Home Икономика Тенденции в развитието на безработицата в България за периода 1995г. 2005г

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Тенденции в развитието на безработицата в България за периода 1995г. 2005г ПДФ Печат Е-мейл

Безработицата това е понятие с, което се описват всички лица които текущо не са заето активно, но търсят работа или очакват отново да се върнат на работните си места.

Според проведената през 1982г тринадесета международна конференция по статистика в Женева се прие, че в обхвата на безработицата се включват всички хора над и до определена възраст, които в продължение на даден период са без работа, т.е. не им се заплаща или не са имали доходи от собствен бизнес, но които търсят работа и са способни да бъдат наети.

Различаваме няколко вида безработица, а именно:

- текуща или фрикционна безработица – тя е свързана с промените в жизнените етапи, професията, местоживеенето и местоработата, със сезонния характер на работата, с несъвършената информация за търсенето и предлагането на трудовия пазар и други. Текущата безработица е фрикционна, освежаваща, защото подтиква заетите към по висока дисциплина,  производителност и качество. Факторите които оказват влияние върху проявяването на този тип безработица са следните:продължителност на периода през който работникът е без работа; броят на различните свободни места, предлагани на пазара на труда на отделния работник; социалната политика на правителството и по точно размерът на обезщетението при безработица и срокът на изплащането му.

- структурна безработица – този вид безработица е резултат от съответствието между търсенето и предлагането на работна сила  в следствие структурните промени в икономиката, които съкращават работни места и откриват нови, но с нови технологични и професионални изисквания, на които станалите без работа не отговарят. Факторите които оказват влияние върху този вид безработица са: динамичните промени в съвкупното търсене на работна сила (текущото икономически активно население); притокът на млади хора с недостатъчен опит и квалификация; структурата на работната сила по пол и възраст; промените в правителствените разходи; институционалните промени в заплащането; движението на работника;

- циклична безработица – възниква когато съвкупното търсене на работна сила се намали поради общото намаляване на съвкупните разходи, характерно за фазите на криза и депресия на икономиката. Тя е резултат от цикличността на производството. Факторите които оказват влияние върху нея са следните: недостатъчна информация за състоянието на трудовия пазар.

- други видове безработица – технологична, локална, непреднамерена (естрогенна), принудителна, временна, постоянна, скрита и други.

Измерване на безработицата:

- абсолютен размер – определя се от хората без работно място, които са изявили желанието си да работят чрез регистрацията си в бюрата по труда;

- норма на безработица – тя се изчислява по следната формула

U                                                                         U

Nu=                            x 100 ;    или    Nu=

Sn                                                                       LF

Където:

Nu – норма на безработица

U   - брой на безработните

Sn – население в трудоспособна възраст

LF – работна сила

Естественото равнище на безработицата е онова равнище при което факторите които влияят за повишаването и намаляването на работната сила се намират в равновесно състояние. При естествено равнище на безработица силите които предизвикват повишаване или намаляване на цените  и инфлационното равнище на заплатите, са в равновесие.

Естественото равнище на безработица  се формира по този процент на безработни, който естествено равнище на безработица обособен от причини извън цикъла и обхваща текущата и структурна безработица и изключва цикличната безработица. То естествено равнище на безработица отражение на текущите промени на трудовия пазар или структурните изменения в икономиката и съществува при пълна заетост на работната сила. Естественото равнище на безработица е винаги по голямо от нула.

Факторите които оказват влияние върху нарастването на естественото равнище на безработица са следните:

- нарастването в активната работна сила на дела на младежите, жените и малцинствата, за които равнището на безработица естествено равнище на безработица по голямо;

- социалната политика на държавата и още по точно социалните помощи при безработица, увеличаването на които подтиска стимулите на безработните да заемат по ниско платена работа;

- нарастването на структурната безработица, причинено от техническия прогрес, енергийната криза, чуждестранната конкуренция и други.

Факторите които оказват влияние върху намаляването на естественото равнище на безработица са:

- подобряването на информираността на населението за свободните места;

- преквалификацията на безработните и насочването им към търсене на специалности;

- намаляването на социалните помощи при безработица;

- реализирането на обществени програми за намаляването на безработицата.

Безработицата в България в по голямата си част е циклична (в момента има сливане на производствата в почти всички фирми, закриване на цели предприятия и промишлени производства и т.н. ) и текуща ( поради силно изразения сезонен характер на безработицата). У нас засега безработицата се характеризира с висока динамичност, мащабност и всеобхватност. Тя засяга в различна степен различни социални групи  (то най силно естественото равнище на безработица изразно при хората от ромската етническа група), отрасли и райони (висока е безработицата в районите които се намират в районите кадето информацията достига много бавно и които се намират в пограничните райони на страната ) в страната. Също така е и голям броя на безработните във възрастовата група от 15г. до 24г. През последните няколко години се наблюдава тенденция към увеличаването на периода на престой на хората без работа (от 1 до 4год.). Най голяма е безработицата при хората с ниско образование и  при жените тя е по висока отколкото при мъжете. Последните няколко години демографската структура на страната се промени е сега тя се характеризира с голям дял на застарялото население. Това от своя страна пък води до увеличаване на икономическата натовареност на заетите.

Статистическите временни редове представят състоянието и развитието на масовите процеси и явления във времето. Те съдържат всички основни елементи на  статистическите редове. Обикновено интервалите от време които се използват за да се съставят статистическите временни редове са месец, тримесечие, шестмесечие, деветмесечие, година. Членовете на временните редове са размерите на съответното явление през съответния интервал или към съответния момент от време. Главните особености на временните редове са:

- отворени са както към миналото така и към бъдещето;

- местата на членовете на временните редове не могат да се променят  , за разлика от тези при редовете на разпределение.

Има и няколко вида статистически временни редове:

-          според календарното време – интервални и моментни;

-          според нали1ието или отсъствието на тенденция на развитие на представените явления – стационарни и нестационарни.

Методът, по който избрах да изчисля данните за безработицата е механичният метод. Той се състои в извършване на някои елементарни преобразувания върху първичните данни, а именно: графично изглаждане; изглаждане по средни характеристики на временните редове, изглаждане чрез верижни средни, изглаждане чрез експоненциални средни претеглени. Тези механични методи описват трайната тенденция в твърде субективен вид.

Верижните средни с дадена дължина L изчислена във времето средни аритметични величини като всяка средна се изчислява за последователност от размери на явлението, имаща тази избрана дължина. Формулата по която се изчисляват е следната:

Брой на безработните лица в България з периода 1995-2005год.

При  L= 5 , N = 11се получават следните верижни средни:

Y97 = У95 + У96 + У97 + У98 + У99 /5 = (5218529 + 5070388 + 6350370 + 5597919 + 6324696) : 5 = 23502145

У98 = У96 + У97 + У98 + У99 + У00 /5 = (5070388 + 6350370 + 5597919 + 6324696 + 8321775):5 = 25007728

У99 = У97 + У98 + У99 + У00 + У01 /5 = (6350370 + 5597919 + 6324696 + 8321775 + 8035319):5 = 28201824

У00 = У98 + У99 + У00 + У01 + У02 /5 = (5597919 + 6324696 + 8321775 + 8035319 + 7781976):5 = 29836104

У01 = У99 + У00 + У01 + У02 + У03 /5 = (6324696 + 8321775 + 8035319 + 7781976 + 6336490):5 = 31731064

У02 = У00 + У01 + У02 + У03 + У04 /5 = (8321775 + 8035319 + 7781976 + 6336490 + 5610671):5 = 31597694

У03= У01 + У02 + У03 + У04 + У05 = (8035319 + 7781976 + 6336490 + 5610671 + 5074295):5 = 28779315

От казаното и сметнатото до тук става ясно че първата верижна средна се изчислява от размерите на явлението за първите пет години, втората – като се махне размерът на първата година и се добави за шестата и т.н. се отнема по един и се прибавя по един размер. Именно поради начина на тяхното пресмятане се наричат верижни средни. Тук усредняването става по нечетен брой на явлението.

Един от недостатъците на този метод на верижните средни, е че началните и крайните размери на явлението остават неизгладени. Тук при изчисляването на средният брой на безработните в България за 11години неизгладените редове ще бъдат четири (за 1995г, 1996г, 2004г и 2005г.). друг недостатък на верижните средни са общо взето произволното избиране на дължината на интервала и отсъствието на аналитичен израз на изглаждането. Това пък от своя страна не позволява да се правят прогнози за бъдещото развитие на изследваното явление.

 

WWW.POCHIVKA.ORG