Home Икономика Субрегионални банки. Банка за международни плащания в Базел

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Субрегионални банки. Банка за международни плащания в Базел ПДФ Печат Е-мейл

Субрегионални банки. Банка за международни плащания в Базел.

Основите на съвременната институционална структура на международната валутна система се полагат на Бретън Уудската валутна конференция от 1944 г. На нея се приема решение за създаването на специализирани органи на ООН – Международен валутен фонд (МВФ) и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). До втората световна война ролята на международна финансова организация изпълнява само Банката за международни плащания в Базел (Швейцария). След 60-те години на ХХ век се създават разнообразни по цели и структура валутно-кредитни и финансови институции. Според тяхното функционално предназначение те се подразделят на:

1. Наднационални (световни, глобални) валутно-финансови институции

2. Регионални валутно-финансови институции

3. Субрегионални валутно-финансови организации

 . Субрегионални банки и фондове:

Международната валутна система включва финансови организации и фондове на субрегионално равнище, които успешно развиват дейности в различни региони на света.

Банките и фондовете, които имат по-съществено значение са:

1) Централно-американска банка за икономическа интеграция със седалище гр. Тегусигалпа – столица на Хондурас.

2) Карибска банка за развитие, със седалище гр. Бриджтаун, столица на Барбадос.

3) Източно-африканска банка в гр. Кампала, столица на Уганда.

4) Ислямска банка за развитие в гр. Джеда – Саудитска Арабия. В нея членуват 47 мюсюлмански държави от Азия и Африка.

5) Северна инвестиционна банка в гр. Хелзинки – Финландия.

6) Банкова групировка „АБЕКОР”, включваща около 50 големи банки от Европа.

7) Европейска банкова международна компания от 27 банки.

8) Банкова групировка на Латиноамериканските страни от 13 банки

9) Арабска инвестиционна компания от 7 банки.

Фондовете със субрегионално значение са:

1) Арабски валутен фонд – в него членуват 21 арабски държави.

2) Кувейтски фонд за икономическо развитие

3) Арабски фонд за икономическо и социално развитие

4) Фонд за помощи на страните от ОПЕК

II. Банка за международни плащания:

Към международните финансови организации се отнася и Банката за международни плащания (БМП) в Базел (Швейцария).

1. Произход и развитие:

Банката е основана 1930 г. на конференция в Хага, за уреждането на плащанията на германските репарации след Първата световна война. БМП е учредена от Великобритания, Италия, Франция, Белгия, Германия и Япония от една страна и правителството на Швейцария, от друга.

Банката за международни плащания е създадена като акционерно дружество. Уставният капитал на банката е 1,5 млрд. златни швейцарски франка. Акционери на банката на съвременния етап са 34 държави от Европа, ЮАР, Федералната резервна система на САЩ, Австралия, Канада и Япония.

2. Цели:

БМП се стреми да насърчава сътрудничеството между националните централни банки, да осигурява допълнителни улеснения при провеждането на международни финансови операции и да действа като попечител, или агент на международните финансови споразумения, поверени и по силата на споразумения между засегнатите страни.

За да може да изпълнява основните си цели БМП е упълномощена да:

1) купува и продава златни монети или кюлчета за собствената си сметка или за централните банки;

2) да държи белязано злато на своя сметка, заделено в централните банки и да приема за пазене злато от тези банки;

3) да отпуска авансови плащания или да взема заеми от централните банки, срещу злато и краткосрочни облигации, с висока ликвидност или други одобрени ценни книжа;

4) да дисконтира, редисконтира, закупува или продава краткосрочни облигации с висока ликвидност, включително съкровищни бонове и други държавни краткосрочни ценни книжа;

5) да купува и продава валута неготируеми ценни книжа, с изключение на акции;

6) да отваря текущи или депозитни сметки в централните банки и да приема депозити от тях, включително депозити във връзка с попечителски споразумения;

7) да действа като попечител или като агент по отношение на международните разплащания;

8) да сключва специални споразумения с централните банки, за да улеснява уреждането на международни транзакции.

3. Структура:

Организационна структура на банката включва Общо събрание, Съвет на директорите и Президент.

Общото събрание, на което присъстват представители на централните банки, които гласуват пропорционално на броя на закупените акции, се провежда обикновено всяка година през юни, за да одобри бюджета и годишния отчет, да вземе решение относно разпределението на чистия приход и да определи основните насоки в дейността на банката.

Управлението на БМП се извършва от Съвета на директорите, който понастоящем има 17 членове, 11 от които са управители на Централни банки. Управителите на централните банки на Белгия, Великобритания, Германия, Италия, САЩ и Франция са „служебни директори”. Всеки един „служебен директор” назначава едно лице, което е представител на финансите, промишлеността или търговията. Всеки представител има същата националност като директора, който го е назначил.

Като страна-учредител САЩ имат право на 2 места още от започването на дейността на банката, но не се възползват от това чак до септември 1994 г.

Според устава в Съвета на директорите могат да бъдат избрани управителите на не повече от 9 други централни банки. През септември 1994 г. към управителите на централните банки на Нидерландия, Швейцария и Швеция се присъединяват и управителите на централните банки на Канада и Япония. Така броят на страните, представени в управителния съвет е 11.

Съветът на директорите избира Президент на банката за срок от 3 години. Президентът провежда обичайните дейности на банката и се подпомага от Генерален управител, няколко изпълнителни служители и необходимия персонал.

Постоянните комитети към БМП са:

  • Базелски комитет за банков надзор
  • Комитет са платежни и сетълмент системи
  • Пазарен комитет
  • Комитет за глобална финансова система

Към БМП в Базел са Международната асоциация на институциите за гарантиране на влоговете, Институтът за финансова стабилност, Международната асоциация за застрахователните институции и др.

4. Дейност:

БМП е задължена да поддържа ликвидността си и затова трябва да запазва авоари в съответствие с падежа и характера на пасивите си. Краткосрочните ликвидни активи могат да включват банкноти, чекове, искания по вземания, депозити на виждане или при поискване и др. Всички операции предприемани от банката трябва да са в съответствие с монетарната политика на централните банки на засегнатите страни.

Основните дейности, които осъществява БМП на съвременен етап са:

1) Разработва механизми за усъвършенстване на банковия надзор на централните банки-акционери. Базелският комитет за банков надзор е част от структурата на банката. От 1988 г. банката разработва международни банкови стандарти и оценки за капиталовата адекватност на търговските банки, които са в сила от 1998 г.

2) Предоставя заеми на централните банки и получава заеми от тях

3) Извършва покупко-продажба на злато за собствена сметка, като посредник на централните банки

4) Съхранява злато за сметка на централните банки. Около 9 на 100 от световните златни резерви се съхраняват в БМП, които се изчисляват на около 70 млрд. Долара

5)  Приема депозити на централните банки и открива сметки в тях

6) Съхранява чужди валути и ценни книжа (без акции)

7) Координира валутно-финансовата политика на централните банки

8) Осъществява консултантска дейност по проблеми на международната валутна система и др.

5. Външни отношения:

БМП е развила близки отношения на сътрудничество с икономическите и финансовите институции в системата на ООН и с регионални и национални органи. Тя осигурява секретариат на няколко комитета и групи експерти, в частност на Базелският комитет по банков надзор.

БМП действа като клирингова агенция на Организацията за европейско икономическо сътрудничество, във връзка със споразуменията по вътрешно-европейскиете плащания и компенсации и на Европейския съюз по разплащанията, заменен през 1958 г. от Европейското монетарно споразумение.

БМП действа като депозитар в рамките на „Акта на залог”. Сключен с Европейското обединение за въглища и стомана.

През 90-те години БМП поема нови задачи като успореден агент по споразуменията за разсрочване на външните дългове на редица развиващи се страни.

От 1998 г. БМП е домакин на Секретариата на Международната асоциация на застрахователните надзорници.

 

WWW.POCHIVKA.ORG