Home Икономика Ценова еластичност

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Ценова еластичност ПДФ Печат Е-мейл

Същност на предлагането и икономически отношения които го формират.

Предлагането е количеството от даден продукт, предоставен за продажба за опр. период от време при опр. условия.

Характерните черти на предлагането на СС стоки може да се обуславя от промени в равнището на цената на продукта и поради това тези промени могат да се проследят по продукти или промененото предлагане се обуславя от др фактори.

Основните фактори които оказват влияние върху предлаганите на пазара СС продукти са функция на :

Si = f( Pi, Pn1... Pnn , PF1.....PFn, G, A, N, T)

Предлагането и цената на дадена стока.

Равнището на цената е най-важния фактор, който опр. кол-то на дадената стока.  С нарастването на цената на продукта предлагането се увеличава и обратно.

При съвършено и близко до съвършено конкурентните пазари, производителите излизат на пазара при вече формирана цена, върху която всеки поотделно не може да окаже влияние.

В краткосрочен план пазарът се характеризира със стабилно равнище на предлагането и сравнително постоянно равнище на цените.

Ако производ. иска да увеличи доходите си е необходимо да увеличи вложенята , в резултат на което ще се увеличи обема на произвежданата и продаваната продукция.

За да максимизира печалбата в краткосрочен план производ. трябва да преустанови допълнителните вложения, респ. производството,  до това равнище при което цената на продукта се изравнява с маржиналния разход.

Първият сигнал за преустановяване на допълнителните вложения е изравняването на маржиналните разходи със средните променливи разходи, а общите приходи да покриват общите променливи разходи.

При цена на продукта Р1, оптималното количество произведена продукция е q1. При тези условия производ. възстановяват само променливите разходи, т.е. те могат да функционират само в краткосрочен план.

При цената на продукцията Р2, която е равна на средните съвкупни разходи производ. възстановява и прменливите и постоянните, т.е. той може да функционира в дългосрочен план.

ГРАФИКА 1 Индивидуална крива на предлагането в краткосрочен и дългосрочен план.....................!!!!!

Да приемем, че един производител произвежда и продава пшеница на пазарна цена 200 лв/кг. Отчитайки икономическия принцип, че производителя ще реализира максимална икономическа изгода в точката в която Р = МС оптималното кол-во е 6,2. Приходите от реализация на продукцията са 1240 хил.лв.

ГРАФИКА 2 Равнище на цената и максимизация на печалбата.

....................!!!!!

Увеличаването или намаляването на произведеното кол-во пшеница при тази цена намалява печалбата.

Когато цената е по-висока от мин равнище на АТС, диапазонът в който за производ. е икономически изгодно да произвежда, но но реализира разл размер печалба се очертава от пресечните точки на цената на прдукта и средните съвкупни разходи, т. С и т.D. Извън тези граници при опр. цена производ. реализира загуба.

Максимизация на печалбата или минимизация на загубата производителят постига при равнище на приизводството и цена, определено от пресечната точка на маржиналните разходи и цената на продукта.

Когато цената е мн по-висока от средните съвкупни разходи производителят има условия да реализира свръх печалба.

Елатичност на цената на предлагането.

Общоизвестно е, че цената на всеки продукт оказва влияние върху  равнището предлагане на този продукт. Интензивността на тази зависимост се измерва в коефициента на ценова еластичност:

Ер = ∆Q, %/∆P, % = (Q1-Qo)/(Q1+Qo)/(P1-Po)/(P1+Po)

Коефициентът на еластичност на цената изразява  с колко ед-ци се променя предлаганото кол-во продукция, ако цената се промени с ед-ца.

Съществуват няколко аспекта на проявление:

Първо, от гледна точка на постоянството на използваните произв. фактори т.е. в краткосрочен и дългосрочен план.

Влиянието на биологичните фактори обуславя по-висока ценова еластичност на предлагането в дългосрочен план и по-ниска в краткосрочен. Често предлагането в краткосрочен план на СС продукти се счита за абсолютно нееластично,т.е.  в рамките на една стоп. година независимо от промените на цените , предлаганото кол-во не се променя съществено.  Реакцията на производителите се разделя на две фази всяка с определен временен лаг.

Първият обхваща времето за анализ на ценовите промени и вземане на решение, че си заслужава да се пренасочат резурсите и да се поеме риска.

Вторият временен лаг вкл. необходимото закъснение на реалцията на производителите, към промените в цените за закупуване на технологии и организация на производството в нови мащаби и е необходимо време за осъществяване на биологическите и икономическите процеси. И тук се проявява парадокса. При увеличаване на пазарните цени предлагането в краткосрочен план намалява , а в дългосрочен се увеличава.

Второ, много съществено е , че предлагането на СС е по-еластично при повишаване и по-нееластично при понижаване на цените. При повишаване на цените на СС продукти има стремеж към увеличаване на вложенията на ресурси с цел увеличаване на производството и предлаганото кол-во продукти.При намаляване на цените на СС стоки тези специфични средства за производство продължават да се използват дотогава , докогато пазарната цена прокрива променливите разходи.

 

WWW.POCHIVKA.ORG