Home Туризъм ТУРИСТИЧЕСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 1

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 1 ПДФ Печат Е-мейл
  1. ТУРИСТИЧЕСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Същностна характеристика и определение на туристическото предприятие

В икономическата литература предприятието най-често „се представя като стопанско-организационна единица, в която са съсредоточени средствата за производство, които работната сила използва за производствена или друга стопанска дейност". От това широко разпространено в теорията определение могат да се разграничат следните основни същностни белези на предприятието:

първо - то е мястото, където става обвързването между отделните елементи на трудовия процес и постигането на единство между тях;

второ - е онова звено в цялостната верига на националното стопанство, в рамките на което предметите на труда се трансформират в готови продукти, предназначени за удовлетворяване на конкретни обществени или лични потребности;

трето - то е основна клетка на възпроизводствения процес, където кристализират съществената част от икономическите отношения в рамките на обществото.

Класическите функции на предприятието, посредством целенасоченото осъществяване на които то реализира своята основна обществена роля, са производствената и търговската. Първата намира конкретен израз в създаването на нов продукт под формата на стока, услуга или друг вид благо, а втората - в осигуряване на необходимите условия за срещата му с потребителя. С еволюцията на потребностите и следващото ги развитие на обществените отношения посочените функции придобиват нови качествени характеристики. Дейността на предприятието започва да се простира в непознати до определен етап от развитието на общественото производство сектори, какъвто е и случаят с туризма.

Постигането на определени резултати от туристическата стопанска дейност е свързано преди всичко с изграждането и експлоатацията на специализирана материално-техническа база, както и с усвояването на големи количества оборотни, респективно стокови фондове (суровини, материали, горива, консумативи). Съединяването им с живия труд има като краен резултат създаване на различни услуги и стоки, което приближава туризма до която и да е друга производствена дейност. Подобни аргументи за сходство могат да се приведат и по отношение реализацията на търговската функция на туристическото предприятие. На цялата съвкупност от туристически блага (продукти) противостои една част от паричните фондове на населението. Превръщането им в потребителни стойности с намесата на туристическото предприятие става по същия начин, по който и при всяка друга търговска дейност.

Изпълнението на производствената функция предприятието в туризма наред с общите характеристики, е белязано и от редица особености. Най-общо те се отнасят до следното:

• Туристическото предприятие не създава готова продукция за последващо потребление. Резултатите от неговата дейност имат предимно нематериален характер, поради което е невъзможно запазването им във времето. В качеството си на полезна дейност те губят потребителната си стойност в процеса на своето създаване и консумация, въпреки съвпадението си по време и място. Интеграцията между „производство" и потребление в туризма също обуславя особеностите в проявлението на функциите на туристическото предприятие.

• Производствената функция на туристическото предприятие има предимно организационно-технологичен характер. Създаването на туристическия продукт или на отделни негови съставки е пряко свързано и зависимо от обслужващи дейности. При тях ролята на организацията и технологията е водеща, докато при производството на материални блага преобладаващи са технико-технологичните характеристики.

• Производствената функция на туристическото предприятие има двояк характер. От една страна тя е свързана със създаването на отделни услуги или стоки: транспортни, хотелиерски, информационни, ресторантьорски, сувенирни и др. От друга страна тя се отъждествява с организирането на туристически пътувания с обща цена. В качеството си на създадели на завършен туристически продукт предприятията, които я осъществяват (туроператорите), „присвояват" по своеобразен начин различни чужди услуги и в качеството им на изходен „материал" го обединяват и трансформират в едно цяло.

Специфика съществува и при реализацията на търговската функция на туристическото предприятие. Тя се проявява предимно в рамките на туристическия отрасъл и в този смисъл е присъща само на туристическите предприятия. Процесите на разделение на труда не са причинили нейното отделяне и обособяване, както в промишлеността, селското стопанство и останалите сектори на материалното производство. За това съдейства и единството в процеса на реализация и потребление на туристиче