Home Икономика Фирмена стратегия

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Фирмена стратегия ПДФ Печат Е-мейл

Понятието устойчивост се разбира като ред, порядък. Устойчивостта не е онова желано състояние, към което трябва да се стремим. Но тъй като в общетвените системи няма нито абсолютен хаос, нито абсолютен ред, ще се търсят такива състояния, които са достатъчно предсказуеми и манипулируеми, т.е. към които можем да насочваме развитието на системите. Говори се не просто за устойчивост, а за устойчиво развитие, т.е. за развитие, което не носи изненади, и се характеризира с желани параметри.

Управлението на фирмените процеси  не е лесно начинание. От начинът на управление на фирмата, в процес на нейното устойчиво развитие зависи успехът и, който се определя от способността й да произведе продукт, задоволяващ по най-добър начин потребностите на различните пазарни сегменти, поставянови акценти в управленския процес. Тази промяна намери израз както в формулирането на стратегическите цели на организацията, така и в развитието и обогатяването на принципите на съвременната управленска практика. За да се развива успешно една фирма, в нейнота стратегическо управление трябва да се включат много действия от типа на: темп на нарастване на фирмените продажби, ширина на продуктовия микс, дистрибуционна продожбена ефективност, ценова конкурентоспособност, гъвкавост и възможност за отговор, агресивност, лобизъм и още не по-малко важни дейности, по които се разбира дали дадена фирма прогресира и се развива или е в застой. Целите на устойчивото развитие на фирмата се дефинират като желано състояние на фирмата в бъдещето или предпочитан резултат, който тя се стреми да постигне

през определен период. Целите произтичат от мисията на фирмата и са основа за избор на фирмена стратегия, а така също и на функционални стратегии. Те имат голямо значение в плановия процес и в цялостното фирмено управление, защото дават ясна представа за посоката на промените, които трябва да бъдат извършени, мотивирът и мобилизират мениджмънта и персонала, обединяват и съсредоточават усилията им за постигане на новото състояние на фирмата, очертават главните направления, в които следва да се развиват и разпределят ресурсите на фирмата. Устойчивостта на развитие на фирмата най-вече зависи от самия стратегически модел, от нейните планове и програми, които самата фирма избира, които отговарят най-добре на предизвикателствата на външната среда и на възможностите (силните страни ) на фирмата. Всяка фирма разработва свои стратегии, които следва и спазва  за да постига своите цели – продажба на продукция, привличане на повече потребители. Фирмите, които са по- напреднали от останалите, а именно в тези си дейности е поради по- доброто планиране, или по- точно успешно устойво развитие в процес на стратегическо управление.

Фирмата е определена стопанска единица с производствено-техническа, финансова, организационно-икономическа и социална обособеност, която осъществява делова дейност за рационалното съединяване на човешки и материални ресурси, създава съвкупност от продукти, чрез чиято реализация преследва получаване на възможно най-голяма печалба.

Фирмените стратегии, програми и планове са важни за развитието на фирмата. Устойчиво изграждане на организацията се определя от стратегиите, които тя прилага, от това до каква степен стратегическите задачи на дадена фирма са представени и в нейната тактика, а тактическите задачи –в конкретните модели на ситуацията. Краткосрочните делови перспективи формират основата на оперативните (тактически задачи). Към тяхното решаване учредителите на фирмата пристъпват, набелязвайки стратегията и приоритетите на дългосрочно устойчиво развитие. След това, изхождайки от съдържанието на оперативните задачи, фирмата пристъпва към разработване, прогнозиране и моделиране на ситуационните задачи, започва определянето на съдържанието и алгоритмите на своето собствено поведение в процеса на взаимодействие с конкретни клиенти, контрегенти и конкуренти. Като правило тези задачи произтичат от необходимостта за обезпечаване на организационните, юридически и финансови основи за пълноценното функциониране на предприемаческата фирма. Най-важното за нейното устойчиво развитие е изборът на целите които тя трябва да следва, нейната мисия и конкретни цели обезпечаващи изпълнението й. Първостепенна цел на организацията се явява осъществяването но нейната мисия, т.е. смисълът на нейното съществуване. Целите и приоритетите на устойчивото развитие на фирмата трябва да бъдат конкретни и измерими, ориентирани във времето дългосрочни или краткосрочни, достижими. От своя страна устойчивото развитие представлява процес на избор на цели за организацията и решения за това какво следва да се направи и за тяхното постигане. „Мозъкът на една ефективно работеща фирма е този, който планира бюджета, провежда маркетингови проучвания, взема решения, дава инструкции, анализира обратните сигнали, получени чрез „нервите” на организма и осъществява ефективен контрол върху неговото функциониране.

Управлението на фирмата в контекста на устойчивото развитие като цяло е толково сложно в днешно време, че собствениците –мениджъри могат лесно да открият как нещата излизат извън установените рамки, ако липсва подходящо планиране и конрол на цяластната дейност. А изглежда и е така, че конкуренцията става все по-силна. Брбата за пазарен дял се превръща в борба за по-качесвено обслужване и предлагане на произвеждания продукт или услуга. Не е достатъчно управлението да се крепи единствено и само на методите на финансовия контрол. Нужни са и организиране, програмиране, постоянен анализ, изводи, нововъведения, инвестиции, добра маркетингова и комуникационна стратегия. Нужное планиране на всяка една дейност. Пример за разработване на стратегии и цели на една действаща фирма занимаваща се със строителна дейност. А именно фирма „Елидас”ООД.

Строителна фирма „Елидас” –ООД е регистрирана през 1992г. като дружество с ограничена отговорност със 100% частен капитал и основен предмет на дейност „Проучване, проектиране, изграждане и ремонт на граждански и промишлени обекти”.

Първите си стъпки „Елидас” прави като чисто строителна фирма, реализирайки няколко ремонта на промишлени предприятия. В последствие изгражда четири жилищни сгради по задание на конкретен инвеститор. През 1994г. „Елидас” прераства в строително-предприемаческа фирма, която намира терени и инвестира в тях: проектира, строи и реализира сама на строителния пазар готовия продукт.

На 15 години фирмата е построила над 35 000кв. м.РЗП, включващи: жилищни сгради, подземни гаражи, офисни сгради, магазини, спортен комплекс, почивна база, търговски комплекси и обекти в Германия В процес на строителство е комплекс от няколко жилищни сгради с 250 апартамента, 100 гаража, офиси, магазини и др. Тенденцията е за разрастване на този комплекс с приобщаване на съседни също така атрактивни парцели. За своите обекти дружеството изгражда трафопостове, външни ВиК мрежи, реализира самостоятелно вертикалната планировка – улици, алеи, озеленяван, улично осветление. Строителсвото се извършва със собствена материално-техническа база. Обособено самостоятелно складово стопанство, цех за заготовка на метални конструкции, касаещи изпълнението на метални, складови и офисни конструкции.

Мисията на фирмата:

Желанието ни е да Ви предложим максимално изгодни условия при ремонта на вашето жилище, офис или вила. Предоставяме Ви пълен комплект от строителни услуги. Сразличните варианти на топлоизолация, спестявате до 50% от разхода на енергия за отопление или охлаждане. С добре монтираните предстенна обшивка, окачен или растерен таван, вътрешна или външна изолация, допълнително шумоизолиране жилището си, то е по-тихо и конфортно. Нашата фирма е отвореан за съвместна работа с по-големи компании и институции от страната и чужбина.

Целите на фирмата:

 1. Дейността на фирмата е целенасочена към създаването на качествен продукт, който да задоволява потребностите на хората.
 2. За да получим по-голяма печалба, ние трябва да финансираме растежа на компанията и да осигурим необходимите ресурси и по този начин да постигнем конкретните ни цели, цели които сме си поставили.
 3. Доставяне на продукти и услуги с най-високо качество и с най-висока себестойност
 4. Да спечелим уважението на нашите клиенти
 5. Да разработим продукти, които да удовлетворяват нуждите на населението
 6. Да усигурим безопасна и приятна работна среда на нашия персонал
 7. Да поощряваме творчеството на нашите архитекти, като им дадем по-голяма свобода на действие
 8. Да се увеличи капиталът на организацията  с 4 000 000 лв. за 10години
 9. Да се намалят задълженията на компанията с 10 000лв. за 1 година
 10. Провеждане на програма за обучение на 50 служителя за 3 години
 11. Увеличаване на складовия капацитет с 20% за 4 години
 12. Обновяване на наличната материална база с 20% за 6 години
 13. Подобряване икономическото развитие на фирмата

Видове стратегии на фирмата:

Стратегиите, които се използват за реализацията на продукта „Елидас” ООД са: Фундаменталните стратегии.

Те се обособяват в три групи в зависимост от положението на стопанската организация на пазара. Първата група включва стратегиите, насочени към развиване, втората група –към стабилизиране и третата група –към оцеляване на организацията. Стратегиите за развитие използват възможностите както във външната, така и във вътрешната среда. Те целят нарастване на обема на продажбите, размера на пазарния дял, равнището на активите и други показатели на фирмата. Това се постига в резултат на външен и вътрешен растеж. Външният растеж може да се реализира чрез стратегии за сливания и поглъщания на други компании. Тяхното прилагане обаче изисква силни пазарни позиции, изразени конкурентни предимства, възможности за инвестиране на значителни капитали и др. вътрешният растеж се осъществява чрез засилено предлагане на утвърдени и нови продукти, разширяване на традиционните и навлизане на нови пазари и др. Стратегиите за стабилизация целят запазване на съществуващото положение и задържане на заеманите позиции. Тези стратегии се използват предимно от стопански организации, които нямат достатъчно ресурси за поддържане на растеж, функционират на недостатъчно перспективни пазари и др. Стабилността е необходима както след фазата на бързия растеж, така и след периода на оцеляване, фирмите, които прилагат стратегиите за стабилизиране, обикно не  възнамеряват да правят промени в бизнеса с близка перспектива. Стратегиите за оцеляване са насочени към елиминиране на непечелившите дейности, напускане на неизгодните пазари, редуциране на ненужните мащности, намаляване на непроизводителните разходи, съкращаване на излишния персонал и предприемане на други неотложни мерки, фирмите трябва да подготвят и осъществят оздравителни програми, свързани с концентриране на усилията и ресурсите в нови перспективни направления.

Това са едни от основните стратегии за устойчиво развитие на фирма „Елидас” и обощени за различните видове фирми като цяло. Бъдещото изграждане на фирма „Елидас”-ООД,  на строителния пазар зависи от управлението, плановете и стратегиите които тя ще продължава да прилага, за да може да се развива успешно.

Устойчивото развитие на фирмата е сложен процес, който се формира в извършването на такира количествени и качествени промени, които трябва да осигурят човещкия прогрес не само на някои места, а и за няколко години. Това е процес на изграждане на бъдещи фирмени корпорации в световен мащаб.


 

WWW.POCHIVKA.ORG