Home Икономика Счетоводно отчитане на разходите по икономическите елементи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводно отчитане на разходите по икономическите елементи ПДФ Печат Е-мейл

В националния сметкоплан за счетоводното отчитане на разходите по икономическите елементи , са предвидени следните счетоводни сметки :

с/ка 600  „Разходи за материали”

с/ка  601 „Разходи за външни услуги „

с/ка 602  „Разходи за амортизация „

с/ка 603  „Разходи за заплати „

с/ка 604  „Разходи за осигуровки „

с/ка 605 „Разходи за данъци , такси и други подобни плащания”

с/ка 606 „ Разходи за провизии „

с/ка 607 „ Разходи от последващи оценки на активи „

с/ка 609 „Други разходи „

Всички тези сметки са от група 60 (Разходи по икономическите елементи ) , те са активни счетоводни сметки и когато възникнат разходи те се дебитират . Освен това те са и операционни сметки , т.е след като се отразят по тях разходите , те се прехвърлят като обороти по други сметки и в края на отчетния период те се приключват и остават без салда . Информацията от сметките от група 60  „Разходи по икономическите елементи „ служи за попълване на Отчета за приходите и  разходите , Раздел А „ Разходи за обичайната дейност „.

Когато се налага отчетените по сметките от група 60 „Разходи по икономическите елементи „ разходи да се намаляват , това става не чрез кредитирането им , а чрез съставяне на сторнировъчни (червени ) счетоводни статии. Това означава , че сметките от група 60 се водят с чисти обороти , тъй като по тях се формира стойностния обем на разходите по съответния икономически елемент.

Към сметките от група 60 „Разходи по икономическите елементи” се води аналитично отчитане с цел , да се получи информация за вземане на управленски решения.

Дебитният оборот на сметките от тази група (без с/ка 605  „Разходи за данъци , такси и други подобни плащания ;

с/ка 606 „ Разходи за провизии „ и с/ка 607 „ Разходи от последващи оценки на активи „) се посочва в Раздел А „Разходи за обичайната дейност „  в Отчета за приходи и разходи .

Дебитния оборот на с/ка 605 „ Разходи за данъци , такси и други подобни плащания „ се посочва като разходи за външни услуги , а този от с/ка 606 „ Разходи за провизии „ и с/ка607 „ Разходи от последващи оценки на активи „ – като други разходи .

Основни счетоводни записвания :

1)        При предаване в употреба на материали .

Д-т с/ка  600  „Разходи за материали”

К-т с/ка  301      „ Материали „

2)При върнати неупотребени материали.

Д-т с/ка  600  „ Разходи за материали”

К-т с/ка    301     „ Материали „

Тук счетоводната статия е същата както при предаването в употреба  на материали , но е червена (сторнировъчна ), с цел да се пзапазят чистите обороти.

3) За получени материали , които не се заприходяват на склад , а направо постъпват в производството .

Д-т с/ка 600 „ Разходи за материали „

К-т с/ка    400   „Доставчици”

(ако сумата е дължима на доставчика)

К-т с/ка  500    „Каса в лева „

или

К-т с/ка   502   „Разплащателна сметка в лева „

(ако сумата е платена веднага )

К- т  с/ ка  302    „ Продукция”

(със сумата на употребени семена за посев , добити от самото предприятие )

4) За ползвани услуги от външни предприятия и лица

(транпортни , разходи за телефон , телеграф и др.)

Д-т с/ка  601   „Разходи за външни услуги „

К-т с/ка    400  „ Доставчици „

Или

К-т с/ка   500    „Каса в лева”

Или

К- т с/ка  502   „Разплащателна сметка в лева „

На разходите за външни услуги се начислява 20% ДДС,

Който се отчита отделно по дебита на сметка          „Начислен данък на покупките „.

5) За начислени амортизации на ДМА и ДНМА.

Д-т  с/ка   602   „ Разходи за амортизация”

К- т с/ка  240  „ Амортизация на ДМА”

К-т с/ка   241  „ Амортизация на ДНМА”

6) За начислено трудово възнаграждение.

Д-т с/ка  603    „Разходи за заплати”

К-т с/ка 420     „ Персонал „

7) За начислени социални осигуровки

Д-т с/ка  604  „Разходи за осигуровки”

К- т с/ка  460  „ Разчети с НОИ

8)За начислени суми за доброволно социално осигуряване .

Д- т с/ка   604  „  Разходи  за осигуровки „

К-т с/ка   464  „Разчети за доброволно социално осигуряване”

9) За начислени  здравноосигурителни вноски

Д- т с /ка  604    „Разходи за осигуровки „

К- т с/ка 465   „Разчети за здравно осигуряване „

10) За начислените суми за разходи за местни данъци и такси.

Д-т с/ка  451    „Разчети за данъци , таски и др. Подобни плащания „

К-т с/ка  499   „ Други кредитори „

11) За начислени разходи за служебни пътувания и командировки на лица от персонала на предприятието.

Д –т  с /ка  609   „Други  разходи „

К-т с /ка   420   „Персонал”

12)За начислени стипендии на учащи се от предприятието .

Д- т с/ка 609    „Други разходи „

К-т с/ка  420    „ Персонал”

Решение на тестовете :

Тест № 5

Коя информация заема най – голям относителен дял в обема на отчетната икономическа информация?

1)Статистическата информация

2) Оперативната информация

3)Счетоводната информация

4)Резултатната информация

5)Текущата информация

Верният отговор е : №3 –счетоводната информация

Тест № 15

За какво служи документирането :

1)        Отразяване на извършени разходи

2)        Съставяне на счетоводен баланс

3)        Първично отразяване на протекли стопански операции

4)        Периодична проверка на данните от текущите счетоводни записвания

5)        Изготвяне на годишен финансов отчет

Верните отговори са  : №3 и №4 (подчертани)

Тест №23

Счетоводната сметка е :

1)        Средство за икономическа групировка на обектите на отчитане по определени класификационни признаци.

2)        Таблица с определена форма и съдържание

3)        Средство за групиране на измененията в обектите на отчитане

4)        Средство за пресмятане

5)        Средство за представяне  имущественото състояние на предприятието

Верните отговори са : №1; №3 и №5 (подчертани )

Тест № 37

На кои изисквания трябва да отговаря информацията , представена в годишния финансов отчет :

1)Разбираемост ;

2)Надеждност ;

3)Уместност;

4)Сравнимост ;

5)Принципност ;

6)Текущо начисляване ;

7)Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс ;

8)Възможно запазване на счетоводната политика ;

Верните  отговори са :№ 1; № 2; №3 ;№4 и №7(подчертани )

Задача № 26

Към 30.09.200...г. положението по синтетичните сметки на предприятие „N” е следното :

1)Машини и оборудване                                  -    22000 лв.

2)сгради и конструкции                                   -    20800 лв.

3)Транспортни средства                                  -       4800 лв.

4)Материали                                                     -        3500 лв.

5)Основен капитал, неизискващ регистрация-     10000 лв.

6)получени краткосрочни заеми                     -      16000 лв.

7) Продукция                                                     -      12000 лв.

8) Доставчици                                                    -        8000 лв.

9) Разплащателна сметка в левове                   -      27000 лв.

10)Други кредитори                                          -        4000 лв.

11) Клиенти                                                        -      15900 лв

12)Печалба от текущата година                       -        9000 лв.

13)Задължения към свързани предприятия     -     30000 лв.

14)Общи резерви                                                -       9000 лв.

15)Получени дългосрочни заеми                      -     30000 лв.

Остатъците по аналитичните сметки към съответната синтетична сметка са :

1)с/ка „ Доставчици „

ан . с. „Доставчик -1”                                     -      5000 лв.

ан . с. „ Доставчик -2 „                                   -      3000 лв.

2)с/ка  „ Материали „

ан. с . Материал „А”                             1200 бр. х 1,00лв.

ан.  с. Материал  „Б”                              400 бр. х 5,00 лв.

ан. с. Материал „ В”                               600 бр. х 0,50 лв.

През м. октомври някои от  извършените стопански операции  са следните :

5)Погасена е част от краткосрочния заем със средства от разплащателната сметка в лева в размер на 10 000 лв.

6) Бракувана е машина с отчетна стойност 8500 лв. и начислена до момента амортизация за 8500 лв. Във връзка с ликвидацията са извършени разходи за външни услуги в размер на 200 лв. , изплатени от средствата  по разплащателната сметка в лева. Получени са полезни отпадъчни материали от вида „А” – 300 бр. х 1,00 лв. на обща хстойност 300 лв.Отчетен е чистият резултат от ликвидацията.

ИСКА СЕ :

1)        Да се състави счетоводен баланс към 30. 09. 200.. г.

2)        Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции

3)        Да се открият синтетичните и аналитичните счетоводни сметки , да се отразят измененията по тях и да се установи крайното салдо .

4)        Да се състави счетоводен баланс към 31.10.200...г


 

WWW.POCHIVKA.ORG