Home Икономика Установяване на пазарната атрактивност и конкурентните предимства

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Установяване на пазарната атрактивност и конкурентните предимства ПДФ Печат Е-мейл

3. Установяване на пазарната атрактивност и конкурентните предимства.

3.1. Конкурентни предимства.

Всеки предприемач иска да знае каква е атрактивността на бизнес-идеята му или предприятието му в сравнение с конкурентите на пазара и кои са неговите конкурентни предимства. Ето защо когато бизнес идеята е ясна и избора на предмет на дейност е факт, може да се премине към следващата основна стъпка - да се направи предварително проучване и анализ на пазара.

Някои от важните въпроси, на които предприемачът трябва да получи отговор са:

-          Каква е ситуацията в бранша?

-          Кои са клиентите?

-          Кои са доставчиците?

-          Кои са конкурентите?

-          Предлага ли се тази стока или услуга вече на пазара? Кой и при какви условия ги предлага?

-          Какво прави уникални стоките/услугите, които ще предлага на пазара? На какви цени ще ги предлага?

-          Как ще излезе на пазара?

-          Какви канали за дистрибуция ще използва? и т.н.

Създаването на конкурентни предимства се превръща във въпрос на оцеляване за предприятията. Само този, който прави нещо по-евтино, по-различно и по-добро от конкуренцията, може да спечели вниманието и отношението на клиентите. (Вж. фиг. 1)

Пазарната атрактивност и конкурентното предимство на бизнес идеята са много важни за предприемача. При това за него не е достатъчно един път да е осигурено конкурентно предимство. То трябва да е устойчиво (= валидно за дълго време).  Например: Не е устойчивост да се “удари” конкуренцията, като за кратък период се продава евтино. Конкурентно предимство е налице тогава, когато си в състояние дългосрочно да продаваш на цени, по-ниски от тези на конкуренцията, като намериш доставчик с по-ниски цени и т.н..

Придобиването на конкурентно предимство е сигурен начин за

запазване на пазарните позиции и за бързо изпреварване на конкурентите.

Затова предприемачите (и мениджърите) трябва да обърнат внимание на ефективността и ефикасността на организацията във всички аспекти на нейната дейност – развитие на продукт/услуга, на връзките с клиентите, на ценообразуването и управление на разходите, на инвестиционната политика и т.н. За да бъде успешна една организация трябва да се управлява така, че да постига максимално добри резултати да разпределя оптимално своите ресурси, с цел постигане на конкурентно предимство. Количественото “измерване” и аналитичното познаване на процесите в организацията са  мощни инструменти, които, дават възможност за осигуряване на конкурентно предимство.

3.1. Оценка на пазарната атрактивност и конкурентните предимства.

Оценката на пазарната перспектива на предприемаческата идея трябва да даде отговор на въпросите: Какви нужди ще задоволи този продукт/услуга? Защо потребителите ще купуват точно тази стока/услуга? Защо ще купят точно от нас, а не от конкуренцията? Как ще се развива конкуренцията? Как ще се променя потребителското търсене? Струва ли си? – равносметка и т.н.

Матрица на пазарната атрактивност и конкурентните предимства.

Представената “Матрица на пазарната атрактивност и конкурентните предимства” дава възможност да се оценят тези два показателя. Работи се с помощта на примерни контролни листове за оценка на пазарната атрактивност и относителната конкурентоспособност на дадена бизнес идея (продукт или предприятие). Не всички примерни фактори в контролните листове са важни при всяка бизнес идея или предприятие. Ето защо трябва да се изберат само пунктовете, които са важни за съответния бранш, които са от значение за  намерението на предприемача или да се добавят нови в зависимост от поставените цели.

Получените резултати от примерните контролни листове трябва да се нанесат в матрицата (вж. Фиг2). За анализиране на резултатите би могла да се използва Матрица 2 -  “Помощен материал за интерпретация”.

Матрица на пазарната атрактивност и конкурентните предимства

Матрица 1

Фиг.2 Матрица на пазарната атрактивност и конкурентни предимства

Матрица на пазарната атрактивност и конкурентните предимства

(Помощен материал за интерпретация)

Матрица 2

Фиг. ..Матрица на пазарната атрактивност и конкурентните предимства - помощен материал за интерпретация.

Примерен  “Контролен лист за оценка  на пазарната атрактивност”

Показатели

Оценка

да

може би

не

  1. 1. 1.

Потенциалните клиенти разполагат със средства.

  1. 2.

По-добрите стоки/услуги се заплащат по-добре.

  1. 3.

Има голяма потенциална клиентела.

  1. 4.

Конкуренцията е оскъдна.

  1. 5.

Целевата група е лесно достъпна.

  1. 6.

На пазара има голямо търсене за Вашите стоки/услуги.

  1. 7.

Клиентите вече знаят, че имат потребност от Вашите стоки/услуги.

  1. 8.

Намирате се точно на подходящото място.

  1. 9.

Избраната целева група е ценна и за други продукти.

  1. 10.

Други…

Примерен  “Контролен лист за оценка на относителната конкурентоспособност”

Показатели

В сравнение с най-силния конкурент

Местоположение

по-добро

същото

по-лошо

Производствено оборудване

Помещения

Компютърно оборудване

Разходи за снабдяване

Метод на производство

Натовареност на капацитета

Производствена програма или асортимент

Съобразеност с потребностите на клиентите

Иновативност на продукта или на технологията

Патент или собственост върху идеята

Склад

Квалификация на персонала

Любезност на персонала

Цена

Реклама

Имидж

Степен на известност

Обслужване на клиентите

Опит

Финансиране

Познаване на целевата група и опит с нея

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG