Home Туризъм Туристически продукт (ТП) същност, специфика, форми, марки, жизнен цикъл

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Туристически продукт (ТП) същност, специфика, форми, марки, жизнен цикъл ПДФ Печат Е-мейл

Туристически продукт (ТП) – същност, специфика, форми, марки, жизнен цикъл.

Продуктовите структури на туризма изразяват различна комбинация от структуроопределящите му компоненти – ресурси, база, персонал, продукти и пазари. В по-завършен вид представляват различни видове и форми на туризъм и притежават определени характеристики и специфични особености. Първата от тях е ресурсната им предопределеност – в основата на ТП са природните и антропогенните ресурси, които са разположени териториално и са ситуирани в определено пространство. В повечето случаи те са и основния мотив за посещение на туристите. Втората характеристика е свързана с туристическия достъп. В сферата на туризма клиентът отива при продукта, а не обратното. Тази особеност предполага наличие на определена транспортна достъпност и осигуряващата я инфраструктура.

При отделните фази на жизнения цикъл на продукта е важно да се използват стратегическия анализ и планирането, като се отчитат особеностите свързани с туристическата анимацията при предлагането му.

Понятието “туристически продукт” е сравнително ново в терминологията на теорията за туризма. ТП като всеки друг продукт е резултат от трите основни елемента на трудовия процес – средства на труда, предмети на труда и жив труд. Той е предназначен  да задоволява конкретни обществени и лични потребности, носител е на потребителна, разменна стойност, както и на обективно установени обществени отношения. Най-общо ТП се представя като комплект от туристически стоки и услуги, предлагани в пакетна цена.

ТП може да се представи като съвкупност от основни (транспорт, нощувка и хранене) и допълнителни туристически услуги (пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен, здравен, спортен, конгресен и развлекателен характер), предлагани в туристическите обекти. ТП включва всичко, което се предлага на туристическите пазари за придобиване, използване или потребление, цялата съвкупност от условия за удовлетворяване на рекреационните потребности. В този смисъл той включва физически обекти, услуги, природни и антропогенни среди, организации и идеи.  Двете основни свойства на ТП – многокомпонентност и териториална локализация на ресурсите определят характеристиките му.

Тур.продукти са нееластични – трудно се приспособяват към промените в пазарната среда. Те са времеви и не могат да се складират, пренасят транспортират и преразпределят. Друга характеристика – те са взаимодопълняеми. Състоят се от няколко допълващи се видове услуги на 2 равнища. Първичните атракции се базират на туристическите ресурси и са мотиватори за посещания на туристите. Второто ниво е престойната суперструктура, състояща се от съоръжения и видове обслужване, даващи възможност на туристите да опознаят първичните атракции в избраната от тях дестинация. Качеството на туризма зависи от постигането на баланс между тези две равнища на тур.продукт, като второто равнище трябва така да съответства на първичните атракции че да създава автентичност и атрактивност на туристическата дестинация.

Тур.продукти се класифицират на: 1).Комбинация транспорт, настаняване, хранене. Включва транспорт отиване и връщане и 3 варианта на настаняване и хранене: -ваканции ВВ (нощувка + закуска); -ваканции с полупансион; ваканция с пълен пансион.

2).Пакет All inclusive – включва транспорт, прехвърляне, трансфери, настаняване и вканции с пълен пансион. 3).Смесена формула – превоз до туристическата дестинация съчетана с друг вид услуги – Fly drives -полет със самолет до дестинацията и кола под наем при пристигането; Flight and Hotel -полет до дестинацията и ваучери за средства за подслон, места за настаняване и туристически обекти. 4).Специализирани туристически пакети – за групи със специализирани интереси и видове и форми туризъм. Един от най-разпространените са спортните ваканции, културни, балнеология и др.

Производството на тур.продукт изисква значителна предварителна подготовка, която има комплексен характер – маркетингова дейност, технологическа, кадрова, психологическа дейност и др.  Формираните вече тур.продукт и дейност според ранга на тур.продукт се разделят на национални, фирмени, индивидуални. Според технологичната схема на производство се делят на тур.продукт на тур.агенции, тур.продукт на превозвачи, тур.продукт на хотелиери и др. Тур.продукт предполага наличие на множество от условия за удовлетворяване на тур.потребности и реализация на тур.дейности. Компоненти на тур.продукт са природните и антропогенните ресурси, курортно-туристическата база, туристическия персонал и тур.услуги и дейности.

Жизнен цикъл на ТП – може да се определи като развитие на обема на продажбите и печалбата на продукта през времето на неговото съществуване. Състои се от 5 фази – разработване, внедряване, растеж, зрялост и упадък. Първата фаза започва с генериране на идеи, като в туризма те се предопределят  от наличните туристически ресурси. Описва се целевия пазар, позиционира се продукта и се прави прогноза на обема на продажбите, пазарния дял и печалбата за определен средносрочен или дългосрочен период. На тази основа се извършва ценообразуване, разработват се канали за реализация и се съставя цялостния маркетинг-микс. Втората фаза е внедряването на продукта. През нея той се въвежда на пазара, осъществява се бавен ръст на обема на продажбите и отрицателна печалба, тъй като при издръжката на тази фаза разходите превишават приходите. В повечето случаи туристическия продукт се продава предварително на определена цена. Той включва предварителна организация (туроператорите избират дестинация, транспорт, настаняване, и равнище на обслужване), предлагани услуги (от транспортирането и настаняването за периода на престоя, до заложените или възможните продуктови структури с определена насоченост), фиксирани цени (цените на туристическите пакети са предварително определени и плащането се извършва преди началото на пътуването. Третата фаза от жизнения цикъл на ТП е налагането на продукта – растеж. Това е период на бързо навлизане на ТП на пазара и увеличаване на продажбите и печалба. През него се укрепват пазарните позиции и се увеличава пазарния дял. През този етап е целесъобразно да се разработи и внедри марката на ТП, която е гарант пред клиента за определено ниво и качество на потребителските свойства на ТП. Възприема се като високо качество за определена цена. Потребявайки продукта с определена марка клиента се включва в съответна с-ма за обслужване. Качеството и стандартите са гарантирани и се срещат навсякъде под тази марка. Клиента може да очаква същите потребителски свойства на продукта и в други региони и туристически дестинации. Зрялост на продукта е 4-тата фаза насищане. При нея настъпва период на снижаване темповете на продажби, продукта вече е приет на пазара от множеството потенциални клиенти, той има изграден имидж който се възприема от потребителите. Марката и имиджа са тясно свързани помежду си.  Последната фаза от жизнения цикъл на ТП е упадъкът. Това е период на спад на снижаване темповете на продажбите и печалбата. През него продукта излиза от пазара, търсенето пада и фирмата трябва да бъде насочена към стратегия за ликвидиране на бизнеса с най-малко загуби, като се концентрира върху 2 основни фактора – времето и намаляващата доходност. През този етап трябва да се замени продукта с нов или към стария да се прибавят такива потребителски свойства които да го направят отново търсен.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG