавания с индекс от 120 или по-голям, ITC трябва да бъде задоволена предварително,че предметната същност на програмата ще оправдава такова представяне(т.е. ако по-голямата част от млади зрители не се асоциира с типа на програмата, както централните новини не са предназначени за младите зрители). ITC вярва, че е малко вероятно да има много програми, които реализират индекс 120+10-15, които няма да привлекат предвиденото ограничение.

8.В случаите на санитарно-хигиенични продукти ITC по  правило ще наблюдава

ограниченията, приложими към всякакви програми, при които 4-9-год. Публика преобладава над всички  останали възрастови групи,което определя индекс, по-голям от100.

9. ITC приема,че за някои канали установените данни за публиката могат да се окажат недостатъчни за прилагането на индекс-критериите, предписани по-горе. В тези случаи притежателите на лицензи се очаква да бъдат способни да покажат приложението на същността и намерението на правилото, базирано на такава потвърдена информация за публиката, която е на разположение за тях и познаването на техните зрителски профили.

10. каналите, предназначени за деца или такива,чиито по-голямата  част от програмите им се очаква, че са създадени за деца, едва ли ще се тревожат по всяко време за рекламите, изискващи отделянето им от програми, интересни за деца и млади хора. За да не остане някакво съмнение, се отбелязва, че реклами с "post 7.30 pm" и "post 9 pm" и т.н.времеви ограничения може да не са включени в или близо до програми,предназначени за деца.

11. Нищо в тази ръководна бележка не премахва  нуждата за всички притежатели на лицензи да вземат под внимание, за целта подходящото и прецизно класифициране, всички характеристики на програмата в допълнение със зрителския индекс.

Ирландия

Контролът по рекламирането в Ирландия е широко саморегулиращо се.

Правните рекламни стандарти за Ирландия (ASAI) e саморегулираща се структура, основана от индустрията. ASAI администрира два кодекса - Кодекс на рекламните стандарти и Кодекс на промоционните разпродажби, които са базирани на Кодекси, основани от международната търговска камара. Кодексите се прилагат спрямо медиите – преса,радио и телевизия; киното и чуждестранните реклами.

По същество Кодексите изисква всички търговски реклами и промоции:

-                      да са легални, благоприлични, честни и правдиви:

-                      да са изготвени с чувство за отговорност към потребителите и обществото;

-                      да уважават принципите на честната конкуренция, основно приети в бизнеса.

Кодексът на рекламните стандарти съдържа специални мерки по отношение на рекламирането и децата.

По същество Кодексът се отнася до:

-    една реклама не трябва да съдържа нещо,което е възможно да даде доведе до физическа, умствена или морална вреда върху  детето;

-    една реклама не трябва да експлоатира лоялността, уязвимостта или липсата на опит на децата;

-     една реклама, адресирана до деца не трябва да е за продукти, неподходящи за тях; трябва да бъде лесна за възприемане и с възможност те да преценят истинският размер, характеристики и  действие на рекламирания продукт и не трябва да преувеличава това, което може да прави едно дете с продукта.

При специфичния случай на рекламиране на алкохолни продукти рекламата не трябва да бъде отправяна към млади хора или по някакъв начин да ги насърчава да започнат да пият.

Клаузите, съдържащи се  в Кодекса на практиката на промоционни разпродажби, които се  отнасят се до рекламирането и децата, са общоподобни на тези, изложени по-горе. В допълнение, Кодексът предвижда промоционните разпродажби, адресирани до или с възможност да привлекат деца, да уточняват че изискват родителско разрешение, ако възможно цените и подбудите могат да причинят конфликт между децата и техните родители.

Холандия

A. Въведение

В Холандия няма специален закон, третиращ рекламирането при непълнолетните. Приложими правила са разпръснати из редица основни закони, които включват клаузи относно рекламирането и непълнолетните.

При това, само няколко специални правила съдържат телевизионни реклами, отнасящи се до тази група. В този контекст, чл. 13 от Холандски Кодекс на рекламата (NRC) трябва да бъде споменат, доколкото заимства от чл. 16 на Директива Телевизия без граници.

Допълнителни наредби относно защитата на непълнолетните се съдържат в Кодексите, уреждащи рекламирането на продукти, които обикновено се окачествяват като потенциално вредни като алкохол, тютюневи изделия, хазарт и сладкиши (независимо от това дали такива реклами се възприемат от непълнолетни или възрастни).

В допълнение, основните правила регулират радио-телевизионните реклами, каквато е забраната  за заблуждаващите реклами, злоупотребяващите със страха и липсата на опит и оскверняващите нормите на добрия вкус и благоприличие (чл.2-10 от NRC).

Германският закон прави разлика между деца и непълнолетни. ”Непълнолетни” или “юноши” са определени като хора, по-млади от 18 г., докато “деца” са определени като хора, по-млади от 12 г.(чл.13.1 от NRC). Повечето от съществуващите правила са целенасочени към защита на непълнолетните. Изключение е чл.13.1 от NRC, който се занимава със защитата на деца.Съдът се грижи за много стриктното прилагане на специалните и основните разпоредби, когато разглежда случаи с реклами, директно насочени към непълнолетни.

Б. Преглед на най- важните разпоредби

Колкото по-дълго едно правило съществува, толкова то е в състояние тази основна забрана, инкорпорирана в него спрямо рекламирането при непълнолетните, да се приеме като задължителна, що се касае до класифицирането или поставянето на рекламите, или ограничаване на времето, по което някои реклами могат да бъдат излъчвани. Също така законите могат да включат специфични ограничения с оглед на съдържанието.

1. Специфични клаузи за рекламите, насочени към непълнолетните

По германският закон обикновено няма забрана за реклами, насочени ъм непълнолетни. Изключения от това могат да бъдат открити в специални кодекси, уреждащи най-общо потенциално вредните продукти,като алкохол и тютюн и т.н. Например, не е позволено да се рекламира алкохол, хазарт или тютюн изрично на непълнолетни.

2. Правила, третиращи съдържанието на опетняващи реклами

Чл. 13 от NRC е основна клауза в контекста на същинското ограничение на рекламите, насочени към непълнолетни. Според този член реклами, които са несъмнено насочени към деца не трябва да се възползват от липсата на опит или ограничените познания познания на децата или на специфичната доверчивост, която децата имат към своите родители, учители или други лица.

Освен това е забранено да се излъчват реклами, целящи насърчаването на непълнолетните да убеждават техните родители да поръчват рекламирания продукт. Също така, рекламите не трябва да въвеждат непълнолетните в заблуждение относно качеството на продукта или да ги поставят в опасни ситуации. Трябва да се отбележи, че чл. 13, глава 3 от NRC разширява защитата и относно телешопинга. В допълнение, мястото на телешопинга в радиото и телевизията могат да доведат непълнолетните до силна привързаност и съгласие. В общи линии, опетняващите реклами не трябва да показват малолетни, играещи хазарт или използващи критикувани продукти като алкохол или тютюневи изделия. По-широкия обхват на рекламите за алкохол предполага да не се показват идолите на младите да пият. Нещо повече, опетняващите реклами не трябва да внушават, че използването на някои продукти е израз на зрялост. Също така е забранено да се показват реклами, които внушават, че използването на някои продукти не би могло да увреди здравето.

Времеви ограничения

Специфичните времеви ограничения са изложени в чл.22, глава 2 от Code voor Alcoholhoudende Dranken. Основното е опетняващите реклами за алкохол да бъдат излъчвани във време, по което непълнолетните не би трябвало да гледат (например късно вечерта).

Изключения са възможни за т.нар. специфични програми (каквито са готварските програми), доколкото програмата сама по себе си не е предназначена за непълнолетни. Освен това клаузата уточнява, че тежестта на доказателството в тази материя кореспондира с рекламодателя.

Норвегия

А.Описание на правилата, приложени от Норвежкия закон за радиопредаванията (глава 3-1), който гласи следното:

„Рекламирането не може да бъде излъчвано едновременно с излъчването на програми за деца. Рекламирането, насочено директно към деца, също така не може да бъде излъчвано.”

Условията на Закона за Радиопредаването по-нататък определят, че програмите за деца могат да бъдат определени:

-                      Според съдържанието и формата на програмата;

-                      Според това, дали децата са достигнали до 13 годишна възраст;

-                      Според времето на излъчване на програмата;

Според потенциалните зрители в момента на излъчване на програмата;

-                      Според фактическите зрители на програмата;

-                      Според езика.

Рекламирането не може да бъде излъчено десет минути преди и след детските програми. Условията също така осигуряват ръководни принципи, според които се преценява дали рекламата е насочена директно към деца. Това може да бъде преценено като насочено към детската аудитория, когато:

-                      Продуктът или услугата са насочени към определен детски интерес;

-                      Рекламата е излъчена по определен график;

-                      Децата, към които е насочена рекламата са на възраст до 13 години;

-                      Мултипликацията или другите представени форми, които са насочени директно към децата, присъстват в рекламата.

-                      Освен това, според клаузите на закона, рекламирането, което лансира продуктите или услугите на специален интерес за деца и млади хора, може да не включва герои или фигури, предшестващи 12 месеца, често или в по-дълъг период от време, които са били централен елемент в детските и младежките програми.

По правило според клаузите на закона, особено внимание е необходимо да се отделя на децата и младите хора, полагайки се на факта, че опитът на децата и младите хора е ограничен и се счита, че те могат да бъдат лесно управлявани.

На 5 ноември 1999 година Министерството на децата и семейните дела назначава комитет, който да оценява търговския натиск върху децата и младите хора в Норвегия. Комитетът е бил определен да изготви доклада си на 1 ноември 2000г.

Очаквало се е да бъдат обсъдени темите относно целесъобразността на Закона за радиопредаването и Закона за Маркетинга и в частност, целите на регулиране на търговския натиск върху децата и младите хора.

Португалия

Рекламният Кодекс (Código de Publicidade) закриля пускането на реклами, целенасочени към непълнолетни.

1. Реклами, специално насочени към непълнолетни би трябвало винаги да взимат под внимание тяхната психологическа уязвимост и не би трябвало:

а) директно да подбуждат непълнолетните – да се възползват от тяхната неопитност и находчивост, да се сдобият с даден продукт или услуга;

б) директно да подбуждат непълнолетните да убеждават родителите си или други хора да им купуват продукти или услуги;

в) да съдържат елементи, които могат да застрашат тяхното физическо и морално приобщаване, като ги подтикват към жестокост;

г) да се възползват от изключителното доверие, което непълнолетните имат у своите родители, настойници и учители.

2. Единствено непълнолетни могат да участват в рекламни послания, когато има директна връзка между тях и рекламирания продукт.

Чл. 20 (Рекламиране в училище)

Забранено е реклами за алкохол, тютюневи изделия и всякакъв вид порнографски материали в училищата, както и в публикации, реклами и дейности, насочени към непълнолетните.

Чл.25 (Рекламиране по телевизията)

Новинарски бюлетини, политически програми, религиозни програми и програми за деца, с продължителност по-малко от 30 мин., не могат да бъдат прекъсвани за реклами.

Швеция:

Радио-телевизионен акт (1996:844)

Комерсиалните телевизионни реклами не трябва да имат за цел привличане на вниманието на децата под 12-годишна възраст.

Персонажи и характери, които играят роля в програмите, първоначално предназначени за деца под 12-годишна възраст не трябва да се включват в комерсиални телевизионни реклами.

Комерсиалните раклами не трябва да се излъчват непосредствено преди или след програма или част от такава, която е принципно предназначена за деца под 12-годишна възраст, освен ако е послеание/съобщение, свързано с нея в Секция 8 (тези съобщения са такива, посочващи спонсори или спонсорирана програма).

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС

Директива на Съвета (89/552/ЕЕС) от 3-ти Октомври 1989г., координираща някои положения, предвидени в Закона, регулация или административно действие в държавите-членки, касаещи изпълнението на телевизионни излъчващи дейности и

Директива 97/36/ЕС на европейския Парламент и на Съвета от 30-ти Юни 1997, изменяща Директива 89/552/ЕЕС на Съвета по координацията на някои положения, предвидени в Закона, регулация или административно действие в Държавите-членки, касаещи изпълнението на телевизионни излъчващи дейности.

Член 16

 1. Телевизионната реклама не трябва да причинява морална или физическа вреда на непълнолетните и трябва да се придържа към следните критерии за тяхна защита:

А. Тя не трябва директно да призовава непълнолетните към покупка на продукт или услуга, експлоатирайки тяхната липса на опит и доверчивост;

Б. Тя не трябва директно да окуражава непълнолетните да убеждават техните родители или други хора да купуват стоките или услугите, които са рекламирани;

В. Тя не трябва да експлоатира вярата на непълнолетните в родителите, учителите или други хора;

Г. Тя не трябва неразумно да поставя непълнолетните в опасни ситуации.

2. Телешопингът трябва да се придържа към препоръките, посочени в Параграф 1 и в допълнение, трябва да не призовава непълнолетните да се договарят за продажба или даване под наем на стоки или услуги.

Член 22

 1. Държавите-членки трябва да вземат съответни мерки, за да осигурят телевизионното излъчване под тяхна юрисдикция да не включва никакви програми, които могат сериозно да накърнят физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните, в частност програми, които включват порнография или безпричинно насилие.
 2. Мерките, предвидени в параграф 1 трябва също да се прилагат за други програми, които вероятно могат да накърнят физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните, освен, когато това е обезпечено с избирането от излъчвателя на подходящо време или с всяка друга техническа мярка, с която непълнолетните в близост на излъчването няма да чуят или видят подобно излъчване.
 3. Освен това, когато подобни програми са изличвани в некодирана форма, Държавите-членки трябва да убедят, че те са предшествани от звуково предупреждение или идентифицирани чрез наличието на визуален символ по време на тяхната продължителност.

B. Съдебен случай на Европейския Правосъден Съд

КО с/у Де Агостини и КО с/у ТВ-Шоп

Контролът на телевизонното излъчване, предвиден в директивата “Телвизия без граници” вече е обект на противоречие: засяга ли той единствено регулирането на “телевизионното излъчване” и не прикрива ли именно заблуждаващата реклама? Член 2а.1 и мотив 17 от увода на Директивата породиха дискусии, целящи да установят възможно ли е да се приложат към емисиите на трансграничните телевизии националните рагламентации, съответстващи на комерсиалните транзакции и Директивата, касаеща заблуждаващата реклама (Директива 97/55/ЕС на ЕП и Съвета от 6-ти Октомври 1997г., изменяща Директива 84/450/ЕЕС за заблуждаващата реклама, която включва и сравнителната реклама).

В случая Де Агостини, Европейският съд изучава връзката между Договора на ЕС и националните правила, приложими върху комерсиалните транзакции в контекста на телевизионната реклама. Съдът е решил, че Директивата не възпрепятства една Страна-членка да вземе мерки срещу заблуждаваща реклама, произтичаща от друга Страна-членка, ако тези мерки са взети, съобразно Генералното законодателство за защита на потребителя срещу заблуждаващата реклама и ако те не възпрепятстват ретрансмииите на емисии като такива. Директивата координира отчасти рекламата и нейното съдържание: тя не изключва автоматично прилагането на правила, различни от тези, специално предназначени за телевизонното излъчване.

Съдът също така постановява, че една вътрешна мярка, която забранява рекламата, адресирана за лица под 12 години не влиза в конфликт с Законодателството на ЕС. Въпреки това, Директивата възпрепятства прилагането на една такава забрана, ако рекламата е разпространявана от друга Страна-членка. Тук не могат вече  да се приложат мерките, специално насочени към контрол на съдържанието на телевизионната реклама, предназначена за непълнолетни.

Така Съдът налага различие от една страна между националните правила за реклама върху непокритите точки от Директивата и от друга страна, националните текстова за рекламата, отнасящи се към онези специфични аспекти, незасегнати от Директивата. В първия случай , Страната-приемник е упъномощена да взема мерки за защита на потребителите от гледна точка на националните обявители, докато Директивата предприема единствено частична координация на рекламата. При всички случаи, Страната-членка не може да упражни вторичен контрол върху излъчените от съответните органи програми в други Страни-членки. Във втория случай, страната-приемник не е упълномощена да прилага вътрешното законодателство, имайки предвид, че въпросът е изцяло договорен от Директивата и че би ставало въпрос за вторичен контрол, изцяло упражняван от компететната Страна-членка.

В двата случая, Съдът е потвърдил принципът, според който един разпространител на излъчване се допитва до компетенциите на Страната-членка, в която той е разположен.

Заключения на Съвета от 17 Декември 1999 за защитата на непълнолетните, отчитайки развитието на дигиталните аудиовизуални услуги

 1. Препоръки на Съвета от 24 Септември 1998 за развитие на конкурентността на европейските аудиовизуални и информационни услуги чрез повишаване националните рамки, предназначени да достигнат равностойно и ефективно ниво на защита на непълнолетните и човешкото достойнство. (98/560/ЕС)

Препоръките, адресирани към защита на непълнолетните във връзка с аудиовизуалните и информационни услуги стават достъпни за публиката въпреки значението на прехвърлянето, включително излъчващите услуги. Препоръките не фокусират върху защитата на непълнолетните в контекста на рекламата, колкото обясняват обезпечаването в Директивата “Tелевизия без граници”. Досега Съветът наблягаше на някои общи аспекти, които също се отнасят за това изложение.

В частност, препоръките свързват покачването на конкурентността на аудиовизуалните и информационни услуги с развитието на средата, благоприятстваща кооперирането между инициативи в сектора, касаещ защитата на непълнолетни.

Член 15 – Реклами на специфични продукти

(1)                 Реклами за тютюневи изделия не бива да се допускат/ разрешават.

(2)                 Реклами за алкохолни напитки от всякакъв вид трябва да изпълняват следните правила:

а) те не трябва да бъдат адресирани специално към непълнолетните и никой, считан за непълнолетен, не трябва  да бъде свързан с консумацията на алкохолни напитки в реклами.

МТК – Международна Търговска Камара

На 2 Декември 1986г., МТК издава Кодекс за рекламната практика, който налага принципи на честната реклама. Тези указания внасят ясното по отношение смисъла на добрите маркетингови практики в националния що се отнася до децата. Кодексът се произнася, че рекламите не трябва да се възползват от доверчивостта и неопитността на децата или да злоупотребяват с тяхното чувство на лоялност и не трябва да представляват нищо, което може да ги увреди духовно, морално или физически, според член 13. Приетите указания, засягащи рекламите за деца, осигуряват  да не създава вероятност от объркване с уводните членове. Рекламите не могат да показват толерантност към безпричинно насилие, да подкопават социални ценности или да излагат децата на опасни ситуации, нито пък могат да окуражават децата да убеждават останалите да купуват. Те не трябва да бъдат подвеждащи или съветващи децата към нереалистични концепции за истински икономически ценности.


 

WWW.POCHIVKA.ORG