Home Право Права на артистите-изпълнители, на продуцентите на звукозаписи и на радио- и телевизионните организации (права

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Права на артистите-изпълнители, на продуцентите на звукозаписи и на радио- и телевизионните организации (права ПДФ Печат Е-мейл

VІІ. Права на артистите-изпълнители, на продуцентите на звукозаписи и на радио- и телевизионните организации (права, сродни на авторското) и други “особени” права

26. Права на артистите-изпълнители

До тези технически открития и тяхното внедряване е било общоприето, че артистите-изпълнители само възпроизвеждат произведения, създадени от други лица - автори, и поради това не могат да имат някакво изключително право върху изпълненията. Пък и таков право не им е било и нужно. Било е невъзможно да се повтори от друг музикалното изпълнение или сценичният образ на определен артист.

В резултат на всичко това трудът на артистите-изпълнители започва да се търси все по-малко. Така възниква въпросът как артистите-изпълнители да бъдат компенсирани за това, че неограничен кръг от хора могат да ги слушат, без те да получават някакво възнаграждение.

Има един много съществен критерий, който отделя артистите-изпълнители от всякакви други видове изпълнители, които не попадат в приложното поле на ЗАПСП.

Трябва да се прави разлика между “произведение” и “изпълнение”. В много случаи произведението може да бъде възприето само благодарение на изпълнението и това кара много хора да смесват двете понятия, но те никога не могат да бъдат тъждествени.

Б. Динамика на правата (договори за прехвърляне)

Както бе вече посочено, артистът-изпълнител има изключителното право да разрешава:

1. Излъчването по безжичен или жичен път на “живото” си изпълнение.

2. Звукозаписването и видеозаписването на изпълнението; възпроизвеждането на записите върху звуконосители или видеоносители.

3. Публичното изпълнение и излъчването по безжичен или жичен път на тези записи.

4. Предоставянето на разположение на публиката по електронен път на тези записи.

5. Вносът и износът на екземпляри от записа с изпълнението.

В. Закрила на наименованията на артистични групи

Просто някои произведения, най-вече музикални, музикално-драматични, драматични и аудиовизуални, се изпълняват по правило от много хора. Поради това се сформират оркестри, състави, ансамбли и др.

Не е необходимо и въобще не е типично групата да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за  юридическите лица с нестопанска цел. Става въпрос за група от физически лица - изпълнители. Често такива групи си имат свое наименование, под което се афишират пред публиката.

27. Права на продуцентите на звукозаписи

А. Статика на правата

Съгласно чл.72 от ЗАПСП продуцентите на звукозаписи имат право, сродно на авторското, върху своите записи. Този текст очертава ясно кои са субектите и обектите на правоотношението.

Продуцент на звукозапис по смисъла на тази глава от закона е физическото или юридическото лице, което организира осъществяването на първия запис и осигурява финансирането му (чл.85).

Имуществените права на продуцентите се свеждат до това, че той има съгласно чл.86, ал.1 от ЗАПСП изключително право да разрешава срещу заплащане:

а) възпроизвеждането и разпространението на звукозаписа;

б) вноса и износа на екземпляри от записа в търговско количество, независимо дали са произведени законно, или в нарушение на правото по буква “а”.

Б. Динамика на правата

Продуцентските договори по глава десета на ЗАПСП са двустранни, консенсуални, неформални, възмездни и срочни. Страни по такъв договор са: продуцентът, от една страна, и ползвателите - от друга. Тъй като самият продуцент от гледна точка на авторското право също е ползвател, тук тези ползватели, както навсякъде в настоящия труд, ще бъдат наричани в интерес на единството в терминологията - последващи (вторични).

28. Права на филмовите продуценти

А. Статика на правата

Режимът на тези права е уреден в новата глава десета “а” (членове 90а, 90б и 90в) от ЗАПСП. В много отношения той е сходен с режима на продуцентите на звукозаписи.

Правото на филмовия продуцент също спада към категорията на абсолютните субективни права.

При определянето на субекта на това право може да се използва дефиницията от чл.62, ал.3 на ЗАПСП. Макар че формално тя се отнася до раздел V на глава седма от закона, няма никакви съображения срещу прилагането й по аналогия и тук, с уговорката, че става дума за продуцент на първоначалния запис на филм или друго аудиовизуално произведение.

29. Права на радио- и телевизионните организации

А. Статика на правата

Излъчването на сигнала може да се извършва и чрез телекомуникационен спътник, намиращ се в космоса. Носител на правото е само тази  организация, която е осъществила първоначалното излъчване или предаване на собствена програма. Кабелните оператори не са носители на права върху чуждите програми, които препредават.

30. Други “особени” права

Измененията и допълненията в закона, направени през 2002 г., включиха в него още една категория права - на производителите на бази данни. Те не спадат към т.нар. сродни на авторското право, но все пак имат връзка с авторското право, защото самите бази данни са обект на авторско право на основание чл.3, ал.2, т.3 от ЗАПСП, редом с периодичните издания, енциклопедиите, сборниците, антологиите и библиографиите. Авторското право върху тях съгласно чл.11 от ЗАПСП принадлежи на лицето, което е извършило подбора или подреждането на включените материали.

Времетраенето на “особеното” право е 15 години. Срокът започва да тече от 1 Януари на годината, следваща годината, през която е завършено създаването на базата данни. При разгласени бази данни обаче срокът започва де тече от 1 Януари на годината, следваща годината на разгласяването. Всяка нова съществена инвестиция, която води до съществено изменение на базата данни, поставя началото на нов самостоятелен срок на закрила по отношение на частта, която е резултат на тази инвестиция (чл.93з).

ити��' ����W`W�редяви иск за унищожаване на брака поради заплаха. Това е само заплашеният съпруг. Неговата вола е била опорочена, независимо дали другият съпруг знае или не знае за заплахата. Този иск се предявява не по-късно от 1 година от сключването на брака. При положение, че заплахата е продължила и по време на сключеният брак това би послужило като основание за развод. Значи след 1 година е открит пътят за развод, защото заплахата е причина за разстройството на брака

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG