Home Икономика Туризмът в България

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Туризмът в България ПДФ Печат Е-мейл
  1. Туризмът в България – фактор за развитие на хотелиерството

Деветте вида туризъм са: морски; планински(ски); културен; ловен;балнеологичен; конгресен; екологичен(селски); тематичен; хоби

Основният фактор за намаляващия брой нощувки за чужденци в България през 1996 година е Възможността на жителите на бившите социалистически страни – Полша, Унгария, СССР, ГДР и др., да могат вече свободно да закупуват конвертируема валута и да посещават западно - европейски страни.

Поне пет необходими условия за Черноморските ни хотели, за да могат да привлекат по-голям брой туристи от третата възраст: басейни към самоите хотелски сгради; сектори за медицински процедури; фитнес зали; ежедневни програми за развлечение; цени, адекватни за „крилете” на сезона

„криле” на сезона – това е времето преди и след активния сезон

Двете основни причини за малкият брой чуждестранни ски-туристи у нас са: че има сняг за ски-туризъм само около 100 дни; има само 8 планински курорта, които предоставят условия за ски туризъм

Какво е необходимо да предприемат тур-операторите, за да развият културния туризъм в България – трябва да осъществят добре организирани и широко рекламирани маршрути на международния туристически пазар, свързани с културно-историческото наследство.

Най-посещаваните манастири в България са: Рилския;  Бачковския; Троянския

Развитието на международния туризъм е важен фактор за: нарастване на материалната хотелиерска база; създаване на нови работни места

Шестте основни фактора, които са причина за отризателно външно търговско салдо на България са: шивашко-промишленото производство; нефтопродукти; машинно производство;  селско стопанство; държавен бюджет; външния дълг на България

8. Хотелиерски вериги – същност, значение и видове

По начина на стопанисване хотелите в света биват: напълно самостоятелни в стопанската си дейност или включени в хотелските вериги.

Определение за хотелиерска верига – Хотелиерската верига е предприятие, което обхваща най-малко 3 хотела, работещи под нейната обща марка

Хотелиерските вериги биват три вида: стопанисващи само собствени хотели; стопанисващи както собствени хотели, така и хотели, включени в нея на основата на договор за франчайзинг; и такива които обхващат хотели само на договорна основа

Хотелските вериги могат да бъдат групирани в четири групи: първа група – които обхващат луксозни хотели; втора група – обхващат хотели предназначени за масовия туризъм; трета група – включват тъй наречените икономични хотели; четвърта група – свръх икономични хотели

Икономичните хотели са такижа хотели, които по ценова категория са с една звезда. За тях е характерно, че обикновенно се строят от отделни строителни елементи, поради което самото строителство продължава много кратко време.

В какво се изразява икономическата изгоди на ръководството на хотела, от една страна и какво печели собственикът от апартамент-хотелите от друга страна: Ръководството на хотела има икономическа изгода от апартамент-хотелите, защото разполага с повече стаи, без да вложи капитал. При апартамент-хотелите собственикът печели, от една страна, от това че има гарантирана стая за годината и то, когато той желае, а от друга страна получава доход/съгласно договора/за времето, когато сам не я използва.

В международната хотелиерска асоциация се приемат за членове хотелиерски вериги, които вече са завощвали място в световното хотелиерство. Коя наша хотелиерска верига е приета за член в асоциацията: хотелска верига „ Ти Би Ес Хотели”

В българия все още са малко хотелите, които се обхващат от световно известни хотелиерски вериги. В столицата те са: хотел „Балкан” от верига Шератон, хотел „софия” от веригата „Radisson hotels & resorts”, хотел „Замъка” от веригата „Вест уестърн интернешънъл”, хотел „Зографски” от веригата „Кемпински” и др.

Българската хотелиерска верига – „Балкантурист” АД е на челно място в страната ни

Хотелиерския консорциум подобно на хотелиерските вериги, обединява хотели, които провеждат единна политика при маркетинга в продажбите но те запазват напълно управленската си дейност.

9. Франчайзингът в хотелиерството – същност и значение

Франчайзингът е договорна форма на интеграция, при която хотелиерската врига, наричана „франчизьор”, предоставя на хотелиерска фирма наричана „франчизант”(още и оператор), права и привилегии да ползва нейната търговска марка и нейните технологии на управление и обслужване за определен период, на определено място и при определени условия.

На какво се основава франчайзингът от юридическа гледна точка: На договор за връзка, която има сложен, многостранен и дълготраен характер. Франчайз-договорът определя сложна система от икономически организационни и юридически отношения между двете страни.

Какви права придобива ръководството на хотела, който е в договорни отношения с хотелиерската верига(франчизьора): Да ползва марката на франчизьора в своята стопанска дейност; да ползва модела на веригата за подбор и стимулиране на кадрите и да обучава свои кадри; да заимства организационните и управленските структури, внедрени в системата на франчизьора; да ползва образци и модели за строителство, модернизация и обзавеждане на хотела; да има предвид резервационната система на хотелиерската верига-франчизьор; да участва в системата на пъблик рилейшънс и реклама на хотелиерската верига; да внедрява технологията за организация на труда; да ползва в дейността на хотела-франчизант методите на веригата за обработка на информация, за осчетоводяване и за стопански анализ; на основата на постиженията в системата на хотелиерската верига в хотела – франчизант цялостно се внедрява маркетинговия подход.

С договора за франчайзинг се установяват и формите на плащане от страна на франчизанта на хотелиерската верига. Те могат да бъдат: ежегодни плащания на определена сума; Първоначално определена сума във формата на процент от реализираната печалба; първоначално определена сума във формата на процент от реализирана печалба; първоначално определена сума плюс периодични отчисления при достигане на по-голяма заетост на хотела; отделни плащания за специфични услуги на франчизьора; паушалната при нея се изплаща наведнъж или на части твърдо определена с договор сума, която се основава на очакваните по-големи доходи; комбинирана тя съчетава паушалната с допълнителни плащания чрез отчисления върху печалбата.

Най-предпочитаната форма на плащане е комбинираната

Недостатъка на паушалната форма е, че тя се основава не на действително реализираната допълнителна печалба а само на очакваната.

Какво е необходимо за да бъде привлечен даден хотел в системата на известна хотелиерска верига на основата на франчайзинг: Да е известен и вече да е придобил признание на хотелиерския пазар; да се поддава на иновации и нови организационни форми в областта на хотелиерските услуги; да е специфичен

10. Хотелиерски услуги - същност значение и видове

При хотелиерството основната услуга е осигуряването на госта с легло в мебелирана и обслужвана стая

В хотелиерството преобладават услуги, които са с невеществен характер

При хотелиерските услуги обект на прилагане на труда на обслужващия персонал е човекът(клиентът, гостът)

Двата фактора, от които зависят вещественият и невеществения характер са: Вещественият характер зависи от качеството на труда на персонала; невещественият характер се обуславя от взаимоотношенията, които се създават в процеса на обслужването.

11. Допълнителни хотелиерски услуги

Допълнителните хотелиерски услуги за създаване на уют в стаята са: телевизор; видео; касичка; хладилник; цветя

Допълнителните хотелиерски услуги за създаване на по-добри условия за бита на госта: пране и гладене; химическо чистене; фризьорски услуги; поръчки за лека кола; велосипед; ролкови кънки

Допълнителни хотелиерски услуги, за задоволяване на културните потребности на госта са: книги; вестници; изложби; билети

Видове медицински услуги като допълнителни: лечебно – профилактични програми; балнеотерапия; масажи; хидромасажи

Избройте поне четири спортни съоръжения които хотела предлага като допълнителни хотелиерски услуги: басейн; открити и закрити тенискортове; помещения за тенис на маса; баскетболни площадки; футболни игрища

Определение за анимационни услуги – дейност, която има за цел да насърчи туриста към активно и разнообразно прекарване на свободното време чрез участие в специално разработени програми.

Кои са курсовете, които хотела може да предлага като допълнителна хотелиерска услуга: дърворезба; бродерия; грънчарство; българска кухня

Съобщителните и комуникационни услуги, които госта може да използва като допълнителна хотелиерска услуга: телефонна връзка; телек, факс; интернет

Правилно изградената удовлетвореност, съобвазена с конкурентните потребности, интереси и желания на туристите допринася много за формиране на висока степен на анимационна програма от туристическото пребиваване.

Посочете най-общо допълнителните хотелиерски услуги, които трябва да предлага един хотел: създаване на уют в хотелската стая; създаване на по-добри условия за бита на госта; задоволяване на културни потребности на госта; закупуване на билети; предоставяне на различни спортни съоръжения; осигуряване на медицински услуги; използване на съобщителни и комуникационни услуги; организиране на курсове; продажба на сувенирни стоки; ползване на анимационни услуги

12. Качество на хотелиерските услуги

Качеството на хотелиерските услуги се разглежда като съвкупност от свойства, които имат за цел да задоволят потребностите, свързани с пребиваването и подслоняването в хотелиерските заведения.

Двата аспекта, в които се разглежда качеството на хотелиерските услуги са технически и икономически аспект.

Четирите фактора, от които зависи културата на обслужване в хотелиерските заведения: 1. Състояние на хотелиерската материална база. Тя създава условия за по-добро и по-бързо обслужване. В последните години приватизираните, а и новопостроените хотелиерски заведения редовно се реновират и модернизират, за да бъдат конкурентноспособни. 2. Техническа съоръженост на хотелиерското заведение. Тя също оказва влияние върху качеството на хотелиерските услуги и то в немалка степен. Когато персоналът разполага с по-добра техническа съоръженост това облечава труда му, а и обслужването става по-бързо. 3. Контролът върху качеството на хотелиерските услуги. Контролът на управителя на хотела играе положителна роля за времето, което губят туристите дошли групово за настаняването им в резервираните стаи. 4. Качеството на труда на персонала е много важен фактор за качеството на хотелиерските услуги. Той се разглежда като съвкупност от свойства, които които характеризират неговата същност и определят пригодността му да задоволява човешките потребности. Качеството на труда е свързано с културното обслужване на различни категории клиенти, и с изпълнението на определени задачи, които съответстват на установените изисквания в заведенията.

Върху качеството на труда на персонала от хотелиерското заведение оказват влияние две групи фактори – обективни и субективни.

Обективни фактори са тези, чието решение не зависи от самия персонал, а от управителя на заведението и от другия управленски персонал.

Трите обективни фактора са: система на заплащане на работната сила; равнище на техническия прогрес; рационална организация на труда в хотелите съобразена с постиженията на науката и челния опит.

Субективни фактори са тези, които могат да се решават от всеки член на обслужващия персонал.

Субективните фактори са четири на брой: индивидуални способности на работника от дадена професия или изпълнителна длъжност; сериозно отношение към професията; образование и езикова грамотност; квалификация

 

WWW.POCHIVKA.ORG