Home Икономика Счетоводно отчитане на нематериалните активи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводно отчитане на нематериалните активи ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводно отчитане на  нематериалните активи

I.Характеристика на нематериалните активи като обект на счетоводно отчитане. НА нямат физическа форма, макар някои от тях да имат физически носители. В своето съдържание те включват:

1.Права върху интелектуална собственост: лицензи на права върху интелектуална собственост;промишлени дизайни; авторски и сродни на тях права; патенти върху изобретения и полезни модели;търговски марки;топологии на интегрални схеми и др.

2.Права върху индустриална собственост: концесии ( концесии за добив на подземни богатства, за ползване на плажни ивици и др.); дългосрочни разрешения за търсене и проучване на подземни богатства и др.подобни - матрици, прототипи.

3.Програмни продукти – това са създадените или закупените за нуждите на предприятието програми и пакети програми.

4.Продукти от развойна дейност. Това са приложения на практика на резултатите от научно-изследователската дейност (Пример за продукт от развойна дейност – пускане на ваксина).

5.Други – права за ползване, право на строеж, вещни права, разходи за разработване и управление на Internet страници ( визията на предприятието)

Дефиниция:

НА са непарични активи без физическа субстанция, които се притежават от предприятието с цел да се използват в производството за доставка на стоки и услуги, за отдаване под наем или за административни цели.Те са разграничими (установими) активи и се контролират от предприятието.От тях се очаква бъдеща стопанска изгода. Те могат да бъдат надеждно оценени.

В тази дефиниция се съдържат основните критерии за признаването на един актив като НА, а именно:

1.Идентичност на актива (да можеш да го разграничиш от другите активи).Не е ДА, ако например офис пакета е в цената на компютъра.

2.Контрол от страна на предприятието (публичното благо не е НА).

3.Активът да носи бъдещи икономически изгоди ( ако не е така е пасив)

4.Възможност за надеждно оценяване (значение за стойността на заприходяване)

!!!  НА се класифицират в 2 основни категории:

1.Разграничими (установими) НА

2.Неразграничими (неустановими) НА

1.Разграничимите нематериални активи са тези, които могат да бъдат предоставяни на даден собственик без необходимостта да се предоставят и свързаните с тях физически активи.В тази група могат да се включат патенти, лицензи, фирмени марки, квоти за внос, компютърен софтуер, срециализирано ноу-хау и др.

2.Неразграничимите  нематериални активи не могат да бъдат прехвърляни на друг собственик пълноценно, без да бъдат продадени и други активи или дейности на предприятието. Такъв актив е репутацията. Положителната репутация е на НА и тя е превишение на цената на придобивана бизнес единица над справедливата стойност на активите й.Появява се само при бизнескомбинациите.

НА при тяхното придобиване се отчитат по тяхната историческа цена. Най-често използвани измерители са:

1.При придобиване на НА чрез покупка – това е цената на придобиване. Тя включва покупната цена +  вносните мита – търговските отстъпки (те се изваждат) + всички разходи, пряко свързани с подготовката на актива (те се добавят).

2.Придобитите НА по реда на дялови вноски на учредители се заприходяват по тяхната справедлива стойност.

3.Придобитите НА по безвъсмезден начин се заприходяват по тяхната справедлива стойност.

4.Придобитите НА чрез размяна :1) Ако имаме размяна на разнородни активи,тогава се използва справедлива стойност; 2) Ако активите са сходни, се ползва балансовата стойност на отдадения актив.

!!! 5.Вътрешно създадени ДА.За тях трябва стриктно да се спазва МСС 38, който допуска признаването на вътрешно генерираните НА до степен, до която разходите могат да бъдат асоциирани с резултатите от развойната фаза на програмата.

Примери за такава развойна дейност са проектиране и изпитване на производствени модели (на имструменти, на приспособления). Според МСС 38 етапът на развойната дейност е значително по-напреднала фаза от изследователския етап и предприятието може да индентифицира (да разграничи) НА и да докаже, че той е носител на икономически изгоди и следователно да го признае в баланса.

Най-честите грешки в практиката са свързани с признаване на разходи, които не отговарят на критериите за признаване на ДА.

Например НА не са:

Разходи за изследователска дейност – не са ДА, Разходи за организация,които възникват при създаването на предприятието като хонорари на адвокати,за секретариат – не са ДА, Разходи за обучение – не са ДА, Разходи за реклама – не са ДА и всички останали разходи,които не са надеждно оценими (да нямат надеждна оценка).

II.Организация на отчитането на НА

Сметките, които се използват за отчитане на нематериалните активи са активни (увеличенията са дебитни обороти, намаленията – кредитни обороти,начално салдо – в дебита, може и да го няма) балансови (салдото от сметката да намира отражение в счетоводния баланс) счетоводни сметки.

Аналитичното отчитане трябва да бъде организирано така,че да дава информация за:

1) Вида на актива; 2) Неговото местонахождение; 3) Материално-отговорните лица

В група Нетекущи материални активи могат да бъдат следните сметки:

1.С/ка Права върху интелектуална собственост

2.С/ка Права върху индустриална собственост

3.С/ка Програмни продукти

4.С/ка Продукти от развойна дейност

5.С/ка Други НА

Разходите за придобиването на нематериалните активи в случай, че са вътрешно създадени се отчитат по сметка от група 61 Разходи за дейността. Сметката се нарича Разходи за придобиване на нематериални активи. Последващите оценки на нематериалните активи се отчитат като Приход или разход от последващи оценки.

Амортизацията на нематериалните активи се отчита като разход и коректив.

Основните процеси,свързани с НА ,които стават обект на отчитане са:

1.Придобиване на НА

2.Последващо оценяване на НА

3.Отчитане на употребата на НА

4.Отчитане на изваждане от употреба на НА

III.Отчитане на придобиване на нематериални активи

Придобиването може да стане от външен източник (апортна вноска, покупка, внос, безвъзмезна сделка, размяна на активи или излишъци при инвентаризация) и от собствена дейност, а именно вътрешногенерирани.

Първичните счетоводни документи зависят от начина на придобиване. Те могат да бъдат: фактура, митническа декларация, транспортни документи, застрахователни документи, протокол за безвъзмезна сделка, протокол за експертна оценка, инвентаризационен опис, акт за приемане и предаване и др.

Преди предаването им в употреба, предприятието трябва да заведе нематериалните активи в инвентарната книга и да създаде амортизационен план за тях.

1.Нематериални активи, придобити от външен източник

а) Получените НА като дялови вноски от съдружници се заприходяват по тяхната справедлива стойност със счетоводната статия:

Д-т с/ка Нематериални активи

К-т с/ка Основен капитал

или К-т с/ка Вземания по записани дялови вноски

б) При покупка на нематериалните активи, те се заприходяват както следва:

Д-т с/ка Нематериални активи -  с цената на придобиване

Д-т с/ка Разчети за ДДС – с ДДС

К-т с/ка Доставчици      - с начисления ДДС

или   К-т с/ка Парични средства

в) Нематериални активи, придобити  безвъзмезно се заприходяват както следва:

Д-т с/ка Нематериални активи

К-т с/ка Финансиране за дълготрайни активи

г) Заприходяване на нематериални активи,установени като излишъци:

Д-т с/ка Нематериални активи

К-т с/ка Други приходи от дейността

2.Вътрешно създаване на нематериални активи.

Разходите по неговото създаване първо се отчитат като разходи по икономически елементи, след което се пренасят по сметка Разходи за придобиване на нематериални активи, след което активът се заприходява като се дебитира сметка Нематериални активи и се кредитира сметка Разходи за придобиване на нематериални активи.

Д-т с/ка Нематериални активи

К-т с/ка Разходи за придобиване на нематериални активи

Задача: В предприятие “X” са извършени следните операции:

1)       Предприятието възлага на свои служители разработването на Internet  страница. За изработката й са направени следните разходи: за заплати 2 000 лв., за социални осигуровки 615 лв., за амортизация на ДМА 120 лв.,за амортизация на нематериални активи 265 лв. Създадената Internet страница е технически целесъобразна и готова за употреба. Счита се, че ще генерира стопански изгоди и предприятието надеждно е оценили разходите по създаването.

2)       Предприятието закупува комютърно оборудване, съгласно фактура ,включваща: компютърна конфигурация 1 000 лв.,операционна система (хардуерно оборудване ) 1 000 лв.,софтуер 250 лв., платен ДДС при покупката 450 лв. Сумата на фактурата е изплатена в брой.Компютърното оборудване и софтуерът са заприходени в състава на нетекущите активи на предприятието

Да се съставят счетоводните статии за извършените операции.

Решение:

1)  а) Всички разходи се отчитат по икономически елементи:

Д-т с/ка Разходи за заплати                        2 000

К-т с/ка Персонал                                     2 000

Д-т с/ка Разходи за осигуровки                     615

К-т с/ка Разчети към осигурители              615

Д-т с/ка Разходи за амортизация на ДМА      120

К-т с/ка Амортизация на ДМА                      120

б) Всички разходи да се вкарат в състава на разходите за придобиване на НА:

Д-т с/ка Разходи за придобиване на НА    3 000

К-т с/ка Разходи за заплати                      2 000

К-т с/ка Разходи за осигуровки                   615

К-т с/ка Амортизация на ДМА                      120

К-т с/ка Амортизация на НА                         265

в) Да заприходим,значи да признаем НА,ако са изпълнени критериите:

Д-т с/ка Продукти от развойна дейност         3 000

Аналит. с/ка Internet страница

К-т с/ка Разходи за придобиване на НА 3 000

2)

Д-т с/ка Компютърно оборудване               2 000

Д-т с/ка разчети за ДДС                                  400

К-т с/ка Каса                                              2 400

Д-т с/ка Програмни продукти                         250

Д-т с/ка Разчети за ДДС                                    50

К-т с/ка Каса                                                 300

IV. Отчитане на последващи оценки на нематериалните активи

При последващи оценки на нематериалните активи е допустимо използването на 2 подхода: 1) Препоръчителен подход ;2) Допустим (алтернативен) подход.

1.Според препръчителния подход след първоначално признаване, нематериалните активи трябва да бъдат отчитани по тяхната цена на придобиване или себестойност, намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка.

Балансовата стойност на НА е сумата, по която той се представя в баланса и е равна на неговата цена на придобиване нетно (или намалена) от всяка натрупана амортизация и загуба от обезценка.

Под загуба от обезценка се разбира превишението на балансовата стойност на даден актив над неговата възстановима стойност.

Възстановимата стойност на НА е по-висока от нетната продажна цена или неговата стойност в употреба.

Нетната продажна цена е сумата, за която актива може да бъде реализиран, минус разходите по продажбата.

Ако едно предприятие възприеме препоръчителния подход за преоценка е необходимо периодично да се осъществява съпоставка между балансовата стойност на нематериалните активи и тяхната възстановима стойност. Загуба от обезценка ще има, когато балансовата стойност надвишава възстановимата стойност.

Счетоводното отчитане на загубите от обезценка при признаването на препоръчителния подход е както следва:

Д-т с/ка Разходи от последващи оценки на НА

(сметката се използва по принципа на активните  сметки)

К-т с/ка Обезценка на нематериални активи

(това е корективна сметка както амортизацията,провизиите,използва се за намаление на актива)

2. Допустим (алтернативен) подход

Съгласно МСС 38 при използването на този подход са възможни 2 варианта:

а) Справедливата стойност на актива да е по-висока от балансовата стойност.Стандартът позволява да се увеличи стойността на актива до неговата справедлива стойност. А разликата да се отрази като приход или като резерв от преоценки.

Д-т с/ка Нематериални активи

К-т с/ка Резерви от оценки на нематериални активи

или  К-т с/ка Приходи от последващи оценки на нематериални активи

б) Ако справедливата стойност е по-ниска  от балансовата стойност се прави обратно на горното счетоводно записване:

Д-т с/ка Резерви от оценки на нематериални активи

или  Д-т с/ка Приходи от последващи оценки на нематериални активи

К-т с/ка Нематериални активи

Справедлива стойност = Продажна стойност

Пример: 1) В предприятие “Х” е възприет препоръчителният подход за последващо оценяване на нематериални активи.Извършена е последваща оценка на програмни продукти,резултат на която е установено, че възстановимата им стойност е 60 000 лв., а балансовата им стойност е 55 000 лв.

2) В предприятие “У” се прилага допустимият (алтернативен) подход за преоценка на нематериални активи. Преоценени са следните активи: програмни продукти – справедлива стойност 50 000 лв.,балансова стойност 35 000 лв.; права върху индустриална собственост – справедлива стойност 40 000 лв.,балансова стойност 55 000 лв.

Да се съставят счетоводни статии за извършените операции.

Решение:

!!! 1) Обезценка с прилагане на препоръчителния подход

Няма загуба от обезценка.Няма счетоводно записане.

2)       Обезценка с прилагане на допустимия подход

-                     да преоцениш актива

-                     да  се признае дали е приход

Д-т с/ка Програмен продукт

К-т с/ка Резерви от оценки на нематериални активи

или  К-т с/ка Приходи от последващи оценки на нематериални активи

-                     за преоценка:

Д-т с/ка Резерви от оценки на нематериални активи          15 000

или Д-т с/ка Разходи от последващи оценки

К-т сметка Нематериален актив                                          15 000

V.Отчитане на амортизацията на нематериалните активи

При нематериалните дълготрайни активи не се допуска изключение. На амортизация подлежат всички – МСС 38. Според същия стандарт е преценено, че максималния полезен срок може да бъде 20 години. Допустими са изключения само, ако законовото право в някои държави допуска по-дълъг живот на актива.(В България за концесия срокът е до 50 год.)

По отношение на счетоводното отчитане статиите са:

1)Д-т с/ка Разходи за амортизация

К-т с/ка Амортизация на нематериален актив

2) След което разходът се отнася в състава на разходите за дейността, в която се използва актива.

Д-т с/ка Разходи за дейността

К-т с/ка Разходи за амортизация

Пример: Да се разработи амортизационен план по линейния метод на амопризация за права върху интелектуална собственост със амортизационен срок 10 години, амортизируема сума 100 000.

Да се начисли амортизацията за първата година, като се има предвид, че тези права върху интелектуална собственост се използват в основната дейност на предприятието.

1).Ан = 100 000 = 10 000 лв.

10 000

2) Д-т с/ка Разходи за амортизация                                              10 000

К-т с/ка Амортизация на нематериални активи                    10 000

Д-т с/ка Разходи за основна дейност                                         10 000

К-т с/ка Разходи за амортизация на нематериални активи  10 000

VI. Отчитане на изваждането от употреба на нематериалните активи

1.Продажба на нематериални активи

За отписване на актива и начислената до момента амортизация :

Д-т с/ка Амортизация на нематериални активи

Д-т с/ка Обезценка на нематериални активи

Д-т с/ка Разходи по продажба  на ДА (разликата)

К-т с/ка Нематериални активи ( актива – няма го)

За да отразим прихода от продажбата на актива :

Д-т с/ка Клиенти

или Д-т с/ка Парични средства                 с продажната цена + ДДС

К-т с/ка Приходи от продажба на ДА с продажната цена

К-т с/ка Разчети по ДДС                     с ДДС

2.Брак на нематериални актива – изписваме актива:

Д-т с/ка Амортизация на нематериални активи

Д-т с/ка обезценка на нематериални активи

Д-т с/ка Други разходи                        с остатъчната стойност

К-т с/ка Нематериални активи

3.Трансформиране на нематриални активи във финансови активи

Това са случаи, в които нематериалните активи се предоставят като апотрни вноски (стават дял, част от капитала на предприятието). В тези случаи нематериалните активи се оценяват от вещи лица, определени от съда. Тази оценка може да бъде по-висока ,по-ниска или равна на балансовата стойност. Поради това съществуват 3 варианта на счетоводно отчитане:

- Ако експерната  оценка  е равна на балансовата стойност на НА:

Д-т с/ка Амортизация на НА

Д-т с/ка Обезценка на НА

Д-т с/ка Финансови ДА  с експертната оценка (защото става част от капитала -                      финансов дълготраен актив т.е  трансформация)

К-т с/ка Нематериални активи с отчетната стойност (с цена на  придобиване, историческа цена)

- Когато  експертната оценка е по-висока от балансовата стойност:

Д-т с/ка Амортизация на НА с начислената амортизация

Д-т с/ка Обезценка на НА с начислената обезценка

Д-т с/ка Дългосрочни финансови активи с експертната оценка

К-т с/ка Нематериални активи с отчетната стойност

!!!К-т с/ка Финансови приходи за бъдещи периоди с разликата, с  която експертната оценка превишава остатъчната.

- Експертна оценка по-ниска от балансовата стойност:

Д-т с/ка Амортизация на НА

Д-т с/ка Обезценка на НА

Д-т с/ка Дългосрочни финансови активи с екпертната оценка

Д-т с/ка  Финансови разходи за бъдещи периоди с разликата

К-т с/ка Нематериални активи

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG