Home Туризъм Технологични системи в туризма

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Технологични системи в туризма ПДФ Печат Е-мейл

12.10.           Л (продължение)

Още при подготовката за разработването на системата съветът за технологичната система организира обучението на специалистите, които ще изготвят документите за системата. То е посветено на изучаването на фирмената политика за технологиите, съдържанието, структурата и функционирането на системата, както и методиката на разработване документиране на процедурата за работа. Във връзка с това трябва да се обърне внимание на водещия опит в областта на проектирането на технологичните системи. Съветът за технологичните системи има грижата за обучението на останалия персонал на предприятието. Във връзка с това се изготвят специализирани програми за обучение, които се различават по отношение на периодичността, продължителността и съдържанието в зависимост от функциите на персонала в предприятието.

За ръководството обучението включва запознаване с предимствата на технологичната система, с принципите и характерните особености на стандартите, както и с чуждия и наш опит по внедряване на съвременни технологични системи. При обучението на изпълнителския персонал, освен на въпросите, свързани с изграждането на системата, особено внимание трябва да се отдели и на маркетинга, новите технологии, статистическите методи за анализ и контрол, методиката за измерване и изпитване и др. Важно място в програмите би трябвало да се отдели на изучаването на документите на системата и на особеностите при тяхното прилагане.

Цялостният процес по разработване и внедряване на технологичната система може да се структурира на три стадия, всеки от които се състои от отделни етапи. Те обхващат анализа, проектирането и внедряването на технологичните системи. Правилното определяне на тези стадии и на етапите на разработване на системата има важно значение за нейното ефективно изграждане. Опитът показва, че много от неуспехите в работата и причините за ниската ефективност от функционирането на системата се дължат на неправилна етапност. В същото време делението на стадии и на етапи има в известен смисъл условен характер. Логически следващият стадий или етап може да започне още преди да е завършил предхождащият го. Дейностите на всеки етап от разработването на системата са подчинени на определени принципи и се извършват по установени методи. Те подлежат на развитие и усъвършенстване, на каквото подлежи и самата технологична система.

Анализът на състоянието на трудовите дейности и на продуктите, предоставени от предприятието, се провежда с цел разкриване на проблемите, определяне на целите и формулиране на задачите при разработването и внедряването на системата. Той трябва да се извърши по елементи на системата в съответствие с изискванията на стандартите като се сравнява реализацията на функциите на действащата система в предприятието с функциите, включени в тези елементи. В хронологичен аспект процесът на анализ може да се раздели на няколко етапа. Имат се предвид подготовката за анализ, провеждането му и съставянето на отчет за резултатите от него. Първият от тези етапи обхваща разработването на програма за провеждането на анализи. Тя би трябвало да включва въпроси, които се отнасят за структурата на предприятието, производствената му програма, договорите с потребителите и доставчиците, техническата документация, технологичното оборудване, входящия, операционния и изходящия контрол, състоянието на съществуващата технологична система, метрологичното осигуряване, системата за оценяване на качеството на трудовите дейности, персонализацията на резултатите и др.

19.10.           Л  (продължение)

Контролно: Първа глава от учебника на Рибов

10 отворени въпроса отговор с 1, 2 думи, термини, изброяване.

Уместно би било програмата да е съставена от отделни раздели. В тях би трябвало да намерят отражение елементите на технологичната система. Във всеки от тези раздели в зависимост от тематиката му се формулират конкретни въпроси в съответствие с действащите национални, международни, стандартизационни и методически документи. При подготовката на анализа трябва да се определят източниците на информация, лицата, които я предоставят, начинът на нейното събиране, документиране и дейностите, които ще бъдат обект на наблюдение. Построява се структурно-функционална схема на съществуващата технологична система, след това се пристъпва към събиране на необходимата информация и нейното групиране по раздели на програмата за анализ. За цялостната дейност се изготвя план-график.

Програмата се обсъжда на заседание на централната работна група и след нейното приемане се утвърждава от ръководителя на предприятието. Въз основа на утвърдената програма, членовете на работната група, съвместно с ръководителите на структурните звена, анализират съществуващата организация на труда, производството и управлението, степента на осъществяване на функциите на управление, планирането и провеждането на мероприятия за подобряване качеството на трудовите дейности и продуктите. Особено внимание се отделя на анализа на пропуските в работата на различните категории персонал и на изясняването на причините, които ги пораждат.

Анализът е свързан със събирането на информация от действащата вътрешно-нормативна база, от отчетната документация, от договорите с потребителите и доставчиците, от рекламациите на потребителите, от отчетите на пазарните проучвания. Определя се и кои функции на системата се реализират в рамките на съществуващата технологична система и дали те са правилно разпределени върху структурните звена на предприятието. Установява се също какви нови функции трябва да се осигурят в бъдеще. По-нататък анализът обхваща информационното осигуряване на системата. При него вниманието е насочено към входяща и изходяща информация, включително и към нейните източници и потребители. Специално внимание се отделя на операциите, които се извършват с информацията, както и на нейното групиране по функции на управление. Накрая се правят изводи за изчерпателността и достоверността на информацията, за правилното изразяване на информационните потоци, както и за евентуално наличие на излишна или дублираща информация.

Анализът обхваща и документооборота във фирмата, който има отношение към качеството и технологичността на трудовите дейности и на продукта. Определя се кои документи могат да се използват, кои трябва да отпаднат, кои да се преработят и какви нови документи да се изработят.

След приключване на анализа се изготвя отчет. В него трябва да бъде отразено състоянието, в което се намира съществуващата технологична система, нейната структурно-функционална схема и графично изграждане на информационните потоци. Особено внимание трябва да се обърне на изясняването на въпросите, свързани с количествената оценка на качеството на трудовите дейности и на продукта, на неговото планиране и отчитане. Налага се да се изясни системна ли е информацията за условията и факторите, които влияят върху качеството на труда; разработени ли са методите за нейната обработка и анализ. На анализ се подлагат и обосноваността на провежданите мероприятия, контролът за отстраняване на допуснатите пропуски и системността на вземания на ръководни решения. Преценяват се и съществуващите задължения и отговорности по управлението на технологиите. В отчета трябва да се определи готовността на предприятието да разработва и внедрява технологичната система. Необходимо е да се предложат срокове за разработването на системата и да се направят препоръки за изготвянето на наръчника за технологичната система и на останалите документи. Към него се прилага план за организационно-техническите мероприятия по отстраняване на пропуските, установени при анализа. Този план със схемата на информационните потоци, структурно-функционалната схема на съществуващата система, комплексът от използваните информационни носители и действащите нормативно-технически документи се дават в приложение към отчета.

Отчетът за анализа се обсъжда от съвета за технологичната система и се приема от ръководството на предприятието. В него трябва да се посочат както нерешените проблеми и допуснати слабости в работата по отношение на качеството, така и постигнатите положителни резултати, които могат да се използват и в бъдеще. Информацията от него намира приложение при определяне на целите на системата за избор на подходящ за предприятието модел и за съставяне на задание за разработване на системата.

2.11.            Л  (продължение)

21.12. – 8ч. Контролно  Стара Планина

Преди да се пристъпи към проектиране на системата трябва да се вземе решение за начина, по който тя ще бъде описана. Това може да стане само с наръчника за технологичната система или с наръчник и документирани процедури за отделните елементи на системата. С наръчника за технологичната система се регламентират обхватът, принципите и изискванията към системата, правилата за извършване на основните дейности, използваните методи, средства и др. Според структурата на предприятието и на самите технологични системи, конкретния вид продукт и спецификата на производствените процеси, наръчникът може да обхваща дейността по управление за цялото предприятие или само за някои структурни звена. Той може да се отнася също за отделни елементи, конкретни видове продукт, особени производства и др. Освен това системата може да се опише в общ наръчник, сборник от отделни наръчници или сборник от отделни документирани процедури по елементи на системата.

Проектирането на системата се извършва на три етапа: изготвяне на техническо задание, технически и работен проект. Това са различните степени на детайлизиране на разработването на цялостния проект на системата. Независимо от това във всеки от тях трябва да се вземат под внимание спецификата, мащабите, структурата на управлението и други особености на конкретната стопанска дейност.

  • Техническото задание е директивен документ, във основата на който се създава системата и се установяват основните изисквания към нея, редът за нейното разработване. В него се съдържат основанието за разработване, целта на проектиране на системата, характеристиката на предприятието, принципите на построяване на системата, организационно-техническите мероприятия, организацията на наръчника на технологическата система. Списъкът на документираните процедури и на основните нормативни и методически документи за разработване и внедряване на системата, етапите на работа и сроковете за тяхното изпълнение, перспективите за продължаване на работата по системата и допълнителни указания.
  • След като се изготви заданието на системата се пристъпва към втория етап, включващ разработването на техническия проект. В разширен вид той съдържа въпросите, намерили място в техническото задание и определя основните организационно-технически решения, които дават представа за общата структура на системата, за връзките между съставляващите я елементи. В този проект се включва първата редакция на наръчника, съдържащ предмета и областта на неговото прилагане, използваната терминология, обобщената характеристика на предприятието, произвеждания продукт и други данни за предприятието. В тази редакция на наръчника трябва да намерят отражение обхватът на системата, технологичната политика, организационната структура и кратко описание на елементите на системата с позоваване на документираните процедури, с които те ще се регламентират. Към техническия проект се прибавя комплекс от технически задания за документираните процедури. Всяка от тях трябва така да се разработи, че да осигурява обвързването на тези документи в цялостни технологични системи. Същевременно трябва да се имат предвид, не само съществуващите, но и перспективните методи и технически средства, а това означава, че те трябва да намерят отражение в документираните процедури на предприятието и в системата като цяло. Техническият проект трябва да обхване и плана на мероприятията за подобряване на организационно-техническото равнище на предприятието. Това се отнася преди всичко до модернизиране на оборудването, механизиране и автоматизиране на труда, производството и управлението. Тук се включват и мероприятията, свързани с усъвършенстването на външните връзки на предприятието, с повишаване на равнището на квалификация на кадрите, както и с подобряване на социално-битовите условия.
  • Третият етап е свързан с изготвянето на работния проект на системата. Той съдържа необходимият за функционирането й наръчник, документирани процедури, работни инструкции, фирмени стандарти и подробен план на мероприятията за тяхното внедряване. Структурата и съдържанието на тези документи са различни за отделните предприятия. Те трябва да отразяват конкретните условия и особености на стопанската дейност и да включват изискванията към елементите на системата.

Документите на системата служат за описание на системата и за справочник при нейното внедряване и поддържане. При разработването е важно не само да се създават нови документи, но и да се извършва осъвременяване на съществуващите в съответствие с изискванията на стандартите. Особено внимание трябва да се обърне на актуализирането на документите, регламентиращи качеството на продукта, с който се осигуряват проследимост на продукта по целия възпроизводствен процес и рационализиране на взаимоотношенията между проектанта, производителя, потребителя и доставчика. След разработването се пристъпва към внедряването на системата. Това трябва да става поетапно като разработените в рамките на един елемент на системата документи се внедряват без да се изчаква разработването на цялата система. За всеки елемент се извършва експериментиране и анализ на резултатите и се правят необходимите уточнения. Тази практика дава възможност да се внасят изменения и допълнения в документите на системата още при нейното разработване.

 

WWW.POCHIVKA.ORG